Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja

NN 79/2014 (30.6.2014.), Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1473

Na temelju članka 112. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013. i 14/2014.) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZRADU PROJEKATA I GRAĐENJE RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja, te uvjeti koje moraju ispunjavati sudionici u postupku projektiranja i građenja rudarskih objekata i postrojenja, glavni projektant, projektant, glavni nadzorni inženjer, nadzorni inženjer, glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE IZRAĐUJU PROJEKTE GRAĐENJA RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 2.

(1) Pravna osoba koje izrađuju projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Pravna osoba) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu djelatnost izrade projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Projekte),

2. imati zaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. Zakona o rudarstvu,

3. raspolagati odgovarajućom opremom za izradu projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja,

4. raspolagati odgovarajućim primjerenim poslovnim prostorom.

(2) Pravna osoba mora imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu, s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom propisano posebnim propisom, tj. odgovorna stručna osoba mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama pravilnika iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Pravna osoba za izradu posebnih dijelova Projekata, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka, koji su sastavni dio Projekta treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu osobu koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu ili mora s takvom osobom sklopiti pisani ugovor za izradu dijelova Projekata u skladu sa posebnim propisima. Odgovorna stručna osoba iz ovoga stavka mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama pravilnika iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

(4) Pravna osoba je dužna za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade Projekata sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

(5) Pravna osoba je dužna čuvati i zaštiti svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(6) Poslovnu tajnu u smislu stavka 5. ovoga članka dužni su čuvati i zaštiti ovlaštene osobe koje pravna osoba angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

III. GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT

Članak 3.

(1) Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

(2) Projektant je odgovoran da Projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da su rudarski objekti i postrojenja projektirana u skladu s provjerenim rudarskim projektima, lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje rudarskih objekta i postrojenja propisanim prostornim planom te da ispunjavaju temeljne zahtjeve za rudarske objekte i postrojenja i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Članak 4.

(1) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost Projekata odgovoran je glavni projektant.

(2) Glavni projektant može biti istodobno i projektant jednog od dijelova glavnog projekta.

(3) Glavni projektant koji ispunjava uvjete propisane posebnim propisom, može prilikom izrade projekta biti koordinator zaštite na radu.

(4) Pravna osoba, mora prije početka izrade Projekta pisanom odlukom imenovati glavnog projektanta, projektante i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova Projekta.

(5) Pravna osoba mora imenovati glavnog projektanta odgovarajuće struke ovisno o vrsti radova koji prevladavaju prilikom gradnje rudarskih objekata i postrojenja.

IV. GLAVNI NADZORNI INŽENJER I NADZORNI INŽENJER

Članak 5.

(1) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

(2) Nadzorni inženjer iz stavka 1. provodi u ime Investitora koji je koncesionar u smislu Zakona o rudarstvu (u daljnjem tekstu: Investitor) stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja.

(3) Za glavnog nadzornog inženjera ili nadzornog inženjera građenja rudarskih objekata i postrojenja može se imenovati osoba koja ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

(4) Prije početka radova glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera građenja rudarskih objekata i postrojenja određuje Investitor pisanom odlukom.

Članak 6.

(1) Na građenju rudarskih objekata i postrojenja na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

(2) Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja rudarskih objekta i postrojenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

(3) Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.

(4) Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač radova na gradnji rudarskih objekta i postrojenja.

Članak 7.

(1) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja rudarskih objekta i postrojenja:

– nadzirati građenje rudarskih objekta i postrojenja tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom o rudarstvu, ovim Pravilnikom, posebnim propisima i pravilima struke,

– utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje rudarskih objekta i postrojenja ili pojedine radove uvjete propisane Zakonom o rudarstvu, ovim Pravilnikom, posebnim propisima i pravilima struke,

– utvrditi je li iskolčenje rudarskih objekta i postrojenja obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

– odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova rudarskih objekta i postrojenja u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za rudarske objekte i postrojenja i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđenih glavnim projektom i obveze provjere u pogledu proizvoda i/ili opreme,

– bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora, rudarsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,

– sastaviti završno izvješće.

(2) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja rudarskih objekta i postrojenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja rudarskih objekta i postrojenja. To posebice u slučaju ako:

– nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih proizvoda i/ili opreme,

– izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove građenja rudarskih objekta i postrojenja ne ispunjavaju uvjete propisane posebnim zakonom,

– iskolčenje rudarskih objekta i postrojenja nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

(3) Provedba dužnosti iz stavka 1. ovoga članka i način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti iz stavka 2. ovoga članka upisuje se u građevinski dnevnik.

Članak 8.

Stručni nadzor građenja rudarskih objekta i postrojenja provodi se prilikom građenja svih rudarskih objekta i postrojenja i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola.

IV. GLAVNI INŽENJER GRADILIŠTA, INŽENJER GRADILIŠTA I VODITELJ RADOVA

Članak 9.

(1) Kao odgovornu osobu koja vodi građenje rudarskih objekata i postrojenja, odnosno izvođenje pojedinih radova izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.

(2) Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova može se u okviru zadaća njegove struke imenovati osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

Članak 10.

(1) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova.

(2) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za:

– građenje rudarskih objekata i postrojenja i drugih poslova povjereno osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

– izvođenje radova tako da se ispune temeljni zahtjevi za građenje rudarskih objekata i postrojenja i drugi zahtjevi i uvjeti za građenje rudarskih objekata i postrojenja,

– ugradnju proizvoda i opreme u skladu s Zakonom o rudarstvu i posebnim propisima,

– osiguranje dokaza o svojstvima ugrađenih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova rudarskih objekta i postrojenja, temeljnim zahtjevima za rudarske objekte i postrojenja kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja,

– osiguranje dokaza o kvaliteti izvedenih radova,

– gospodarenje s otpadom nastalim tijekom građenja rudarskih objekata i postrojenja sukladno propisima koji ureduju gospodarenje otpadom,

– propisno zbrinjavanje otpada nastalog tijekom građenja rudarskih objekata i postrojenja,

– sastavljanja pisane izjave o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja,

– koordiniranu primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova,

– vođenje građevinskog dnevnika.

(3) Inženjer gradilišta, odnosno voditelji radova odgovorni su za provedbu obveza iz stavka 2. ovoga članka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o rudarstvu i ovim Pravilnikom odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa o gradnji.

(2) Upravni postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika te sudski ili drugi postupci koji se vode povodom istih dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 310-01/14-03/169

Urbroj: 526-04-02-01/1-14-04

Zagreb, 16. lipnja 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.