Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

NN 63/2014 (23.5.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1163

Na temelju članka 119. točke 1.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 36/2004, 63/2008 i 133/2013), u članku 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka ne može se dati na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječ: »prilozi« zamjenjuje se riječju: »prilog«, a riječi: »i 1C« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: « i Tablici 3« brišu se, a iza riječi: »pomorsko dobro« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno mikrolokacija na morskoj obali,«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2. riječi: »stavcima 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »osoba« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »vlasnik obrta«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 4. riječi: »i Tablici 3.« brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 4. zarez i riječi: »a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru,« brišu se.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječi: »mora, turizma, prometa i razvitka« zamjenjuju se riječima: »pomorstva, prometa i infrastrukture«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 4. riječi: »Pravilniku o proglašenju i razvrstaju turističkih mjesta u razrede (»Narodne novine«, br. 75/94, 69/97, 60/98 i 78/99)« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede«.

Članak 8.

U članku 15. riječi: »stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »stavku 4.«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/53

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 22. svibnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.