Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti

NN 63/2014 (23.5.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1211

Na temelju članka 189. stavka 3. i članka 195. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PREGLEDA UMRLIH TE UTVRĐIVANJA VREMENA I UZROKA SMRTI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/2011 i 6/2013) članak 16. mijenja se i glasi:

»Kontrolni pregled umrlog prije kremiranja ne može obaviti mrtvozornik koji je obavio pregled umrlog.

Kontrolni pregled umrlih prije kremiranja sastoji se od pregleda umrle osobe te uvida u dozvolu za ukop i uvida u original važeće osobne iskaznice ili putovnice, a za umrle iz drugih država, odnosno umrle u drugim državama, potreban je i uvid u sprovodnicu za prijenos umrle osobe. Po izvršenom kremiranju umrle osobe, dokumenti se vraćaju obitelji.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kontrolni pregled mrtvorođene djece i umrle novorođenčadi sastoji se od pregleda mrtvorođenog djeteta, odnosno umrlog novorođenčeta te uvida u dozvolu za ukop i uvida u rodni list mrtvorođenog djeteta odnosno umrlog novorođenčeta.

Kontrolnom pregledu umrlih osoba prije kremiranja uz mrtvozornika treba biti nazočan i ovlašteni predstavnik krematorija.

Po izvršenom kontrolnom pregledu mrtvozornik ispunjava i potpisuje zapisnik uz navođenje datuma i sata obavljenog pregleda. Zapisnik potpisuje i ovlašteni predstavnik krematorija.

Zapisnik o izvršenom kontrolnom pregledu mora sadržavati:

– podatke o umrlom,

– broj prijemne evidencije krematorija,

– datum i sat obavljenog kontrolnog pregleda i dozvoljenog kremiranja te

– pečat, potpis mrtvozornika.

Troškove kontrolnog pregleda i troškove kremiranja snosi pravna ili fizička osoba koja traži kremiranje.

Članak 2.

U članku 17. stavku 3. iza riječi »ovoga članka« dodaju se riječi: »i dokumenata uzetih zbog uvida iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika«.

Članak 3.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/184

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-14-4

Zagreb, 13. svibnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG II.

DOZVOLA ZA UKOP UMRLE OSOBE

REPUBLIKA HRVATSKA

__________________________
     (županija/Grad Zagreb)

__________________________
(ustanova/tijelo koje je prijavilo smrt)

Danas u ______ sati pregledao sam mrtvo tijelo pokojnika _______

i ustanovio da je smrt nastupila dana _____ godine u _______ sati.

Budući da sukladno odredbama članka 13. i 14. Pravilnika o načinu
pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti ne postoje
zapreke za ukop, i da je potvrda o smrti ispunjena, dozvoljava se
ukop umrloga.

Ukop se mora obaviti najkasnije dana _______ do _______ sati.

U _____________ dana _____________ godine.

                  Mrtvozornik/Doktor medicine koji provodi obdukciju

                    __________________________________________

63 23.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti 63 23.05.2014 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti