Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 45/2014 (9.4.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

846

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA ZA ZAKUP, ZAKUP ZA RIBNJAKE I ZAMJENU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 84/13) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

a) popunjeni obrazac zahtjeva s popisom katastarskih čestica za koje se traži raspisivanje javnog poziva,

b) uvjerenje jedinice lokalne samouprave da poljoprivredno zemljište nije dano u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. točka a) ovoga članka nalazi se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Popunjeni obrazac zahtjeva iz stavka 1. točka a) ovoga članka, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, šalje se elektronički na mail adresu navedenu na mrežnoj stranici Agencije, ili iznimno putem telefaksa.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/14-01/106

Urbroj: 525-07/0365-14-3

Zagreb, 27. ožujka 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.