Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 147/2014 (12.12.2014.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

147 12.12.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2759

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014 i 120/2014), u članku 4. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 1. riječi: »načelnik odjela za medicinsko vještačenje I.« i točka 2. brišu se.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točke 1. i 2. brišu se.

Dosadašnje točke 3. do 7. postaju točke 1. do 5.

Članak 2.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                                                            3,395

2. zamjenik ravnatelja                                                            2,813

3. pomoćnik ravnatelja                                                          2,425

4. rukovoditelj službe – viši vještak specijalist                        2,406

5. rukovoditelj područnog ureda – vještak specijalist              2,361

6. rukovoditelj službe – viši stručni savjetnik vještak               2,279

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši vještak – specijalist                                                     2,361

2. vještak – specijalist                                                           2,317

3. savjetnik ravnatelja                                                            2,279

4. viši stručni savjetnik – vještak psiholog

viši stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

viši stručni savjetnik – vještak rehabilitator

viši stručni savjetnik – vještak logoped

viši stručni savjetnik – vještak pedagog                                 1,959

5. viši stručni suradnik specijalist

za profesionalnu rehabilitaciju                                               1,940

6. stručni savjetnik – vještak psiholog

stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

stručni savjetnik – vještak rehabilitator

stručni savjetnik – vještak logoped

stručni savjetnik – vještak pedagog                                     1,882

7. viši stručni savjetnik u središnjem uredu                           1,620

8. viši stručni suradnik                                                         1,406

c) Radna mjesta II. vrste

1. samostalni stručni referent I.                                            1,164

2. samostalni stručni referent II.                                           1,048

d) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent I.                                                            0,920

2. stručni referent II.                                                           0,873«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/128

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 11. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

147 12.12.2014 Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama