Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom

NN 139/2014 (26.11.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2625

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14) članak 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Prodavatelj iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka obvezan je, na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu naljepnicom i na istaknutom mjestu na blagajni naljepnicom ili stalkom informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada oznakom iz Dodatka 10. ovog Pravilnika te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja.«

Članak 2.

DODATAK 10. izmjenjuje se sljedećim:

»DODATAK 10.

OZNAKE O OBVEZI PREUZIMANJA EE OTPADA«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-09/289

Urbroj: 517-01-14-1

Zagreb, 11. studenoga 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

139 26.11.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom 139 26.11.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom