Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija

NN 124/2014 (24.10.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2375

Na temelju članka 111. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 113/11.), u članku 2. stavku 1. riječ: »lužbena« zamjenjuje se riječju: »Službena«.

U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. natpis: »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«,«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. mjesto za pečat i potpis predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Službenu iskaznicu i značku inspektora elektroničkih komunikacija s pripadajućim kožnim povezom izdaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija), na temelju posebne odluke predsjednika Vijeća Agencije.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspektor elektroničkih komunikacija kojemu prestane radni odnos u Agenciji, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, odnosno danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i značku vratiti ravnatelju Agencije ili osobi koju za to ovlasti ravnatelj Agencije.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7. mijenja se i glasi: »Oduzimanje službene iskaznice i značke«.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Inspektoru elektroničkih komunikacija oduzet će se službena iskaznica i značka na temelju odluke predsjednika Vijeća Agencije u slučaju povrede obveze iz radnog odnosa propisane općim aktima Agencije.«.

Članak 5.

U članku 9. brojčana oznaka stavka ispred stavka 1. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 10. stavku 3. riječi: »nadležnom ravnatelju« zamjenjuju se riječima: »nadležnom službeniku«.

Članak 7.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 113/11.) Dodatak 1. zamjenjuje se novim Dodatkom 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

(1) Službene iskaznice i značke inspektora elektroničkih komunikacija, koje su izdane prema Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 113/11.), zamijenit će se službenim iskaznicama i značkama propisanima ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Do izdavanja službenih iskaznica i značaka propisanih ovim Pravilnikom inspektori elektroničkih komunikacija mogu, u svrhu provedbe poslova inspekcijskog nadzora, upotrebljavati službene iskaznice i značke koje su izdane prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/111

Urbroj: 530-06-2-14-1

Zagreb, 7. listopada 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

Službena iskaznica inspektora elektroničkih komunikacija

Prednja strana

Poleđina

124 24.10.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija