Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

NN 121/2014 (15.10.2014.), Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2323

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se visina i način plaćanja naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova koje sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14) obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili ovlašteno tijelo koje obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

(2) Visina naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova iz stavka 1. ovoga članka obračunava se prema Tarifi koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

(1) Mjeriteljski poslovi koje obavlja Zavod za koje se plaća naknada su:

– ispitivanje tipa mjerila,

– prva, redovna i izvanredna ovjera mjerila,

– izvanredno ispitivanje mjerila,

– održavanje sustava mjeriteljske infrastrukture,

– postupak izdavanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje,

– ispitivanje pretpakovina i boca kao mjernih spremnika,

– službena mjerenja.

(2) Mjeriteljski poslovi koje obavlja ovlašteno tijelo koje obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se plaća naknada su:

– prva, redovna i izvanredna ovjera mjerila.

Članak 3.

(1) Naknadu za obavljanje mjeriteljskih poslova koje obavlja Zavod, podnositelj zahtjeva uplaćuje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Naknadu za poslove ovjeravanja mjerila koje obavlja ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila, podnositelj zahtjeva uplaćuje na račun ovlaštenog tijela.

(3) Naknade utvrđene ovim Pravilnikom plaćaju se u roku od trideset dana od dana izdavanja računa.

Članak 4.

Za obavljanje mjeriteljskih poslova koji nisu obuhvaćeni Tarifom, naknada se plaća po započetom radnom satu.

Članak 5.

Ako ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje kao podnositelj zahtjeva pravodobno ne pripremi mjerilo za ovjeravanje odnosno ne osigura potreban broj djelatnika i opremu za ispitivanje u postupku ovjeravanja, a ovlašteni mjeritelj izađe po pozivu na mjesto ispitivanja i na zahtjev stranke čeka da se mjerilo pripremi za ovjeravanje, naknada za vrijeme čekanja plaća se po započetom radnom satu.

Članak 6.

Cijena radnog sata na osnovi kojega se obračunava naknada iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika iznosi 300,00 kuna.

Članak 7.

(1) U postupku ovjeravanja zakonitih mjerila podnositelj zahtjeva plaća naknadu prema ovom Pravilniku.

(2) U postupku izvanrednog ispitivanja mjerila i postupku službenih mjerenja podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove izvanrednog ispitivanja u iznosu od 300,00 kuna po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.

(3) U postupku ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika u iznosu od 300,00 kuna po započetom radnom satu, i druge troškove prema ovom Pravilniku.

(4) U postupku ispitivanja tipa mjerila podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja tipa mjerila u iznosu od 300,00 kuna po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.

(5) Podnositelj zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka plaća i druge troškove nastale u vezi obavljanja poslova ispitivanja tipa mjerila (troškovi prijevoza opreme, putni troškovi i dnevnice službenika Zavoda).

Članak 8.

(1) Ako je podnositelj zahtjeva za ovjeravanje zakonitih mjerila ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te se u njegovim prostorijama obavlja ispitivanje u postupku ovjeravanja zakonitih mjerila, podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 80 % troškova određenih ovim Pravilnikom.

(2) Ako je podnositelj zahtjeva za ovjeravanje zakonitih mjerila ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje mjernih sustava na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu: UNP) te na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima, podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 50 % troškova određenih ovim Pravilnikom.

(3) Ako je podnositelj zahtjeva za ovjeravanje zakonitih mjerila ovlašteno tijelo za pripremu mjerila za ovjeravanje te se u njegovim prostorijama obavlja ispitivanje propisanom statističkom metodom u postupku ovjeravanja komunalnih mjerila (vodomjeri, plinomjeri, brojila električne energije, mjerila toplinske energije), podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 60 % troškova određenih ovim Pravilnikom.

(4) Popusti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka međusobno se isključuju.

Članak 9.

(1) Troškovi održavanja mjeriteljske infrastrukture su troškovi održavanja sustava ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila i godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture Zavoda.

(2) Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila koje provodi prvu, redovnu i izvanrednu ovjeru zakonitih mjerila Zavodu plaća mjesečnu naknadu za održavanje sustava ovlaštenih tijela u visini od 15 % obračunatih troškova ovjeravanja mjerila određenih ovim Pravilnikom i godišnju naknadu za održavanje potporne infrastrukture određenu ovim Pravilnikom.

(3) U postupku prve, redovne i izvanredne ovjere komunalnih mjerila (električna brojila, plinomjeri, vodomjeri, mjerila toplinske energije) ovlašteno tijelo za ovjeru zakonitih mjerila Zavodu plaća mjesečnu naknadu za održavanje sustava ovlaštenih tijela u visini od 10% obračunatih troškova određenih ovim Pravilnikom i godišnju naknadu za održavanje potporne infrastrukture određenu ovim Pravilnikom.

(4) Troškovi održavanja sustava ovlaštenih tijela obračunavaju se prema ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica od strane ovlaštenog tijela u proteklom mjesecu.

(5) Ovlašteno tijelo dužno je Zavodu dostaviti izvješće o ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

(6) Godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture Zavoda obračunavaju se prema ukupnom broju ovjerenih mjerila u protekloj kalendarskoj godini.

Članak 10.

Troškovi postupka izdavanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje plaćaju se prije izdavanja rješenja.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija (»Narodne novine«, br. 19/03., 23/03. i 70/03).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/07
Urbroj: 558-01/2-14-1
Zagreb, 6. listopada 2014.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

TARIFA

Iznos naknade (kn)

A. OVJERAVANJE MJERILA
1. DULJINA


1. Mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje

30,00

2. Mjerila duljine u obliku mjerne vrpce

90,00

3. Mjerila duljine materijala (žica, kabel, tekstil, vrpca)

110,00

4. Automatsko mjerilo razine

400,002. OBUJAM


Spremnici


1. Spremnici – horizontalni (geometrijska metoda) do 5 m3

1.500,00

2. Za svaki sljedećih započetih 5 m3

50,00

3. Spremnici – horizontalni (kombinirana metoda) do 5 m3

2.000,00

4. Za svaki sljedećih započetih 5 m3

150,00

5. Spremnici – vertikalni (geometrijska metoda) do 500 m3

2.000,00

6. Za svaki sljedećih započetih 500 m3

100,00

7. Spremnici – vertikalni (optičko razmjeravanje – metoda triangulacije) do 500 m3

3.000,00

8. Za svaki sljedećih započetih 500 m3

120,00Vodomjeri maksimalnog protoka


1. do 10 m3/h

25,00

2. od 10 m3/h do 50 m3/h

90,00

3. više od 50 m3/h

250,00Mjerila toplinske energije


1. Cjelovito mjerilo toplinske energije

220,00

2. Podsklopovi mjerila protoka toplinske energije

180,00

3. Računska jedinica mjerila toplinske energije

85,00

4. Par mjerila temperature mjerila toplinske energije

60,00Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode


1. Mjerilo obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka

350,00

2. Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

120,00

3. Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

210,00

4. Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

300,00

5. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

1.200,00

6. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za
ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima

3.000,00

7. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

3.000,00

8. Temperaturni kompenzatori

600,00

9. Ispitivanje mjerila s etalonskom petljom

4.200,00Plinomjeri


1. Plinomjeri s mjehovima: maksimalnog protoka


a) do 10 m3/h

40,00

b) iznad 10 m3/h

200,00

2. Turbinski plinomjeri i plinomjeri s rotacijskim klipovima maksimalnog protoka


a) do 250 m3/h

600,00

b) iznad 250 m3/h

1.200,00

3. Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)

500,003. MASA


Utezi


1. Utezi razreda točnosti M1:


a) do 50 kg

11,00

b) više od 50 kg

65,00

2.Utezi razreda točnosti M2 i M3


a) do 10 kg

7,00

b) više od 10 kg

11,00Vage


1. Neautomatske vage razreda točnosti (I)

450,00

2. Neautomatske vage razreda točnosti (II)

200,00

3. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII)


a) do 20 kg

50,00

b) od 20 kg do 500 kg

70,00

c) od 500 kg do 9000 kg

350,00

d) od 9000 kg do 20000 kg

650,00

e) od 20000 kg do 50000 kg

1.010,00

f) više od 50000 kg

1.950,00

4. Automatske vage s najvećim opterećenjem:


a) do 10 kg

200,00

b) od 10 kg do 50 kg

290,00

c) od 50 kg do 250 kg

400,00

d) od 250 kg do 500 kg

570,00

e) od 500 kg do 3000 kg

730,00

f) više od 3000 kg

960,004. GUSTOĆA


Mjerila prividne gustoće žita:


a) do 1/4 L

85,00

b) više od 1/4 L

130,005. VLAGA


Vlagomjeri za žitarice i uljarice

330,006. TEMPERATURA


Medicinski termometri


a) digitalni

20,00

b) infracrveni

30,007. TLAK


Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka:

50,00

1. Manometri i pretvornici tlaka

100,00

2. Vakuumometri

100,00

3. Manovakuumometri

100,00Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

100,008. ELEKTRIČNA MJERILA


Električna brojila


1. Jednofazna brojila:


a) razreda točnosti A, 2 ili 3

14,00

b) razreda točnosti B ili 1

25,00

c) kombi brojila

50,00

d) dvosmjerna kombi brojila

75,00

2. Trofazna brojila:


a) razreda točnosti A, 2 ili 3

20,00

b) razreda točnosti B ili 1

50,00

c) razreda točnosti C

70,00

d) kombi brojila

90,00

e) dvosmjerna kombi brojila

110,00

3. Brojila za priključak preko mjernih transformatora:


a) razreda točnosti A, 2 ili 3

100,00

b) razreda točnosti B ili 1

125,00

c) razreda točnosti C ili 0,5

150,00

d) razreda točnosti 0,2

175,00

e) kombi brojila

200,00

f) dvosmjerna kombi brojila

400,00Mjerni transformatori


1. Strujni mjerni transformatori:


a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg

150,00

b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega

200,00

c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg

500,00

d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega

600,00

2. Naponski mjerni transformatori:


a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg

250,00

b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega

400,00

c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg

700,00

d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega

950,00

3. Kombinirani i višefazni strujni i naponski mjerni transformatori:


a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg

1.100,00

b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega

1.300,00

c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg

1.700,00

d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega

1.900,00Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija:


a) mjerilo otpora uzemljenja

1.100,00

b) mjerilo otpora izolacije

1.100,00

c) mjerilo otpora petlje

1.100,00

d) višenamjensko mjerilo

1.500,009. MJERILA SPECIJALNE NAMJENE


Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)

25,001. Mjerilo duljine puta s mjernim kotačem ili gusjenicom

75,00

2. Mjerilo duljine puta u teretnim vozilima i autobusima

95,00Taksimetri

300,00Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu

1.300,00Mjerila kočne sile na obodu kotača

270,001. Uređaj za određivanje zamućenja ispušnih plinova dizelskih motora vozila

100,00

2. Uređaj za mjerenje sadržaja CO, CO2, HC i O2 u ispušnim plinovima benzinskih motora vozila

210,00B. NAKNADA U VEZI OVJERAVANJA MJERILA


1. Izdavanje ovjernice po zahtjevu

75,00

2. Pregledni list ovjeravanja

95,00C. NAKNADA KOJU NAPLAĆUJE ZAVOD


1. Oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe koja se isporučuje ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila


a) plastična plomba

5,00

b) privjesak s oznakom godine postavljanja plombe

0,50

2. Naljepnice i obrasci koje se isporučuju samo ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila, a naljepnica
s oznakom »servisirano« i zaštitna oznaka ovlaštenom tijelu za pripremu mjerila za ovjeravanje:


Naljepnice:


a) godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepnice

4,00

b) godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila

5,00

c) oznaka za ovjeravanje taksimetara

14,00

d) zaštitna oznaka za taksimetre

5,00

e) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (mala)

3,00

f) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (velika)

5,00

g) naljepnica s oznakom kvartalnog razdoblja

1,00

h) oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva

8,00

i) oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI»

5,00

j) oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO»

5,00

k) oznaka »SERVISIRANO«

5,00

l) zaštitna oznaka ovlaštenog tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje

3,00

Obrasci


Ovjernica

4,00

3. Iznajmljivanje utega (M1) naknada se plaća po toni i započetom danu

100,00

4. Prijevoz opreme za obavljanje ispitivanja i ovjeravanja mjerila, ukupne mase veće od 20 kg, naknada se
plaća po jednom kilometru

6,00

5. Rad pokretne stanice za ispitivanje mjerila (Compact prover, PSOMO II, etalonska posuda 1500 l) plaća se
po započetom radnom danu

1800,00

6. Prijevoz pokretne mjerne stanice za ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma (Compact prover, PSOMO II,
etalonska posuda 1500 l) naknada se plaća po jednom kilometru

12,50

7. Uzorak zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje vlagomjera

20,00D. TROŠKOVI POSTUPKA IZDAVANJA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE
POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA PRIPREME ZAKONITIH
MJERILA ZA OVJERAVANJE


Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila


1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila

5.000,00

2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila – dodatna područja

2.500,00

3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela

1.000,00Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje


1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

2.500,00

2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za
ovjeravanje – dodatna područja

1.250,00

3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela

1.000,00E. GODIŠNJI TROŠKOVI ODRŽAVANJA POTPORNE INFRASTRUKTURE ZAVODA

1. Broj ovjerenih mjerila do 200 komada

750,00

2. Broj ovjerenih mjerila od 200 do 600 komada

1.500,00

3. Broj ovjerenih mjerila od 600 do 1000 komada

2.250,00

4. Broj ovjerenih mjerila više od 1000 komada

3.000,00

121 15.10.2014 Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo 121 15.10.2014 Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo 121 15.10.2014 Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo 121 15.10.2014 Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo