Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

NN 108/2014 (10.9.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2095

Na temelju članka 12. stavka 2. i stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013 i 30/2014) ministar gospodarstva u suradnji s ministrom zaštite okoliša i prirode, ministricom graditeljstva i prostornog uređenja, ministrom poljoprivrede i ministrom zdravlja, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETIMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine«, br. 66/2009, 108/2009 i 8/2010) u članku 2. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. podstavku 2. iza riječi: »hrane«, dodaju se riječi: »i hrane za životinje«.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»Ukoliko se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima nije nužno imati skladište za svaki prodajni objekt, već više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pod neposrednom blizinom u smislu stavka 2. i stavka 3. podstavka 2. istog članka Pravilnika podrazumijeva se da je udaljenost skladišta za čuvanje robe i ambalaže kao i sanitarija, prostora ili mjesta za čuvanje pomagala za čišćenje prostorija u slučaju kada se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima od najviše 100 metara od skladišta odnosno prodavaonice.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točki 5. riječ: »svjetla«, zamjenjuje se riječju: »svijetla«.

U točki 15. riječ: »ispravne«, zamjenjuje se riječju: »umjerene«.

Točka 19. mijenja se i glasi:

»19. ako se prodaje nepretpakirana hrana, potreban je odgovarajući dovod tople i hladne vode i praonik za ruke. Oprema za pranje ruku osoblja koje rukuje nepretpakiranom hranom mora imati slavine koje sprječavaju širenje kontaminacije;«.

Članak 4.

U članku 15. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Odredbe ovog članka ne odnose se na prodavaonice na benzinskim postajama koje čine izdvojenu samostalnu cjelinu i ispunjavaju propisane minimalno tehničke uvjete za specijaliziranu trgovinu.«.

Članak 5.

U članku 22. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za trgovanje robom na veliko, površina skladišta za trgovanje može biti i manja od 50 m², ali ne manja od 25 m² uz uvjet da je osigurano nesmetano kretanje i manipuliranje robom.

(4) Trgovina na veliko može se obavljati i kao trgovina na veliko bez skladištenja kada se kupnja i prodaja robe obavlja bez zadržavanja robe u skladištu trgovca na veliko.«.

Članak 6.

Članku 26. stavak 1. čine točke 1., 2. 3. 4. i 5., dok točka 6. postaje stavak 2.

Točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. Tržnica mora imati i poseban prostor za odlaganje otpadaka te odvojeno odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji mora biti osiguran pred vremenskim utjecajima. Troškove zbrinjavanja otpada snosi proizvođač, odnosno posjednik otpada, sukladno posebnim propisima.

5. Ostali proizvodi koji nisu namijenjeni prehrani mogu se prodavati na tržnici u zatvorenom ili otvorenom prostoru tržnice koji mora biti odvojen od prostora gdje se prodaje hrana i/ili hrana za životinje, sukladno posebnim propisima.«.

Članak 7.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na tržnici na veliko se može, uz poljoprivredne proizvode trgovati i hranom biljnog i životinjskog podrijetla, nekultiviranim gljivama i ljekovitim biljem uz osiguranu prostornu odvojenost hrane biljnog od hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje te ukoliko su ispunjeni i uvjeti iz posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.«.

Članak 8.

U članku 28. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Tržnica na veliko mora imati prostor na kojem će se izlagati roba, prostor za prodavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, čija veličina mora odgovarati vrsti, količini i strukturi robe, a mora imati i uredske prostore, sanitarne prostorije i mosnu vagu nosivosti najmanje 20 tona.

(3) Na skladišta tržnice na veliko na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 24. ovoga Pravilnika, kao i odredbe posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.«.

Članak 9.

U članku 31. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave mora prije izdavanja odobrenja osigurati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara.«.

Članak 10.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Putem prodajnih automata može se prodavati pretpakirana hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi kao i nepretpakirana hrana i hrana za životinje (npr. kada obiteljska poljoprivredna gospodarstva svoje proizvode prodaju putem mljekomata, uljemata, jajomata i sl, a isti proizvod nije u originalnom pakiranju), ukoliko je udovoljeno svim uvjetima stavljanja hrane i hrane za životinje na tržište sukladno posebnim propisima.«.

Članak 11.

U članku 36 stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pomoću pokretnog vozila za prodaju može se prodavati hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi koji nisu namijenjeni prehrani ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. ovoga Pravilnika (o sigurnosti vozila, higijeni hrane i hrane za životinje, zaštiti okoliša, uređenju naselja, života i zdravlja ljudi i životinja te zaštite na radu sukladno posebnim propisima).«.

Članak 12.

U članku 37. iza stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave mora prije izdavanja odobrenja osigurati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara.«.

Članak 13.

Iza članka 39., dodaje se naslov i članak 39.a koji glase:

»PRODAJA NA DALJINU

(1) Prodajom na daljinu u smislu odredbi ovoga Pravilnika, kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstva komunikacije na daljinu za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem interneta i sl.).

(2) Usluge prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga članka su usluge koje se uz naknadu pružaju elektroničkim putem na osobni zahtjev korisnika. Ponuda i prihvat te druga očitovanja volje poduzeta elektroničkim putem, primljena su kada im korisnik, odnosno kupac, može pristupiti.

(3) Za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je registrirati trgovačko društvo ili obrt koje se u registru djelatnosti upisuje pod nazivom – usluge informacijskog društva. Navedeno se ne odnosi na osobe iz članka 5. Zakona o trgovini, odnosno nositelja i/ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) koji djelatnost trgovine obavlja temeljem upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Sukladno odredbi članka 6. Zakona o elektroničkoj trgovini, davatelj usluga informacijskog društva, odnosno trgovac, mora u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima/kupcima kao i nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti sljedeće informacije:

– ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga,

– sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga kao i ostale

podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti u vezu s davateljem usluga uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt,

– broj sudskog ili drugog javnog registra u koji je davatelj usluga upisan te podatke o registru,

– pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru i

– porezni broj, ako je davatelj usluge obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

(5) U pogledu posebno reguliranih profesija, davatelj usluga informacijskog društva, odnosno trgovac, u smislu odredbe članka 6. Zakona o elektroničkoj trgovini, dužan je osigurati informacije o:

– nazivu profesionalne ili slične institucije kod koje je davatelj usluga registriran kao i

– o profesionalnom nazivu i zemlji koja ga je odobrila te uputu o profesionalnim pravilima u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti.

(6) Prodaja robe na daljinu obavlja se kao prodaja robe na daljinu na veliko i prodaja robe na daljinu na malo.

(7) Prodaja robe na daljinu na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost.

(8) Odredbe članaka 22. do članka 24. koje se odnose na poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko, na odgovarajući način se primjenjuju na prodaju robe na daljinu na veliko.

(9) Prodaja robe na daljinu na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima.

(10) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da gospodarski subjekt trguje robom na malo, dužan je osigurati za tu robu skladište iz kojih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba te udovoljiti te udovoljiti svim propisanim uvjetima iz članka 12. i članka 13. Zakona o trgovini.

(11) Ukoliko gospodarski subjekt namjerava obavljati djelatnosti trgovine na daljinu na način da nudi samo usluge, a ne i robu, tada nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu iz stavka 10. ovoga članka Pravilnika.

(12) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da se naručeni proizvod bez skladištenja izravno od dobavljača dostavlja kupcu, gospodarski subjekt nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu iz stavka 10. ovoga članka Pravilnika.

(13) Ukoliko se radi o prodaji hrane ili hrane za životinje, trgovac je dužan prema odredbi članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, pridržavati se posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.

(14) Odredba članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika te odredba stavka 10. ovoga članka, a vezano uz obvezu trgovca da osigura prostor, odnosno odgovarajuće skladište robe koju prodaje, odnosno nudi izvan prodavaonice, ne odnosi se na trgovce koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti trgovine sukladno odredbama članka 12. i članka 13. Zakona o trgovini (klasična trgovina).«.

Članak 14.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Stranke iz članka 40. ovoga Pravilnika uz zahtjev prilažu sljedeće dokumente: upravnu pristojbu, rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe – obrtnike) ili dokaz o upisu u Upisnik u smislu odredbe članka 5. Zakona o trgovini te sukladno posebnim propisima, dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu) kao i dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu).«.

Članak 15.

Svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine«, br. 66/2009, 108/2009 i 8/2010).

Članak 16.

U cijelom tekstu Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine«, br. 66/2009, 108/2009 i 8/2010) riječi: »neupakiranom hranom« i »hranom koja nije u originalnom pakiranju«, zamjenjuju se riječima: »nepretpakirana hrana« u odgovarajućem broju i padežu. Isto tako, u cijelom tekstu Pravilnika riječi: »hrana u originalnom pakiranju« zamjenjuju se riječima: »pretpakirana hrana«, dok se riječi: »prehrambeni proizvodi«, zamjenjuju riječju: »hrana« u određenom broju i padežu.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/178

Urbroj: 526-05-01-01/1-14-24

Zagreb, 4. rujna 2014. godine

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.