Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina

NN 86/2014 (18.7.2014.), Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1723

Na temelju članka 326. stavka 9. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008, 76/2009, 80/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013 i 145/2013) ministar unutarnjih poslova, u suradnji s ministrom nadležnim za pravosuđe i ministrom nadležnim za zdravlje, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UZIMANJA KRVI I URINA OD OKRIVLJENIKA I DRUGIH OSOBA TE O UVJETIMA KOJE OVLAŠTENE USTANOVE I TIJELA MORAJU ISPUNJAVATI DA BI MOGLE OBAVLJATI POSLOVE ANALIZE KRVI I URINA

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupanje prilikom vađenja uzoraka krvi i uzimanja urina za analizu radi utvrđivanja koncentracije etanola (u daljnjem tekstu: alkohola), prisutnosti droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti kod okrivljenika i druge osobe, u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za kazneni postupak, kao i uvjeti koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina.

II. NAČIN UZIMANJA UZORAKA KRVI I URINA

Članak 2.

Osobu kojoj je potrebno izvaditi uzorak krvi i uzeti uzorak urina, policijski službenik Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijski službenik) dužan je odmah dovesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Zdravstvena ustanova iz stavka 1. ovoga članka dužna je odmah postupiti po zahtjevu policijskog službenika.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na Obrascu AUK-1 koji je tiskan u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Obrazac je dužan ispuniti policijski službenik koji je osobu doveo u zdravstvenu ustanovu.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka policijski službenik predaje doktoru medicine dva primjerka zapisnika o liječničkom pregledu, vađenju krvi i uzimanju urina (Obrazac AUK-2, koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio) te pribor iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Liječnički pregled osobe te vađenje krvi obavlja doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik pod izravnim nadzorom doktora medicine.

Davanje urina obavlja se u obveznoj nazočnosti policijskog službenika, u svrhu očuvanja vjerodostojnosti uzorka.

Pregledom iz stavka 1. ovoga članka smatra se postupak utvrđivanja znakova alkoholiziranog stanja, utjecaja droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti te drugih znakova i možebitnih povreda.

Članak 4.

Originalni, brojem označeni omot s metalnom kopčom sadrži monovetu za krv označenu naljepnicom s brojem, iglu, bezalkoholnu maramicu za dezinfekciju, monovetu za urin označenu naljepnicom s brojem, obrasce AUK 1 i AUK 2 u dva primjerka te dvije naljepnice istog broja kao na omotu i monovetama za krv i urin.

Članak 5.

Koža s dijela tijela s kojeg se uzima uzorak krvi dezinficira se bezalkoholnom maramicom iz članka 4. ovoga Pravilnika.

U nedostatku maramice iz članka 4. ovoga Pravilnika dezinfekcija se može izvršiti drugim dezinfekcijskim sredstvom koje ne sadrži etanol, benzin, dietileter, jodne otopine koje sadrže etanol ili druga dezinfekcijska sredstva koja sadrže etanol.

Članak 6.

Prilikom vađenja uzorka krvi monovetu iz omota iz članka 4. ovoga Pravilnika potrebno je napuniti krvlju do vrha (volumen cca 8 mL – 10 mL).

Urin se uzima u kemijski čistu i suhu posudu, a iz nje se prenosi u monovetu iz omota iz članka 4. ovoga Pravilnika uvlačenjem do maksimalnog volumena monovete (cca 10 mL).

Članak 7.

Kada se kod osobe traži analiza alkohola, potrebno je uzeti jednostruke uzorke krvi i urina, odnosno koristiti jedan omot iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Kada iz nekog razloga od osobe nije moguće uzeti uzorak urina, za analizu alkohola potrebno je provesti dva vađenja krvi u vremenskom razmaku od jedan sat te za svako vađenje koristiti poseban omot iz članka 4. ovoga Pravilnika.

U slučaju da od događaja do liječničkog pregleda prođe više od 4 sata potrebno je provesti dva vađenja krvi i uzimanja urina u vremenskom razmaku od jedan sat te za svako vađenje koristiti poseban omot iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Kada se kod osobe traži analiza alkohola i droga, psihotropnih tvari te lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti, potrebno je uzeti dvostruke uzorke krvi i urina, odnosno koristiti dva omota iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Kod uzimanja krvi i urina prilikom obdukcije koristi se pribor iz omota iz članka 4. ovoga Pravilnika. Sav dodatni pribor koji se koristi ne smije biti kontaminiran etanolom, dietileterom, benzinom, jodnom otopinom koja sadrži etanol ili drugim sredstvima koja sadrže etanol.

Iz tijela umrle osobe krv se uzima iz dubokih vena (femoralne vene) uz dodatak natrijevog fluorida kao konzervansa. Obavezno se uzima urin i očna vodica, ako ih ima.

Kada je od vremena stradavanja pa do smrti prošlo manje od 24 sata, a osoba je kateterizirana, na analizu je potrebno dostaviti urin iz kateterske vrećice, uz opasku da je urin uzet iz kateterske vrećice. Ukoliko je mokraćni mjehur prazan, a postoji sumnja na konzumaciju lijekova, droga ili drugih sredstava ovisnosti, preporuča se mokraćni mjehur isprati sa 100 mL destilirane vode te taj uzorak vode poslati na analizu uz obaveznu napomenu o provedenom postupku.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko nema uzorka krvi dostatnog za analizu, prilikom obdukcije uzet će se mišić natkoljenice u kemijski čistu posudu, a sav pribor koji se koristi ne smije biti kontaminiran etanolom, dietileterom, benzinom, jodnom otopinom koja sadrži etanol ili drugim sredstvima koja sadrže etanol.

Članak 9.

Nakon uzimanja uzoraka krvi i urina u monovete iz omota iz članka 4. ovoga Pravilnika, naljepnice s natpisima: »KRV« i »URIN« iz omota iz članka 4. ovoga Pravilnika lijepe se na obrazac AUK-2, pod točkom 26. zajedno s upisom datuma, sata i minute završetka uzimanja uzoraka. Svaki dodatni uzorak potrebno je označiti istovjetnim brojem koji se nalazi na naljepnicama za krv i urin.

Članak 10.

Doktor medicine iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je popuniti Obrazac AUK-2 u dva primjerka te svojim potpisom i pečatom zdravstvene ustanove potvrditi točnost upisanih podataka. Prije stavljanja obrasca AUK-2 u omot iz članka 4. ovog Pravilnika policijski službenik dužan je provjeriti je li obrazac AUK-2 ispunjen u cijelosti. Monovete s uzetim uzorcima te ispunjene Obrasce AUK-1 i AUK-2 doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik iz članka 3. ovoga Pravilnika kontrolira i pakira u omot iz članka 4. ovoga Pravilnika, zatvara ga metalnom kopčom te preko nje stavlja ljepljivu vrpcu na koju otiskuje pečat zdravstvene ustanove.

Omot iz stavka 1. ovoga članka predaje se policijskom službeniku na čiji su zahtjev uzorci uzeti.

Članak 11.

Radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisutnosti droga, psihotropnih tvari te lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti, omot iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavlja se u najkraćem mogućem roku Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« Ministarstva unutarnjih poslova ili ovlaštenoj ustanovi ili tijelu sukladno članku 18. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Uzeti uzorci pohranjuju se u hladnjaku na temperaturi od +4 °C i čuvaju šest mjeseci od izvršene analize.

Članak 13.

Analiza uzoraka radi utvrđivanja koncentracije alkohola obavlja se metodom plinske kromatografije s uzorkovanjem iz plinovite faze.

Svaki uzorak analizira se dva puta (paralelne analize). Uz svaku seriju uzoraka potrebno je izvršiti kontrolnu analizu standardnog uzorka poznate koncentracije alkohola.

Članak 14.

Analiza uzoraka radi utvrđivanja prisutnosti droga, psihotropnih tvari te lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti obavlja se pretražnim testovima. Ako je rezultat pretražnog testa pozitivan, analiza se obavlja i potvrdnim kromatografskim metodama.

Članak 15.

Rezultati analize alkohola izražavaju se u g/kg na dvije decimale.

Analizu je potrebno ponoviti:

1.) kada je razlika rezultata paralelnih analiza veća od 0,10 g/kg kod vrijednosti do 1,00 g/kg ili veća od 0,20 g/kg kod vrijednosti većih od 1,00 g/kg,

2.) kada izmjerena vrijednost standardnog uzorka poznate koncentracije alkohola odstupa od stvarne vrijednosti više od 5 %,

3.) prilikom neuobičajenih odnosa rezultata analiziranih uzoraka,

4.) kada postoji nerazmjer između koncentracija alkohola u krvi i urinu potrebno je utvrditi je li urin razrijeđen,

5.) kada postoji razlika u opažanju policijskog službenika, odnosno doktora medicine od analizom utvrđenih koncentracija alkohola u uzorcima.

Članak 16.

O rezultatu analize uzoraka pisanim putem se izvješćuje podnositelj naloga za analizu. U izvještaju o rezultatima analize potrebno je navesti metodu kojom su rezultati dobiveni te jedinicu u kojoj je rezultat izražen.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ANALIZE UZORAKA KRVI I URINA

Članak 17.

Analizom uzoraka radi utvrđivanja koncentracije alkohola, psihotropnih tvari te lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti mogu se baviti ovlaštene ustanove i tijela koje:

1.) imaju u radnom odnosu osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim diplomskim sveučilišnim studijem iz kemijskog, prirodoslovnog biotehničkog, farmaceutskog ili medicinskog znanstvenog područja,

2.) imaju opremu iz članka 13. stavka 1. i članka 14. ovoga Pravilnika,

3.) imaju uspostavljen sustav kontrole kvalitete rada koji uključuje:

a) za analizu alkohola:

– provedbu analize validiranom metodom za koju postoji pisani protokol rada,

– sudjelovanje u međulaboratorijskim ispitivanjima,

– uporabu standardnih uzoraka pri svakoj analizi,

b) za analizu psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti:

– provedbu analiza metodama za koje postoji pisani protokol rada.

– sudjelovanje u međulaboratorijskim ispitivanjima.

Članak 18.

Ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova posebnim će rješenjem odrediti ustanove i tijela koje ispunjavaju uvjete iz članka 17. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova koja je uputila osobu na pregled te vađenje krvi i uzimanje urina radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisutnosti droga psihotropnih tvari ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osigurava novčana sredstva iz kojih se podmiruju troškovi:

1.) pribora iz članka 4. ovoga Pravilnika,

2.) upućivanje osobe na vađenje krvi i uzimanje urina,

3.) zdravstvenoj ustanovi za obavljeni liječnički pregled, vađenje uzoraka krvi i uzimanje urina.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi osoba u čijoj je krvi utvrđeno postojanje nedozvoljene količine alkohola ili prisutnost droga, psihotropnih tvari ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti.

Ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova posebnim rješenjem odredit će visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 20.

Pribor za uzimanje krvi i urina osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova te ga distribuira svojim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 21.

Ustanove i tijela koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljale analize uzoraka, dužne su svoj rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 22.

Obrasci tiskani uz Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari (»Narodne novine« broj: 107/99) ostaju u uporabi do isteka zaliha.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari (»Narodne novine« broj 107/99).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-59998/3-2014.

Zagreb, 7. srpnja 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac AUK-1

Obrazac AUK-2


86 18.07.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina 86 18.07.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina