Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova

NN 79/2014 (30.6.2014.), Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova

79 30.06.2014 Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1474

Na temelju članka 144. stavka 6. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2013. i 14/2014.) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU S VIŠKOM ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje postupak, način utvrđivanja i prodaje, odnosno raspolaganja u druge svrhe mineralnim sirovinama iz viška iskopa nastalog prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji.

II. POJMOVI I DEFINICIJE

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Višak iskopa je materijal iz iskopa nastao prilikom građenja građevina sukladno propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu te građevine, a koji sukladno odredbama članka 144. Zakona o rudarstvu predstavlja mineralnu sirovinu;

Jedinica lokalne samouprave je jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi građevina;

Jedinica područne (regionalne) samouprave je jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem se području nalazi građevina;

Nadležno tijelo je tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom;

Ministarstvo je ministarstvo nadležno za rudarstvo;

Zakon je Zakon o rudarstvu;

Inspekcija je rudarska inspekcija Ministarstva;

Pojmovi »građevina«, »građenje«, »investitor« i »izvedbeni projekt« uređeni su sukladno propisima o gradnji.

III. OBVEZE INVESTITORA

Članak 3.

(1) Investitori građevina za koje je propisima o gradnji određena obvezna kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla dužni su u roku od 8 dana prije početka radova obavijestiti Nadležno tijelo, rudarsku inspekciju, jedinicu područne (regionalne) samouprave i jedinicu lokalne samouprave o višku iskopa koji sadrži mineralnu sirovinu koji će preostati prilikom gradnje, a sukladno glavnom projektu građenja i troškovniku.

(2) Obvezu iz stavka 1. ovoga članka nema investitor građevine za koju propisima o gradnji nije određena obveza prijave kontrole projekta.

Članak 4.

Investitor građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji, dužan je uz obavijest o višku iskopa iz članka 3. ovoga Pravilnika, dostaviti Nadležnom tijelu i rudarskoj inspekciji obvezno i sljedeće:

– preslik akta na temelju kojeg se gradi građevina;

– izvedbeni projekt prema kojem se obavlja iskop;

– dokaze o količini i kakvoći mineralne sirovine u skladu s hrvatskim normama i standardima;,

– ponudu za otkup i cijenu ukoliko je investitor zainteresiran za otkup viška iskopa, na obrascu koji će izradi Nadležno tijelo i oglasiti na mrežnim stranicama.

IV. OBVEZE JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 5.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su uz suglasnost jedinica lokalne samouprave u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odrediti lokacije za odlaganje viška iskopa.

(2) U slučaju da jedinice područne (regionalne) samouprave u roku iz stavka 1. ovoga članka ne odrede lokacije za odlaganje viška iskopa, to su dužne učiniti jedinice lokalne samouprave u roku od 3 mjeseca od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju da jedinice lokalne samouprave u roku određenom stavkom 2. ovoga članka ne odrede lokacije isto će se odrediti odlukom Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Nadležnog tijela i uz suglasnost ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u roku od 3 mjeseca od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

V. POSTUPANJE S VIŠKOM ISKOPA KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – NADLEŽNO TIJELO

Članak 6.

Ako Republika Hrvatska putem Nadležnog tijela u roku 30 dana od obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika, iskaže namjeru da raspolaže sa mineralnim sirovinama iz članka 3. ovoga Pravilnika, količine mineralnih sirovina stavljene na raspolaganje investitor mora ukloniti s gradilišta u skladu s planiranom dinamikom građenja na mjesto odlaganja viška iskopa iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske, odnosno Nadležno tijelo može odrediti svojom odlukom da se mineralna sirovina iz viška iskopa ugradi u objekte od državnog interesa i druge objekte od javnog interesa, bez provođenja javnog natječaja o raspolaganju s viškom iskopa.

(2) U odluci iz stavka 1. ovoga članka moraju se navesti količine mineralne sirovine koje se nalaze u višku iskopa te obveze investitora, mjesto i rok predaje mineralne sirovine.

(3) U odluci iz stavka 1. ovoga članka moraju se navesti obveze pravne osobe koja preuzima mineralnu sirovinu iz viška iskopa, vođenja točne evidencije preuzetih i ugrađenih količina mineralne sirovine i datume ovih radnji, te obveza izvještavanja Nadležnog tijela svakih šest mjeseci, ukoliko radovi traju duže od ovog razdoblja. U roku od 30 dana od dovršetka radova pravna osoba koja je preuzela mineralnu sirovinu iz viška iskopa dužna je izraditi konačno izvješće, te predati ga Nadležnom tijelu i rudarskoj inspekciji.

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske putem Nadležnog tijela može mineralnu sirovinu iz viška iskopa prodati investitoru neposrednom pogodbom.

(2) U slučaju da Vlada Republike ne odredi svojom odlukom raspolaganje mineralnom sirovinom iz viška iskopa bez provođenja postupka javnog natječaja, Nadležno tijelo provest će postupak javnog natječaja za prodaju viška iskopa.

(3) Javni natječaj za prodaju mineralne sirovine iz viška iskopa mora se oglasit u sredstvima javnog priopćavanja koje odredi Nadležno tijelo.

Članak 9.

Početnu prodajnu cijenu mineralne sirovine iz viška iskopa utvrđuje Nadležno tijelo, prema prosječnoj tržnoj cijeni ovakve vrste mineralne sirovine, odnosno prema odluci Vlade Republike Hrvatske o cijenama mineralnih sirovina.

Članak 10.

Postupak provođenja javnog natječaja za prodaju mineralne sirovine iz viška iskopa, način određivanja najpovoljnije ponude, kao i ostale elemente bitne za provedbu postupka javnog natječaja određuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Članak 11.

(1) Omjer raspodjele prihoda od prodajne cijene mineralne sirovine iz viška iskopa utvrđuje se na način:

– 50% prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske;

– 20% prihod je jedinica područne (regionalne) samouprave;

– 30% prihod je jedinica lokalne samouprave.

(2) Prihod iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se u državni proračun Republike Hrvatske, a raspodjeljuje se prema navedenim omjerima.

Članak 12.

(1) Nadzor nad uplatom prihoda od prodane mineralne sirovine iz viška iskopa utvrđenog postupkom iz članka 10. ovoga Pravilnika provodi ministarstvo nadležno za financije.

(2) Potvrdu o uplati prihoda od prodane mineralne sirovine iz viška iskopa Nadležno tijelo dužno je dostaviti ministarstvu nadležnom za financije.

(3) Ako kupac mineralne sirovine iz viška iskopa u ugovorenom roku ne plati prodajnu cijenu, Nadležno tijelo obavijestit će o tome nadležno državno odvjetništvo, radi poduzimanja daljnjih pravnih radnji.

VI. POSTUPANJE S VIŠKOM ISKOPA KADA REPUBLIKA HRVATSKA ODLUČI DA NEĆE RASPOLAGATI S MINERALNIM SIROVINAMA STAVLJENIM JOJ NA RASPOLAGANJE

Članak 13.

(1) Ako Republika Hrvatska putem Nadležnog tijela u roku navedenom člankom 6. ovoga Pravilnika, odluči da neće raspolagati s mineralnim sirovinama stavljenim joj na raspolaganje iz članka 3. ovoga Pravilnika, o istome će donijeti odluku i obavijestiti Investitora, jedinicu područne (regionalne) samouprave i jedinicu lokalne samouprave.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, mineralnim sirovinama iz članka 3. ovoga Pravilnika ima pravo raspolagati jedinica lokalne samouprave, pri čemu je u obvezi na odgovarajući način primijeniti članak 7. i članak 8. ovoga Pravilnika.

(3) Jedinica lokalne samouprave dužna je Nadležnom tijelu i rudarskoj inspekciji dostaviti izvješće o postupanju s mineralnim sirovinama iz članka 3. ovoga Pravilnika u roku 6 mjeseci od kada je stekla pravo na raspolaganje mineralnom sirovinom.

Članak 14.

(1) Do određivanja lokacija za odlaganje viška iskopa na način propisan člankom 5. ovoga Pravilnika, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika odrediti lokaciju za odlaganje viška iskopa i o istome izvijestiti Nadležno tijelo i investitora.

(2) U slučaju kada jedinice područne (regionalne) samouprave ne postupe sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka isto će se odrediti Nadležnog tijela uz suglasnost ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u roku od 15 dana, a sve troškove dužna je podmiriti jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (»Narodne novine«, br. 109/11.).

(2) Svi postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/14-03/176

Urbroj: 526-04-02-01/1-14-04

Zagreb, 16. lipnja 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.