Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012 i NN 103/2014)

NN 118/2014 (3.10.2014.), Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012 i NN 103/2014)

118 03.10.2014 Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012 i NN 103/2014)

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2232

Na osnovi odredbe čl. 18. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 4. srpnja 2014. godine donio je, s čime se suglasio ministar pravosuđa dopisom od 22. rujna 2014. godine, klasa: 011-02/1401/182, urbr. 514-03-01-02-02-14-03, sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (»Narodne novine« 142/2012 i »Narodne novine« 103/2014)

Članak 1.

U Glavi trećoj Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine« 142/2012 i 103/2014) u točki XIX. – Stupanje na snagu Tarife, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Odredbe Tbr. 48. st. 5. i 6. Tarife o dospjelosti naplate odvjetničke usluge primjenjuju se i na radnje poduzete do dana stupanja na snagu ove Tarife.«

Članak 2.

Pročišćeni tekst Glave treće točke XIX. – Stupanje na snagu Tarife, glasi:

»Tarifa stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Odredbe Tbr. 48. st. 5. i 6. Tarife o dospjelosti naplate odvjetničke usluge primjenjuju se i na radnje poduzete do dana stupanja na snagu ove Tarife.«

Broj: 5110/2014

Zagreb, 4. srpnja 2014.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Robert Travaš, v. r.