Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

NN 92/2014 (28.7.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

HRVATSKI SABOR

1841

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/126

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13. i 127/13.) u članku 2. iza točke 70) dodaje se točka 70)a koja glasi:

»70)a sportsko-rekreativni zrakoplov: avion, žiroplan ili helikopter koji nije složeni zrakoplov, a koji može biti:

a) amaterski građeni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

b) povijesni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

c) bivši vojni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

d) replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg,

e) mikrolaki avion,

f) mikrolaki helikopter, ili

g) žiroplan s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 kg,

kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa,«.

Iza točke 95) dodaje se točka 95)a koja glasi:

»95)a zrakoplovna priredba: događaj koji se oglašava s namjerom prezentiranja letačkih i/ili padobranskih aktivnosti gledateljstvu,«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 7. iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. podnošenje optužnoga prijedloga u svojstvu ovlaštenoga tužitelja i izdavanje prekršajnog naloga za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva,«.

Dosadašnje točke 16. i 17. postaju točke 17. i 18.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Ako Agencija utvrdi da se ovlaštenja i posebne ovlasti iz dozvole, svjedodžbe, odobrenja ili drugog upravnog akta provode protivno primjenjivim propisima, uvjetima i ograničenjima, ili izvan opsega operativnih specifikacija, Agencija može ukinuti rješenje i/ili oduzeti dozvolu, svjedodžbu, odobrenje ili drugi upravni akt i odrediti korektivnu akciju ili daljnju provjeru. Agencija može, kao alternativnu mjeru, odrediti dodatna ograničenja u operativnim specifikacijama i korektivnu akciju, ako je to dovoljno po pitanju sigurnosti.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Statutom Agencije uređuju se: načela za unutarnje ustrojstvo, vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica i uvjeti za njihovo ustrojavanje, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godišnje izvještavanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije.«.

Članak 4.

Iza članka 13. dodaje se naslov i članak 13.a koji glase:

»Izvođenje padobranskih skokova

Članak 13.a

Izvođenje padobranskih skokova, upotreba i održavanje padobrana utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona ili EU propisom.«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »Hrvatsku« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi: »propisom« dodaju se riječi: »ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona«.

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Zrakoplovna priredba smije se održavati samo uz odobrenje Agencije u skladu s uvjetima utvrđenima propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 42. mijenja se i glasi: »Naknade zračnih luka«.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Za pruženu uslugu u zračnom prometu operator zračne luke ima pravo na naknadu utvrđenu na nediskriminirajućoj osnovi i na temelju stvarnih troškova. Visinu naknada zračnih luka i, kada je to prikladno, razinu kvalitete pružene usluge utvrđuje operator zračne luke nakon konzultacija s korisnicima usluga, u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i EU propisima.

(2) Agencija odobrava cjenik naknada zračnih luka i njegove izmjene, prije njihova stupanja na snagu, kada je to predviđeno primjenjivim EU propisima. EU propisi kojima se uređuje pitanje naknada zračnih luka na odgovarajući način primjenjuju se na sve zračne luke u Republici Hrvatskoj.

(3) Operator zračne luke obvezan je najkasnije 60 dana prije planirane primjene novih ili izmijenjenih cijena izvijestiti sve korisnike usluga o visini i razlozima naknada za pojedine usluge.

(4) Operatori zračne luke najmanje jednom godišnje dostavljaju Ministarstvu i Agenciji informacije o provedbi stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 8.

Iza članka 42. dodaje se naslov i članak 42.a koji glase:

»Izuzeća od plaćanja naknada na zračnim lukama i aerodromima

Članak 42.a

Sljedeće kategorije su izuzete od plaćanja naknada na zračnim lukama i aerodromima, osim ako EU propisom nije drukčije određeno:

a) zrakoplovi uključeni u operacije potrage i spašavanja,

b) zrakoplovi koji se koriste za humanitarnu pomoć u slučaju prirodnih nepogoda ili stanja nužde,

c) zrakoplovi u nevolji,

d) državni zrakoplovi koji pružaju hitnu medicinsku pomoć,

e) državni zrakoplovi koji obavljaju letove za protupožarnu zaštitu,

f) državni zrakoplovi koji obavljaju letove za posebna djelovanja.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi: »Neplaćanje naknada zračnih luka«.

U članku 43. točki a) riječ: »aerodromsku« briše se.

U točki b) riječ: »aerodroma« zamjenjuje se riječima: »zračne luke.«.

Članak 10.

U članku 80. stavku 2. iza riječi: »uzgonom,« dodaju se riječi: »sportsko rekreativnih zrakoplova,«.

Članak 11.

U članku 88. stavku 1. iza točke 3) dodaje se točka 4) koja glasi:

»4) ako se utvrdi da postupa suprotno primjenjivim propisima čime ugrožava sigurnost zračnog prometa.«.

U stavku 3. riječi: »2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »2., 3. i 4.«.

Članak 12.

U članku 120. stavku 2. riječi: »3. i 5.« zamjenjuju se brojem: »2.«.

Članak 13.

U članku 142. točki 2) iza riječi: »zrakoplovima (članak 22. stavak 2.),« dodaju se riječi: »o izvođenju padobranskih skokova, upotrebi i održavanju padobrana (članak 13.a),«.

U točki 8) riječi: »o aerodromskim naknadama« zamjenjuju se riječima: »o naknadama zračnih luka«.

Članak 14.

U članku 159. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj padobranac ako izvodi padobranske skokove, upotrebljava i održava padobran suprotno propisu donesenom na temelju ovoga Zakona ili EU propisu (članak 13.a).«.

Članak 15.

U članku 163. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prekršajno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se i na svakoga tko počini prekršaj u civilnom zračnom prometu zrakoplovom ili u zrakoplovu upisanom u Registar bez obzira na to gdje se zrakoplov nalazi u vrijeme počinjenja prekršaja.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 16.

(1) Operator zračne luke dužan je do 26. ožujka 2015. osigurati uvjete za obavljanje zaštitnog pregleda putnika i njihove ručne prtljage iz članka 119. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11., 54/13. i 127/13.).

(2) Operatori zračnih luka mogu obavljanje zaštitnih pregleda putnika i njihove ručne prtljage, do roka utvrđenog stavkom 1. ovoga članka, ugovorom povjeriti ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

Članak 17.

Ministar će donijeti propise koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/98

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.