Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu

NN 132/2014 (12.11.2014.), Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2487

Na temelju članka 9.a stavka 2. Zakona o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/1993 i 76/2013), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TE UTVRĐIVANJU UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA ILI O ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja medicinske dokumentacije za donošenje mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu te utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili život u drugom rodnom identitetu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

I. NAČIN PRIKUPLJANJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Članak 2.

(1) Prikupljanje medicinske dokumentacije i utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu temelji se na:

– načelu humanosti zaštite prava pacijenata,

– načelu zaštite dobrobiti i prava djeteta,

– načelu zabrane diskriminacije,

– načelu zaštite tajnosti osobnih podataka.

(2) Nijedna osoba ne smije biti prisiljena na podvrgavanje medicinskim postupcima, uključujući kiruršku prilagodbu spola, sterilizaciju ili hormonsku terapiju, kao uvjet za priznanje promjene spola ili života u drugom rodnom identitetu.

(3) Svaka osoba ima pravo na poštivanje njezinog osobnog i obiteljskog života u skladu s vlastitim rodnim identitetom.

Članak 3.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o upisu promjene spola u maticu rođenih, obvezan je uz zahtjev priložiti Mišljenje Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu (u daljnjem tekstu: Mišljenje Nacionalnog zdravstvenog vijeća).

(2) Mišljenje Nacionalnog zdravstvenog vijeća predstavlja dokument na temelju kojeg nadležni ured državne uprave u županiji donosi rješenje o upisu promjene spola u maticu rođenih.

(3) Zahtjev za davanje Mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća tiskan je na Obrascu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, podnositelj zahtjeva je obvezan priložiti medicinsku dokumentaciju i mišljenja, koji su propisani ovim Pravilnikom.

(2) Ako je podnositelj zahtjeva punoljetna osoba, obvezna je uz zahtjev priložiti sljedeću medicinsku dokumentaciju:

– Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista psihijatrije,

– Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista endokrinologije i dijabetologije,

te Mišljenje kliničkog psihologa i Izvješće nadležnog centra za socijalnu skrb o osobnim i obiteljskim prilikama.

(3) Ako je podnositelj zahtjeva dijete, roditelji ili skrbnik djeteta, obvezno je uz zahtjev priložiti sljedeću medicinsku dokumentaciju:

– Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista dječje i adolescentne psihijatrije,

– Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista pedijatrijske endokrinologije,

– Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista pedijatrije,

te Mišljenje kliničkog psihologa s iskustvom na području dječje psihologije i Izvješće nadležnog centra za socijalnu skrb o osobnim i obiteljskim prilikama.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva za upisom promjene spola na temelju života u drugom rodnom identitetu nije obvezan priložiti Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista endokrinologije i dijabetologije.

(5) Zdravstveni radnici iz stavka 2. i 3. ovoga članka te klinički psiholog daju i ovjeravaju mišljenje/nalaz o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu na odgovarajućem mjestu u obrascima mišljenja/nalaza, koji su tiskani u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(6) Centar za socijalnu skrb podnosi Izvješće o osobnim i obiteljskim prilikama na Obrascu, koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

(1) Podnositelj zahtjeva obvezan je pribaviti medicinsku i drugu dokumentaciju iz članka 4. ovoga Pravilnika od stručnjaka s iskustvom i edukacijom iz područja zdravstvene zaštite transrodnih osoba, uvrštenih na Listu stručnjaka koju donosi ministar nadležan za zdravlje.

(2) Stručnjaci iz stavka 1. ovog članka mogu svoj nalaz i mišljenje dati zajednički. Ako se ne slažu, svaki od njih je obvezan odvojeno izraditi svoj nalaz i mišljenje na propisanom Obrascu iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac zajedničkog nalaza i mišljenja iz stavka 2. ovoga članka tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Podnositelj zahtjeva može umjesto medicinske dokumentacije i mišljenja iz članka 4. ovoga Pravilnika, priložiti medicinsku dokumentaciju i mišljenja stručnjaka izvan Republike Hrvatske koji imaju iskustvo i edukaciju iz područja zdravstvene zaštite transrodnih osoba, a koji su izvan Republike Hrvatske pratili promjene rodnog identiteta podnositelja zahtjeva ili su sudjelovali u procesu promjene spola podnositelja zahtjeva.

Članak 6.

(1) Na prijedlog stručnjaka s Liste iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, ministar nadležan za zdravlje utvrđuje Stručne smjernice za izradu mišljenja zdravstvenih radnika i psihologa iz članka 4. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, o utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu, utemeljene na etičkim i profesionalnim principima.

(2) Ministar nadležan za socijalnu skrb utvrđuje stručne smjernice za izradu Izvješća centra za socijalnu skrb o osobnim i obiteljskim prilikama iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Lista stručnjaka iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i Stručne smjernice iz članka 6. ovoga Pravilnika objavljuju se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za zdravlje.

II. UTVRĐIVANJE UVJETA I PRETPOSTAVKI ZA PROMJENU SPOLA ILI O ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU

Članak 8.

(1) Nacionalno zdravstveno vijeće donosi Mišljenje na temelju medicinske i druge dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i obvezno je kod donošenja Mišljenja postupati u skladu s odredbama članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac Mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola tiskan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a Obrazac Mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća o životu u drugom rodnom identitetu tiskan je u Prilogu V. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 9.

(1) Predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća obvezan je u roku od 8 dana od dana primitka urednog zahtjeva iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, zakazati sjednicu Nacionalnog zdravstvenog vijeća za davanje Mišljenja.

(2) Nacionalno zdravstveno vijeće obvezno je donijeti Mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(3) Ako nalaz, odnosno mišljenje stručnjaka iz dostavljene medicinske dokumentacije nisu jasni ili potpuni, ako su nalazi i mišljenja dvaju ili više stručnjaka proturječni, ako mišljenje stručnjaka nije dovoljno obrazloženo ili se pojavi osnovana sumnja u točnost danog mišljenja, a ti se nedostaci ne mogu otkloniti, Nacionalno zdravstveno vijeće može zatražiti nalaz i mišljenje drugih stručnjaka s Liste stručnjaka, a može zatražiti i mišljenje zdravstvene ustanove.

(4) Mišljenje zdravstvene ustanove može se tražiti i onda kad se zbog složenosti slučaja može opravdano pretpostaviti da će se na taj način doći do zajedničkog Mišljenja.

(5) U slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, Nacionalno zdravstveno vijeće o tome bez odgode pisano obavještava podnositelja zahtjeva i u obavijesti navodi medicinsku dokumentaciju koju je podnositelj zahtjeva obvezan dodatno dostaviti.

(6) Nacionalno zdravstveno vijeće obvezno je donijeti Mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja dodatne medicinske dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 10.

Ministarstvo nadležno za zdravlje vodi Evidenciju o izdanim Mišljenjima Nacionalnog zdravstvenog vijeća.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ministar nadležan za zdravlje donijet će Listu stručnjaka iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Stručne smjernice iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika donijet će ministar nadležan za zdravlje i Stručne smjernice iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika donijet će ministar nadležan za socijalnu skrb, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola (»Narodne novine«, broj 121/2011).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/22

Urbroj: 534-10-1-2-1/2-14-10

Zagreb, 29. rujna 2014.

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV
NACIONALNOM ZDRAVSTVENOM VIJEĆU ZA DAVANJE MIŠLJENJA O PROMJENI SPOLA ILI O
ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU

Osobni podaci

Ime:

Prezime:

Dan, mjesec i godina rođenja:

Mjesto rođenja (za rođene izvan Republike Hrvatske i država rođenja):
Ime i prezime majke (oca) i datum rođenja:

MBG:

OIB:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

Državljanstvo:

Datum podnošenja zahtjeva:

Potpis:

Podaci o roditeljima ili skrbniku (ako je podnositelj/ica zahtjeva dijete)

Majka

Otac

Skrbnik

Ime i prezime i prezime prije sklapanja braka

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

MBG

MBG

MBG

OIB

OIB

OIB

Potpis:

Potpis:

Potpis:

Razlog podnošenja zahtjeva (upisuje podnositelj/ica ili roditelj, odnosno skrbnik)

(navesti da li se zahtijeva davanje mišljenja o promijeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu)

Prilozi: (zaokružuje podnositelj zahtjeva, a ako zahtjev podnosi dijete, zaokružuje roditelj ili skrbnik):

1. Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista psihijatrije

2. Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista endokrinologije i dijabetologije

3. Mišljenje kliničkog psihologa

4. Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista dječje i adolescentne psihijatrije

5. Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista pedijatrijske endokrinologije

6. Mišljenje doktora medicine specijalista pedijatrije

7. Izvješće centra za socijalnu skrb o osobnim i obiteljskim prilikama


PRILOG II.

OBRASCI MIŠLJENJA, NALAZA I IZVJEŠĆA

1. Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista psihijatrije/specijalista dječje i adolescentne psihijatrije

Zdravstvena ustanova/trgovačko društvo/privatna praksa:

Doktor medicine specijalist __________
(upisati i liječnički broj):

Mišljenje o činjenici da je podnositelj zahtjeva promijenio spol je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

Mišljenje o činjenici da podnositelj zahtjeva da živi u drugom rodnom identitetu je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

(zaokružiti samo jedno)

Obrazloženje mišljenja i dokumentacija na kojoj se mišljenje temelji:

Datum:

Ovjera: potpis i faksimil

2. Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista endokrinologije i dijabetologije/pedijatrijske endokrinologije (za osobe čiji je razlog podnošenja zahtjeva promjena spola i za dijete)

Zdravstvena ustanova/trgovačko društvo/privatna praksa:

Doktor medicine specijalist ___________
(upisati i liječnički broj):

Mišljenje o činjenici da je podnositelj zahtjeva promijenio spol je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

Mišljenje o činjenici da podnositelj zahtjeva da živi u drugom rodnom identitetu je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

(zaokružiti samo jedno)

Obrazloženje mišljenja i dokumentacija na kojoj se mišljenje temelji:

Datum:

Ovjera: potpis i faksimil

3. Mišljenje/nalaz doktora medicine specijalista pedijatrije (za dijete)

Zdravstvena ustanova/trgovačko društvo/privatna praksa:

Doktor medicine specijalist ___________
(upisati i liječnički broj):

Mišljenje o činjenici da je podnositelj zahtjeva promijenio spol je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

Mišljenje o činjenici da podnositelj zahtjeva da živi u drugom rodnom identitetu je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

(zaokružiti samo jedno)

Obrazloženje mišljenja i dokumentacija na kojoj se mišljenje temelji:

Datum:

Ovjera: potpis i faksimil

4. Mišljenje kliničkog psihologa

Zdravstvena ustanova/trgovačko društvo/privatna praksa:

Klinički psiholog/dječji klinički psiholog:

Mišljenje o činjenici da je podnositelj zahtjeva promijenio spol je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

Mišljenje o činjenici da podnositelj zahtjeva da živi u drugom rodnom identitetu je (zaokružiti):

a) pozitivno

b) negativno

(zaokružiti samo jedno)

Obrazloženje mišljenja i dokumentacija na kojoj se mišljenje temelji:

Datum:

Ovjera: potpis i faksimil

5. Izvješće centra za socijalnu skrb o osobnim i obiteljskim prilikama

Ime i prezime:


Dan, mjesec i godina rođenja:


Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:


Centar za socijalnu skrb ___________:

Izradili stručni radnici:

Izvješće o osobnim i obiteljskim prilikama (navode se podaci sukladno Stručnim smjernicama za izradu Izvješća centra za socijalnu skrb):

Datum:

Ovjera i potpis ravnatelja centra za socijalnu skrb:


PRILOG III.

OBRAZAC ZAJEDNIČKOG NALAZA I MIŠLJENJA

Broj evidencije: ____________

Mjesto i datum donošenja:

________________________

NALAZ I MIŠLJENJE

a) o promijeni spola

b) o životu u drugom rodnom identitetu (zaokružiti jedno)

1. Osobni podaci podnositelja zahtjeva

1.1. Ime i prezime: ____________________________________

1.2. Dan, mjesec i godina rođenja: __________________________

1.3. MBG: ___________________ OIB: ____________________

1.4. Općina/grad rođenja: _______________________________

1.5. Adresa prebivališta: ________________________________

1.6. Ime i prezime majke (oca) i godina rođenja:

__________________________________________________

2. Medicinska i druga dokumentacija (Izvješće centra za socijalnu skrb i dr.):

3. Nalaz i mišljenje doktora medicine _____________________

(navesti naznaku šifre (prema MKB) i kratko obrazloženje)

4. Nalaz i mišljenje doktora medicine _____________________

(navesti naznaku šifre (prema MKB) i kratko obrazloženje)


5. Nalaz i mišljenje doktora medicine _____________________

(navesti naznaku šifre (prema MKB) i kratko obrazloženje)

6. Mišljenje kliničkog psihologa:

Zajedničko mišljenje:

(navesti razloge za pozitivno/negativno mišljenje)

Stručnjaci s liste stručnjaka

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

(tiskanim slovima navesti ime, prezime
i specijalnost te staviti vlastoručni potpis)


PRILOG IV.

MIŠLJENJE NACIONALNOG ZDRAVSTVENOG VIJEĆA O PROMJENI SPOLA

Broj Mišljenja:

Broj sjednice:

Datum sjednice:

Na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), i članka 9.a stavka 1. Zakona o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/1993 i 76/2013), na temelju zahtjeva ________________ (ime i prezime podnositelja zahtjeva, a za dijete napisati i ime i prezime roditelja/skrbnika koji je u njegovo ime podnio zahtjev) od ___________ (datum podnošenja zahtjeva) o promjeni spola, na ___ sjednici održanoj dana ____________, Nacionalno zdravstveno vijeće daje

MIŠLJENJE
O PROMJENI SPOLA

Daje se ____________________ mišljenje o promjeni spola za

(pozitivno/negativno)

___________________________ rođ. __________ u _______,

(ime i prezime podnositelja zahtjeva)

OIB:____________________ za upis promjene ____ (M/Ž) spola u ____ (Ž/M)

spol u maticu rođenih.

Obrazloženje:

(pojašnjenje razloga na temelju kojih je Mišljenje doneseno)

Predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća

____________________________________


PRILOG V.

MIŠLJENJE NACIONALNOG ZDRAVSTVENOG VIJEĆA O ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU

NACIONALNO ZDRAVSTVENO VIJEĆE

Broj Mišljenja:

Broj sjednice:

Datum sjednice:

Na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), i članka 9.a stavka 1. Zakona o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/1993 i 76/2013), na temelju zahtjeva ____________ (ime i prezime podnositelja zahtjeva, a za dijete napisati i ime i prezime roditelja/skrbnika koji je u njegovo ime podnio zahtjev) od _________ (datum podnošenja zahtjeva) o životu u drugom rodnom identitetu, na ___ sjednici održanoj dana ____________, Nacionalno zdravstveno vijeće daje

MIŠLJENJE
O ŽIVOTU U DRUGOM RODNOM IDENTITETU

Daje se _______________ mišljenje o životu u drugom rodnom

(pozitivno/negativno)

identitetu za

___________________________ rođ. __________ u _______,

(ime i prezime podnositelja zahtjeva)

OIB:____________________ za upis promjene ____ (M/Ž) spola u ____ (Ž/M)

spol u maticu rođenih.

Obrazloženje:

(pojašnjenje razloga na temelju kojih je Mišljenje doneseno)

Predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća

____________________________________

132 12.11.2014 Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu 132 12.11.2014 Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu 132 12.11.2014 Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu