Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći

NN 64/2014 (26.5.2014.), Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1220

Na temelju odredbe članka 36. stavka 4. i članka 44. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine« broj 143/13), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA UDRUGA OVLAŠTENIH ZA PRUŽANJE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI I PRAVNIH KLINIKA TE O NAČINU IZVJEŠTAVANJA O POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVNE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za vrednovanje projekata na temelju kojih se financira rad udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći (dalje: ovlaštene udruge) i pravnih klinika te način izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći od strane ovlaštenih pružatelja primarne pravne pomoći.

II. NATJEČAJ ZA PROJEKTE OVLAŠTENIH UDRUGA

Članak 2.

Sredstava za projekte ovlaštenih udruga i pravnih klinika dodjeljuju se na temelju javnog natječaja (dalje: natječaj), kojeg Ministarstvo pravosuđa raspisuje u okviru sredstava osiguranih za ovu namjenu u državnom proračunu do kraja siječnja tekuće godine.

Za provedbu natječaja Ministar pravosuđa imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja (dalje: Povjerenstvo). U odluci o imenovanju Povjerenstva određuju se i obveze povjerenstva u pripremi javnog natječaja i natječajne dokumentacije, vrednovanju projekata i praćenju provedbe projekata. Povjerenstvo svoj rad uređuje poslovnikom, kojim se uređuje i postupak za sprječavanje sukoba interesa u radu članova Povjerenstva.

Članak 3.

Poziv na prijavu projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika na javni natječaj i natječajnu dokumentaciju Ministarstvo pravosuđa objavljuje na internetskoj stranici, a obavijest o raspisivanju natječaja Ministarstvo pravosuđa će pisanim putem poslati udrugama upisanim u Registar pružatelja primarne pravne pomoći i pravnim klinikama.

III. SADRŽAJ NATJEČAJNE DOKUMANTACIJE

Članak 4.

Natječajnu dokumentaciju iz članka 3. ovog Pravilnika svake godine na prijedlog Povjerenstva propisuje Ministar pravosuđa.

Natječajna dokumentacija obuhvaća: tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje, obrasce za prijavu projekta, obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu projekta iz stavka 2. ovog članka su:

1. Opisni Obrazac

2. Obrazac Proračuna

3. Obrazac Izjave o partnerstvu

4. Obrazac Životopisa voditelja projekta

5. Izjava o financiranim projektima udruge

6. Obrazac popis članova/ članica tijela upravljanja udruge

7. Obrazac popis zaposlenih osoba u udruzi prema zanimanju i zvanju

8. Obrazac popis osoba za koje se traži sufinanciranje plaća

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 2. ovog članka su:

1. Obrazac ugovora o financiranju

2. Obrazac za Financijski izvještaj provedbe projekta

3. Obrazac terenske evaluacije.

IV. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVNE POMOĆI

Članak 5.

Ovlaštene udruge i pravne klinike do 31. siječnja tekuće godine podnose godišnje izvješće o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći za prethodnu godinu na Obrascu C2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

Izvješće iz članka 5. ovog Pravilnika sadrži:

1. Opće podatke o korisniku projekta i projektu: prioritetno područje natječaja, podatke o projektu, kontaktne podatke korisnika projekta

2. Postignuća i rezultate projekta u izvještajnom razdoblju

3. Podatke o provoditeljima projekta

4. Podatke o praćenju i vrednovanju uspješnosti projekta

5. Podatke o proračunu projekta i financijskom izvještaju za izvještajno razdoblje

6. Ostale podatke o provedbi projekta

7. Ime i prezime, te potpis osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja/voditeljice projekta.

Članak 7.

Ovlaštene udruge i pravne klinike dužne su podatke o imenu i prezimenu korisnika pravne pomoći i njegovom osobnom identifikacijskom broju, naznaku pravne stvari u kojoj je pružena pravna pomoć i obliku pružene pravne pomoći unijeti u aplikaciju besplatne pravne pomoći prema redoslijedu pružanja pravne pomoći.

Članak 8.

Ovlaštene udruge i pravne klinike dužne su na zahtjev Ministarstva pravosuđa omogućiti uvid u svu dokumentaciju o pruženoj pravnoj pomoći, kao i u poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza te financijske izvještaje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koji se odnose na financiranje projekta pružanja pravne pomoći.

Dokumentaciju o pruženoj pravnoj pomoći ovlaštene udruge i pravne klinike dužne su čuvati pet godina od dana završetka provedbe projekta.

V. PRETPOSTAVKE ZA PRIJAVU PROJEKTA

Članak 9.

Na natječaj se može prijaviti ovlaštena udruga ili pravna klinika koja je uredno ispunila obveze preuzete na temelju prethodnog projekta u kojem joj je od strane Ministarstva pravosuđa, drugih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne samouprave odobrena financijska potpora kao i projekata financiranih u okviru EU programa.

Članak 10.

Na natječaj se može prijaviti ovlaštena udruga ili pravna klinika ako osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili visokog učilišta nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Ministarstvo pravosuđa će, radi primjene članka 36. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, po službenoj dužnosti zatražiti uvjerenje o podacima ovlaštenog predstavnika udruge ili pravne klinike iz kaznene evidencije za kaznena djela iz stavka 1. ovog članka.

VI. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA

Članak 11.

Kriteriji za vrednovanje projekata i dodjelu sredstava su:

– društvena korisnost predloženog projekta pružanja pravne pomoći kroz jasne i realne ciljeve projekta, procjena njihove usklađenosti s ciljevima utvrđenim u tekstu natječaja te način na koji će pružena pravna pomoć osigurati ostvarivanje prava korisnika kojima je namijenjena,

– dosadašnje iskustvo u pružanju pravne pomoći građanima, osigurane stručne osobe za pružanje pravne pomoći (broj osposobljenih stručnih osoba s potrebnim kvalifikacijama,

– područje na kojem će se pružati primarna pravna pomoć (područje jedne ili više županija, grada, općine, odnosno područje cijele Republike Hrvatske),

– broj korisnika pravne pomoći i broj slučajeva pružanja pravne pomoći temeljem odobrenog projekta.

– opravdanost i visina predviđenih materijalnih troškova, te udjel pojedinih vrsta izdataka u ukupnom proračunu projekta.

Vrednovanje ispunjavanja pojedinih kriterija iz 1. stavka ovog članka utvrđuje se u obrascu za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta iz članka 4. ovog Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o izvršenju projekta (»Narodne novine« broj 148/11).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/21

Urbroj: 514-04-01-02-03-14-02

Zagreb, 21. ožujka 2014.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

OBRAZAC C2

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVNE POMOĆI

1. Opći podaci o korisniku projekta i projektu

PRIORITETNO PODRUČJE NATJEČAJA (označiti)

Pružanje pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama
(npr. osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina)


PODACI O PROJEKTU

Klasa ugovora (prepisati iz ugovora)


Naziv organizacije (prijavitelja):


Osoba ovlaštena za zastupanje

(u organizaciji – prijavitelju):


Voditelj/voditeljica projekta

(u organizaciji – prijavitelju):


Mjesto provedbe projekta

(grad i županija):


Odobreni iznos sredstava:

________kn

Utrošena sredstva:

________kn

KONTAKTNI PODACI KORISNIKA PROJEKTA

Adresa organizacije:


Telefon organizacije:


Fax organizacije:


Odgovorna osoba za kontakt:


Telefon i mobitel odgovorne osobe za kontakt:                                                                                                 

                                                         

E –mail adresa odgovorne osobe za kontakt:                                                         


Internetska stranica organizacije:


2. Postignuća i rezultati projekta u izvještajnom razdoblju

2.1. Opišite u kojoj su mjeri ciljevi projekta ostvareni (sukladno prijedlogu projekta za koji su odobrena sredstva).

2.2. Prikažite ostvarene rezultate obzirom na rezultate koje ste predvidjeli u prijedlogu projekta za koji su odobrena sredstva.

Napomena:

Potrebno je navesti sve aktivnosti koje su predviđene za provedbu u izvještajnom razdoblju.

Naziv, nositelj, vremensko razdoblje i rezultati provedenih aktivnosti moraju odgovarati onima u prijedlogu projekta za koji su odobrena sredstva.

Naziv aktivnosti

Nositelj aktivnosti

Opis provedene aktivnosti

Vremensko razdoblje

Ostvareni rezultati


2.3. Opišite korisnike koje ste obuhvatili svojim aktivnostima.

a) Koliko je korisnika obuhvaćeno?

b) Broj i osnovna obilježja korisnika (spol, dob, mjesto odakle su korisnici, njihove potrebe i druge eventualne posebnosti).

c) Oblik primarne pravne pomoći koja je pružena (navesti dokumentirani broj slučajeva):

– opća pravna informacija

– pravni savjet

– sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela

– zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima

– pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

d) Važnost usluge/podrške za korisnike.

2.4. Naglasite konkretne promjene (u zajednici, u kvaliteti života korisnika i sl.) koje su nastale kao rezultat vaših aktivnosti.

2.5. Opišite sva odstupanja u provedbi projekta, u odnosu na prijedlog koji je odobren za dodjelu bespovratnih sredstava.

2.6. Jeste li u izvještajnom razdoblju naišli na neke značajne prepreke u provedbi projekta? Ako da, kako ste ih uspjeli prevladati?

3. Provoditelji projekta

3.1. Koliko je osoba do sada sudjelovalo u provedbi projekta i na koji način? Navedite zaposlene osobe (na neodređeno i određeno vrijeme), mlade novozaposlene osobe (do 30 godina) i volontere.

3.2 Opišite rad mladih novozaposlenih osoba (do 30 godina) i volontera u provedbi projekta. U kojim su sve aktivnostima sudjelovali?

3.3. Je li bilo promjena vezano uz osobe koje su sudjelovale u provedbi projekta u odnosu na prijedlog projekta, te na proteklo izvještajno razdoblje? Ako da, ukratko obrazložite razloge.

4. Praćenje i vrednovanje uspješnosti projekta

4.1. Navedite na koji način ste proveli vrednovanje (evaluaciju) uspješnosti projekta u izvještajnom razdoblju? (Jeste li proveli interno organizacijsko ili vanjsko, neovisno vrednovanje? Tko je proveo vrednovanje?)

4.2. Ukratko prikažite rezultate vrednovanja projekta, te metode koje su korištene u procesu vrednovanja.

4.3. Imate li posebno izvješće o provedenom vrednovanju? Ako da, molimo dostavite ga u prilogu ovom Izvješću.

5. Proračun projekta i financijski izvještaj za izvještajno razdoblje

5.1. Navedite glavne napomene vezano uz financijskih izvještaj i eventualno odstupanje od planiranog proračuna projekta.

5.2. Je li se potrošnja financijskih sredstava odvijala prema planiranom proračunu ili ste imali teškoća? Navedite teškoće na koje ste naišli.

6. Ostali podaci o dosadašnjoj provedbi projekta

6.1. Istaknite posebne uspjehe vezane uz dosadašnju provedbu projekta.                                   

6.2. Što su bile glavne prepreke s kojima ste se susreli tijekom provedbe projekta? Jeste li ih uspješno prevladali i kako? Što biste naveli kao glavne pouke vezano uz te prepreke i načine na koje ste ih prevladali (ili razloge koji su vas u tome spriječili)?

6.3. Jeste li uspjeli uspostaviti suradnju i s drugim institucijama/organizacijama u lokalnoj zajednici? Ukratko opišite tu suradnju i njen utjecaj na provedbu aktivnosti te djelovanje organizacija u lokalnoj zajednici.

6.4. Na koji način ste u proteklom razdoblju osigurali kvalitetu usluga korisnicima?

6..5. Koje aktivnosti u provedbi projekta planirate u narednom razdoblju? Sažeto obrazložite.

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat korisnika projekta (u organizaciji – prijavitelju)

Ime i prezime, te potpis voditelja/voditeljice projekta (u organizaciji – prijavitelju)

MP


Mjesto i datum sastavljanja
Izvješća                   

                                                                    
64 26.05.2014 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći 64 26.05.2014 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći