Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 47/2014 (16.4.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

888

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/2011, 119/2011, 28/2013 i 96/2013), Popis isprava i službenih obrazaca iz točke III. Odluke, koji je sastavni dio Odluke, zamjenjuje se novim Popisom isprava i službenih obrazaca koji se nalazi u privitku ove Odluke.

Novi Popis isprava i službenih obrazaca iz stavka 1. ove točke sastavni je dio Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/67

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA

MINISTARSTVO UPRAVE

Red.

br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

EVIDENCIJE PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE (Obrazac br. 1)

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/1995.) Pravilnik o primjeni Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/1995.)

2.

EVIDENCIJA IZDANIH PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM RH (Obrazac br. )

3.

POPIS PEČATA I ŽIGOVA KOJE TREBA UNIŠTITI (Obrazac br. 4)

4.

EVIDENCIJA IZDANIH PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM RH (Obrazac br. 3)

5.

POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 44. Zakona o registru birača)

Zakon o registru birača (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/2013.)

6.

POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 57. stavak 1. Zakona o registru brača)

7.

UPISNIK O ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/2003., 144/2010., 37/2011., 77/2011.); Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/2004.)

8.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

9.

PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (OBRAZAC DSI-1)

Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, broj 103/2006., 103/2009.)

10.

OČEVIDNIK DSI-2

11.

ZAPISNIK DSI-3

12.

SVJEDODŽBA CRNO-BIJELA DSI-4

13.

SVJEDODŽBA ŽUTA DSI-4

14.

DOMOVNICE ŽENSKE

Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, broj 53/1991., 70/1991., 28/1992., 130/2011.); Pravilnik o obrascu, načinu vođenja evidencije o hrvatskom držaljvanstvu (»Narodne novine«, broj 54/1991., 3/1992., 149/2002., 146/2009.); Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (»Narodne novine«, broj 65/2012.)

15.

DOMOVNICE MUŠKE

16.

KNJIGA DRŽAVLJANA

17.

MATICA VJENČANIH

Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/1993. i 76/2013.), Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/2013.)

18.

MATICA VJENČANIH (uložni arak)

19.

MATICA VJENČANIH (naslovni arak)

20.

IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH

21.

IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH

22.

IZVADAK IZ MATICE UMRLIH

23.

RODNI LIST

24.

VJENČANI LIST

25.

SMRTNI LIST

26.

PRIJAVA O ROĐENJU

27.

SMRTOVNICA

Zakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, broj 48/2003., 163/2003., 35/2005. i 127/2013.)

28.

EVIDENCIJA O IZDANIM POTVRDAMA

Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 202/2003., 138/2008.)

29.

POTVRDA O SMRTI

Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/2011.)

30.

IZVOD IZ MATICE ROĐENIH (BEČKA KONVENCIJA)

Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/1994.)

31.

IZVOD IZ MATICE VJENČANIH (BEČKA KONVENCIJA)

32.

IZVOD IZ MATICE UMRLIH (BEČKA KONVENCIJA)

33.

EVIDENCIJA O IZDANIM IZVACIMA NAMIJENJENIM INOZEMSTVU

34.

POTVRDA O ISPUNJENJU PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA U VJERSKOM OBLIKU

Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 116/2003., 17/2004., 136/2004., 107/2007, 6/2011.), Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 202/2003., 138/2008.)

35.

POTVRDA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU

Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/2013.)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

A.

Osnovne škole

 

Svjedodžbe za osnovne škole i druge isprave o ocjenama, postignutome uspjehu, stečenome znanju ili vještinama:

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010., 50/2011., 145/2011., 85/2012. i 104/2013.)

1.

RAZREDNE SVJEDODŽBE (1A, 1B, 5A, 5B, 5C, 5D i 7)

 

Pedagoška dokumentacija i evidencija za osnovne škole:

1.

MATIČNA KNJIGA UČENIKA (MATICA UČENIKA)

2.

REGISTAR UČENIKA UPISANIH U MATIČNU KNJIGU

3.

RAZREDNA KNJIGA »A« (OD I. DO IV. RAZREDA)

4.

IMENIK UČENIKA »A« (OD I. DO IV. RAZREDA)

5.

EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA ZA IMENIK »A« – ULOŽNI ARAK (OD I. DO IV. RAZREDA)

6.

RAZREDNA KNJIGA »B« (OD V. DO VIII. RAZREDA)

7.

IMENIK UČENIKA »B« (OD V. DO VIII. RAZREDA)

8.

EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA ZA IMENIK »B« – ULOŽNI ARAK (OD V. DO VIII. RAZREDA)

9.

RAZREDNA KNJIGA »K« (ZA KOMBINIRANE RAZREDNE ODJELE, RAZREDNE ODJELE S PRODUŽENIM BORAVKOM OD I. DO IV. RAZREDA ILI CJELODNEVNOM NASTAVOM OD I. DO VIII. RAZREDA)

10.

RAZREDNA KNJIGA »Z« (ZA RAZREDNE ODJELE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI)

11.

IMENIK UČENIKA »Z«

12.

EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA ZA IMENIK »Z« – ULOŽNI ARAK

13.

RAZREDNA KNJIGA »O« (ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE POSEBNOG PROGRAMA)

14.

IMENIK UČENIKA »O«

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010., 50/2011., 145/2011., 85/2012. i 104/2013.)

15.

EVIDENCIJSKI ARAK UČENIKA »O« – ULOŽNI ARAK

16.

MATIČNA KNJIGA ZA GLAZBENE ŠKOLE

17.

IMENIK UČENIKA ZA GLAZBENE ŠKOLE

18.

ULOŽNI ARAK ZA IMENIK UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE

19.

SPOMENICA ŠKOLE

B.

Srednje škole

 

Svjedodžbe za srednje škole i druge isprave o ocjenama, postignutome uspjehu, stečenome znanju ili vještinama:

 

1.

RAZREDNE SVJEDODŽBE:

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010., 50/2011., 145/2011., 85/2012. i 104/2013.); Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009.)

a) ZA GIMNAZIJE – OBRAZAC BROJ 2

b) ZA STRUKOVNE OBRAZOVNE PROGRAME – OBRAZAC BROJ 3A

c) ZA STRUKOVNE OBRAZOVNE PROGRAME U TROIPOLGODIŠNJEM TRAJANJU – OBRAZAC 3B

d) ZA OBRAZOVNE PROGRAME ZA VEZANE OBRTE – OBRAZAC BROJ 4

e) ZA UMJETNIČKE PROGRAME SREDNJE ŠKOLE – OBRAZAC BROJ 6

2.

IZVJEŠĆE O POSTIGNUTOME USPJEHU NA KRAJU PRVOGA POLUGODIŠTA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE (E-OBRAZAC U SUSTAVU EMATICE)

3.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU – ZA STRUKOVNE OBRAZOVNE PROGRAME – OBRAZAC BROJ 9

4.

SVJEDODŽBA PREVODNICA (PRIJEPIS OCJENA KADA UČENIK PRELAZI IZ JEDNE ŠKOLE U DRUGU) – OBRAZAC BROJ 11

5.

SVJEDODŽBA O DRŽAVNOJ MATURI – OBRAZAC BROJ 8

6.

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE – OBRAZAC BROJ 10A, 10B, 10C, 10D, 10E

7.

UVJERENJE O ZAVRŠENOM DVOGODIŠNJEM OPĆEOBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE ZDRAVSTVENE KVALIFIKACIJE – OBRAZAC BROJ 12

8.

POTVRDA O POLOŽENOME PREDMETNOM (RAZLIKOVNOM, DOPUNSKOM) ISPITU

9.

POTVRDNICA O ZAVRŠENOME DIJELU PROGRAMA U ZANIMANJIMA POMORSKI NAUTIČAR, TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO ILI DRUGO ODGOVARAJUĆE ZANIMANJE

 

Pedagoška dokumentacija i evidencija za srednje škole:

 

1.

MATIČNA KNJIGA (MATICA UČENIKA) ZA SREDNJE ŠKOLE – ZA GIMNAZIJE, SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE, STRUKOVNE PROGRAME, PROGRAM ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE/ZANIMANJA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE TE PROGRAME OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJA ZA VEZANE OBRTE

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010., 50/2011., 145/2011., 85/2012. i 104/2013.); Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009.)

2.

REGISTAR UČENIKA UPISANIH U MATIČNU KNJIGU

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010., 50/2011., 145/2011., 85/2012. i 104/2013.); Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009.)

3.

RAZREDNA KNJIGA ZA SREDNJE ŠKOLE (ZA PROGRAME GIMNAZIJA TE STRUKOVNE PROGRAME)

4.

RAZREDNA KNJIGA ZA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

5.

RAZREDNA KNJIGA »O« (ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE POSEBNOG PROGRAMA)

6.

RAZREDNA KNJIGA »Z« (ZA RAZREDNE ODJELE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI)

7.

UPISNICA U SREDNJU ŠKOLU (E-OBRAZAC IZ NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE – NISPUSŠ-a)

8.

PRIJAVNICA I ZAPISNIK O POLAGANJU RAZREDNOGA – PREDMETNOGA (RAZLIKOVNOGA; DOPUNSKOGA) ISPITA

9.

PRIJAVNICA I ZAPISNIK O POLAGANJU POPRAVNOGA ISPITA

10.

PRIJAVNICA ZA IZRADU I OBRANU ZAVRŠNOGA RADA U SREDNJOJ ŠKOLI

11.

ZAPISNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA U SREDNJOJ ŠKOLI

12.

ZAPISNIK O GODIŠNJIM I POPRAVNIM ISPITIMA U GLAZBENIM I PLESNIM ŠKOLAMA

13.

UGOVOR O PRAKTIČNOJ NASTAVI

14.

SPOMENICA ŠKOLE

15.

DNEVNIK PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI

16.

EVIDENCIJA O OBAVLJANJU PRAKTIČNE NASTAVE ILI VJEŽBI UČENIKA KOD POSLODAVCA

17.

MATIČNA KNJIGA UČENIKA U UČENIČKOME DOMU

18.

DNEVNIK RADA ODGOJNE SKUPINE U UČENIČKOME DOMU

19.

PRIJAVNICA ZA NATJEČAJ ZA UPIS U UČENIČKI DOM

20.

UPISNICA U UČENIČKI DOM

C.

Obrazovanje odraslih

 

1.

SVJEDODŽBA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU (OBRAZAC BROJ 0-O2)

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj: 129/08, 50/10)

 

RAZREDNE SVJEDODŽBE

1.

ZA GIMNAZIJE (OBRAZAC BROJ 1-O2)

2.

ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 2-O2)

3.

ZA GLAZBENE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 3-O2)

4.

ZA BALETNO-PLESNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 4-O2)

5.

ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 5-O2)

6.

ZA TROGODIŠNJE OBRTNIČKE PROGRAME PO JEDINSTVENOM MODELU OBRAZOVANJA (OBRAZAC BROJ 6-O2)

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj: 129/08, 50/10)

7.

ZA STRUKOVNE PROGRAME U TRAJANJU OD TRI DO ČETIRI GODINE (OBRAZAC BROJ 7-O2)

8.

ZA PROGRAME ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME (OBRAZAC BROJ 8-O2)

 

SVJEDODŽBE O ZAVRŠNOM RADU

1.

NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC 9-O2)

2.

NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC 10-O2)

3.

SVJEDODŽBA O POLOŽENIM PREDMETNIM ISPITIMA (OBRAZAC BROJ 11-O2)

4.

UVJERENJE O USAVRŠAVANJU (OBRAZAC BROJ 12-O2)

5.

UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU (OBRAZAC BROJ 13-O2)

6.

SVJEDODŽBA O ZNANJU STRANOG JEZIKA (OBRAZAC BROJ 14-O2)

 

SVJEDODŽBE O MATURI

1.

NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 15-O2)

2.

NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC 16-O2)

 

SVJEDODŽBE O ZAVRŠNOM ISPITU

1.

ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE, GLAZBENE I BALETNO PLESNE PROGRAME NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 17-O2)

2.

ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE, GLAZBENE I BALETNO PLESNE PROGRAME NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC BROJ 18-O2)

3.

ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC BROJ 20-O2)

4.

ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 19-O2)

5.

ZA STRUKOVNE PROGRAME U TRAJANJU OD TRI DO ČETIRI GODINE NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC BROJ 21-O2)

6.

ZA STRUKOVNE PROGRAME U TRAJANJU OD TRI DO ČETIRI GODINE NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC BROJ 22-O2)

7.

ZA PROGRAME STJECANJA NIŽE STRUČNE SPREME (OBRAZAC 23-O2)

1.

MATIČNA KNJIGA

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (»Narodne novine«, broj: 129/08)

2.

MATIČNA KNJIGA POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

3.

DNEVNIK RADA S IMENIKOM

4.

DNEVNIK RADA S IMENIKOM POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

5.

PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH

6.

ODLUKA O UPISU U PROGRAM OBRAZOVANJA

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (»Narodne novine«, broj: 129/08)

7.

PRIJAVNICA – UPISNICA

8.

UGOVOR O OBRAZOVANJU

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (»Narodne novine«, broj: 129/08)

9.

ODLUKA O RAZLIKOVNIM ISPITIMA

10.

PRIJAVNICA I ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA

11.

PTIJAVNICA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

12.

PRIJAVNICA I ZAPISNIK ZA ZAVRŠNU PROVJERU

13.

ZAPISNIK O POLAGANJU ZAVRŠNOG ISPITA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/2004., 63/2008.)

2.

ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA MORSKOJ OBALI, UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJANOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/2004., 63/2008.)

3.

KONCESIJSKO ODOBRENJE UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJANOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

4.

KONCESIJSKO ODOBRENJE NA PODRUČJU MORSKE OBALE, UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

5.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ALBANIJA B+T

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, broj 119/2011.)

6.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BIH I TREĆE ZEMLJE

7.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BELGIJA

8.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA T

9.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA B+T

10.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA – TREĆE ZEMLJE

11.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BUGARSKA – TREĆE ZEMLJE

12.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – CRNA GORA

13.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – CRNA GORA E2

14.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ČEŠKA – TREĆE ZEMLJE

15.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – DANSKA – TREĆE ZEMLJE

16.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ESTONIJA – TREĆE ZEMLJE

17.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – FINSKA B+T

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, broj 119/2011.)

18.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – FINSKA – TREĆE ZEMLJE

19.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – GRČKA – TREĆE ZEMLJE

20.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – GRUZIJA

21.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – IRAN B+T

22.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ITALIJA – POGRANIČNA

23.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KOSOVO – TREĆE ZEMLJE

24.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – LATVIJA – TREĆE ZEMLJE

25.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – LITVA – TREĆE ZEMLJE

26.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – MAKEDONIJA TREĆE ZEMLJE

27.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – MOLDOVA B+T

28.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – NIZOZEMSKA – TREĆE ZEMLJE

29.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – NORVEŠKA – TREĆE ZEMLJE

30.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – POLJSKA – TREĆE ZEMLJE

31.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – RUMUNJSKA – TREĆE ZEMLJE

32.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – RUSIJA B+T

33.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – SLOVENIJA – TREĆE ZEMLJE

34.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – SRBIJA UNIVERZALNA E2

35.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ŠVEDSKA – TREĆE ZEMLJE

36.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA B+T E0

37.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA B+T E3

38.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA – TREĆE ZEMLJE

39.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+T

40.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+T E2

41.

POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA – TREĆE ZEMLJE

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, broj 119/2011.)

42.

GODIŠNJE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, broj 118/2005., 120/2010., 106/2006., 112/2011.)

43.

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA

44.

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA (VRIJEDI SAMO ZA ULAZAK PRAZNOG VOZILA I IZLAZ PUNOG AUTOBUSA)

45.

DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

46.

DOZVOLA ZA TRANZIT ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

47.

DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU

48.

DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNIKA

49.

UZORCI (SPECIMENI) TISKANIH DOZVOLA (100 KOMADA SVAKE VRSTE DOZVOLA)

50.

UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI U UNUTARNJEM/MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA/TERETA

Pravilnik o sadržaju uvjerenja i o načinu vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 91/2008.)

51.

INTERBUS KNJIGA PUTNIH LISTOVA

Pravilnik o putnom listu (»Narodne novine«, broj 138/2005)

52.

KNJIGA PUTNIH LISTOVA

Uredba EZ-a hr. 684/92 i 12/98.

53.

LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU

Uredba EZ-a br. 1072/2009

54.

OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ KAO JAVNU USLUGU

55.

LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA KAO JAVNU USLUGU

Uredba EZ-a br. 1073/2009

56.

OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA KAO JAVNU USLUGU

57.

POTVRDA ZA VOZAČA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU NA TEMELJU LICENCIJE ZAJEDNICE

Uredba EZ-a br. 1072/2009

58.

DNEVNIK VOŽNJE ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA UZ CEMT DOZVOLU

Vodič kroz CEMT multilateralnu kvotu/International Transport Forum 2009

59.

DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ AUTOBUSOM IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA U SKLADU S UREDBOM

Uredba EZ-a br. 2121/98

60.

POTVRDA IZDANA ZA AUTOBUSNI PRIJEVOZ IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA ZA VLASTITE POTREBE NA TEMELJU UREDBE

61.

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA KAT A + PVC FOLIJA

Pravilnik o čamcima (NN, broj 38/2006., 91/2006.)

62.

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA KAT B + PVC FOLIJA

Pravilnik o čamcima (NN, broj 38/2006., 91/2006.)

63.

DOZVOLA ZA PLOVIDBU ČAMCA + PVC FOLIJA

64.

POMORSKA VINJETA

Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi i način evidencije i izdavanja vinjete (»Narodne novine«, broj 26/2010.)

65.

PRAZNA SVJEDODŽBA

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, broj 50/2007., 62/2009., 73/2009., 15/2010., 142/2010., 64/2011., 145/2011.);

66.

POTVRDNICA – TIP 1

67.

POTVRDNICA – TIP 2 ISPS

68.

POMORSKA KNJIŽICA

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obavezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 3/2008.)

69.

NALJEPNICA OSOBNI PODACI – POMORSKA KNJIŽICA

70.

NALJEPNICA SVJEDODŽBE – POMORSKA KNJIŽICA

71.

POTVRDNICA – TIP 3 JAHTE

Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 27/2005, 57/2006., 80/2007., 3/2008.,18/2009., 56/2010., 97/2012.)

72.

UVJERENJE UKV + PVC FOLIJA

73.

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT A + PVC FOLIJA

74.

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT B + PVC FOLIJA

75.

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT C – PVC

76.

DOZVOLA ZA PLOVIDBU BRODICE + PVC FOLIJA

77.

ISKAZNICA POMORSKOG PELJARA

Pravilnik o pomorskom peljarenje (»Narodne novine«, broj 116/2010.)

78.

ISKAZNICA POMORSKOG AGENTA + PVC FOLIJA

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravilima i obvezama pomorskog agenta (»Narodne novine«, broj 82/2007.)

79.

UPISNI LIST (3 INAČICE)

Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (»Narodne novine«, broj 65/1995., 57/2004.)

80.

BRODSKA SVJEDODŽBA

81.

DNEVNICI PUTOVANJA ZA CEMT DOZVOLE

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, broj 120/2005., 106/2006., 102/2007., 130/2008., 119/2011.), Vodič o korištenju CEMT multilateralne kvote (ITF/2009.)

82.

KNJIGA PUTNIH LISTOVA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA PREMA INTERBUS SPORAZUMU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/2004., 48/2005., 111/2006., 63/2008., 124/2009., 91/2010.)

83.

KNJIGA PUTNIH LISTOVA ZA SLOBODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA U UNUTARNJEM JAVNOM CESTOVNOM PROMETU

84.

OBRASCI ANEKSA 5 ZA PRIKLJUČNA VOZILA

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, broj 120/2005., 106/2006., 102/2007., 130/2008., 119/2011.), Vodič o korištenju CEMT multilateralne kvote (ITF/2009.)

85.

OBRASCI ANEXA 4 ZA EURO III, IV I V MOTORNA VOZILA

86.

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/2004., 48/2005., 111/2006., 63/2008., 124/2009., 91/2010.)

87.

UPISNIK IZDANIH POTVRDA O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

88.

UPISNIK IZDANIH LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza (»Narodne novine«, broj 128/2010.)

89.

LICENCIJA ZA PRIJEVOZ TERETA EU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/2004., 48/2005., 151/2005., 111/2006., 63/2008., 124/2009., 91/2010., 112/2010. čl. 19. i čl. 21.a) Uredba EZ-a br. 1073/2009.

90.

LICENCIJA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA EU

91.

OVJERENA KOPIJA LICENCIJE ZA PRIJEVOZ TERETA EU

92.

OVJERENA KOPIJA LICENCIJE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA EU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/2004., 48/2005., 151/2005., 111/2006., 63/2008., 124/2009., 91/2010., 112/2010. čl. 19. i čl. 21.a) Uredba EZ-a br. 1073/2009.

93.

POTVRDA ZA VOZAČA EU

94.

POTVRDA ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA ZA VLASTITE POTREBE EU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/2004., 48/2005., 151/2005., 111/2006., 63/2008., 124/2009., 91/2010., 112/2010. čl. 19. i čl. 21.a) Uredba EZ-a br. 1073/2009.

95.

UPISNI LIST

Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 150/2008.)

96.

BRODARSKA KNJIŽICA

Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine«, broj 56/2000., 36/2005.)

97.

DOZVOLA ZA UKRCAJ

98.

UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA ZVANJE I DOPUNSKU OSPOSOBLJENOST BRODARACA (PRAZAN OBRAZAC)

Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (»Narodne novine«, broj 45/2011.)

99.

SVJEDODŽBA O POSEBNOM POZNAVANJU ADN-a

Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN; (»Narodne novine, Međunarodni ugovori« 13/2008.)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 76/2011.)

2.

PRIJAVA ZA UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINA

Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/2003., 55/2011.); Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, broj 25/2009.); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 22/2011.)

3.

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA (OBRAZAC BROJ 3)

4.

KNJIGA EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA (KEUB)

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, broj 48/2004., 130/2004. – ispravak, 140/2005., 143/2005. – ispravak, 83/2009.); Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 146/2005., 133/2007., 4/2008., 2/2009., 150/2009.)

5.

RAČUN PRIZNANICA R-1 ZA ŽIVOTINJE

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

6.

LJEKHR1 – VETERINARSKI PISANI NALOG ZA LJEKOVITU HRANU

7.

LJEKHR2 – POTVRDA ZA PROMET LJEKOVITOM HRANOM ZA ŽIVOTINJE

8.

POTVPOTICAJ – POTVRDA ZA POTICAJ

9.

POTVRDA – ZA IZVOZ I UVOZ ŽIVOTINJA, MESA I PROIZVODA OD MESA

10.

POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ŽIVOTINJSKU HRANU – HVI 33 RUS/MAĐ

11.

POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ŽIVOTINJSKU HRANU – HVI 33 ENG/MAĐ

12.

POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ŽIVOTINJSKU HRANU (repini rezanci) – HVI 33-3

13.

POTVRDA – HVI 80 EU

14.

IZJODAB – IZJAVA O ODABIRU OVLAŠTENE VETERINARSKE ORGANIZACIJE

15.

ŽIS – ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA ZA ISPITIVANJE ŠKOLJAKA

16.

ZAPISNICI ZA OVLAŠTENE VETERINARSKE INSPEKTORE – OVZ-1

17.

ZAPISNICI ZA OVLAŠTENE VETERINARSKE INSPEKTORE – OVZ-2

18.

ZAPUZOR/A – ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA

19.

ZAPUZOR/B – ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA

20.

ZAPSTRISPIT – ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

21.

Obr. br. 27 – serija A – ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA ZA ANALIZU REZIDUA

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

22.

Obr. br. 28 – serija B – ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA ZA ANALIZU REZIDUA

23.

EVIDOBRBR24 – EVIDENCIJA O RADU VALIONICE

24.

INS-5 – EVIDENCIJA O INSPEKCIJSKOM NADZORU VETERINARSKE INSPEKCIJE – INS-5

25.

RAČPRIZŽIV – RAČUN PRIZNANICA R-1 ZA ŽIVOTINJE

26.

PUTKUĆLJUB – PUTOVNICA ZA KUĆNE LJUBIMCE

27.

OČEVIDNIK O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013.)

28.

IZVJEŠĆE O ULOVU

29.

IZVOD IZ REGISTRA RIBARSKE FLOTE

30.

SAMOLJROLA – SAMOLJEPIVE ETIKETE ZA IZVOZNE OBJEKTE U ROLI

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

31.

SAMOLJETIK – SAMOLJEPIVE ETIKETE ZA IZVOZNE OBJEKTE

32.

UPUTNICA ZA KLANJE – HVI 1-7

33.

HVI III KARTONI ZA REGISTRACIJU POŠILJAKA U MEĐUNARODNOM PROMETU

34.

HVI IIIa RAČUN ZA GRANIČNU VETERINARSKU INSPEKCIJU

35.

POPIS U AKVAKULTURI PRILOG 1

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.) i Pravilnik o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 82/2005.)

36.

FITOSANITARNI CERTFIKAT SA ZAŠTITOM OD KRITVORENJA (IZVORNIK)

Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/2005. i 55/2011.); Pravilnik o mjerama za spriječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, broj 74/2006., 84/2010. i 120/2011.)

37.

FITOSANITARNI CERTFIKAT SA ZAŠTITOM OD KRITVORENJA (KOPIJA)

38.

FITOSANITARNI CERTFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD KRITVORENJA (IZVORNIK)

39.

FITOSANITARNI CERTFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD KRITVORENJA (KOPIJA)

40.

KNJIGA UVOZA, IZVOZA I PROVOZA BILJA

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, broj 25/2009., 124/2010.); Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice (»Narodne novine«, broj 22/2004., 25/2004., 60/2004., 101/2004., 67/2005.)

41.

OČEVIDNIK PREGLEDA OBAVLJENIH U UNUTRAŠNJOSTI

Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011.)

42.

EVIDENCIJA O PODUZETIM FITOSANITARNIM MJERAMA

43.

INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-1

Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011.)

44.

INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-2

45.

INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-3

46.

PRILOG 9 – POTVRDA – ZA IZVOZ I UVOZ ŽIVOTINJA, MESA I PROIZVODA OD MESA

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

47.

HVI 12-3 VC ZA ULAZAK U ITALIJU KUĆNIH LJUBIMACA (NAVEDENIH U DIJELU C DODATKA I UREDBE 998/2003/EZ I NJENIH DOPUNA) RAZLIČITIH OD PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA

48.

HVI 12-6 VC ZA UVOZ GLODAVACA U CRNU GORU

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

49.

HVI 2-1 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA NA PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA

50.

HVI 2-2 BIH VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA IZ HRVATSKE NA PODRUČJE BIH U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA

51.

HVI 4-7 (ENG) VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA POŠILJKU GLODAVACA U SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE NAMIJENJENIH ISKLJUČIVO U BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

52.

HVI 4-8 VC ZA UVOZ GLODAVACA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U IZRAEL

53.

HVI 4-10 VC ZA UVOZ SERUMA PODRIJETLOM OD KOPITARA KOJI SE KORISTE U TEHNIČKE SVRHE UKLJUČUJUĆI FARMAKOLOŠKE, DIJAGNOSTIKU IN VITRO I LABORATORIJSKE REAGENSE, NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU SRBIJU

54.

HVI 5 SRBIJA VC ZA UVOZ MESA I PROIZVODA OD MESA JELENSKE DIVLJAČI U REPUBLIKU SRBIJU

55.

HVI 6 SRBIJA VC ZA MESO DIVLJIH SVINJA IZ ULOVA NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

56.

HVI 7 BIH VZS ZA KONJE NAMIJENJENE UVOZU U BIH

57.

HVI 7 TURSKA VC ZA PRIVREMENI UVOZ REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE I NATJECANJA U REPUBLIKU TURSKU IZ DRŽAVA ČLANICA EU

58.

HVI 7 SRBIJA VC ZA ZA UVOZ U REPUBLIKU SRBIJU REGISTRIRANIH KOPITARA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU

59.

HVI 7-3 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA NA PODRUČJE REPUBLIKE MAKEDONIJE IZ AUSTRIJE, BJELORUSIJE, HRVATSKE, NOVOG ZELANDA, RUSIJE, UKRAJINE, CRNE GORE I SRBIJE U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA

60.

HVI 7-4 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE, NATJECANJE I KULTURNA DOGAĐANJA U REPUBLIKU SRBIJU U RAZDOBLJU KRAĆEM OD 30 DANA

61.

HVI 8 SRBIJA VC ZA UVOZ LABORATORIJSKIH UZORAKA U REPUBLIKU SRBIJU

62.

HVI 10 TURSKA VC ZA DOMAĆE OVCE (OVIS ARIES) I DOMAĆE KOZE (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENE TOVU U REPUBLICI TURSKOJ

63.

HVI 11 BIH VC ZA DOMAĆU PERAD NAMIJENJENU UVOZU U BIH

64.

HVI 11-1 MAK VC ZA IZVOZ PERADI ZA RASPLOD ILI PROIZVODNJU OSIM PTICA TRKAČICA (BPP)

65.

HVI 12 FILIPINI VC ZA PSE I MAČKE KOJI ULAZE U REPUBLIKU FILIPINE

66.

HVI 12 MAK VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE DOMAĆIH PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA U REPUBLIKU MAKEDONIJU

67.

HVI 12 JAPAN VC VC ZA PSE, MAČKE, LISICE, RAKUNE ILI TVOROVE NAMIJENJENE UVOZU U JAPAN

68.

HVI 12 VC ZA PSE, MAČKE I TVOROVE (OPĆENITI ZA TREĆE ZEMLJE)

69.

HVI 12-3 BR CERTIFIKAT ZA MAČKE I PSE KOJI SE OTPREMAJU IZ ZEMALJA KOJE NISU ZEMLJE MERCOSURA

70.

HVI 12-5 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PTICA KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA NAMIJENJENIH IZVOZU U IZRAEL

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

71.

HVI 12-7 VC DIO A ZA MAČKE I PSE KOJI SE OTPREMAJU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NOVI ZELAND

72.

HVI 12-8 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE DOMAĆIH PASA, MAČAKA I VRETICA KOJI ULAZE U REPUBLIKU SRBIJU

73.

HVI 12-9 VC ZA MALE ŽIVOTINJE KOJE ULAZE U SAD

74.

HV I12-11 BIH VC ZA AKVATIČNE ŽIVOTINJE NAMIJENJENE PUTOVANJU U PRATNJI VLASNIKA U BIH

75.

HVI 12-12 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PTICA KUĆNIH LJUBIMACA KOJE ULAZE U REPUBLIKU SRBIJU

76.

HVI 13 SRBIJA VC ZA GOLUBOVE NAMIJENJENE PRIVREMENOM IZVOZU I TAKMIČENJU U REPUBLICI SRBIJI

77.

HVI 13-13 VC ZA GOLUBOVE I LABUDOVE NAMIJENJENE IZVOZU U IZRAEL

78.

HVI 14 SRBIJA VC ZA UVOZ ZEČEVA I KUNIĆA U REPUBLIKU SRBIJU

79.

HVI 15 KOSOSVO VC ZA PROIZVODE OD JAJA (EP) NAMIJENJENE UVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU KOSOVO

80.

HVI 16 VC ZA KONZUMNA JAJA NAMIJENJENA UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

81.

HVI 16-5 VC ZA PROIZVODE OD JAJA NAMIJENJENE IZVOZU U BIH

82.

HVI 16-6 MAK VC ZA PROIZVODE OD JAJA NAMIJENJENE IZVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU

83.

HVI 16-7 SRBIJA VC ZA PROIZVODE OD JAJA (EP

84.

HVI 16-8 CG VC ZA JAJA NAMIJENJENA IZVOZU U CRNU GORU

85.

HVI 16-9 SRB VC ZA JAJA NAMIJENJENA IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

86.

HVI 17-8 VC ZA ŽIVOTINJE IZ ZOOLOŠKIH VRTOVA KOJE SE OTPREMAJU U RUSKU FEDERACIJU

87.

HVI 17-11 BIH VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠA (ARTIODACRYLA), PORODICE JELENA (CERVIDAE) NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

88.

HVI 17-12 BIH VC ZA MUFLONE (OVIS MUSIMON) NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

89.

HVI 17-15 VC ZA IZVOZ MAJMUNA IZ RH U IZRAEL

90.

HVI 18 ENG, SLO, MAĐ VZS ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENE ŽIVOTINJSKE PROIZVODE (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)

91.

HVI 18a SLO, ITA POTVRDA – PRILOG UZ HVI 18 (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)

92.

HVI 18-1 VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE) ZA SRBIJU

93.

HVI 18-2 MAK VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

94.

HVI 18-3 ALBANIJA VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)

95.

HVI -20 FRANCUSKA POLINEZIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU IZ HRVATSKE U FRANCUSKU POLINEZIJU

96.

HVI-20 RUSIJA VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU

97.

HVI-20 SAD VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SAD

98.

HVI-20 BIH RM VC ZA IZVOZ U BIH SIROVOG MLIJEKA ZA DALJNJU PRERADU

99.

HVI-20 BIH RMP VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD SIROVOG MLIJEKA

100.

HVI-20 BIH HTC VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD PASTERIZIRANOG MLIJEKA

101.

HVI-20 MAROKO VC ZA UVOZ U KRALJEVINU MAROKO MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

102.

HVI-20 UKRAJINA VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU

103.

HVI-20-1 (SRB, ENG) VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO MLIJEKO, PROIZVODE OD TERMIČKI OBRAĐENOG MLIJEKA ILI TERMIČKI OBRAĐENE PROIZVODE OD MLIJEKA I PROIZVODE OD MLIJEKA NAMIJENJENE LJUDSKOJ PREHRANI NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

104.

HVI 20-10 VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO MLIJEKO I PROIZVODE OD MLIJEKA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU U AUSTRALIJU

105.

HVI 20-12 ALBANIJA VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU U ALBANIJU

106.

HVI 2014 CRNA GORA VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO MLIJEKO, TERMIČKI OBRAĐENE MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI I IZVOZU U CRNU GORU-

107.

HVI 20-15 AZERBEĐ VZS ZA MLIJEKO I PROIZVODE OD MLIJEKA NAMIJENJENE IZVOZU U AZERBEJĐAN

108.

HVI 20-16 HTB KOSOVO VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI IZ DRŽAVA NAVEDENIH U STUPCU B DODATKA I. OVE UREDBE NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO

109.

HVI 20-17 HTC KOSOSVO VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI IZ DRŽAVA ILI NJIHOVIH DIJELOVA NAVEDENIH U STUPCU C DODATKA I. OVE UREDBE NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO

110.

HVI 20-18 HTB MAKEDONIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U STUPCU B DIJELU VII. DODATKA VI. PRAVILNIKA* ILI ISTOVRIJEDNOM STUPCU B DODATKA I. UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

111.

HVI 20-18 HTC MAKEDONIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DJELOVA KOJI SU ODOBRENI U STUPCU C DIJELU VII. DODATKA VI. PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOM STUPCU C DODATKA I. UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

112.

HVI 20-18 RM VC ZA SIROVO MLIJEKO, IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U DODATKU 6 DIJELU 7 STUPCU A PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOG STUPCA A DODATKA I UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENO DALJNJOJ PRERADI U REPUBLICI MAKEDONIJI PRIJE UPOTREBE ZA PREHRANU LJUDI

113.

HVI20-18 RMP VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, DOBIVENE OD SIROVOG MLIJEKA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U DODATKU 6 DIJELU 7 STUPCU A PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOG STUPCA A DODATKA I UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

114.

HVI 20-19 VC ZA IZVOZ MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE – (ZA SINGAPUR, ANGOLU, OBALU BJELOKOSTI, GABON, KAMERUN, MALEZIJU, UJEDINJENE ARAPSKE EMIRATE, LIBIJU)

115.

HVI 21 FENJ VSS ZA PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE LJUDSKOJ PREHRANI (ZA BIH)

116.

HVI 21-2 (UKR, ENG) VZS ZA MESO I PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU

117.

HVI 21-3 (ENG) VZS ZA PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE IZVOZU NA KOSOVO

118.

HVI 21-4 VC ZA UVOZ MESNIH PRERAĐEVINA I OSTALIH PROIZVODA DOBIVENIH OD MESA U CRNU GORU

119.

HVI 21-5 MAK VC ZA MESNE PRIPRAVKE ZA OTPREMU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

120.

HVI 21-6 MAK VC ZA PROIZVODE OD MESA/OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU MAKEDONIJU

121.

HVI 21-7 VC ZA POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI KOJE SE PROVOZE PREKO PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE

122.

HVI 23-1 BIH VC ZA MED, MATIČNU MLIJEČ, PROIZVODE OD MEDA, PROPOLIS, PELUD I PČELINJI VOSAK NAMIJENJENIH IZVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

123.

HVI 23-3 VC ZA MED I DRUGE PROIZVODE PČELARSTVA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

124.

HVI 23-5 KOSOVO VC ZA UVOZ U REPUBLIKU KOSOVO/MED

125.

HVI 23-6 VC ZA UVOZ MEDA I OSTALIH PČELINJIH PROIZVODA NAMIJENJENIH IZLOŽBI APIMONDIA 2011. (R. ARGENTINA)

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

126.

HVI 24-4 AUSTRALIJAVC ZA TERMIČKI OBRAĐENO GOVEĐE MESO I PROIZVODE OD GOVEĐEG MESA STABILNE NA SOBNOJ TEMPERATURI

127.

HVI 25 BIH VC ZA MESO KOPITARA NAMIJENJENO UVOZU U BIH

128.

HVI 26 TAJLAND VC ZA SVJEŽE MESO PERADI I PROIZVODE OD MESA PERADI NAMIJENJENE IZVOZU U TAJLAND

129.

HVI 26 CU VC ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD PERADI NAMIJENJENE IZVOZU IZ EU U CARINSKU UNIJU

130.

HVI 26-1 VC ZA MESO PERADI NAMIJENJEN IZVOZU NA KOSOVO

131.

HVI 26-2 VC ZA MESO PERADI NAMIJENJEN IZVOZU U CRNU GORU

132.

HVI 26-3 VC ZA SMRZNUTE PILEĆE NOGE NAMIJENJENE IZVOZU U VIJETNAM

133.

HVI 26-4 VC ZA IZVOZ U BIH MESA PERADI (POU)

134.

HVI 26-5 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SOCIJALISTIČKU REPUBLIKU VIJETNAM

135.

HVI 26-6 VC ZA SVJEŽE MESO PERADI I PROIZVODE OD MESA PERADI NAMIJENJENE IZVOZU U HONG KONG

136.

HVI 26-7 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ RH U HONG KONG

137.

HVI 26-8 VC ZA SVJEŽE MESO PERADI (ZA LIBERIJU)

138.

HVI 26-9 VC ZA MESO PERADI NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

139.

HVI 26-10 VC ZA IZVOZ MESA GOVEDA I PROIZVODA OD MESA GOVEDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U HONG KONG

140.

HVI 26-11 VC ZA IZVOZ MESA GOVEDA I PROIZVODA OD MESA GOVEDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU OBALA BJELOKOSTI

141.

HVI 26-12 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU ANGOLU

142.

HVI 26-13 VC ZA MLJEVENO MESO I STROJNO OTKOŠTENO MESO PERADI (POU-MI/MSM) NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

143.

HVI 26-14 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU GANU

144.

HVI 26-15 SRB VC ZA MESO PERADI I STROJNO OTKOŠTENO MESO PERADI NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

145.

HVI 26-16 KATAR VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA DOMAĆE PERADI IZ REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVU KATAR

146.

HVI 27 ALBANIJA VC ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI U ALBANIJU

147.

HVI 27-3 RUSIJA VC ZA RIBU I PLODOVE MORA (PROIZVODE RIBARSTVA) TE NJIHOVE PRERAĐENE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU

148.

HVI 27-4 VC ZA IZVOZ U CRNU GORU ŠKOLJKAŠA NAMIJENJENIH UZGOJU I NASAĐIVANJU

149.

HVI 27-5 BIH VZS ZA PROIZVODE RIBOLOVA TE PROIZVODE AKVAKULTURE PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENE IZVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

150.

HVI 27-6 BIH VC ZA ŽIVE SLATKOVODNE RIBE IZ PORODICE ŠARANA NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

151.

HVI 27-7 MAK VC ZA PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE OTPREMAJU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

152.

HVI 27-9 (SR, ENG) VC ZA RIBU I PROIZVODE OD RIBE NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

153.

HVI 27-10 VC ZA PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE OTPREMAJU U REPUBLIKU KOSOVO

154.

HVI 27-11 VC ZA PROIZVODE RIBOLOVA TE PROIZVODE AKVAKULTURE NAMIJENJENE IZVOZU U CRNU GORU

155.

HVI 27-14 VC ZA RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NARODNU REPUBLIKU KINU

156.

HVI 27-15 UKRAJINA VC ZA RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU

157.

HVI 28 ALBANIJA VC ZA DOMAĆE SVINJE NAMIJENJENE KLANJU ODMAH NAKON UVOZA U ALBANIJU

158.

HVI 28 BIH VC ZA DOMAĆE SVINJE (SUS SCROFA) ZA KLANJE NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

159.

HVI 28 C VZC ZA DOMAĆE SVINJE ZA KLANJE KOJE SE ŠALJU U REPUBLIKU SRBIJU

160.

HVI 28 CG VC ZA IZVOZ SVINJA ZA KLANJE U CRNU GORU

161.

HVI 28 GRUZIJA VC ZA IZVOZ SVINJA ZA KLANJE U GRUZIJU

162.

HVI 28-1 BiH VC ZA DOMAĆA GOVEDA ZA KLANJE NAMIJENJENA IZVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

163.

HVI 28-2 BIH VC ZA IZVOZ U BIH SVJEŽEG MESA, UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO, DOMAĆIH GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE BISON I BUBALUS I NJIHOVE KRIZANCE)

164.

HVI 28-3 BiH VC ZA OVCE I JANJAD ZA KLANJE KOJE SE ŠALJU U BOSNU I HERCEGOVINU

165.

HVI 28-5 MAKEDONIJA VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠA (ARTIODACTYLA) (OSIM ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE BIZON (BISON) I BIVOL (BUBALUS) I NJIHOVE KRIŽANCE), KOZE (CAPRA HIRCUS), SVINJA (SUIDAE) I PEKARIJA (TAYASSUIDAE) TE PORODICA NOSOROGA (RHINOCEROTIDAE) I SLONOVA (ELEPHANTIDAE)

166.

HVI 28-6 BIH VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH GOVEDA ZA RASPLOD I/ILI TOV

167.

HVI 28-7 MAK VC ZA DOMAĆE SVINJE (SUS SCROFA) NAMIJENJENE UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI NAKON UVOZA (POR-X)

168.

HVI 28-8 MAK VC ZA SVJEŽE MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO DOMAĆIH SVINJA (SUS SCROFA) ZA OTPREMU U REPUBLIKU MAKEDONIJU (POR)

169.

HVI 28-9 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA TOV I RASPLOD U CRNU GORU

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

170.

HVI 28-10 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U EGIPAT

171.

HVI 28-11 VC ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA DOMAĆIH SVINJA, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, U REPUBLIKU SRBIJU

172.

HVI 28-12 CG VC ZA IZVOZ U CRNU GORU SVJEŽEG MESA SVINJA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI

173.

HVI 28-13 VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU DOMAĆIH GOVEDA NAMIJENJENIH UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI

174.

HVI 28-14 TUR VC ZA DOMAĆE OVNOVE (OVIS ARIES) I JARČEVE (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENE KLANJU U REPUBLICI TURSKOJ

175.

HVI 28-16 BiH VC ZA DOMAĆE SVINJE (SUS SCROFA) ZA UZGOJ I/ILI PROIZVODNJU NAMIJENJENE UVOZU U BiH

176.

 

177.

HVI 29 NOVI ZELAND VC ZA IZVOZ MESA SVINJA ZA PREHRANU LJUDI IZ EUROPSKE UNIJE NA NOVI ZELAND

178.

HVI 30 BIH VC ZA ŽIVOTINJSKA CRIJEVA NAMIJENJENA UVOZU U BiH

179.

HVI 30 ALBANIJA VC ZA IZVOZ CRIJEVA U ALBANIJU

180.

HVI 31 (TURSKI, ENG) VZS ZA NETRETIRANU OVČJU VUNU NAMIJENJENU OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU

181.

HVI 31-2 VC ZA PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE INDUSTRIJSKOJ UPORABI

182.

HVI 31-3 VC ZA NEOBRAĐENU VUNU OVACA (ZA TREĆE ZEMLJE, INDIJA)

183.

HVI 32-1 SRBIJA VC ZA OBRAĐENE KOŽE PAPKARA I KOPITARA NAMIJENJENE UVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU

184.

HVI 32 MAKEDONIJA VC ZA PRERAĐENE ŽIVOTINJSKE BJELANČEVINE KOJE NISU NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE I PROIZVODE, OSIM HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE, KOJI SADRŽE TAKVE BJELANČEVINE, NAMIJENJENE ZA OTPREMU U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU

185.

HVI 32-A SRB VC ZA IZVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNJU KOLAGENA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI

186.

HVI 32 C SRB VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU PRERAĐENIH ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA PODRIJETLOM OD NEPREŽIVAČA KOJE NISU NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE I PROIZVODE, OSIM HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE KOJA SADRŽI TAKVE BJELANČEVINE

187.

HVI 32-3B TAI VC ZA IZVOZ TRETIRANIH GOVEĐIH KOŽA IZ REPUBLIKE HRVATSKE (ZA TAJLAND)

188.

HVI 32-6 (ENG, TUR) VZS ZA TRETIRANE KOŽE PAPKARA NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU

189.

HVI 32-11 GANA VC ZA IZVOZ KOŽA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U GANU

190.

HVI 32-12 BiH VC ZA IZVOZ KOŽA U BOSNU I HERCEGOVINU

191.

HVI 32-13 VC ZA IZVOZ KOŽA U NARODNU REPUBLIKU KINU

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

192.

HVI 32-14 VC ZA IZVOZ KOŽA U INDIJU

193.

HVI 32-16 VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE PTICA I PAPKARA KOJI SADRŽE SMO KOSTI, ROGOVE, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE, KOŽU, A NAMIJENJENI SU UVOZU U ILI PROVOZU KROZ CRNU GORU

194.

HVI 32-17 VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE PTICA I PAPKARA KOJI SE SASTOJE SAMO OD KOSTI, ROGOVA, PAPAKA, KANDŽI, ROGOVLJA, ZUBI I KOŽE, A NAMIJENJENI SU UVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU

195.

HVI 32-18 BiH VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE PTICA I UNGULATA KOJI SADRŽE KOSTI, ROGOVE, KOPITA, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE, KOŽE ILI KRZNA NAMIJENJENE UVOZU U BiH

196.

HVI 33 ENG, MAĐ POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ŽIVOTINJSKU HRANU

197.

HVI 33 BIH VZS ZA ŽIVOTINJSKU HRANU NAMIJENJENU IZVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

198.

HVI 33 CRNA GORA VZS ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU IZVOZU U CRNU GORU

199.

HVI 33-1 BIH VZS ZA RIBLJE BRAŠNO NAMIJENJENO IZVOZU U BiH

200.

HVI 33-4 VZS ZA PREDMJEŠAVINE ZA PROIZVODNJU STOČNE HRANE NAMIJENJENE IZVOZU NA KOSOVO

201.

HVI 33-5 MAK VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

202.

HVI 33-7 (SR,ENG) VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA SADRŽI SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

203.

HVI 33-8 VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA NE SADRŽI SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

204.

HVI 33-9 VC ZA KONZERVIRANU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

205.

HVI 33-10 VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

206.

HVI 33-12 VC ZA IZVOZ HRANE ZA ŽIVOTINJE I DODATAKA HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG PODRIJETLA U UKRAJINU

207.

HVI 34 BiH VZS ZA SUŠENU HRANU ZA PSE I MAČKE I DRUGE KUĆNE LJUBIMCE NAMIJENJENU IZVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU

208.

HVI 34 MAKEDONIJA VC ZA MLIJEKO, PROIZVODE NA OSNOVI MLIJEKA I PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KOJI NISU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI ZA OTPREMU U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU

209.

HVI 34 AUSTRALIJA DODATAK VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA ŽVAKALICE ZA PSE NAMIJENJENE IZVOZU U AUSTRALIJU

210.

HVI 34-2/1C GARANCIJA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU ŽVAKALICA ZA PSE NAMIJENJENIH IZVOZU U IZRAEL

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

211.

HVI 34-2/2C VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE KOJE SADRŽE SASTOJKE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE IZVOZU U IZRAEL

212.

HVI 35-1 VZS ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U LIBANON

213.

HVI 35-2 KOSOVO VS ZA DOMAĆA GOVEDA ZA KLANJE NAMIJENJENA IZVOZU NA KOSOVO

214.

HVI 35-3 (ENG) VC ZA DOMAĆA GOVEDA ZA RASPLOD ILI TOV NAMIJENJENA IZVOZU NA KOSOVO

215.

HVI 35-4 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U CRNU GORU

216.

HVI 35-5 VC ZA DOMAĆA GOVEDA (BOS TAURUS, BISON BISON, BUBALUS BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) NAMJENJENIH KLANJU NAKON UVOZA ZA R. MAKEDONIJU

217.

HVI 35-6 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U LIBIJU

218.

HVI 35-7 VC ZA DOMAĆA GOVEDA NAMIJENJENA KLANJU NAKON UVOZA

219.

HVI 35-8 LIBANON DODATNA POTVRDA ZA UVOZ PREŽIVAČA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U LIBANON (OBAVEZNO MORA PRATITI HVI 35-1)

220.

HVI 36 ALBANIJA VC ZA IZVOZ SJEMENA BIKOVA U ALBANIJU

221.

HVI 36 RUSIJA VC ZA SJEME GOVEDA NAMIJENJENO ZA IZVOZ IZ EU U RUSKU FEDERACIJU

222.

HVI 36-1 VC ZA IZVOZ SJEMENA GOVEDA U REPUBLIKU SRBIJU IZ REPUBLIKE HRVATSKE

223.

HVI 36-2 BIH VC ZA SJEME BIKOVA NAMIJENJENO UVOZU U BiH

224.

HVI 36-5 VC ZA IZVOZ SJEMENA NA KOSOVO

225.

HVI 36-6 MAKEDONIJA VC ZA UVOZ I PROVOZ SJEMENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDO KOJE JE OTPREMLJENO IZ CENTRA ZA SAKUPLJANJE SJEMENA A

226.

HVI 36-8 TURSKA VC ZA SJEME DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA ZA IZVOZ IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U REPUBLIKU TURSKU

227.

HVI 36-9 TURSKA VC ZA SJEME DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA SAKUPLJENO, OBRAĐENO I USKLADIŠTENO PRIJE 31. PROSINCA 2004. ZA IZVOZ IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U REPUBLIKU TURSKU

228.

HVI 37 BIH VC ZA KONZERVIRANU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE NAMIJENJENU OTPREMI U BiH

229.

HVI 38 RUSIJA VC ZA MESO SVINJA I SIROVE MESNE PRIPRAVKE NAMIJENJENE IZVOZU IZ EU U RUSKU FEDERACIJU

230.

HVI 38-3 VC ZA GOTOVE PREHRAMBENE PROIZVODE KOJI SADRŽE SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENIH IZVOZU U KAZAHSTAN

231.

HVI 39 TURSKA VC ZA DOMAĆE OVCE (OVIES ARIES) I DOMAĆE KOZE (CAPRA HIRCUS) ZA RASPLOD NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU TURSKU

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

232.

HVI 39-3 VC ZA IZVOZ OVACA I KOZA ZA TOV I RASPLOD U CRNU GORU

233.

HVI 39-4 VC ZA DOMAĆE OVCE (OVIS ARIES) I DOMAĆE KOZE (CAPRA HIRCUS) ZA UZGOJ I/ILI PROIZVODNJU NAMIJENJENE UVOZU I BOSNU I HERCEGOVINU

234.

HVI 40 CERTIFIKAT O SLOBODNOJ PRODAJI ZA IZVOZ U DRŽAVE KOJE NISU ČLANICE EU – HRANA ILI HRANA ZA ŽIVOTINJE

235.

HVI 41 VETERINARSKI CERTIFIKAT (općeniti certifikat o sigurnosti proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla + garancije za slinavku i šap)

236.

HVI 42 CU VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ TROFEJA U CARINSKO PODRUČJE CARINSKE UNIJE REPUBLIKE BJELORUSIJE, REPUBLIKE KAZAHSTANA I RUSKE FEDERACIJE

237.

HVI 42 MAKEDONIJA VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE I DRUGE PREPARATE PTICA I PAPKARA KOJI SADRŽE SAMO KOSTI, ROGOVE, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE ILI KOŽU, A NAMIJENJENI SU UVOZU U ILI PROVOZU KROZ (2) REPUBLIKU MAKEDONIJU

238.

HVI 44 USA ORIGINAL VSS ZA MESO I MESNE PROIZVODE – SVINJE (DO 3%)

239.

HVI 44 A ENG VC ZA PROIZVODE OD MESA

240.

HVI 44-1 USA (ENG) VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE

241.

HVI 44-2 USA (ENG) VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE – DEHIDRIRANE JUHE – PERAD (DO 2%)

242.

HVI 44-3 USA (ENG) VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE – BUJON KOCKE

243.

HVI 44-4 VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU PROIZVODA KOJI U SVOM

SASTAVU SADRŽE SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

244.

HVI 44-5 USA VC ZA IZVOZ U SAD PROIZVODA KOJI U SVOM SASTAVU SADRŽE JAJA, MLIJEKO ILI SVINJETINU – SUHI ZAČINI I DEHIDRIRANE JUHE

245.

HVI 44-6 USA VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU PODRIJETLOM OD GOVEDA

246.

HVI 44-7 USA VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU PODRIJETLOM OD GOVEDA

247.

HVI 44-8 USA VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU

248.

HVI 44-9 USA VC ZA IZVOZ U SAD PRAZNIH TVRDIH ŽELATINOZNIH KAPSULA

249.

HVI 44-10 VC ZA SMRZNUTE PROIZVODE OD TIJESTA I SLADOLED KOJI SADRŽE PROIZVODE OD JAJA I/ILI MLIJEKA (PODRIJETLOM OD PERADI I GOVEDA), A NAMIJENJENI SU UVOZU U SAD

250.

HVI 44-12 JUŽNA KOREJA VC ZA SMRZNUTE PROIZVODE OD TIJESTA I SLADOLED KOJI SADRŽE PROIZVODE OD JAJA I/ILI MLIJEKA, A NAMIJENJENI SU UVOZU U REPUBLIKU KOREJU

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

251.

HVI 44-13 USA VC ZA DODATKE JELIMA, MJEŠAVINE I KONCENTRATE ZA JUHE KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE MESO PERADI I/ILI JAJA U PRAHU (PROIZVODI PODRIJETLOM OD PERADI), A NAMIJENJENI SU UVOZU U SAD

252.

HVI 44-14 VC ZA IZVOZ U SAD PRAZNIH TVRDIH ŽELATINSKIH KAPSULA (PODRIJETLOM OD GOVEDA I/ILI SVINJA)

253.

HVI 48 (ENG, FRA) VZS SLUŽBENE INSPEKCIJE ZA MESO ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA U KANADU

254.

HVI 49 RUSIJA VC ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE ZA NEPOSREDNU UPORABU U PREHRANI KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU

255.

HVI 51 AUSTRALIJA VC ZA IZVOZ KONZERVI SVINJSKOG MESA U AUSTRALIJU

256.

HVI 51-1 AUSTRALIJA VS ZA MESO I PROIZVODE OD MESA PERADI

257.

HVI 52-2 VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA U REPUBLIKU SRBIJU

258.

HVI 54 BIH VZS ZA IZVOZ RASPLODNIH JAJA, PERADI I DRUGIH VRSTA PTICA

259.

HVI 55-4 UVJETI UVOZA REPUBLIKE SRBIJE ZA DOMAĆU PERAD ZA KLANJE

260.

HVI 58-1 VC ZA IZVOZ RASPLODNIH JAJA KOKOŠI I PURA I JEDNODNEVNIH PILIĆA I PURIĆA U SRBIJU

261.

HVI 58-2 VC ZA JEDNODNEVNE PILIĆE, OSIM BEZGREBENKI NAMIJENJENE OTPREMI NA KOSOVO

262.

HVI 58-3 VC ZA IZVOZ JEDNODNEVNIH PILIĆA U REPUBLIKU SRBIJU

263.

HVI 62 VZS ZA IZVOZ ŽIVOTINJA ZA ZOOLOŠKE VRTOVE I AKVARIJE U REPUBLIKU SRBIJU

264.

HVI 63 BIH VC ZA ZA ŽIVOTINJE ZA ZOO VRTOVE ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU

265.

HVI 69 CU VC ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD GOVEDA NAMIJENJENE ZA IZVOZ IZ EU U CARINSKU UNIJU

266.

HVI 69 KOSOVO VC ZA UVOZ U REPUBLIKU KOSOVO SVJEŽEG MESA GOVEDA

267.

HVI 69-1 VC ZA SVJEŽE MESO GOVEDA NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

268.

HVI 69-3 MAK VC ZA SVJEŽE MLJEVENO MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO, DOMAĆIH GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE BISOM I BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) (BOV) NAMIJENJENO OTPREMI U REPUBLIKU MAKEDONIJU

269.

HVI 69-4 NZVC, PODACI O SIGURNOSTI HRANE, ZA MESO GOVEDA I PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE IZVOZE IZ REPUBLIKE HRVATSKE NA NOVI ZELAND

270.

HVI 69-5 CG VC ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA GOVEDA U CRNU GORU

271.

HVI 70 SRBIJA CERTIFIKAT O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA UVOZ U REPUBLIKU SRBIJU ŽIVOTINJA AKVAKULTURE NAMIJENJENE UZGOJU, OBNAVLJANJU POPULACIJE, SPORTSKO-KOMERCIJALNOM RIBOLOVU I OTVORENIM UKRASNIM OBJEKTIMA

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

272.

HVI 73-1 VC ZA IZVOZ PČELA I BUMBARA U REPUBLIKU SRBIJU

273.

HVI 73-5 BiH VC ZA IZVOZ PČELA I BUMBARA U BiH

274.

HVI 74 SRBIJA VC ZA ŽIVE KOPNENE PUŽEVE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI

275.

HVI 75 BiH VC ZA KALIFORNIJSKE GLISTE NAMIJENJENE UVOZU U BiH

276.

HVI 76 BiH VC ZA KONDITORSKE PROIZVODE NAMIJENJENE UVOZU U BiH

277.

HVI 81 SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE ZA NEPOSREDNU UPORABU U PREHRANI KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU

278.

HVI 82 SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU

279.

HVI 83 SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA RIBU I PLODOVE MORA (proizvode ribarstva) te njihove prerađene proizvode koji se otpremaju između država članica te su namijenjeni izvozu u Rusku Federaciju

280.

HVI 87 SLUŽBENI PRED-IZVOZNI CERTIFIKAT ZA ŽIVE SVINJE KOJE SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENE KLANJU I ČIJE JE MESO NAMIJENJENO IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU

281.

HVI 90 SRBIJA VC ZA OBRAĐENO PERJE NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

282.

HVI 91 DODATNA IZJAVA VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ GOVEDA, OVACA I KOZA ZA TOV U REPUBLIKU TURSKU (VEZANO UZ SCHMALLENBERG VIRUS)

283.

HVI 92 DODATNA IZJAVA VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ OVACA I KOZA ZA UZGOJ U REPUBLIKU

284.

HVI 94 DODATNA IZJAVA VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ GOVEDA, OVACA I KOZA ZA KLANJE U REPUBLIKU TURSKU (VEZANO UZ SCHMALLENBERG VIRUS)

285.

HVI 101 BIH VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U BiH

286.

HVI 101 MAK VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU

287.

HVI 101 SRBIJA VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU SRBIJU

288.

HVI 101 KOSOVO VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI SADRŽE PROIZVODE ŽIVOTNJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

289.

HVI 101 ALBANIJA VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI SADRŽE PROIZVODE ŽIVOTNJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU ALBANIJU

290.

HVI 102 POTVRDA RADIOAKTIVNOSTI

291.

HVI 103 DODATAK VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA – GSE (ZA TAJLAND)

292.

HVI 104 VC ZA PTICE KOJE SUDJELUJU NA MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE

293.

OBRAZAC ZA DOSTAVU UZORAKA DIVLJIH SVINJA NA LABORATORIJSKO PRETRAŽIVANJE NA KLASIČNU SVINJSKU KUGU U DOMAĆINSTVIMA-DOM

294.

OBRAZAC ZA DOSTAVU UZORAKA DIVLJIH SVINJA NA LABORATORIJSKO PRETRAŽIVANJE NA KLASIČNU SVINJSKU KUGU KOD DIVLJIH SVINJA-DIV

295.

OBRAZAC ZA DOSTAVU UZORAKA NA LABORATORIJSKO PRETRAŽIVANJE

296.

POTVRDE ZA MALI RIBOLOV ZA OSOBE PREKO 60 GODINA I UMIROVLJENIKE

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013.)

297.

POTVRDE ZA MALI RIBOLOV 15 DO 60 GODINA

298.

POTVRDE ZA MALI RIBOLOV – INVALIDI

299.

POTVRDE ZA MALI RIBOLOV BEZ NAKNADE – OTOČANI

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.) i Pravilnik o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 82/2005.)

300.

POVLASTICA ZA AKVAKULTURU

301.

GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLJANE (OD 18. GODINE ŽIVOTA)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.)

302.

GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLJANE OD 19 I VIŠE GODINA ŽIVOTA

303.

GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA RIBIČE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE

304.

DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SVIH (OSIM SALMONIDNIH) VRSTA RIBA

305.

DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SALMONIDNIH VRSTA RIBA

306.

DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA RIBOLOVNOJ ZONI OTOČAC

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.)

307.

POPIS TJEDNOG ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU (KNJIGA)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.) i Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2005., 96/2013. i 114/2013.)

308.

UVJERENJE O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU

309.

OBRAZAC POVLASTICE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA SLATKIM VODAMA

310.

UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.) i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2005., 1/2006., 139/2006. i 52/2010.)

311.

POPIS DNEVNOG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU

312.

POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU – RIBIČI

313.

POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU – RIBIČI knjižica

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.) i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2005., 1/2006., 139/2006. i 52/2010.)

314.

POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU – OVLAŠTENICI RIBOLOVNOG PRAVA

315.

POVLASTICA ZA OBAVLJANJE MALOG OBALNOG RIBOLOVA

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013.)

316.

AUTORIZACIJA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA

317.

UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

318.

UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA MALI OBALNI RIBOLOV

319.

OVLAŠTENJE ZA RIBOLOVNI TURIZAM

320.

UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA UZGOJ RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

321.

UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA AKVAKULTURU

322.

ODOBRENJE (MALI RIBOLOV)

323.

STATISTIČKI OBRAZAC ZA MALI RIBOLOV

324.

POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

325.

DEKLARACIJA O PREKRCAJU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

326.

DEKLARACIJA O PREKRCAJU TUNE

327.

OČEVIDNIK O ULOVU TUNE

328.

POVLASTICA ZA UZGOJ RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

329.

POTVRDA O KUPNJI DOZVOLE ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, broj 152/2011.)

330.

POTVRDA O IZDAVANJU/KUPNJI DOZVOLE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV NA MORU

331.

GODIŠNJA DOZVOLA ZA LOV PRIDNENIM PARANGALOM

332.

ZVDU-PRO ZAJEDNIČKI VETERINARSKI DOKUMENT O ULASKU PRO

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

333.

ZVDU-ŽIV ZAJEDNIČKI VETERINARSKI DOKUMENT O ULASKU ŽIV

334.

VJEŽBKNJIŽ – VJEŽBENIČKA KNJIŽICA VETERINARSKOG DJELATNIKA

335.

ZABUPO – KARTICA ZABRANJENA UPOTREBA

336.

ZADRŽ – KARTICA ZADRŽANO

337.

PAPOZ – PAPIRNATA OZNAKA

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

338.

TESTTSE – TEST TSE

339.

OBRTSE – OBRAZAC ZA DOSTAVU UZORAKA U SVRHU PRETRAGE NA TSE

340.

SVJED – SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOM STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE (Prilog I.)

Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (»Narodne novine«, broj 87/2008.)

341.

UPISSVJED – UPISNIK ZA SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOM STANJU (Prilog II.)

342.

HVI 1-5A POTVRDA O PRIJEVREMENOM KLANJU PODMLATKA – teladi

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013., 148/2013.)

343.

RIBAR – OBRAZAC O PODRIJETLU PROIZVODA RIBARSTVA

Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu (»Narodne novine«, broj 18/2009.)

344.

ŠKOLJK – OBRAZAC O PODRIJETLU ŽIVIH ŠKOLJAKA

345.

OBRAZAC UPD

Pravilnik o Upisniku destilera (»Naodne novine«, broj 137/2005., 75/2007.)

346.

OBRAZAC EVP

347.

OBRAZAC MTU

Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/2004., 91/2005., 71/2006., 73/2007., 8/2008., 88/2009., 24/2011., 152/2011.)

348.

OBRAZAC MTU ZA VINSKI I VOĆNI OCAT

Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, broj 121/2005., 53/2006., 26/2011.)

349.

ZAHTJEV ZA FIZIKALNO-KEMIJSKU ANALIZU VINSKOG I VOĆNOG OCTA

350.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA STAVLJANJE U PROMET OCTA

351.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS I PROMJENE U VINOGRADARSKOM REGISTRU

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (»Narodne novine«, broj 121/2010., 132/2010., 78/2011.)

352.

IZJAVA O ZALIHAMA VINA

353.

IZJAVA O PROIZVODNJI VOĆNIH VINA

354.

IZJAVA O PROIZVODNJI VINA

355.

IZJAVA O BERBI

356.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU

Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, broj 61/2009., 141/2009., 86/2011., 104/2011., 118/2012.)

357.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRAVO UPORABE REGISTRIRANE OZNAKE

358.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZORKOVANJE (FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA I ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE)

Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/2004., 64/2005.)

359.

OBRAZAC ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VOĆNIH VINA

Pravilnik o voćnim vinima (»Narodne novine«, broj 73/2006., 24/2011., 28/2011., 62/2011., 82/2011., 120/2012.)

360.

OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINA

361.

OBRAZAC KZP

Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine«, broj 7/2005., 141/2010., 32/2011., 41/2011.)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

KNJIGA NADZORA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/1996., 94/1996. – ispravak, 114/2003., 100/2004., 86/2008., 116/2008., 75/2009. i 143/2012.); Pravilnik o evidenciji ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zašite na radu (»Narodne novine«, broj 52/1984.)

2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POVREDAMA I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA RADNIKA NA RADU – GI

3.

EVIDENCIJSKI KARTON O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN EK-1

4.

EVIDENCIJSKI KARTON O RADNIKU RASPOREĐENOM NA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA EK-2

5.

EVIDENCIJSKI KARTON RADNIKA KOJI SU SE NA RADU POVRIJEDILI TE O RADNICIMA KOJI SU NA RADU OBOLJELI EK-3

6.

EVIDENCIJSKI KARTON O ISPITIVANJU ORUĐA ZA RAD S POVEĆANIM OPASNOSTIMA EK-4

7.

EVIDENCIJSKI KARTON O ISPITIVANJU RADNE OKOLINE EK-5

Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/1996., 94/1996. – ispravak, 114/2003., 100/2004., 86/2008., 116/2008., 75/2009. i 143/2012.); Pravilnik o evidenciji ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zašite na radu (»Narodne novine«, broj 52/1984.)

8.

EVIDENCIJSKI KARTON O PREGLEDU ILI ISPITIVANJU OSOBNOG ZAŠTITNOG SREDSTVA EK-6

9.

UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI RADNIKA – RA-1

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 70/2010.)

10.

UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI RADNIKA – RA-2

11.

UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA -MA-1

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati (»Narodne novine«, broj 62/2010.)

12.

UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA – MA-2

13.

OBRAZAC RASPOREDA RADNOG VREMENA RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 82/2010.)

14.

OBRAZAC ZAPISA O SATIMA ODMORA RADNIKA NA POMORSKOM RIBARSKOM PLOVILU

15.

OBRAZAC OSTVARENIH SATI RADA RADNIKA NA POMORSKOM RIBARSKOM PLOVILU

16.

KNJIGA EVIDENCIJE KOLEKTIVNIH UGOVORA – OBRASCI BROJ 1, 2, 3

Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, broj 70/2010.)

17.

KNJIGA SINDIKATA ILI KNJIGA UDRUGA POSLODAVACA ILI KNJIGA UDRUGA SINDIKATA VIŠE RAZINE ILI KNJIGA UDRUGA POSLODAVACA VIŠE RAZINE

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH (»Narodne novine«, broj 11/2002., 144/2010.)

18.

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA – OBRAZAC BROJ 4

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga (»Narodne novine«, broj 70/2010.)

19.

POPIS UTEMELJITELJA UDRUGE – OBRAZAC BROJ 5

20.

PRIMJENA PROMJENE PODATAKA – OBARAZAC BROJ 6

21.

PRIMJENA PRESTANKA DJELOVANJE – OBRAZAC BROJ 7

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga (»Narodne novine«, broj 70/2010.)

22.

IZVJEŠĆE O STANJU REGISTRA UDRUGA – OBRAZAC BROJ 8

23.

IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA – OBRAZAC BROJ 9

24.

OBAVIJEST O ČINJENICAMA IZ ČLANKA 7. STAVAK 1. ZAKONA – OBRAZAC BROJ 1

Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (»Narodne novine«, broj 93/2012.)

25.

OBAVIJEST O ČINJENICAMA IZ ČLANKA 7. STAVAK 2. ZAKONA – OBRAZAC BROJ 2

26.

OBAVIJEST O ČINJENICAMA IZ ČLANKA 10. STAVAK 4. ZAKONA – OBRAZAC BROJ 3

27.

EVIDENCIJA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA – OBRAZAC BROJ 4

Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (»Narodne novine«, broj 93/2012.)

28.

EVIDENCIJA REPREZENTATIVNIH UDRUGA SINDIKATA VIŠE RAZINE – OBRAZAC BROJ 5

29.

EVIDENCIJA REPREZENTATIVNIH UDRUGA SINDIKATA VIŠE RAZINE – OBRAZAC BROJ 6

30.

KNJIŽICA – UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI obr. USP-1

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, broj 64/2012.)

31.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NEISPLAĆENA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA obr. RPS-1

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika na ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 104/2012.)

32.

Obrazac ODP-1

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine«, broj 19/2011.)

33.

Ogledni primjerak obrasca za dostavu podataka o ustupljenim radnicima

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (»Narodne novine«, broj 122/2013.)

34.

Obrazac NR-1 uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnih radnika

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (»Narodne novine«, broj 122/2013.)

35.

Obrazac NR-2 svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti noćnih radnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

KNJIGA ODRŽAVANJA SKLONIŠTA

Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/2002., 58/2002., 76/2008., 153/2009.); Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (»Narodne novine«, broj 45/1984., 76/1994.)

2.

PRIJAVA ZA UPIS U SUD.REGISTAR

Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, broj, 1/1995., 57/1996., 1/1998., 30/1999., 45/1999., 54/2005., 40/2007., 91/2010., 90/2011.); Pravilnik o načinu upisa u Sudski registar (»Narodne novine«, broj 22/2012.), i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga (»Narodne novine«, broj 11/2002. i 144/2010.)

3.

PRIJAVA ZA UPIS U SUD.REGISTAR – nastavak prijave

4.

PRIJAVA ZA UPIS U SUD.REGISTAR – nastavak prijave – zadnja strana

5.

ZADUŽNICA

Pravilnik o sadržaju i obliku bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/2012.) i Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/2012.)

6.

BJANKO ZADUŽNICA

7.

EVIDENCIJA O IZDANIM POTVRDAMA

Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 202/2003., 138/2008.)

8.

ZEMLJIŠNA KNJIGA

Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (»Narodne novine«, broj 123/2004.) i Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima suda (Zemljišnoknjižni poslovnik) (»Narodne novine«, broj 81/1997., 109/2002., 123/2002., 153/2002., 14/2005. i 60/2010.)

9.

KNJIGA PODULOŽAKA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

10.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK MALI

11.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK VELIKI

Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (»Narodne novine«, broj 123/2004.) i Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima suda (Zemljišnoknjižni poslovnik) (»Narodne novine«, broj 81/1997., 109/2002., 123/2002., 153/2002., 14/2005. i 60/2010.)

12.

POSJEDOVNI-POPISNI LIST

13.

A-POSJEDOVNICA

14.

B-VLASTOVNICA

15.

C-TERETOVNICA

16.

B-VLASTOVNICA PODULOŠKA

17.

C-TERETOVNICA PODULOŠKA

 

18.

UPISNIK ZA TRGOVAČKE PRIJESTUPE-TK

Sudski poslovnik (»Narodne novine«, broj 158/2009., 3/2011., 34/2011., 100/2011., 123/2011., 138/2011., 38/2012., 111/2012.)

19.

UPISNIK ZA TRGOVAČKE PRIJESTUPE 50 ARAKA

20.

UPISNIK ZA STEČAJEVE (ARAK)

21.

UPISNIK ZA STEČAJEVE (50 ARAKA)

22.

DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERA

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine«, broj 88/2008., 119/2008.)

23.

DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERA/A4

24.

PARNIČNI UPISNIK P-DO

Poslovnik državnog odvjetništva (»Narodne novine«, broj 156/2009., 61/2011.)

25.

OVRŠNI UPISNIK O-DO

26.

IZVANPARNIČNI UPISNIK IP-DO

27.

UPISNIK PRAVNOG MIŠLJENJA M-DO

Poslovnik državnog odvjetništva (»Narodne novine«, broj 156/2009., 61/2011.)

28.

UPISNIK UPRA. STVARI U-DO

29.

UPISNIK UPRAVNIH SPOR. US-DO

30.

UPISNIK ADHE. POST. A-DO

31.

UPISNIK PREV. DJEL. N-DO

32.

UPISNIK RAZ. OS. STVARI R-DO

33.

STEČAJNI UPISNIK S-DO

34.

UPISNIK ZA PODIZVOĐAČE ZZZ U GRAĐEVINARSTVU

35.

UPISNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK PP-DO

36.

UPISNIK 20 araka – format 430×500 i 420×420

37.

UPISNIK 30 araka – format 430×500 i 420×420

38.

UPISNIK 50 araka – format 430×500 i 420×420

39.

UPISNIK 60 araka – format 430×500 i 420×420

40.

UPISNIK 70 araka – format 430×500 i 420×420

41.

UPISNIK 80 araka – format 430×500 i 420×420

42.

UPISNIK 150 araka – format 430×500 i 420×420

43.

UPISNIK 20 araka – format 245×420

44.

UPISNIK 30 araka – format 245×420

45.

UPISNIK 50 araka – format 245×420

46.

UPISNIK 60 araka – format 245×420

47.

UPISNIK 70 araka – format 245×420

48.

UPISNIK 80 araka – format 245×420

49.

UPISNIK 150 araka – format 245×420

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

SANITARNA ISKAZNICA

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«, broj 23/1994., 93/2000.); Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/2007., 113/2008., 43/2009.)

2.

ZBIRNA PRIJAVA OBOLJENJA SMRTI OD GRIPE

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/2007., 113/2008., 43/2009.)

3.

KNJIGA PRIJAVA ZARAZNIH BOLESTI

4.

ZAPISNIK ISPITNE KOMISIJE O PROVJERI ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGIJENI OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA PO OSNOVNOM/PROŠIRENOM PROGRAMU

Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/1994.); Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/2007., 113/2008., 43/2009.)

5.

POTVRDA O POHAĐANJU TEČAJA ZA STJECANJE OSNOVNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGIJENI OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA PO OSNOVNOM/PROŠIRENOM PROGRAMU

Pravinik o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/1994.); Pravilnik o načinu provođenja imunizacije seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/2013.)

6.

GODIŠNJI IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM OBVEZNIM IMUNIZACIJAMA OBAZAC 6

7.

PRIJAVA OBOLJENJA – SMRTI OD ZARAZNE BOLESTI

Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/1994.) i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/2007., 113/2008. i 43/2009.)

8.

POTVRDA O SMRTI

Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/2011.)

9.

DOZVOLE ZA KREMIRANJE UMRLE OSOBE

Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/2011.)

10.

EVIDENCIJA O IZVRŠENOM PREGLEDU MRTVOZORNIKA

11.

PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENOG RADNIKA

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011., 14/2013.); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, broj 114/2013. i 157/2013.); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (»Narodne novine«, broj 145/2013.)

12.

UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

13.

SPECIJALISTIČKA KNJIŽICA

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, broj 33/1994., 53/1998., 64/1998., 97/1999., 84/2001., 43/2003.); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 100/2011., 133/2011., 54/2012.); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (»Narodne novine«, broj 115/2007.); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistra medicine biokemije (»Narodne novine«, broj 73/2008.); Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 123/2011.); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine«, broj 129/2011., 129/2012., 120/2013.); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (»Narodne novine«, broj 73/2008.)

14.

SPECIJALISTIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011., 14/2013.); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, broj 114/2013. i 157/2013.); Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (»Narodne novine«, broj 145/2013.); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara (»Narodne novine«, broj 138/2009. i 32/2012.); Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, broj 28/2011.)

15.

UVJERENJE O POLOŽENOM SPECIJALISTIČKOM ISPITU

16.

MATIČNA KNJIGA POLAZNIKA

 

17.

MATIČNA KNJIGA/CRVENI KRIŽ

Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (»Narodne novine«, broj 78/2009.)

18.

IMENIK I DNEVNIK RADA

19.

DOZVOLA ZA UVOZ DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, broj 107/2001., 87/2002., 163/2003., 141/2004., 40/2007., 149/2009., 84/2011.)

20.

DOZVOLA ZA IZVOZ DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI

21.

DOZVOLA ZA PROVOZ DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI

22.

DOZVOLA ZA UVOZ PREKURSORA

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge (»Narodne novine«, broj 80/2013.)

23.

DOZVOLA ZA IZVOZ PREKURSORA

24.

DOZVOLA ZA PROVOZ PREKURSORA

25.

KARTON CIJEPLJENE OSOBE (Obrazac br. 1)

Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/2013.)

26.

IZVJEŠĆE O NEPOŽELJNIM SPOREDNIM POJAVAMA U PROVEDBI OBVEZNE IMUNIZACIJE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI (Obrazac br. 2)

27.

GODIŠNJI PLAN IMUNIZACIJE (Obrazac br. 3)

Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/2013.)

28.

POZIV ZA IMUNIZACIJU (Obrazac br. 4)

29.

ISKAZNICA IMUNIZACIJE (Obrazac br. 5)

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

LIST SOCIJALNOG RADNIKA OBR. 1

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013.); Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim uvjetima (»Narodne novine«, broj 64/2002., 105/2007., 145/2011.)

2.

ZDRAVSTVENI LIST (OBR.2)

3.

ZDRAVSTVENI LIST ZA DJECU I MLADEŽ OBR. 3

4.

ZDRAVSTVENI LIST ZA ODRASLE OSOBE OBR. 4

5.

INTERNISTIČKI LIST OBR. 5

6.

OFTALMOLOŠKI LIST OBR. 6

7.

OTORINOLARINGOLOŠKI LIST OBR. 7

8.

FIZIJATRIJSKO-ORTOPEDSKI LIST OBR. 8

9.

NEUROLOŠKI LIST OBR. 9

10.

PSIHIJATRIJSKI LIST OBR. 10

11.

DERMATOLOŠKI LIST OBR. 11

12.

PSIHOLOGIJSKI LIST OBR. 12

13.

LIST DEFEKTOLOGA OBR. 13A

14.

LIST DEFEKTOLOGA OBR. 13B

15.

LIST DEFEKTOLOGA OBR. 13C

16.

LIST DEFEKTOLOGA OBR. 13D

Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013.); Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim uvjetima (»Narodne novine«, broj 64/2002., 105/2007., 145/2011.)

17.

LIST DEFEKTOLOGA OBR. 13E

18.

LIST DEFEKTOLOGA OBR. 13F

19.

NALAZ I MIŠLJENJE OBR. 14

20.

NALAZ I MIŠLJENJE DRUGOSTUPANJSKOG TIJELA VJEŠTAČENJA OBR. 16

21.

SOCIJALNOANAMNEST. POD.

22.

OBRAZAC 1 – EVIDENCIJA ODGOJNIH MJERA

Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera (»Narodne novine«, broj 141/2011.)

23.

OBRAZAC 2 – IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA

24.

OBRAZAC 3 – PODACI IZ EVIDENCIJE ODGOJNIH MJERA

25.

OBRAZAC 4 – IZVADAK IZ EVIDENCIJE ODGOJNIH MJERA

26.

OBAVIJEST O POČETKU/PRESTANKU STATUSA RODITELJA/NJEGOVATELJA

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku (»Narodne novine«, broj 66/1999., 32/2005.)

27.

OČEVIDNIK (OBR. ODB)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku (»Narodne novine«, broj 32/2005.) i Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju (»Narodne novine«, broj 32/2005.)

28.

OČEVIDNIK (OBR. OSB)

29.

OČEVIDNIK O POSTUPKU PONIŠTENJA BRAKA OPB

30.

OČEVIDNIK (OBR. ORB)

31.

OČEVIDNIK PRED. O POSVOJ. (OPP)

32.

OČEVIDNIK SUDSKIH ODLUKA (OBR. OK)

33.

GLAVNA KNJIGA OSOBA POD SKRB. (OBR. 2) – 25 araka

34.

GLAVNA KNJIGA OSOBA POD SKRB. (OBR2) – 50 araka

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku (»Narodne novine«, broj 32/2005.) i Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju (»Narodne novine«, broj 32/2005.)

35.

UPISNIK IMOVINE OSOBA POD SKRBNIŠTVOM (OBR. 3) – 25 araka

36.

UPISNIK IMOVINE OSOBA POD SKRBNIŠTVOM (OBR. 3) – 50 araka

37.

OČEVIDNIK (OBR. OPD)

38.

OČEVIDNIK (OBR. OUR)

39.

OČEVIDNIK (OBR. ONRS)

40.

OČEVIDNIK (OBR. OPLRS)

41.

OČEVIDNIK (OBR. ORPS)

42.

NALAZ I MIŠLJENJE MENTORA O TJELESNOM OŠTEĆENJU DJETETA

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (»Narodne novine«, broj 18/2009. i 25/2009. – ispravak)

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

PRATEĆI LIST ZA OPASNI OTPAD (PL-Oo)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/2007., 111/2007.)

2.

PRATEĆI LIST ZA NEOPASNI/INERTNI OTPAD (PL – No/Io)

3.

PRATEĆI LIST ZA KOMUNALNI OTPAD (PL – Ko)

4.

OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA (ONTO)

5.

UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili flourirane stakleničke plinove ili o njima ovise (»Narodne novine«, broj 3/2013.)

6.

OBRAZAC DOPUŠTENJA ZA UVOZ, IZVOZ ILI POTVRDE ZA PONOVNI IZVOZ, POTVRDE ZA OSOBNO VLASNIŠTVO I POTVRDE ZA ZBIRKU UZORAKA VRSTA NAVEDENIH U PRILOZIMA A, B I C UREDBE (EZ) BR. 338/97

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. kojom se utvrđuju detaljna pravila o izgledu dopuštenja, potvrda i drugih dokumenata propisanih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i koja propisuje izmjene Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7. 9. 2012., str. 13 – 45)

7.

OBRAZAC OBAVIJESTI O UVOZU

8.

OBRAZAC POTVRDE ZA PUTUJUĆU IZLOŽBU

9.

OBRAZAC POTVRDE ZA KOMERCIJALNO KORIŠTENJE PRIMJERAKA ILI PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA VRSTA NAVEDENIH U PRILOGU A UREDBE (EZ) BR. 338/97

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. kojom se utvrđuju detaljna pravila o izgledu dopuštenja, potvrda i drugih dokumenata propisanih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i koja propisuje izmjene Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7. 9. 2012., str. 13 – 45)

10.

OBRAZAC NALJEPNICE ZA RAZMJENU ZNANSTVENOG MATERIJALA

11.

OBRAZAC PRILOGA DOPUŠTENJA ZA UVOZ, IZVOZ ILI POTVRDE ZA PONOVNI IZVOZ VEĆEG BROJA VRSTA NAVEDENIH U PRILOZIMA A, B I C UREDBE (EZ) BR. 338/97

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, broj 94/2013.)

12.

OBRAZAC POTVRDE ZA KOMERCIJALNO KORIŠTENJE I/ILI IZVOZ PRIMJERAKA ILI PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA STROGO ZAŠTIĆENIH ZAVIČAJNIH VRSTA

MINISTARSTVO FINANCIJA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

POTVRDA O IMOVNOM STANJU

Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju (»Narodne novine«, broj 92/1995.)

2.

BILANCA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, broj 130/2010.)

3.

RAČUN DOBITKA I GUBITKA RDG/POD

4.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PODUZETNIKE

5.

NALOG ZA PLAĆANJE – POREZNI POSTUPAK 1

Zakon o platnom prometu (»Narodne novine«, broj 133/2009., 136/2012.); Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 147/2008., 18/2011., 78/2012., 136/2012., 73/2013.); Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/2009.); Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 148/2011., 25/2013.); Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/2007., 39/2013., 157/2013.); Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/2012., 153/2013.) i Sudski poslovnik (»Narodne novine«, broj 158/2009.)

6.

NALOG ZA PLAĆANJE – POREZNI POSTUPAK 2

7.

OMOTNICA – POREZNI POSTUPAK 1

8.

OMOTNICA – POREZNI POSTUPAK 2

9.

NALJEPNICA – POREZNI POSTUPAK

MINISTARSTVO KULTURE

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

OBRAZAC SPOMENIČKE RENTE (OBRAZAC SR)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/1999., 151/2003., 157/2003., 87/2009., 88/2010., 61/2011., 25/2012., 136/2012. i 157/2013.)

2.

STANDARDNA DOZVOLA ZA IZNOŠENJE KULTURNOG DOBRA U ZEMLJE ČANICE EU

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 75/2013.)

3.

POSEBNA OTVORENA DOZVOLA ZA ZA IZNOŠENJE KULTURNIH DOBARA U DRŽAVE ČLANICE EU

4.

OPĆA OTVORENA DOZVOLA ZA IZNOŠENJE KULTURNIH DOBARA U DRŽAVE ČLANICE EU

5.

POTVRDA ZA IZVOZ / IZNOŠENJE PREDMETA KOJI NISU KULTURNA DOBRA

6.

OPĆA OTVORENA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA

7.

POSEBNA OTVORENA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA

8.

STANDARDNA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

OBRTNICA

Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, broj 100/2007.)

2.

ODOBRENJE

3.

UGOVOR O NAUKOVANJU

Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (»Narodne novine«, broj 18/2008., 19/2010., 109/2012.)

4.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJEM INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DJELOVA

Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaju i načinu vođenja evidencije o provedenim postupcima priznavanja (»Narodne novine«, broj 68/2008.)

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – Obrazac SIG-1

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, broj 24/2008., 141/2009., 23/2011., 129/2011., 109/2012.)

2.

ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – Obrazac SIG-2

3.

UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – Obrazac SIG-3

4.

REGISTAR IZDANIH UVJERENJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – Obrazac SIG-4

5.

REGISTAR PRIZNATIH STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – Obrazac SIG-5

6.

GRAĐEVNI DNEVNIK

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (»Narodne novine«, broj 6/2000.)

7.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI

Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (»Narodne novine«, broj 43/2009.)

8.

OBRASCI IZJAVE ODGOVORNE OSOBE O BROJU I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIKA IZVOĐAČA(2.1-2.9, za skupine A-I)

9.

IZJAVA O RADNOM ISKUSTVU U STRUCI ZA INŽENJERA GRADILIŠTA I/ILI VODITELJA RADOVA I/ILI POSLOVOĐU/PREDRADNIKA

10.

ISKAZNICA POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLINSKE ENERGIJE ZA HLAĐENJE

Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 110/2008., 89/2009.)

11.

SLUŽBENI ZNAK I TRAKA

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 47/2012.)

12.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENE ZGRADE

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/2012., 29/2013. i 78/2013.)

13.

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA NESTAMBENE ZGRADE

14.

ENERGETSKI CERTIFIKAT OSTALIH NESTAMBENIH ZGRADA U KOJIMA SE KORISTI ENERGIJA RADI OSTVARIVANJA ODREĐENIH UVJETA KONDICIONIRANJA

15.

PRILOG 8. U PRAVILNIKU O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

16.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA ZA FIZIČKE OSOBE

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/2012. i 64/2013.)

17.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA ZA PRAVNE OSOBE

18.

OPIS PODRUČJA RADA I ISKUSTVA U STRUCI U RAZDOBLJU OD _______ GODINE DO _______ GODINE

19.

IZJAVA O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I/ILI RADNJE I POSTUPKE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA, TE O IMENOVANOJ OSOBI KOJA ĆE POTPISIVATI IZVJEŠĆA O PROVEDENIM ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA ODNOSNO ENERGETSKE CERTIFIKATE ZGRADE

20.

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU – PRAVNA OSOBA

21.

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU – FIZIČKA OSOBA

22.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

23.

IZJAVA O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI PROGRAM IZOBRAZBE I ZAPOSLENOJ ADMINISTRATIVNOJ OSOBI

24.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE KONTROLE

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/2012. i 79/2013.)

25.

OBRAZAC IZJAVE O ZAPOŠLJAVANJU I IMENOVANJU OSOBE

26.

IZJAVA O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI RADNJE I POSTUPKE KONTROLE IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE TE O IMENOVANOJ OSOBI KOJA ĆE POTPISIVATI IZVJEŠĆA O KONTROLI

27.

TABLICA ZA POPIS PROVEDENIH ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA ODNOSNO IZDANIH ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA U PRAVNOJ OSOBI

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/2012. i 79/2013.)

28.

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

29.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ KONTROLI IZVJEŠĆA O ENERGETSKOM PREGLEDU GRAĐEVINE

30.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE

31.

REGISTAR OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE KONTROLE IZVJEŠĆA O PROVEDENIM ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA

32.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ KONTROLI IZVJEŠĆA O PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA, ODNOSNO SUSTAVA HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE U ZGRADAMA

33.

IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava (»Narodne novine«, broj 79/2013. i 85/2013.)

34.

GROBNI OČEVIDNIK I REGISTAR UMRLIH OSOBA

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (»Narodne novine«, broj 143/1998.)

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

PRIJAVNICA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA

Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 88/2002.)

2.

POPIS ISPITANIKA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE

3.

OBAVIJEST ISPITANIKU O POLAGANJU MAJSTORSKOG ISPITA

4.

ZAPISNIK O MAJSTORSKOM ISPITU ZA ZVANJE

5.

MATIČNA KNJIGA MAJSTORSKIH ISPITA

6.

PRIJAVNICA ZA POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

7.

POPIS ISPITANIKA ZA POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

8.

OBAVIJEST ISPITANIKU O POLAGANJU ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 88/2002.)

9.

ZAPISNIK O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE

10.

UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

11.

MATIČNA KNJIGA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

12.

ZAPISNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA DOBIVANJE DOZVOLE (LICENCE) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNOG DIJELA

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela nukovanja (»Narodne novine«, broj 2/2008., 4/2008., 17/2010.)

13.

DOZVOLA MAJSTORSKOM OBRTU ZA PRAVO PRIJEMA NAUČNIKA U ZANIMANJE

14.

DOZVOLA PRAVNOJ OSOBI ZA PRAVO PRIJEMA NAUČNIKA U ZANIMANJE

15.

DOZVOLA OBRTU ZA PRAVO PRIJEMA NAUČNIKA U ZANIMANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

RECEPTI – JEDNOSTRANI – PLAVI

Pravinik o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 17/2009., 46/2009., 4/2010., 110/2010., 131/2010., 1/2011., 16/2011., 52/2011., 129/2013. i 146/2013.)

2.

RECEPTI – JEDNOSTRANI CRVENI

3.

RECEPTI – SAMOKOPIRAJUĆI – PLAVI

4.

UPUTNICA

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 67/2009., 116/2009., 4/2010., 13/2010., 88/2010., 131/2010., 1/2011., 16/2011., 87/2011., 137/2011., 39/2012., 69/2012., 126/2012., 38/2013., 77/2013., 101/2013., 103/2013., 119/2013. i 125/2013.)

5.

NALOG ZA SANITETSKI PRIJEVOZ I HEMODIJALIZU

6.

NALOG ZA SANITETSKI PRIJEVOZ

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

PRIJAVA O POČETKU OSIGURANJA (Tiskanica M 1P)

Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 159/2013.)

2.

PRIJAVA O PRESTANKU OSIGURANJA (Tiskanica M 2P)

3.

PRIJAVA O PROMJENI TIJEKOM OSIGURANJA (Tiskanica M 3P)

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. kojom se utvrđuju detaljna pravila o izgledu dopuštenja, potvrda i drugih dokumenata propisanih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i koja propisuje izmjene Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7. 9. 2012., str. 13 – 45)

4.

PRIJAVA O POČETKU POSLOVANJA OBVEZNIKA DOPRINOSA

(Tiskanica M 11P)

5.

PRIJAVA O PRESTANKU POSLOVANJA OBVEZNIKA DOPRINOSA

(Tiskanica M 12P)

6.

PRIJAVA O PROMJENI PODATAKA OBVEZNIKA DOPRINOSA

(Tiskanica M 13P)

7.

PRIJAVA – PROMJENA PODATAKA O UTVRĐENOM STAŽU OSIGURANJA I OSNOVICI (Tiskanica MPP 1)

8.

PRIJAVA O PRESTANKU – POČETKU OSIGURANJA ZA VIŠE OSIGURANIKA (Tiskanica M-1PK)

9.

IZVJEŠĆE S NALAZOM I MIŠLJENJEM LIJEČNIKA

(Obrazac 1-IN)

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 13/2010., 25/2010., 12/2013.)

10.

OPĆI PODACI O OSIGURANIKU S POPISOM POSLOVA KOJE OBAVLJA (Obrazac 2-IN)

11.

OBRAZAC M-SEZ, PRIJAVA PROMJENE O PRERAČUNATIM TRAJANJIMA STAŽA NA SEZONSKIM POSLOVIMA

Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 159/2013.)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA ČLANA

Zakon o popisima birača (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/2013.); Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/1992., 42/1992., 71/1997.); Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 69/2003. – pročišćeni tekst, 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 120/2011. – pročišćeni tekst); Zakon o izborima općinskih načenika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/2007., 125/2008., 150/2011.); Zakon o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/2001., 10/2002., 155/2002., 45/2003., 43/2004., 44/2005. – pročišćeni tekst, 44/2006., 109/2007.)

2.

PRIJEDLOG NEZAVISNE LISTE

3.

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

4.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

5.

PRIJEDLOG KANDIDATA I ZAMJENIKA

6.

PRIJEDLOG NEZAVISNE LISTE KANDIDATA I ZAMJENIKA

7.

ULOŽNI ARAK ZA LSN 1 i LSN-2

8.

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

9.

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR

10.

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA

11.

PRIJEDLOG NEZAVISNE LISTE KANDIDAT

12.

PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA KOJE PREDLAŽE UDRUGA NACIONALNE ZA IZBOR ČLANA VIJEĆA NACIONALNE MANJINE

13.

PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA KOJE PREDLAŽE PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE MANJINE

14.

PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA KOJE PREDLAŽU UDRUGA NACIONALNE MANJINE ZA IZBOR PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE

15.

PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA KOJEG PRED. PRIPAD.NM ZA IZBOR PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE

Zakon o popisima birača (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/2013.); Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/1992., 42/1992., 71/1997.); Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor(»Narodne novine«, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 69/2003. – pročišćeni tekst, 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 120/2011. – pročišćeni tekst); Zakon o izborima općinskih načenika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/2007., 125/2008., 150/2011.); Zakon o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/2001., 10/2002., 155/2002., 45/2003., 43/2004., 44/2005. – pročišćeni tekst, 44/2006., 109/2007.)

16.

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

17.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

18.

RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG/GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

19.

GLASAČKI LISTIĆ ZA IZBOR PREDSJEDNIKA RH

20.

GLASAČKI LISTIĆZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG ČELNIKA

21.

GLASAČKI LISTIĆ ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG ČELNIKA

22.

GLASAČKI LISTIĆI ZA OPĆINSKA I GRADSKA VIJEĆA

23.

GLASAČKI LISTIĆI ZA OPĆINSKA I GRADSKA VIJEĆA

24.

GLASAČKI LISTIĆ ZA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I GRAD ZAGREB

25.

GLASAČKI LISTIĆ ZA IZBOR ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA

26.

GLASAČKI LISTIĆ ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA ZAGREBA

27.

GLASAČKI LISTIĆ ZA VJEĆNIKA GRADSKIH ČETVRTI GRADA ZAGREBA

28.

GLASAČKI LISTIĆ (OD OZ 24-0Z 30)

29.

GLASAČKI LISTIĆI

30.

GLASAČKI LISTIĆI DLS I DLSN

31.

ZAPISNIK I-X IZBORNE JEDINICE (OZ 31-OZ 37)

32.

PRIJEPIS ZAPISNIKA I-X IZBORNE JEDINICE (OZ 31-OZ 37)

33.

ZAPISNICI I-X (OZ 38-OZ 44-OZ 45/RH)

34.

PRIJEPIS ZAPISNIKA I-X IZBORNE JEDINICE (OZ 38-OZ 44-OZ 45/RH)

35.

ZAPISNIK XI IZBORNE JEDINICE (OZ 45-OZ 52)

36.

PRIJEPIS ZAPISNIKA XI IZBORNE JEDINICE (OZ 45-OZ 52)

37.

LSN-7 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA IZBOR GRADOBAČELNIKA/OPĆINSKOG ČELNIKA

38.

OLS-9 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA VIJEĆA GRADOVA I OPĆINA

39.

OLS-10 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE (BEZ ZAGREBA)

40.

LSN-8 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA ŽUPANE (BEZ ZAGREBA)

Zakon o popisima birača (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/2013.); Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/1992., 42/1992., 71/1997.); Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 69/2003. – pročišćeni tekst, 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 120/2011. – pročišćeni tekst); Zakon o izborima općinskih načenika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/2007., 125/2008., 150/2011.); Zakon o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/2001., 10/2002., 155/2002., 45/2003., 43/2004., 44/2005. – pročišćeni tekst, 44/2006., 109/2007.)

41.

LSN-9 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA GRADONAČELNIKA/OPĆINSKOG NAČELNIKA

42.

OLS-11 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA OPĆINSKE I GRADSKE LISTE

43.

OLS-12 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZAPISNIKA ZA ŽUPANIJSKE LISTE

44.

LSN-10 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA IZBOR ŽUPANA

45.

OLS-13 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA ŽUPANIJSKE LISTE

46.

LSN-11 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA ŽUPANA

47.

OLS-10 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA GRADSKU SKUPŠTINU GRADA ZAGREBA

48.

LSN-8 ZAPISNIK I PRIJEPIS ZA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA

49.

ZAPISNICI (OD 16-21)

50.

PRIJEPISI ZAPISNIKA (OD 16-21)

51.

ZAPISNICI I PRIJEPISI ZAPISNIKA DLS I DLSN

52.

PLAKATI ZA PARLAMENTARNE IZBORE

53.

PLAKATI ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE

54.

SIGURNOSNE NALJEPINICE ZA GLASAČKE KUTIJE

SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

MATIČNI LIST

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 46/2007. i 63/2011.), Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 9/2005.)

2.

REGISTAR MATIČNE KNJIGE

3.

MATIČNA KNJIGA STUDENATA OBRAZAC 1

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

OVLAŠTENJA ZA SUDIONIKE

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001.) i Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 92/2010.)

2.

OBAVIJEST O PONOVNOM DOLASKU POPISIVAČA, ODNOSNO DUŽNOST DAVANJA PODATAKA U POPISNOM CENTRU

3.

POPIS ADRESA NA KOJIMA JE OSTAVLJENA OBAVIJEST O PONOVNOM DOLASKU

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001.) i Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 92/2010.)

4.

OBRAZAC P-3a

5.

PRVI REZULTATI

6.

OBRAZAC P-O

7.

UPITNIK ZA PRIJAVU (I TEST) ISPITIVAČA I KONTROLORA (ZA OPTIČKI UNOS)

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001.) i Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 92/2010.)

8.

UPITNIK ZA SUDIONIKE U POPISU

9.

ZAHTJEV ZA UVID U PODATKE POPISA

10.

POMOĆNA POPISNICA

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001.) i Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 92/2010.)

11.

PRETHODNA POPISNICA

12.

UPITNIK ZA KONTROLU OBUHVATA KVALITETE ZA KUĆANSTVO I STAN

13.

KONTROLA POPISNICA

14.

POPISNICA – FORMAT A3 OBOSTRANO

15.

UPITNIK ZA KUĆANSTVO I STAN FORMAT A3 OBOSTRANO

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

PUTNI LIST ZA SVINJE – BLOK

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/2007, 50/2008., 156/2008.)

2.

PUTNI LIST ZA OVCE/KOZE – BLOK

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 81/2011., Prilog 1. C)

3.

TRAJNI PUTNI LIST ZA GOVEDA

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 99/2007., 81/2011., Prilog 5, 101/2011.)

4.

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR FARMI – BLOK

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/2007., Prilog 1, 50/2008.)

5.

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR FARMI – BLOK

6.

DODATNI PODACI NA GOSPODARSTVU – BLOK

7.

POTVRDA O OZNAČAVANJU OVACA/KOZA – BLOK

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registacije ovaca i koza, (»Narodne novine«, broj 9/2010., Prilog 2)

8.

POTVRDA O OZNAČAVANJU UVEZENIH OVACA/KOZA – BLOK

9.

POTVRDA O OZNAČAVANJU GOVEDA – BLOK OOG-5

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 81/2011., Prilog 2, 99/2007., 101/2011.)

10.

UPUTE ZA OBVEZNO OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU OVACA I KOZA (KNJIŽICA)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/2007., 128/2008., 154/2008., 9/2010., 110/2010., 124/2011.)

11.

GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA OVACA/KOZA NA GOSPODARSTVU

12.

GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA SVINJA NA GOSPODARSTVU

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/2007., Prilog 8, 50/2008.)

13.

UPUTE ZA OZNAČAVANJE SVINJA (KNJIŽICA)

14.

NARUDŽBA ZAMJENSKIH UŠNIH MARKICA (OVCE/KOZE) – BLOK

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/2007., 128/2008., 154/2008., 9/2010., 110/2010., 124/2011.)

15.

NARUDŽBA IZGUBLJENE UŠNE MARKICE OOG-3

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 99/2007., 81/2011. Prilog 4, 101/2011.)

16.

OBRAZAC: »ODLAZAK« OOG-7 I »DOLAZAK« OOG-8

17.

PRIJAVA PREMJEŠTANJA GOVEDA (ODLAZAK, DOLAZAK)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda ( Narodne novine, broj 81/2011., Prilog 3, 101/2011.)

18.

IDENTIFIKACIJSKA KARTICA KLAONICE

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 81/2011., Prilog 7, 101/2011.)

19.

INDENTIFIKACIJSKA KARTICA – KONTROLORI

20.

IDENTIFIKACIJSKA KARTICA GOSPODARSTVA – KARTICA + DOPIS

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/2007. Prilog 3, 50/2008.)

21.

REGISTAR ZA OVCE/KOZE (KNJIŽICA) – VELIKI

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 81/2011.)

22.

REGISTAR ZA OVCE/KOZE (KNJIŽICA) – MALI

23.

REGISTAR GOVEDA NA GOSPODARSTVU (FARME) – KNJIŽICA OOG-9 – VELIKI

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 99/2007., 58/2011., 101/2011.)

24.

REGISTAR GOVEDA NA GOSPODARSTVU (FARME) – KNJIŽICA OOG-9 – MALI

25.

MATIČNI KARTON SVINJA

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.)

26.

REGISTAR SVINJA NA GOSPODARSTVU (KNJIŽICA) OBRAZAC OOS-4 – MALI

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/2007., 50/2008., 156/2008., 149/2009., 12/2012.)

27.

REGISTAR SVINJA NA GOSPODARSTVU (KNJIŽICA) OBRAZAC OOS-4/F – VELIKI

28.

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA KOPITARE (PUTOVNICA )- KONJOGOJSTVO

Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara ( Narodne novine, broj 123/2009., Prilog 1)

29.

RODOVNIK – SVINJOGOJSTVO

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.)

30.

POTVRDA O PODRIJETLU SVINJA

Pravilnik o oblik i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, broj 114/2007.)

31.

RODOVNIK – GOVEDARSTVO

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.)

32.

POTVRDA O PODRIJETLU GOVEDA

33.

RODOVNIK – OVČARSTVO

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.); Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o porijeklu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, broj 100/2008.)

34.

RODOVNIK – KOZARSTVO

35.

POTVRDA O PODRIJETLU KOZA

36.

POTVRDA O PODRIJETLU OVCA

37.

PRIGOJNA KNJIGA JARADI

38.

PRIGOJNA KNJIGA JANJADI

39.

POTVRDA O REGISTRACIJI JANJADI

40.

KNJIGA PČELINJAKA

Zakon o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, broj 120/2002., 136/2012.)

41.

OBILJEŽAVANJE PČELINJIH ZAJEDNICA

42.

KONTROLA MLIJEČNOSTI ZA ASISTENTE

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.)

43.

RAČUN A6

44.

OČEVIDNIK

45.

OČEVIDNIK ZA OVCE I KOZE

46.

OBRAZAC UPISA GRLA

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.)

47.

ZAHTJEV ZA POTICAJ U STOČARSTVU, STR. 2 – BLOK

48.

ZAHTJEV ZA POTICAJ U STOČARSTVU, STR. 1 – BLOK

49.

DOKAZ O STAVLJANJU GRLA U TOV – BLOK

50.

POTVRDA O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU – BLOK

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.); Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izviješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 67/2000.)

51.

PREDATNICA UZORAKA

52.

IZVJEŠĆE KONTROLE MLIJEKA

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.)

53.

ZAHTJEV ZA POTPORE

54.

RAČUN ZA USLUGE

55.

POTVRDA O PRIRODNOM PRIPUSTU

56.

OMOTNICA

57.

SKLADIŠNA PRIMKA

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/1997., 36/1998., 151/2003., 132/2006.); Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/1999.)

58.

SKLADIŠNA OTPREMNICA

59.

SKLADIŠNA IZDATNICA

60.

RADNI NALOG – NALOG ZA FAKTURIRANJE

61.

NALOG ZA PUTOVANJE ZA ASISTENTE

62.

NALOG ZA FAKTURIRANJE ZA OBAVLJENE USLUGE

63.

JEDNOREDNE BARCOD NALJEPNICE

64.

DVOREDNE BARCOD NALJEPNICE

65.

ETIKETA SAMOLJEPLJIVA OPERATER

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Red. br.

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

1.

ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA (OBRAZAC SI SGP-1)

Pravilnik o stučnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, broj 30/2010. i 65/2013.)

2.

ZAPISNIK O STRUČNOM ISPITU (OBRAZAC SI SGP-2)

3.

UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (OBRAZAC SI SGP-3)

4.

REGISTAR IZDANIH UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (OBRAZAC SI SGP-4)

5.

REGISTAR PRIZNATIH STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA (OBRAZAC SI SGP-5)

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE – BOSNA I HERCEGOVINA

Sporazum o pograničnom prometu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji je potpisan 19. lipnja 2013.

2.

POGRANIČNA PROPUSNICA – BOSNA I HERCEGOVINA

3.

DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE – REPUBLIKA SLOVENIJA

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/1997., 20/1997.)

4.

POGRANIČNA PROPUSNICA – REPUBLIKA SLOVENIJA

5.

POLJOPRIVREDNI ULOŽAK – REPUBLIKA SLOVENIJA – OBRAZAC 9

6.

R 105a POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/2007., 39/2013. i 157/2013.); Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (»Narodne novine«, broj 25/2008., 50/2009.)

7.

R 106a IZJAVA O ODRICANJU PRAVA NA BRANITELJA

8.

R 110a IZVJEŠĆE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA

9.

R 111 POZIV GRAĐANINU

10.

R 112a ZAPISNIK O PRETRAZI STANA I DRUGIH PROSTORA

11.

R 113a ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE (BEZ NALOGA SUDA)

12.

R 114a ZAPISNIK O PRETRAZI

13.

R 118 POTVRDA O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA

14.

OBAVIJEST/IZVJEŠĆE O POČINJENOM PREKRŠAJU R119b

15.

R 120 NALOG ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE

16.

R 121 NALOG ZA PLAĆANJE TROŠKOVA / KAZNA

17.

R 122 POTVRDA O PLAĆENOM IZNOSU KAZNE

18.

R 125 NAREDBA O PREMJEŠTANJU VOZILA

19.

R 126a PREKRŠAJNI NALOG

20.

R 127 NAREDBA O ODREĐIVANJU MJERE OPREZA

21.

ZAPISNIK O ISPITIVANJU PRISUTNOSTI ALKOHOLA, DROGA ILI LIJEKOVA U ORGANIZMU

22.

R 129 – UPOZORENJE

23.

R 130 BLOK OBAVIJESTI

24.

PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE – REDOVNA

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.); Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 4/2010., 22/2010. – ispravak)

25.

PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE – ŽURNA

26.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 3

27.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PUTNE ISPRAVE KOJE SE IZDAJU PREMA MEĐUNARODNIM UGOVORIMA – OBRAZAC 4

28.

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČKOG NADGLEDNIKA

Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj 153/2005., 63/2007., 152/2008.); Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, broj 111/2007., 55/2009.); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, broj 20/2006.)

29.

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČKOG NADZORNIKA

30.

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA VODITELJA RADILIŠTA

31.

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA POMOĆNOG DJELATNIKA

32.

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČARA

33.

SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

34.

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 11/2002., 122/2002. i 68/13); Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 148/2002., 155/2008. i 69/13.)

35.

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – ČEŠKI JEZIK

36.

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – MAĐARSKI JEZIK

37.

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – RUSINSKI JEZIK

38.

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SLOVAČKI JEZIK

39.

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SRPSKI JEZIK

40.

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – TALIJANSKI JEZIK

41.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – SRPSKI JEZIK

42.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – TALIJANSKI JEZIK

43.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – MAĐARSKI JEZIK

44.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – ČEŠKI JEZIK

45.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – RUSINSKI JEZIK

46.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – OBRAZAC 2

47.

ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010.); Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/2011.); Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, broj 101/2011.), Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/2011.)

48.

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1 – ŽUTE

49.

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 2 – ŽUTE

50.

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 3 – ŽUTE

51.

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1 – PLAVE

52.

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 2 – PLAVE

53.

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 3 – PLAVE

54.

SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA

55.

PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA ZA STRANCE – OBRAZAC 8a

Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011. i 74/2013.); Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, broj 14/2013., 26/2013. i 86/2013.); Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 52/2012. i 81/2013.), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (»Narodne novine«, broj 66/2013. )

56.

PUTNI LIST ZA STRANCA – OBRAZAC 3a

57.

VIZA REPUBLIKE HRVATSKE

58.

OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 3

Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011. i 74/2013.); Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, broj 14/2013., 26/2013. i 86/2013.); Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 52/2012. i 81/2013.), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (»Narodne novine«, broj 66/2013. )

59.

ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU

60.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE – OBRAZAC 1

61.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI I STALNI BORAVAK – OBRAZAC 1a

62.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE ZA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA – OBRAZAC 11a

63.

PUTOVNICA ZA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA – Obrazac 12a

64.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD – OBRAZAC 9a

Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011. i 74/2013.); Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, broj 14/2013., 26/2013. i 86/2013.); Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 52/2012. i 81/2013.), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (»Narodne novine«, broj 66/2013. )

65.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA STRANCA – OBRAZAC 10a

66.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE ZA ČLANA OBITELJI DRŽAVLJANINA EGP-a – OBRAZAC 2b

67.

PRIJAVA STALNOG BORAVKA DRŽAVLJANINA EGP-a I ČLANOVA NJEGOVE OBITELJI – OBRAZAC 3b

68.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE – OBRAZAC 5b

69.

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a – OBRAZAC 6b

70.

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA ČLANA OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a- OBRAZAC 7b

71.

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU – OBRAZAC 2

72.

ISPRAVA O PRIVREMENOJ ODGODI PRISILNOG UDOMLJENJA – OBRAZAC 10

73.

POTVRDA O ODUZETIM NOVČANIM SREDSTVIMA – OBRAZAC 1

74.

POTVRDA O NAPLATI TROŠKOVA PRISILNOG UDOMLJENJA – OBRAZAC 2

75.

ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 6

Zakon o oružju (»Narodne novine«, broj 63/2007., 146/2008., 59/2012.), Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu (»Narodne novine«, broj 33/2008., 155/2008. 52/13)

76.

BLOK ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA – OBRAZAC 2

77.

ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 4

78.

ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA – OBRAZAC 5

79.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC 1

80.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ORUŽJA – OBRAZAC 3

81.

REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC 10

82.

REGISTAR IZDANIH ORUŽNIH LISTOVA, POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU KATEGORIJE C I ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 11

83.

REGISTAR ODUZETOG, NAĐENOG I PREDANOG ORUŽJA – OBRAZAC 12

84.

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – NADZORNIK TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – OBRAZAC 1

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010., 74/2011. i 80/2013.); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 151/2008., 89/2010., 104/2010. i 83/2013.); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj 43/2013., 73/2013. i 155/2013.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/2008.), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011. i 151/2013.), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 124/2012., 129/2012., 146/2012. 151/2013. i 160/2013.)

85.

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA – OBRAZAC 2

86.

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) OVLAŠTENI ISPITIVAČ – OBRAZAC 1

87.

DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE – OBRAZAC 3

88.

DOZVOLA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE – OBRAZAC 1

89.

DOZVOLA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI – OBRAZAC 2

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010., 74/2011. i 80/2013.); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 151/2008., 89/2010., 104/2010. i 83/2013.); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj 43/2013., 73/2013. i 155/2013.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/2008.), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011. i 151/2013.), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 124/2012., 129/2012., 146/2012. 151/2013. i 160/2013.)

90.

PROMETNA DOZVOLA

91.

IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA

92.

KARTON TEHNNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE

93.

KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

94.

KNJIŽICA POTVRDA ZA PRENOSIVE PLOČICE

95.

POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOČICA – OBRAZAC 24

96.

POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOČICA (do 3 dana)

97.

POKUSNE PLOČICE 15×15 cm – 3 dana

98.

POKUSNE PLOČICE 15×15 cm

99.

POKUSNE PLOČICE AUTO 49×9 cm – 3 dana

100.

POKUSNE PLOČICE AUTO 49×9 cm

101.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POKUSNIH PLOČICA

102.

VOZAČKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE – redovna

103.

VOZAČKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE – žurna

104.

PROMETNA DOZVOLA ZA PRENOSIVE PLOČICE

105.

REGISTRACIJSKI LIST

106.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE – OBRAZAC 2

107.

REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 52×11 cm – Obrazac 5

a

obrazac 5 – Redovno (kombinacije formata)

b

obrazac 5 – redovno zamjena oštećene ili nestale

c

obrazac 5 – po narudžbi

d

obrazac 5 – po narudžbi

e

obrazac 5 – po narudžbi zamjena oštećene ili nestale

f

obrazac 5 – prenosive pločice par

g

obrazac 5 – prenosive pločice

h

obrazac 5 – prenosive pločice zamjena oštećene

i

obrazac 5 – izvozne pločice

j

obrazac 5 – izvozne pločice

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010., 74/2011. i 80/2013.); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 151/2008., 89/2010., 104/2010. i 83/2013.); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj 43/2013., 73/2013. i 155/2013.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/2008.), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011. i 151/2013.), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 124/2012., 129/2012., 146/2012. 151/2013. i 160/2013.)

k

obrazac 5 – izvozne pločice zamjena oštećene

l

obrazac 5 – OT redovno/po narudžbi odobrena cijena

m

obrazac 5 – OT redovno/po narudžbi

n

obrazac 5 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene ili nestale

108.

REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 28×20 cm – Obrazac 6

a

obrazac 6 – Redovno (kombinacije formata) komad

b

obrazac 6 – redovno zamjena oštećen ili nestale komad

c

obrazac 6 – po narudžbi par

d

obrazac 6 – po narudžbi komad

e

obrazac 6 – po narudžbi zamjena oštećene ili nestale komad

f

obrazac 6 – prenosive pločice par

g

obrazac 6 – prenosive pločice komad

h

obrazac 6 – prenosive pločice zamjena oštećene komad

i

obrazac 6 – izvozne pločice par

j

obrazac 6 – izvozne pločice komad

k

obrazac 6 – izvozne pločice zamjena oštećene komad

l

obrazac 6 – OT redovno/po narudžbi – odobrena cijena par

m

obrazac 6 – OT redovno/po narudžbi komad

n

obrazac 6 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene ili nestale komad

109.

obrazac 7 REGISTARSKE PLOČICE ZA MOTOCIKLE I ČETVEROCIKLE 20×20 M – OBRAZAC 7

a

obrazac 7 – Redovno zamjena oštećen ili nestale komad

b

obrazac 7 – po narudžbi komad

c

obrazac 7 – po narudžbi zamjena oštećene ili nestale komad

d

obrazac 7 – prenosive pločice komad

e

obrazac 7 – prenosive pločice zamjena oštećene komad

f

obrazac 7 – izvozne pločice komad

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010., 74/2011. i 80/2013.); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 151/2008., 89/2010., 104/2010. i 83/2013.); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj 43/2013., 73/2013. i 155/2013.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/2008.), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011. i 151/2013.), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 124/2012., 129/2012., 146/2012. 151/2013. i 160/2013.)

g

obrazac 7 – izvozne pločice zamjena oštećene komad

h

obrazac 7 – OT redovno/po narudžbi komad

i

obrazac 7 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene ili nestale komad

110.

REGISTRASKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE -10×15 cm – Obrazac 8

a

obrazac 8 – redovno zamjena oštećen ili nestale komad

b

obrazac 8 – po narudžbi komad

c

obrazac 8 – po narudžbi zamjena oštećene ili nestale komad

d

obrazac 8 – prenosive pločice komad

e

obrazac 8 – prenosive pločice zamjena oštećene komad

f

obrazac 8 – izvozne pločice komad

g

obrazac 8 – izvozne pločice zamjena oštećene komad

h

obrazac 8 – OT redovno/po narudžbi komad

i

obrazac 8 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene ili nestale komad

111.

REGISTRASKE PLOČICE ZA OLD TIMERE

112.

REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 52×11 cm – Obrazac 9

a

obrazac 9 – redovno/po izboru komad

b

obrazac 9 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad

c

obrazac 9 – redovno/po izboru zamjena nestale komad

113.

REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 28×20 cm – Obrazac 10

a

obrazac 10 – redovno/po izboru komad

b

obrazac 10 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad

c

obrazac 10 – redovno/po izboru zamjena nestale komad

114.

REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA MOTOCIKLE I ČETVEROCIKLE 20×20 cm – Obrazac 11

a

obrazac 11 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad

b

obrazac 11 – redovno/po izboru zamjena nestale komad

115.

REGISTRASKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE -10×15 cm – Obrazac 12

a

obrazac 12 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad

b

obrazac 12 – redovno/po izboru zamjena nestale komad

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010., 74/2011. i 80/2013.); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 151/2008., 89/2010., 104/2010. i 83/2013.); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj 43/2013., 73/2013. i 155/2013.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/2008.), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011. i 151/2013.), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 124/2012., 129/2012., 146/2012. 151/2013. i 160/2013.)

116.

REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA, MISIJA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH I NJIHOVA OSOBLJA KOJE IMAJU DIPLOMATSKI STATUS 52×11 cm, 28×20 cm, 20×20 cm, 10×15 cm – Obrazac 13

a

obrazac 13 – Redovno zamjena oštećene ili nestale komad

117.

REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, NJIHOVIH OSOBLJA KOJE IMAJU KONZULARNI STATUS 52×11 cm, 28×20 cm, 20×20 cm, 10×15 cm – Obrazac 14

a

obrazac 14 – Redovno zamjena oštećene ili nestale komad

118.

REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA ČIJI SU VLASNICI STRANCI ZAPOSLENI U DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, MISIJAMA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTVIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH, A NEMAJU DIPLOMATSKI STATUS – Obrazac 15

a

obrazac 15 – Redovno zamjena oštećene ili nestale komad

119.

DOPUNSKA PLOČICA ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI ŠEF DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIŠTVA ILI MISIJE-PLOČICA SA SLOVIMA »CMD«, ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI OSOBA S DIPLOMATSKIM STATUSOM-PLOČICA SA SLOVIMA »CD«, A ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI KONZULARNI DUŽNOSNIK PLOČICA SA SLOVIMA »CC« – Obrazac 16

a

obrazac 16 – Redovno zamjena oštećene ili nestale

120.

DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA

Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj 178/2004., 109/2007., 67/2008., 144/2010.); Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine«, broj 131/2008., 69/2012.); Pravilnik o dozvoli za miniranje (»Narodne novine«, broj 57/2006., 21/2007., 119/2007.); Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, broj 64/2005.)

121.

DOZVOLA ZA MINIRANJE

122.

SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI

123.

ZAŠTITARSKA ISKAZNICA

Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/2003., 31/2010., 139/2010.); Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice, te iskaznice zaštitara tehničara (»Narodne novine«, broj 31/2011.); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 95/2004.)

124.

ČUVARSKA ISKAZNICA

125.

ISKAZNICA ZAŠTITARA – TEHNIČARA

126.

SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR PRIVATNE ZAŠTITE

127.

ISKAZNICA ZA TRAŽITELJE AZILA – OBRAZAC 2

Zakon o azilu (»Narodne novine«, broj 79/2007., 88/2010.)

128.

DOZVOLA BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 4

129.

ISKAZNICA STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 10

Zakon o azilu (»Narodne novine«, broj 79/2007., 88/2010.)

130.

KARTON IZDANE ISKAZNICE ZA TRAŽITELJA AZILA – OBRAZAC 3

131.

KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 11

132.

PUTOVNICA ZA AZILANTA – OBRAZAC 9 – redovna

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, broj: 36/2008., 46/2008., 10/2009., 88/2011. i 81/2013.)

133.

PUTOVNICA ZA AZILANTA – žurna

134.

POMOĆNI KARTON ZA PRIJELAZ GRANICE

Uredba broj 562/2006 Europskog parlamenta i vijeća od 15.3.2006. kojom se utvrđuje kodeks zajednice o pravima kretanja osoba preko granice i prelaska granice, hrvatski državljani u Republiku Sloveniju, Republiku Mađarsku i Republiku Italiju mogu ući s osobnom iskaznicom

135.

DETEKTIVSKA ISKAZNICA

Zakon o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj 24/2009.); Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (»Narodne novine«, broj 37/2010.)

136.

OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PRVOM ISPITIVANJU OKRIVLJENIKA

Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/2008., 76/2009., 80/2011., 121/2011. pročišćeni tekst, 143/2012.)

137.

OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PROVOĐENJU DOKAZANE RADNJE

138.

OBRAZAC NALJEPNICE ODOBRENJA BORAVKA – plava

139.

obrazac 2 – MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 5, par

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« 67/2008., 74/2011, 80/13) i Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« 63/2007.)

140.

obrazac 2 – MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 5 komad

141.

obrazac 3 – MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 7 komad

142.

obrazac 3 – MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 8 komad

143.

obrazac 4 – MUP registarska pločica s natpisom POLICIJA komad

144.

registarska pločica s natpisom POLICIJA + NALJEPNICE KPL komad

145.

Europska oružana propusnica (Obrazac 24)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu (»Narodne novine«, broj 52/13)

146.

Prijava privremenog boravka za državljane EGP-a, OB1b

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u RH državljana država članica

EEP-a i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN 126/12), i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u RH državljana država članica EEP-a i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN 81/13)

147.

e-boravišna iskaznica OBRAZAC 4b

148.

Zahtjev za izdavanje dozvole boravka

Pravilnik o statusu i radu stranaca u RH, (»Narodne novine« 52/12) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u RH (»Narodne novine« 81/13)

149.

E-dozvola boravka, OB 7a

150.

Zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca, OB15a

151.

Posebne putovnice za strance, obrazac 16a

152.

Zahtjev za tehničku izradu pogranične propusnice, OB2

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine« 74/13); Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine« 81/13

153.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, OB1

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u RH (NN 120/12), i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u RH (NN 81/13)

154.

Zahtjev za izdavanje dozvole boravka (obrazac 2)

155.

E-dozvola boravka (obrazac 3)

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP A – OBRAZAC 11

Pravilnik o izdavanju putnih listova, viza i posebnih osobnih iskaznica strancima (»Narodne novine«, broj 82/2005.); Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011.); Pravilnik o vizama (»Narodne novine«, broj 82/2005.)

2.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP B – OBRAZAC 12

3.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP C – OBRAZAC 13

4.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP D – OBRAZAC 14

5.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP E – OBRAZAC 15

6.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP F – OBRAZAC 16

7.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP G – OBRAZAC 17

8.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP H – OBRAZAC 18

9.

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP I – OBRAZAC 19

10.

UPITNIK/QUESTIONNAIRE – OBRAZAC 1

11.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP A -OBRAZAC 2

12.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP B -OBRAZAC 3

13.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP C -OBRAZAC 4

14.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP D – OBRAZAC 5

15.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP E – OBRAZAC 6

16.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP F – OBRAZAC 7

17.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP G – OBRAZAC 8

18.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP H -OBRAZAC 9

19.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP I – OBRAZAC 10

20.

PUTOVNICA REDOVNA

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.); Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/2002.)

21.

PUTOVNICA – SLUŽBENA – redovna

22.

PUTOVNICA – SLUŽBENA – žurna

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.); Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/2002.)

23.

PUTOVNICA DIPLOMATSKA – redovna

24.

PUTOVNICA DIPLOMATSKA – žurna

25.

PUTNI LIST ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE HRVATSKE

26.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 1

Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 40/2010.)

27.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA – OBRAZAC 2

28.

PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU – OBRAZAC 3

Pravilnik o diplomatskim službenim putovnicama (»Narodne novine«, broj 85/2009.)

29.

PODACI ZA UPIS U SLUŽBENU PUTOVNICU – OBRAZAC 4

30.

REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA ZA DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PUTOVNICE – OBRAZAC 10

31.

VIZA – OBRAZAC 1 – zelena

Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011., 74/2013.); Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 111/2012.)

32.

OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 2

MINISTARSTVO FINANCIJA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ZNAČKA

Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 147/2008., 18/2011., 78/2012., 136/2012., 73/2013.)

2.

SLUŽBENA ZNAČKA – SLUŽBA ZA OVRHU

Zakon o poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 148/2013.)

3.

ISKAZNICE OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA

Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 68/2013.); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/1992., 3/1994., 40/1999.)

4.

MJENICA

Zakon o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/1994., 92/2010.)

5.

ISKAZNICA SLUŽBENIKA DJELATNIKA POREZNE UPRAVE

Zakon o poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 25/2012., 112/2012., 148/2013.)

6.

ALKOHOLNA MARKICA 80×16

Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/2009., 111/2012., 22/13, 32/13-ispravak i 81/13) i Pravilnika o trošarinama (»Narodne novine«, broj 64/13)

7.

ALKOHOLNA MARKICA 100×20

8.

DUHANSKE MARKICE 44×20

Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/2009., 111/2012., 22/13, 32/13-ispravak i 81/13) i Pravilnika o trošarinama Narodne novine, broj 64/13)

9.

DUHANSKE MARKICE 23×45

10.

VRIJEDNOSNI KUPONI ZA SEZONSKE RADNIKE U POLJOPRIVREDI

Zakon o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj, 57/2012., 120/2012.)

11.

BILJEZI

Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/1996., 77/1996., 131/1997., 68/1998., 66/1999., 145/1999., 30/2000., 116/2000., 163/2003., 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005., 129/2006., 95/2007., 117/2007., 25/2008., 60/2008., 20/2010., 69/2010., 126/2011., 12/2012., 19/2013., 80/2013.); Zakon o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, broj 74/1995., 57/1996., 137/2002., 26/2003. – pročišćeni tekst, 125/2011., 112/2012., 157/2013.)

12.

SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE FINANCIJSKOG INSPEKTORATA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2008., 55/2011., 25/2012.)

13.

SLUŽBENA ISKAZNICA I POSEBNA OZNAKA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA U ODJELU ZA NADZOR RADA CARINSKE SLUŽBE

Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 83/2009, 49/2011., 34/2012.); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/1992., 3/1994., 40/1999.)

14.

ISKAZNICA INSPEKTORA PRORAČUNSKOG NADZORA

Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008., 136/2012.); Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora (»Narodne novine«, broj 20/2009.)

15.

ISKAZNICA INSPEKTORA UPRAVE ZA FINANCIJSKI SUSTAV

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011, 22/2012., 39/2013., 125/2013., 148/2913.)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORA

Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskih državnih inspektora (»Narodne novine«, broj 142/2012.)

2.

ISKAZNICA FITOSANITARNOG INSPEKTORA

Pravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora (»Narodne novine«, 32/06., 17/07 i 109/12)

3.

SLUŽBENA ISKAZNICA VETERINARSKOG INSPEKTORA

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, 99/2013.)

4.

SLUŽBENA ISKAZNICA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA

5.

SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA KAKVOĆU HRANE

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007., 155/2008., 55/2011.); Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, stočarskog inspektora, vinskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivrednog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/2012.)

6.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA LOVNOG INSPEKTORA

Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/2005., 75/2009.)

7.

ISKAZNICA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 76/2011.)

8.

SLUŽBENA ISKAZNICA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (»Narodne novine«, broj 114/2010., 142/2012.)

9.

VODOČUVARSKA ISKAZNICA

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (»Narodne novine«, broj 114/2010.)

10.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA

Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, stočarskog inspektora, vinskog inspektora i insprektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivrednog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/2012.)

11.

SLUŽBENA ISKAZNICA STOČARSKOG INSPEKTORA

12.

SLUŽBENA ISKAZNICA VINARSKOG INSPEKTORA

13.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA ŠUMARSKOG INSPEKTORA

Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012.)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

DIPLOME

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 2/2007.- Odluka URSH. 46/07, 45/2009., 61/2011., 94/2013., 139/2013.) i Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava (»Narodne novine« 77/08 i 149/11).

2.

SVJEDODŽBE

3.

DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU

4.

POTVRDE

5.

INDEKS

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 2/2007.- Odluka URSH. 46/07, 45/2009., 61/2011., 94/2013., 139/2013.) i Pravilnik o sadržaju studentske isprave (»Narodne novine«, broj 118/2013.)

6.

STUDENTSKA ISKAZNICA

7.

OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA (OBRAZAC UVU-1)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 2/2007.- Odluka URSH. 46/07, 45/2009., 61/2011., 94/2013., 139/2013.) i Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 72/2004 i 80/2004.)

8.

RJEŠENJE O UPISU U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA

9.

OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA (OBRAZAC UVU-2)

10.

RJEŠENJE O UPISU PROMJENA U UUPISNIK VISOKIH UČILIŠTA

11.

IZVOD IZ UPISNIKA VISOKIH UČILIŠTA

12.

SUGLASNOST O OSNIVANJU VISOKOG UČILIŠTA

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 45/2009.) i Pravilnik o sadržaju diploma te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa te reakreditaciju visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 24/2010.)

13.

DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI I IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA

14.

USKRATA DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI I IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA

15.

DOPUSNICE ZA IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA

16.

USKRATA DOPUSNICE ZA IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA

17.

POTVRDA O UPISU STUDIJSKOG PROGRAMA U UPISNIK STUDIJSKIH PROGRAMA

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 45/2009.) i Pravilnik o sadržaju diploma te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa te reakreditaciju visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 24/2010.)

18.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ILI DIJELA DJELATNOSTI VISOKIH UČILIŠTA U REAKREDITACIJI

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – VANJSKA

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 74/2011.)

2.

NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – UNUTARNJA

 

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

NACIONALNI ISPITI I ISPITI DRŽAVNE MATURE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 105/2010., 90/2011., 5/2012.- ukinut po izmjenama Zakona (»Narodne novine«, broj 16/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012. – pročišćeni tekst)

2.

HRVATSKI JEZIK-NIŽA I VIŠA RAZINA:

3.

ISPITNE KNJIŽICE

4.

LISTOVI ZA ODGOVORE

5.

LISTOVI ZA OCJENJIVAČE

6.

LISTOVI ZA KONCEPT

7.

MATEMATIKA-NIŽA I VIŠA RAZINA:

8.

ISPITNE KNJIŽICE

9.

LISTOVI ZA ODGOVORE

10.

KNJIŽICE S FORMULAMA

11.

LISTOVI ZA KONCEPT

12.

ENGLESKI JEZIK-NIŽA I VIŠA RAZINA:

13.

ISPITNE KNJIŽICE

14.

LISTOVI ZA ODGOVORE

15.

LISTOVI ZA OCJENJIVAČE

16.

LISTOVI ZA KONCEPT

17.

NJEMAČKI JEZIK-NIŽA I VIŠA RAZINA:

18.

ISPITNE KNJIŽICE

19.

LISTOVI ZA ODGOVORE

20.

LISTOVI ZA OCJENJIVAČE

21.

LISTOVI ZA KONCEPT

22.

TALIJANSKI JEZIK-NIŽA I VIŠA RAZINA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 105/2010., 90/2011., 5/2012.- ukinut po izmjenama Zakona (»Narodne novine«, broj 16/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012. – pročišćeni tekst)

23.

ISPITNE KNJIŽICE

24.

LISTOVI ZA ODGOVORE

25.

LISTOVI ZA OCJENJIVAČE

26.

LISTOVI ZA KONCEPT

27.

PSIHOLOGIJA:

28.

ISPITNA KNJIŽICA

29.

LIST ZA ODGOVORE

30.

LIST ZA KONCEPT

31.

POLITIKA I GOSPODARSTVO:

32.

ISPITNA KNJIŽICA

33.

LIST ZA ODGOVORE

34.

LIST ZA KONCEPT

35.

BIOLOGIJA:

36.

ISPITNA KNJIŽICA

37.

LIST ZA ODGOVORE

38.

LIST ZA KONCEPT

39.

INFORMATIKA:

40.

ISPITNA KNJIŽICA

41.

LIST ZA ODGOVORE

42.

POMOĆNE TABLICE

43.

FIZIKA:

44.

ISPITNA KNJIŽICA

45.

LIST ZA ODGOVORE

46.

LIST ZA KONCEPT

47.

KNJIŽICA S FORMULAMA

48.

SOCIOLOGIJA:

49.

ISPITNA KNJIŽICA

50.

LIST ZA ODGOVORE

51.

LIST ZA KONCEPT

52.

GEOGRAFIJA:

53.

ISPITNA KNJIŽICA

54.

LIST ZA ODGOVORE

55.

LIST ZA KONCEPT

56.

POVIJEST:

57.

ISPITNA KNJIŽICA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 105/2010., 90/2011., 5/2012.- ukinut po izmjenama Zakona (»Narodne novine«, broj 16/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012. – pročišćeni tekst)

58.

LIST ZA ODGOVORE

59.

LIST ZA KONCEPT

60.

LIKOVNA UMJETNOST:

61.

ISPITNA KNJIŽICA

62.

LIST ZA ODGOVORE

63.

LIST ZA OCJENJIVAČE

64.

LIST ZA KONCEPT

65.

FILOZOFIJA:

66.

ISPITNA KNJIŽICA

67.

LIST ZA ODGOVORE

68.

LIST ZA OCJENJIVAČE

69.

LIST ZA KONCEPT

70.

KEMIJA:

71.

ISPITNA KNJIŽICA

72.

LIST ZA ODGOVORE

73.

KNJIŽICA PSE

74.

BARKODOVI UČENIKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

NALJEPNICA ZA OBILJEŽAVANJE KVARTALNIH RAZDOBLJA

Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/2003., 194/2003., 111/2007.)

2.

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – OZNAKA SAMO PRVO OVJERAVANJE

3.

GODIŠNJA OVJERNA NALJEPNICA 28×15 S HOLOGRAMOM (TIP I)

4.

GODIŠNJA OVJERNA OZNAKA ZA KOMUNALNA MJERILA 2010.

5.

MJERILO NIJE U UPORABI

6.

MJERNI UREĐAJ ZA NADZOR PAKOVINA

7.

NALJEPNICA – OVJERA TAKSIMETRA 65×95 (TIP VIII)

8.

NALJEPNICA OVLAŠTENOG SERVISERA 23×8

9.

NALJEPNICA SERVISIRANO 25×15

10.

OZNAKA PROTOČNIH MJERILA TEKUĆIH GORIVA

11.

ZAŠTITNA OZNAKA ZA TAKSIMETAR 25×15 metal 2010

12.

ZAŠTITNI ŽIG MALI

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SIGURNOSNE NALJEPNICE S DATAMATRIX BARKODOM

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003., 144/2012.)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU – Isprava 1, 2 i 3

Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 4/2007., 91/2009., 113/2009., 140/2009., 4/2010., 43/2010., 29/2011.)

2.

ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE U DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 32/2009., 59/2009., 118/2009., 4/2010., 125/2013.)

3.

EUROPSKA KARTICA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 133/2011.)

AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

KNJIŽICA LETENJA PILOTA – PILOT LOG BOOK

Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009., 84/2011., 54/13 i 127/13)

2.

ISKAZNICA ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA

3.

CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI – 1/2 LAPL

4.

CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI – KATEGORIJA 2 NACIONALNA

5.

CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI – KATEGORIJA 3

6.

DOZVOLA KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

7.

DOZVOLA KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA – STUDENT

8.

PART FCL DOZVOLA PILOTA ZRAKOPLOVA

9.

NACIONALNA DOZVOLA PILOTA ZRAKOPLOVA A/H/S/B

10.

PART 66 DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

11.

POTVRDA VALJANOSTI

12.

DOZVOLA DISPEČERA LETA/OPERATIVNOG KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

13.

KNJIŽICA LETENJA ZA OVJESNE JEDRILICE I PARAJEDRILICE

14.

KNJIŽICA LETENJA – FLIGHT CREW LOG

15.

KNJIŽICA PADOBRANSKIH SKOKOVA

16.

KNJIŽICA ZRAKOPLOVA

17.

DOZVOLA PILOTA JEDRILICE

18.

DOZVOLA PILOTA OVJESNE JEDRILICE

19.

DOZVOLA PILOTA MIKROLAKOG ZRAKOPLOVA

20.

DOZVOLA PADOBRANCA

21.

DOZVOLA PILOTA BALONA

22.

DOZVOLA OSOBLJA PRIHVATA I OTPREME

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

ISKAZNICA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Statut Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 101/2011. – pročišćeni tekst)

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RAD

Zakon o liječništvu (»Narodne novine«, broj 121/2003., 117/2008.)

MINISTARSTVO OBRANE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE VOJNIH ZRAKOPLOVA

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 86/2013.)

2.

ISKAZNICA ISTRAŽITELJA SOVZP

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju okolnosti ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 105/2009.)

3.

DOZVOLA VOJNOG LETAČA

Pravilnik o letačkoj službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 91/2009.)

4.

IDENTIFIKACIJSKA VOJNA ISKAZNICA

Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice (»Narodne novine«, broj 40/2009.)

5.

ISKAZNICA PRIPADNIKA OBALNE STRAŽE

Pravilnik o zastavi obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika obalne straže (»Narodne novine«, broj 56/2009.)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

ISKAZNICA SUCA I SLUŽBENIH OSOBA NA SUDU

Zakon o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/2013.)

2.

ISKAZNICA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

Zakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 76/2009., 153/2009., 116/2010., 145/2010., 57/2011., 130/2011.)

3.

ISKAZNICA ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

4.

ISKAZNICA SAVJETNIK U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

5.

ISKAZNICE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 190/2003., 76/2007., 27/2008., 83/2009., 18/2011., 48/2011., 56/2013., 150/2013.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj 61/2002 i 141/2009.)

6.

ISKAZNICE SEKTORA ZA PROBACIJU

Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (»Narodne novine«, 29/2013.)

7.

ISKAZNICE DJELATNIKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011., 22/2012.)

 MINISTARSTVO TURIZMA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

ISKAZNICA TURISTIČKOG VODIČA

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 50/2008., 90/2008., 112/2009., 33/2010., 62/2010.)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima (»Narodne novine«, broj 16/2006.)

2.

SLUŽBENA PROPUSNICA

3.

SLUŽBENA ZNAČKA

FINA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1

KARTICE ZA KONTROLU POTROŠNJE GORIVA POSEBNIH NAMJENA

Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/2009., 111/2012.)

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (»Narodne novine«, broj 47/2012.)

2.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK URBANISTIČKOG INSPEKTORA

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora (»Narodne novine«, broj 47/2012.)

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

ISKAZNICA SANITARNOG INSPEKTORA

Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 113/2008. i 88/2010.); Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (»Narodne novine«, broj 28/2011. i 120/2012.)

2.

ISKAZNICA FARMACEUTSKOG INSPEKTORA

Zakon o lijekovima (»Narodne novine«, broj 76/2013.); Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/2013.)

3.

ISKAZNICA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA

Pravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora (»Narodne novine«, broj 76/2005.)

4.

OČEVIDNIK O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima (»Narodne novine«, broj 46/2007.)

5.

ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA U PODRUČJU PRIMJENE LJUDSKIH TKIVA I STANICA

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (»Narodne novine«, broj 144/2012.); Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica (»Narodne novine«, broj 57/2013.)

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, broj 77/1999., 55/2011.)

2.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTA

3.

SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa (»Narodne novine«, broj: 127/2007., 31/2008.)

4.

SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ŽIČARA ZA PRIJEVOZ OSOBA

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 66/2008.)

5.

ADR POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.); Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 96/2009.)

MINISTARSTVO KULTURE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvoz

1.

ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (»Narodne novine«, 117/12 i 124/12 – ispravak)

2.

ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

3.

OČEVIDNIK O OBAVLJENIM PREGLEDIMA I PODUZETIM MJERAMA I RADNJAMA

4.

SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MINISTARSTVA KULTURE

Pravilnik o sadržju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (»Narodne novine«, 110/04)

5.

SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA GRADSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE U ZAGREBU

HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

MARKICE ZA OBILJEŽAVANJE VINA I VOĆNIH VINA – promjer 22mm

Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/2003., 55/2011.)

2.

MARKICE ZA OBILJEŽAVANJE VINA I VOĆNIH VINA – 50×18 mm

3.

MARKICE ZA OBILJEŽAVANJE VINA I VOĆNIH VINA – 250×14mm

Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/2003., 55/2011.)

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 116/2008., 123/2008., 49/2011.)

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA GEODETSKOG INSPEKTORA

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/2007., 124/2010.); Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 152/2008.)

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 28/2010.)

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Br.

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

1.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013.)

2.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013.)

3.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA GLAVNOG ČUVARA PRIRODE

4.

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA ZA ČUVARA PRIRODE