Poslovnik o izmjeni Javnobilježničkog poslovnika

NN 120/2014 (10.10.2014.), Poslovnik o izmjeni Javnobilježničkog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2294

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 38/94, 82/94, 37/96 i 151/05) ministar pravosuđa donosi

POSLOVNIK

O IZMJENI JAVNOBILJEŽNIČKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Javnobilježničkom poslovniku (»Narodne novine«, broj 38/94, 82/94, 37/96, 151/05 i 115/12) obrazac 25a mijenja se i glasi:

                                                                                     Posl.br. Ovrv-_____________

Javni bilježnik _____________________________________________________________________________________
                                                                      (ime i prezime, sjedište i adresa)

donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od ______ dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.

2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.

3. Nastali troškovi postupka iznose ____________ kuna.

4. Predvidivi troškovi postupka iznose ____________ kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od __________ dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U ________, dana __________

Javni bilježnik

Članak 2.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/108

Urbroj: 514-04-01-14-01

Zagreb, 30. rujna 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

120 10.10.2014 Poslovnik o izmjeni Javnobilježničkog poslovnika 120 10.10.2014 Poslovnik o izmjeni Javnobilježničkog poslovnika