Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

HRVATSKI SABOR

2862

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno--privatnom partnerstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/173

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Članak 1.

U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 78/12.) u članku 1. stavku 1. točki 1. iza riječi: »partnerstvu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »pitanja projekata javno-privatnog partnerstva male vrijednosti«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. nadležnosti Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu: Agencija) u provedbi ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. riječi: »financiranje i« brišu se.

Stavci 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(5) Statusno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a temeljen na članskom odnosu između javnog partnera i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu, koje je nositelj provedbe projekta JPP-a.

(6) U svrhu provedbe projekta JPP-a, javni i privatni partner sklapaju ugovor o JPP-u kojim uređuju međusobna prava i obveze.

(7) Javni partner može dopustiti osnivanje prava građenja u korist privatnog partnera, i to bez plaćanja naknade. Sva pitanja vezana uz osnivanje, odnosno prijenos prava građenja i davanje koncesije, uključujući i pitanje naknada, javni i privatni partner uređuju ugovorom.«.

Članak 3.

U članku 3. točki 3. riječi: »partnera i društva posebne namjene u ugovornom javno-privatnom partnerstvu, ili javnog i privatnog partnera u statusnom javno-privatnom partnerstvu,« zamjenjuju se riječima: »i privatnog partnera«.

Točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»8. Javni partner je jedno ili više javnih tijela koje s privatnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u.

9. Privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu je društvo posebne namjene, a u statusnom javno-privatnom partnerstvu gospodarski subjekt u članskom odnosu s javnim partnerom u zajedničkom trgovačkom društvu.«.

Iza točke 12. dodaju se točke 13., 14. i 15. koje glase:

»13. Ukupni životni troškovi (UŽT) znače ukupne troškove javne građevine (građenje, održavanje, zamjenu materijala, financiranje i druge troškove) definirane normom HRN ISO 15686-5:2009 s uključenim rizicima te po potrebi troškovima uporabe (čišćenje, energenti, sigurnost i dr.), ako je uporaba uključena u predmet ugovora te prihode od trećih osoba (komercijalne prihode) ako takva mogućnost postoji.

14. Projekti JPP-a male vrijednosti su projekti čija je kapitalna vrijednost jednaka ili manja od 5.000.000 eura bez poreza na dodanu vrijednost u kunskoj protuvrijednosti.

15. Kapitalna vrijednost projekta znači ukupne procijenjene troškove izgradnje javne građevine prema komparatoru troškova javnog sektora (PSC) uključujući i sve zavisne troškove povezane s izgradnjom javne građevine, a isključuje troškove održavanja, zamjene istrošenih materijala i opreme te troškova uporabe iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora.«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. riječi: »privatni partner« zamjenjuju se riječima: »odabrani ponuditelj«.

Članak 6.

U članku 6. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju projekta JPP-a iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, Vlada Republike Hrvatske može odlukom odrediti tijelo državne uprave ili drugo javno tijelo koje će u tom projektu biti nositelj poslova javnog partnera, odnosno ovlastiti određena javna tijela za provedbu aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 7.

U članku 9. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako javno tijelo u roku iz stavka 5. ovoga članka ne otkloni nedostatak, a po prijedlogu projekta JPP-a se ne može postupiti, Agencija će prijedlog odbaciti rješenjem.«.

U stavku 8. podstavku 6. brojka: »5« zamjenjuje se brojkom »3«.

U stavku 11. brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »10«.

U stavku 14. riječi: »članku 11.« zamjenjuju se riječju: »odredbama«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 1. riječi: »članku 9.« zamjenjuju se riječju: »odredbama«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministarstvo financija može zatražiti izmjene i/ili dopune dokumentacije prijedloga projekta JPP-a prije davanja prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka, odnosno u svojem mišljenju iz stavka 4. ovoga članka. U tom slučaju, rok od 30 dana iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dostave traženih izmjena i/ili dopuna dokumentacije prijedloga projekta JPP-a. Rok od 30 dana iz stavka 6. ovoga članka za davanje prethodne suglasnosti i novog mišljenja počinje teći od dostave izmjena i/ili dopuna dokumentacije prijedloga projekta JPP-a i ako izmjene i/ili dopune dokumentacije prijedloga projekta JPP-a zatraži i Ministarstvu financija dostavi Agencija.«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. riječi: »iz članka 9. stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »izdanog sukladno odredbama«.

U stavku 2. riječi: »što prijedlog projekta JPP-a stekne status projekta JPP-a« zamjenjuju se riječima: »izvršnosti odluke o odobrenju prijedloga projekta JPP-a«.

Članak 10.

U članku 13. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Odabir privatnog partnera provodi se sukladno propisima iz područja javne nabave, uz primjenu članaka 5. i 14. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku odabira privatnog partnera ne primjenjuju se odredbe propisa o javnoj nabavi koje se odnose na podizvoditelje te na zajednicu ponuditelja odnosno zajedničku ponudu u vezi s obvezom navođenja dijela ugovora koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja i pitanjem plaćanja članu te zajednice.«.

Članak 11.

U članku 19. stavku 4. brojka: »15« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 12.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe II. dijela Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na projekte JPP-a male vrijednosti, ako drugačije nije propisano odredbama II.a dijela ovoga Zakona.«.

Članak 13.

Iza članka 20. dodaju se naslovi i članci 20.a i 20.b koji glase:

»II.a DIO

PROJEKTI JPP-a MALE VRIJEDNOSTI

Članak 20.a

(1) Osnovna pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata JPP-a male vrijednosti, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(2) Ostala pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata JPP-a male vrijednosti, uzimajući u obzir specifičnosti djelatnosti odnosno vrste javne usluge koja se uređuje, propisuje pravilnicima ministar nadležan za gospodarstvo.

Odobrenje prijedloga projekta JPP-a male vrijednosti

Članak 20.b

(1) Prije pokretanja postupka odabira privatnog partnera za projekt JPP-a male vrijednosti javno tijelo mora od Agencije ishoditi odobrenje prijedloga tog projekta, u postupku propisanom II. dijelom ovoga Zakona.

(2) Podatke i sadržaj dokumentacije koja čini prijedlog projekta JPP-a male vrijednosti, koji javno tijelo prilaže zahtjevu za odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom i ministar nadležan za gospodarstvo pravilnicima iz članka 20.a stavka 2. ovoga Zakona.

(3) U postupku odobravanja prijedloga projekta JPP-a male vrijednosti kriteriji za odobrenje prijedloga tog projekta su osnovni kriteriji iz članka 9. stavka 8. podstavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona te izdana prethodna suglasnost Ministarstva financija iz članka 11. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo financija prethodnu suglasnost za projekte JPP-a male vrijednosti daje uzimajući u obzir naknadu koja proizlazi iz izračuna procijenjene vrijednosti nabave sukladno odredbama Uredbe.«.

Članak 14.

Članci 21. do 29. brišu se.

Članak 15.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv akata Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 16.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Glede zastare u vezi s prekršajima propisanim ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

U roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost u sudskom registru.

Članak 18.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 78/12.).

Članak 19.

(1) Uredbu o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 88/12.) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o ustrojstvu i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 16/13.) ministar nadležan za gospodarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Pravilnike iz članka 20.a stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za gospodarstvo donijet će u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/150

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

152 22.12.2014 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu