Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda

NN 120/2014 (10.10.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda

120 10.10.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2282

Na temelju članka 170. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/2010, 46/2012 i 51/2013), u članku 1. riječi: »stavaka 4., 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati na sljedeća razdoblja, za sljedeće namjene:

1. korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije:

– za pogone za proizvodnju električne energije jednako i iznad 20 MW – do 60 godina,

– za pogone za proizvodnju električne energije do 20 MW – do 30 godina;

2. korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije – do 30 godina;

3. zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe u količini većoj od 10.000 prostornih metara (m³) godišnje:

– u tehnološkom postupku (voda kao sirovina) i za slične namjene – do 30 godina,

– za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku – do 30 godina;

4. zahvaćanje i korištenje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju – do 30 godina;

5. zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene – do 30 godina;

6. zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, radi stavljanja na tržište u izvornom obliku, osim u slučaju iz članka 89. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži – do 30 godina; i

7. eksploataciju pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim – do 5 godina.«.

Članak 3.

U članku 3. riječi: »članka 18. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/2008)« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuju koncesije, odnosno prema neposrednom zahtjevu«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Godišnja naknada:

1. za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije iznosi 1% ostvarene prosječne cijene proizvedene električne energije na pragu elektrane u svakoj godini korištenja;

2. za korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim uređaja za proizvodnju električne energije iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva;

3. za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe u količini većoj od 10.000 prostornih metara (m³) godišnje

– u tehnološkom postupku (voda kao sirovina) i za slične namjene,

– za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku

iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva;

4. za zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i njeno korištenje za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva;

5. za zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva, odnosno 10% od naknade za korištenje voda, što se plaća prema zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva za korištenje voda ako se količina vode za navodnjavanje iz bilo kojih razloga ne mjeri;

6. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, radi stavljanja na tržište u izvornom ili u prerađenom obliku, osim u slučaju iz članka 89. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), u bocama ili drugoj ambalaži obračunava se na količinu zahvaćene vode i iznosi 30,00 kn/m³;

7. za eksploataciju pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim obračunava se prema izvađenim količinama pijeska i šljunka u m³ i iznosi za:

– pijesak: 4,00 kn/m³ i

– šljunak: 3,00 kn/m³.«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Iznos jednokratne naknade određuje se prema najpovoljnijoj ponudi u postupku davanja koncesije, pod sljedećim uvjetima:

1. za korištenje vodne snage:

– radi proizvodnje električne energije iznad 5 MW jednokratna naknada ne može biti manja od peterostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije,

– radi proizvodnje električne energije do 5 MW jednokratna godišnja naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije;

2. za korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije, jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije;

3. za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe u količini većoj od 10.000 prostornih metara (m³) godišnje:

– u tehnološkom postupku (voda kao sirovina) i za slične namjene, jednokratna naknada ne može biti manja od peterostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje,

– za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;

4. za zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i njeno korištenje za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;

5. za zahvaćanje vode za navodnjavanje za različite namjene, jednokratna naknada ne može biti manja od iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;

6. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, radi stavljanja na tržište u izvornom ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži jednokratna naknada ne može biti manja od 50% iznosa godišnje naknade, utvrđene prema količini vode za koju se koncesija daje;

7. za eksploataciju pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta jednokratna naknada ne može biti manja od 10% vrijednosti ukupne količine pijeska i šljunka za koji je dana koncesija obračunato po jediničnim cijenama iz članka 5. točke 7. ove Uredbe.

Ako se koncesija daje neposredno na zahtjev, jednokratna naknada se određuje prema visini ponuđenoj u zahtjevu, ali ne manje od iznosa iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 2. riječi: »članka 37. stavka 1. točke 1.« brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi: »a) Pripremne radnje za davanje koncesije«.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati samo ako su provedene obvezne pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije i radnje iz članaka 9. do 12. ove Uredbe te ako su prethodno izdani koncesijski uvjeti i drugi akti iz članka 165. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014).«.

Članak 8.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za gospodarsko korištenje voda za eksploataciju pijeska i šljunka može se izraditi analiza davanja koncesije sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.«.

Članak 9.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »opravdanosti« dodaju se zarez i riječi: »odnosno analize«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Javni poziv se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a dan nakon toga na internetskoj stranici davatelja koncesije.«.

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »korištenje voda« dodaju se riječi: »u postupku javnog nadmetanja«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. podatke o mjestu planirane koncesije: naselje, općina/grad, županija, katastarska općina i broj katastarske čestice, koordinate mjesta zahvata, stacionaža vodotoka ili druga oznaka koja omogućava da se mjesto planirane koncesije identificira,«.

U točki 3. iza riječi: »mjesta« dodaje se riječ: »planirane«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. opseg planiranoga korištenja: količina proizvedene električne energije i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 1. ove Uredbe), snaga postrojenja i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 2. ove Uredbe), količina potrebne vode u l/s i m³/god (članak 5. točke 3., 4., 5. i 6. ove Uredbe), odnosno količina pijeska i šljunka u m³,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U postupku davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda prema neposrednom zahtjevu isti mora sadržavati dokumentaciju navedenu u stavku 1. točkama 1. do 6. ovoga članka, ovisno o vrsti tražene koncesije.«.

Članak 11.

U članku 12. stavku 1. točki 1. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 6.«.

U točki 2. iza riječi: »propisu« umjesto točke stavlja se riječ: »i«.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. za eksploataciju pijeska i šljunka za koncesiju iz članka 2. točke 7. ove Uredbe:

– ako služi održavanju voda: geodetski snimak lokacije vađenja pijeska i šljunka (tzv. nulto stanje), analiza granulometrijskog sastava, elaborat s dokaznicom količina pijeska i šljunka, studijska i druga dokumentacija potrebna za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu sukladno posebnim propisima, odnosno

– ako služi održavanju vodnih putova na unutarnjim vodama: geodetski snimak lokacije vađenja pijeska i šljunka (tzv. nulto stanje), analiza granulometrijskog sastava, elaborat izrađen u skladu s važećom tehničkom dokumentacijom kojom je definiran gabarit plovnog puta s dokaznicom količina pijeska i šljunka (nulto stanje) i procijenjenom količinom moguće eksploatacije u vremenu trajanja koncesije uzimajući u obzir procjenu donosa i odnosa nanosa na mjestu koncesije, studijska i druga dokumentacija potrebna za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu sukladno posebnim propisima.«.

U stavku 4. iza riječi: »prijave« dodaju se zarez i riječi: »odnosno neposrednog zahtjeva,«.

U stavku 6. riječi: »članka 15.« zamjenjuju se riječima: »članka 18.«.

Članak 12.

U članku 13. stavku 1. riječi: »članka 9. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 10. stavka 3.«.

Članak 13.

U članku 14. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. opseg planiranoga korištenja: količina proizvedene električne energije i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 1. ove Uredbe), snaga postrojenja i potreban protok u m³/god (članak 5. točka 2. ove Uredbe), količina potrebne vode u l/s i m³/god (članak 5. točke 3., 4., 5. i 6. ove Uredbe), najveća dopuštena količina pijeska i šljunka u m³ te zadani konačni profili dna i udaljenost od osi vodnog tijela (članak 5. točka 7. ove Uredbe),«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. način kontinuiranog praćenja i kontrole ostvarenih količina za koje se plaća naknada za koncesiju,«.

Dosadašnja točka 4. koja postaje točka 5. mijenja se i glasi:

»5. uvjete korištenja voda, pijeska i šljunka za koje se koncesija daje, uključujući i posebni uvjet iz članka 15.a ove Uredbe.«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 14.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

Koncesionar je dužan koristiti koncesiju za sve vrste iz članka 163. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), osim za navodnjavanje, najmanje 1/4 dostupnih godišnjih količina vode unutar jedne godine.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka koncesionar je dužan koristiti koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 6. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) najmanje 1/3 dostupnih količina vode unutar dvije godine.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka koncesionar je dužan koristiti koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) najmanje 1/3 dostupnih količina pijeska i šljunka unutar jedne godine.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Uredba ne primjenjuje se na osnovicu i visinu godišnje naknade za koncesije za gospodarsko i drugo korištenje javnog vodnog dobra s podizanjem trajnih građevina, odnosno ugradnjom uređaja, za koje su ugovori o koncesiji sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Na osnovicu i visinu godišnje naknade za koncesije za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti i za korištenje voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj, za koje su ugovori o koncesiji sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjuje se Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/2010, 46/2012 i 51/2013).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/106

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.