Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povratu instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima

NN 41/2014 (31.3.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povratu instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima

41 31.03.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povratu instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima

MINISTARSTVO FINANCIJA

750

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, br. 54/13), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA, PRIMJENE TE POVRATA INSTRUMENATA OSIGURANJA PLAĆANJA KOJI SE KORISTE U CARINSKIM POSTUPCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (»Narodne novine«, broj 70/2013) u članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odobrenja za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja duga, a koja su izdana sukladno članku 453. stavku 1. i 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakona važe do izdavanja odgovarajućih odobrenja prema odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/34
Urbroj: 513-02-1220/1-14-2
Zagreb, 20. ožujka 2014.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.