Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

785

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled značke, način izdavanja i uporabe te vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama građevinskog inspektora u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Obrazac službene iskaznice i značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 1 i Prilog 2).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm od PVC materijala svijetloplave boje.

(2) Iskaznica sadrži:

a) na prednjoj strani u lijevom dijelu: grb Republike Hrvatske, natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA«, naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA«, ime i prezime građevinskog inspektora, a u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25x30 mm i broj iskaznice,

b) na poleđini: tekst o ovlastima nositelja iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

Članak 3.

(1) Značka je okrugloga oblika promjera 55 mm i izrađuje se od metala s mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom.

(2) U središtu značke na pozlaćenoj podlozi nalazi se grb Republike Hrvatske, s poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom. Na podlozi koja okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s tekstom »GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA« u emajlu tamnoplave boje. Rubni dio značke je niklani prsten s prikazom hrvatskog pletera izvedenog u mjedenom reljefu, u čijem vršnom dijelu se nalaze pozlaćena slova »RH« (Republika Hrvatska). U donjoj četvrtini značke je niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter i jednake je širine kao prsten. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(3) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 4.

(1) Iskaznica i značka ulažu se u trodijelne kožne korice crne boje, s dvostrukim pregibom, veličine svakoga dijela najviše 8x12 cm.

(2) Na prednjoj strani kožnih korica iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ministarstvo izdaje iskaznicu i značku i snosi troškove izdavanja.

Članak 6.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama građevinskih inspektora.

(2) Rubrike upisnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime građevinskog inspektora,

3. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto građevinskog inspektora,

4. broj iskaznice,

5. broj značke,

6. datum izdavanja iskaznice,

7. datum vraćanja iskaznice,

8. datum izdavanja značke,

9. datum vraćanja odnosno pohrane značke,

10. potpis građevinskog inspektora,

11. napomenu i

12. potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 7.

(1) Građevinski inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

(3) U slučaju kada je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i izdavanja nove iskaznice ili značke snosi građevinski inspektor.

Članak 8.

(1) Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do dana prestanka ovlasti za obavljanje poslova građevinskog nadzora iz bilo kojeg opravdanog razloga.

(2) Po prestanku ovlasti građevinski inspektor dužan je predati iskaznicu i značku neposredno nadređenom službeniku.

(3) Nadređeni službenik iz stavka 2. ovog članka dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti u Ministarstvo.

Članak 9.

(1) Iskaznice izdane na temelju Pravilnika o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (»Narodne novine«, broj 47/2012) zamijenit će se iskaznicama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Građevinski inspektor dužan je odmah po primitku iskaznice izdane na temelju ovoga Pravilnika, vratiti dosadašnju iskaznicu Ministarstvu.

Članak 10.

(1) Građevinski inspektor smije koristiti iskaznicu i značku samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova građevinske inspekcije, u skladu s propisima o građevinskoj inspekciji.

(2) Svaka zlouporaba iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (»Narodne novine«, broj 47/2012).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/14-01/659

Urbroj: 531-07-14-1

Zagreb, 24. ožujka 2014.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORANOSITELJ OVE ISKAZNICE OVLAŠTEN JE U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI NA TEMELJU PROPISA KOJIMA JE UREĐENO GRAĐENJE I DRUGIH PROPISA UĆI NA GRADILIŠTE I DRUGA ZEMLJIŠTA, UĆI U GRAĐEVINU I NJEZINE POSEBNE DIJELOVE, BEZ OBZIRA NA NJIHOVU NAMJENU, UTVRDITI IDENTITET OSOBA I OD NJIH UZIMATI IZJAVE, IZVRŠITI UVID U DOKUMENTACIJU, OBAVITI INSPEKCIJSKI PREGLED, PRIKUPLJATI DOKAZE, ZATRAŽITI UZORKOVANJE, TE OBAVITI I DRUGE RADNJE U SVRHU PROVEDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA.


PRILOG 2

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA

42 02.04.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora