Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje

NN 76/2014 (24.6.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1438

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU I UREĐENJU SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (»Narodne novine«, broj 83/2010) u članku 2., podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Program gradnje iz stavka 1. ovoga članka donosi se za višegodišnje razdoblje«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. postotak »30%« zamjenjuje se postotkom »70%«.

Članak 4.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Do donošenja općih tehničkih uvjeta iz stavka 1. ovog članka koristit će se Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu Hrvatskih voda iz 2012. godine.«

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »troškova« briše se točka i dodaju se riječi: » i obračunavaju se jednom godišnje«.

U stavku 2. riječ: »godišnje« briše se.

U stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »financijski troškovi administriranja sustava javnog navodnjavanja« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »troškovi osiguranja sustava javnog navodnjavanja«.

U stavku 7. riječi »Varijabilne troškove rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja čine sljedeći troškovi:« zamjenjuju se riječima »Varijabilni troškovi rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja ovise o količini isporučene vode, a čine ih sljedeći troškovi:«.

U stavku 8. riječ »uključiti« zamjenjuje se riječju »informirati«.

Članak 6.

U članku 9. broj: »153/09« zamjenjuje se brojevima: »153/2009 i 56/2013«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječi »javnih sustava« zamjenjuju se riječima »sustava javnog«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/21

Urbroj: 525-12/0990-14-13

Zagreb, 13. lipnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.