Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći

NN 64/2014 (26.5.2014.), Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1221

Na temelju odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra pružatelja primarne pravne pomoći (dalje: Registar), sadržaj i oblik zahtjeva za upis u Registar, zahtjeva za upis promjena u Registar te sadržaj izvatka iz Registra.

(2) U Registar se upisuju udruge ovlaštene za pružanje primarne pravne pomoći (dalje: ovlaštene udruge) i pravne klinike koje su osnovala visoka učilišta.

(3) Upis u Registar obavlja se pri Ministarstvu pravosuđa podnošenjem zahtjeva i prilaganjem sve potrebne dokumentacije.

II. REGISTAR PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Vođenje Registra

Članak 3.

(1) Registar se vodi elektronički i sastoji se od registarskih uložaka za svakog pružatelja primarne pravne pomoći posebno.

(2) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem pružatelja primarne pravne pomoći.

(3) Registarski ulošci iz stavka 1. ovog članka sadrže, za svaki upis posebno, podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Sadržaj Registra

Članak 5.

(1) U registarske uloške se za svaku ovlaštenu udrugu upisuju sljedeći podaci:

1. registarski broj iz Registra udruga,

2. datum podnošenja zahtjeva za upis u Registar,

3. datum donošenja rješenja o upisu u Registar,

4. naziv (skraćeni naziv),

5. adresa sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

6. imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje,

7. područje na kojem će ovlaštena udruga pružati pravnu pomoć,

8. ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresa osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći (upisuje se za sve osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći kada ovlaštena udruga pruža pravnu pomoć izvan svog sjedišta),

9. datum polaganja državnoga stručnog ispita, pravosudnog ispita ili znanstvenog zvanja osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći,

10. adresa mjesta rada osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći,

11. pravni temelj – odnos s ovlaštenom udrugom osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći (radni odnos, ugovor o djelu, ugovor o suradnji),

12. podaci o radnom mjestu osobe ili radno-pravni status osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći koja nije u radnom odnosu s ovlaštenom udrugom.

(2) U registarske uloške se za svaku pravnu kliniku upisuju sljedeći podaci:

1. datum podnošenja zahtjeva za upis u Registar,

2. datum donošenja rješenja o upisu u Registar,

4. visoko učilište koje je osnovalo pravnu kliniku,

5. datum donošenja akta o osnivanju pravne klinike,

6. naziv,

7. adresa pravne klinike (mjesto, ulica i kućni broj),

8. imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi i svojstvo osoba zaduženih za vođenje pravne klinike.

(3) U Registar se, za svaku ovlaštenu udrugu i pravnu kliniku, upisuju i podaci koji se odnose na sve promjene.

Registarski broj pružatelja primarne pravne pomoći

Članak 6.

(1) Registarski broj pružatelja primarne pravne pomoći je broj koji se svakom pružatelju primarne pravne pomoći određuje pri upisu u Registar.

(2) Registarski broj pružatelja primarne pravne pomoći sastoji se od:

– troznamenkastog broja Ministarstva pravosuđa i

– šesteroznamenkastog rednog broja.

(3) Redni broj određuje Ministarstvo pravosuđa, po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka, sukladno redoslijedu upisa u Registar.

(4) Pružatelju primarne pravne pomoći se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku ovlasti ne može odrediti drugom pružatelja primarne pravne pomoći.

Zbirka isprava pružatelja primarne pravne pomoći

Članak 7.

(1) Zbirka isprava vodi se za svakog pružatelja primarne pravne pomoći upisanog u Registar.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugoga odgovarajućeg materijala. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv pružatelja primarne pravne pomoći i registarski broj pružatelja primarne pravne pomoći.

(3) U zbirku isprava za svaku ovlaštenu udrugu pohranjuje se:

– obrazac zahtjeva za upis u Registar,

– rješenje o upisu u Registar,

– preslika ovjerenog statuta,

– popis osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći,

– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći preslika osobne iskaznice, preslika diplome pravnog fakulteta, preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,

– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći ugovor o radu, ugovor o djelu ili drugi ugovor ili sporazum na temelju kojeg je osigurana suradnja s udrugom u smislu članka 34. stavka 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

– preslika police osiguranja od odgovornosti za štetu u smislu članka 34. stavka 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

– obrazac zahtjeva za upis promjena u Registar,

– zahtjev za brisanje iz Registra,

– zabilješka o pružanju pravne pomoći prema odredbi članka 41. stavka 6. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

– rješenje o zabrani pružanja pravne pomoći prema odredbi članka 41. stavka 6. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

– rješenje o brisanju iz Registra pružatelja primarne pravne pomoći prema odredbi članka 34. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

(4) U zbirku isprava za svaku pravnu kliniku pohranjuje se:

– obrazac zahtjeva za upis u Registar,

– rješenje o upisu u Registar,

– preslika akta o osnivanju pravne klinike,

– obrazac zahtjeva za upis promjena u Registar,

– zabilješka o pružanju pravne pomoći prema odredbi članka 41. stavka 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Upis ovlaštenih udruga u Registar

Članak 8.

(1) Ovlaštene udruge zahtjev podnose na obrascu R-ovlaštena udruga – Zahtjev za upis udruge u Registar pružatelja primarne pravne pomoći.

(2) Zahtjevu za upis u Registar ovlaštene udruge prilažu:

– preslika ovjerenog statuta,

– popis osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći,

– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći preslika osobne iskaznice, preslika diplome pravnog fakulteta, preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,

– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći ugovor o radu, ugovor o djelu ili drugi ugovor ili sporazum na temelju kojeg je osigurana suradnja s udrugom u smislu članka 34. stavka 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

– preslika police osiguranja od odgovornosti za štetu u smislu članka 34. stavka 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

(3) Podatak o pružanju besplatne pravne pomoći kao jedan od ciljeva udruge mora biti upisan u statut.

Upis pravnih klinika u Registar

Članak 9.

(1) Visoka učilišta zahtjev za upis pravne klinike podnose na obrascu R-pravna klinika – Zahtjev za upis pravne klinike u Registar pružatelja primarne pravne pomoći.

(2) Zahtjevu za upis visoka učilišta prilažu:

– akt o osnivanju pravne klinike,

– popis osoba ovlaštenih za vođenje pravne klinike.

Članak 10.

Rješenje o upisu u Registar dostavlja se uredu državne uprave u županiji odnosno Gradu Zagrebu u kojem je udruga registrirana, odnosno visokom učilištu koje je osnovalo pravnu kliniku.

Upis promjena u Registar

Članak 11.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje ovlaštene udruge dužna je Ministarstvu pravosuđa podnijeti prijavu promjene osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći kao i promjene područja na kojem ovlaštena osoba pruža pravnu pomoć.

(2) Zahtjev za upis promjena u Registar podnosi se na obrascu RP-ovlaštene udruge – Zahtjev za upis promjena udruga u Registru pružatelja primarne pravne pomoći.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se dokazi o osobi ovlaštenoj za pružanje pravne pomoći koji se podnose i pri upisu u Registar.

Članak 12.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje visokog učilišta dužna je Ministarstvu pravosuđa podnijeti prijavu promjene osobe ovlaštene za vođenje pravne klinike.

(2) Zahtjev za upis promjena u Registar podnosi se na obrascu RP-pravna klinika – Zahtjev za upis promjena pravne klinike u Registru pružatelja primarne pravne pomoći.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se dokazi koji se podnose i pri upisu u Registar.

Izvadak iz Registra

Članak 13.

(1) Na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje ovlaštene udruge Ministarstvo pravosuđa izdaje izvadak iz Registra.

(2) Izvadak iz Registra za ovlaštene udruge izdaje se u obliku računalnog ispisa na obrascu RI-ovlaštene udruge – Izvadak iz Registra pružatelja primarne pravne pomoći.

(3) Izvadak iz Registra za ovlaštene udruge sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj iz Registra,

2. datum upisa u Registar,

3. naziv (skraćeni naziv),

4. adresu sjedišta,

5. osobna imena i područje rada osoba ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći,

6. zabrana pružanja pravne pomoći,

7. brisanje iz Registra.

Članak 14.

(1) Na zahtjev osobe ovlaštene za visokog učilišta Ministarstvo pravosuđa izdaje izvadak iz Registra.

(2) Izvadak iz Registra za pravnu kliniku izdaje se u obliku računalnog ispisa, na obrascu RI-pravna klinika – Izvadak iz Registra pružatelja primarne pravne pomoć.

(3) Izvadak iz Registra za pravnu kliniku sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj iz Registra,

2. datum upisa u Registar,

3. visoko učilište koje je osnovalo pravnu kliniku,

4. adresa pravne klinike,

5. osobe ovlaštene za vođenje klinike,

6. brisanje iz Registra.

Članak 15.

(1) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba u Ministarstvu pravosuđa svojim potpisom i pečatom.

(2) Izvadak iz Registra sadrži posljednje podatke upisane u Registar.

(3) Na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje pružatelja primarne pravne pomoći, izvadak može sadržavati i podatke o prethodnim promjenama, koji se upisuju u rubriku »Napomena«.

(4) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, dijagonalno će se precrtati.

III. JAVNOST I ČUVANJE REGISTRA

Javnost Registra

Članak 16.

(1) Registar je javan i svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u podatke upisane u Registar.

(2) Registar je dostupan na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, a uvid se može obaviti i u službenim prostorijama Ministarstva pravosuđa.

(3) Pravo uvida u zbirke isprava i prepisivanje podataka iz zbirke isprava ima osoba koja dokaže postojanje svojega pravnog interesa.

Čuvanje Registra i zbirki isprava

Članak 17.

(1) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Obrasci iz članaka 8., 9., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 93/08).

Članak 20.

(1) Obrasci propisani ovim Pravilnikom dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/22

Urbroj: 514-04-01-02-03-14-01

Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

64 26.05.2014 Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći