Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok

NN 155/2014 (29.12.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2934

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT ZAGORSKI METALAC d.o.o., CELINE 2, ZABOK

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2, Zabok, za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014. – 2016., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 158/13) u dijelu Priloga 1. koji se odnosi na energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2, Zabok i energetski subjekt KOMUS d.o.o. – u stečaju, Kolodvorska cesta 18, Donja Stubica.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 307-01/14-01/80

Urbroj: 371-01/14-08

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT ZAGORSKI METALAC d.o.o., CELINE 2, ZABOK ZA 2015. i 2016. GODINU, PRVOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2016.

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog
razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T+1

T+2

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0558

0,0579

kn/kWh

TM2

0,0429

0,0445

kn/kWh

TM3

0,0429

0,0445

kn/kWh

TM4

0,0408

0,0423

kn/kWh

TM5

0,0386

0,0401

kn/kWh

TM6

0,0365

0,0378

kn/kWh

TM7

0,0343

0,0356

kn/kWh

TM8

0,0322

0,0334

kn/kWh

TM9

0,0300

0,0312

kn/kWh

TM10

0,0257

0,0267

kn/kWh

TM11

0,0215

0,0223

kn/kWh

TM12

0,0172

0,0178

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

155 29.12.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok 155 29.12.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok