Odluka o izmjeni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 11/2015 (30.1.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

219

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KORIŠTENJU REZIDENCIJALNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 151/2014), u točki I. podtočka 1. briše se.

Dosadašnje podtočke 2. i 3. postaju podtočke 1. i 2.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/27

Urbroj: 50301-09/09-15-3

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.