Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

NN 107/2014 (5.9.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2080

Na temelju članka 131. stavka 8. i članka 1022. podstavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013) ministar zdravlja uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU UVJETA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA, BRODICA I JAHTI

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (»Narodne novine«, broj 93/2007) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi:

– Direktiva 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (preinaka) (SL L 323, 3. 12. 2008.)

– Direktiva 2012/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (SL L 343, 14. 12. 2012.).«

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. dostaviti certifikat o sustavu upravljanja kvalitetom koji obuhvaća najmanje izdavanje svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti ili prilikom podnošenja zahtjeva priložiti pisani dokaz da je u akreditacijskom postupku koji ne može trajati dulje od godinu dana.«

Članak 3.

U članku 33. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Ako rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka istječe u toku putovanja, tada svjedodžba ostaje na snazi do iduće luke pristajanja u kojoj je dostupan doktor medicine pod uvjetom da razdoblje nije duže od 3 mjeseca.«

Članak 4.

Prilog 4. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (»Narodne novine«, broj 93/2007) zamjenjuje se novim Prilogom 4. koji se nalazi u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (»Narodne novine«, broj 93/2007) riječi: »Hrvatski zavod za medicinu rada« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 6.

Zdravstvene ustanove ili ordinacije za liječničke preglede koje već posjeduju ovlaštenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti obvezne su uskladiti se sa odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. siječnja 2015. godine.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/135

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-14-01

Zagreb, 25. kolovoza 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

DODATAK


107 05.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti 107 05.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti