Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

NN 97/2014 (6.8.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1942

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82.a. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 45/12) u članku 2. točka 4. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. riječi »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«.

Članak 3.

(1) Članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Agencija izdaje dozvolu na temelju zahtjeva pojedinca, kluba ili Saveza, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisanih Zakonom i ostalim podzakonskim propisima. Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.«

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka radioamater mora dostaviti dokaz o položenom radioamaterskom ispitu za A ili P razred, potvrdu o prijedlogu pozivne oznake koju izdaje Savez, izvornik prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te, za amaterske radijske postaje kojima je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W, podatke sukladno pravilniku iz članka 95. stavka 2. Zakona.«

(3) Stavak 5. briše se.

(4) Stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

(5) Stavak 15. postaje stavak 14., mijenja se i glasi:

»Stranom državljaninu, koji ima odgovarajući certifikat za položeni radioamaterski ispit u okviru CEPT-a ili odgovarajuću CEPT dozvolu, može se izdati dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi koja odgovara njegovu radioamaterskom razredu i na temelju koje može upotrebljavati amatersku radijsku postaju u Republici Hrvatskoj u razdoblju duljem od tri mjeseca.«

(6) Stavak 16. postaje stavak 15.

(7) Stavak 17. briše se.

(8) Stavak 18. postaje stavak 16.

(9) Dodaje se novi stavak 17. koji glasi:

»Izmjena podataka o prijavljenim amaterskim radijskim postajama podnosi se na obrascu koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije.«

Članak 4.

Članak 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prilikom postavljanja nepokretne amaterske radijske postaje radioamater je obvezan postupati u skladu s pravilnikom iz članka 95. stavka 2. Zakona.«

Članak 5.

Članak 14. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Klupska amaterska radijska postaja smije se upotrebljavati samo u razredu imenovanog odgovornog radioamatera. Radioamateri koji imaju dozvolu za P razred mogu upotrebljavati klupsku amatersku radijsku postaju samo za održavanje radijskih komunikacija na frekvencijskim pojasevima te s dopuštenim vrstama i tipovima emisija, vrstama prijenosa i snagama odašiljača namijenjenima za P razred. Iznimno, uz nadzor odgovornog radioamatera A razreda, radioamateri koji imaju dozvolu za P razred mogu upotrebljavati klupsku amatersku radijsku postaju i za održavanje radijskih komunikacija na frekvencijskim pojasevima te s dopuštenim vrstama i tipovima emisija, vrstama prijenosa i snagama odašiljača namijenjenima za A razred.«

Članak 6.

(1) U Dodatku 1. poglavlje 1. mijenja se Tablica 1. na način da se za A razred dodaje novi frekvencijski pojas 472-479 kHz:

Razred

Frekvencijski pojas

Napomena

Status

Snaga odašiljača (PEP) (W)

Maksimalna širina pojasa

A

472 – 479 kHz

4*

S

1

200 Hz

(2) U poglavlju 2. Dodatni propisi, podpoglavlje 2.1. Frekvencijski pojasevi, Napomena 4 mijenja se i glasi:

»U frekvencijskom području 135,7 – 137,8 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power) iznosi 1 W.«

(3) U poglavlju 2. Dodatni propisi, podpoglavlje 2.1. Frekvencijski pojasevi, dodaje se nova Napomena 4* koja glasi:

»U frekvencijskom području 472 – 479 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power) iznosi 1 W.«

Članak 7.

U Dodatku 1. mijenja se prva stranica obrasca dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi:

Članak 8.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 011-02/14-02/08

Urbroj: 376-03-14-1

Zagreb, 30. srpnja 2014.

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić, v. r.

97 06.08.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama 97 06.08.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama