Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

NN 2/2015 (7.1.2015.), Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

HRVATSKA NARODNA BANKA

51

Na temelju članka 304. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O SADRŽAJU I OBLIKU U KOJEM SE POTROŠAČU DAJU INFORMACIJE PRIJE UGOVARANJA POJEDINE BANKOVNE USLUGE

Područje primjene i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se sadržaj i oblik informacija koje je kreditna institucija dužna dati potrošaču (koji se koristi ili se namjerava koristiti uslugama kreditne institucije) prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primijeniti sve kreditne institucije koje posluju ili namjeravaju poslovati s potrošačima i u sklopu tog poslovanja zaključuju ili namjeravaju zaključiti ugovore o kreditu i/ili depozitu neovisno o valuti, ročnosti, iznosu ili namjeni.

(3) Iznimno, odredbe članka 2. stavka 1. točaka 4., 5. i 6. ove Odluke ne odnose se na ugovore o kreditu osigurane zalogom u visini 100% novčanog depozita.

Sadržaj informacija

Članak 2.

(1) Osim minimalnog opsega informacija propisanih člankom 303. stavcima 4. i 5. Zakona o kreditnim institucijama i informacija iz članka 5. stavka 1. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013. i 147/2013.), kreditna institucija dužna je, prije zaključivanja ugovora iz članka 1. stavka 1. ove Odluke, potrošaču dati sljedeće informacije/pojašnjenja:

1. način otplate kredita (anuiteti ili rate), a ako postoji mogućnost izbora načina otplate, potrebno je pojasniti razliku između tih dviju vrsta otplate te pokazati primjer otplatnog plana za anuitetsku otplatu i otplatu u ratama;

2. osim informacije o načinu obračuna kamata, a ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, potrebno je pojasniti razliku između primjene relativnoga ili konformnoga kamatnjaka;

3. uz uvjete pod kojima se mogu mijenjati redovne i zatezne kamatne stope tijekom ugovornog odnosa, navesti parametre o čijem kretanju ovisi promjena redovne i zatezne kamatne stope, objašnjenje te ovisnosti kao i intervale praćenja prije donošenja odluke o promjeni;

4. na konkretnom primjeru prikazati (simulirati) utjecaj mogućeg povećanja redovne kamatne stope za dva postotna boda u odnosu na kamatnu stopu koja bi vrijedila u trenutku sklapanja ugovora na visinu mjesečnog anuiteta ili rate kod kredita, pri čemu simulirana kamatna stopa ne smije prelaziti stopu zakonskih zateznih kamata; kod kredita koji u početnom razdoblju imaju fiksnu, a nakon toga promjenjivu kamatnu stopu, prikazuje se (simulira) utjecaj povećanja promjenjive kamatne stope koja vrijedi u trenutku davanja informacija propisanih ovom Odlukom;

5. na konkretnom primjeru prikazati utjecaj moguće jednokratne deprecijacije domaće valute na visinu mjesečnog anuiteta ili rate kredita, i to:

a) u iznosu od 10% ako je glavnica vezana uz tečaj eura;

b) u iznosu od 35% ako je glavnica vezana uz tečaj bilo koje druge valute;

6. izračun zajedničkog utjecaja istodobnoga značajnog povećanja kamatne stope i značajne deprecijacije domaće valute opisanih u točkama 4. i 5. ovog stavka na visinu mjesečnog anuiteta ili rate;

7. naknade koje zaračunava korisniku kredita ili na teret deponenta te pojašnjenje u vezi s mogućom promjenjivošću tih naknada u vrijeme trajanja ugovora o kreditu/depozitu;

8. posljedice neizvršavanja obveza iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja kod ugovora o kreditu, tj. mogućnosti isplate oročenog depozita prije isteka ugovorenog roka sa svim posljedicama takvog postupanja, informacije o načinu postupanja s depozitom nakon isteka ugovorenog roka te informacije o uvjetima raspolaganja s depozitom maloljetnih osoba;

9. popis svih članaka Općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za pojedini proizvod.

(2) Ako je kredit nominiran u stranoj valuti, kreditna institucija dužna je potrošaču dati informacije iz stavka 1. ovog članka usporedno za isti iznos i rok dospijeća kredita koji se odobrava u domaćoj valuti.

(3) Ako u ponudi kreditne institucije ne postoji usporedivi kredit u domaćoj valuti, kreditna institucija dužna je to posebno naznačiti u Obrascu s informacijama i potrošaču uručiti informativnu listu iz članka 3. stavka 5. ove Odluke.

Oblik informacija

Članak 3.

(1) Informacije iz članka 2. ove Odluke kreditna institucija dužna je dati potrošačima u formi obrazaca koji se nalaze u Prilogu Odluke i čine njezin sastavni dio.

(2) Popis izabranih vrsta kredita i informacija uključenih u informativnu listu iz članka 2. stavka 3. ove Odluke sadržan je u Prilogu ove Odluke (IV. Obrazac) i čini njezin sastavni dio.

(3) Kreditne institucije dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti prvi ispunjeni Obrazac iz stavka 2. ovog članka najkasnije do 15. lipnja 2015.

(4) U slučaju promjene informacija uključenih u informativnu listu iz stavka 2. ovog članka kreditne institucije dužne su Hrvatskoj narodnoj banci odmah dostaviti novi Obrazac iz stavka 2. ovog članka.

(5) Hrvatska narodna banka će na temelju zaprimljenih popunjenih obrazaca iz stavka 2. ili stavka 4. ovog članka sastaviti informativnu listu ponude kredita u domaćoj valuti za sve kreditne institucije i objaviti je na svojim službenim internetskim stranicama.

Stupanje na snagu

Članak 4.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (»Narodne novine«, br. 130/2012.).

(2) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2015., osim članka 2. stavaka 2. i 3. ove Odluke, koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015.

O. br. 486-020/12-14/BV

Zagreb, 19. prosinca 2014.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

I. OBRAZAC s informacijama iz članka 2. Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja (ili prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge – kod potrošačkih kredita – kao dopuna Obrascu o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu propisanog na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o potrošačkom kreditiranju, »Narodne novine«, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013. i 147/2013.)

Red.br.

VRSTE INFORMACIJA

Za ponudu u domaćoj valuti

Za ponudu u kojoj je glavnica vezana uz tečaj strane valute

1.

Način otplate kredita (anuiteti ili rate)

Ako postoji mogućnost izbora načina otplate, pojašnjenje razlike između anuitetske otplate i otplate u ratama, na način da se prikaže iznos prvog anuiteta i prve i posljednje rate te ukupan iznos pretpostavljenih kamata tijekom razdoblja otplate za anuitetsku otplatu i otplatu na rate2.

Način obračuna kamata koji se primjenjuje na konkretan kredit

Ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, pojašnjenje razlike između primjene relativnoga i konformnoga kamatnjaka

(brojčano iskazati razliku na konkretnom primjeru)3.

Parametri o čijem kretanju ovisi promjena redovne i zatezne kamatne stope; pojašnjenje te ovisnosti; intervali praćenja prije donošenja odluke o promjeni i brojčani prikaz simulacije utjecaja povećanja redovne kamatne stope za dva postotna boda u odnosu na kamatnu stopu koja bi vrijedila u trenutku sklapanja ugovora na mjesečni iznos anuiteta (rate) za konkretan iznos kredita4.

Ako je primjenjivo

Pojašnjenje koje se odnosi na rizik promjene tečaja s brojčanim prikazom simulacije utjecaja značajne jednokratne deprecijacije domaće valute na mjesečni anuitet (ratu) za konkretan iznos kredita te brojčani prikaz utjecaja istodobnog povećanja kamatne stope za dva postotna boda u odnosu na kamatnu stopu koja bi vrijedila u trenutku sklapanja ugovora i značajne deprecijacije domaće valute na mjesečni anuitet (ratu) za konkretan iznos kredita5.

Ako je primjenjivo

Pojašnjenje u vezi s mogućom promjenjivošću naknada u vrijeme trajanja ugovora o kreditu6.

Posljedice neizvršavanja obveza iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora o kreditu te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja uz informaciju o pravu kreditne institucije da izabere redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja ovisno o vlastitoj procjeni7.

Popis svih članaka Općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za konkretni kreditII. OBRAZAC s informacijama iz članka 2. Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja (ili prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge – za ostale kredite potrošačima koji nisu regulirani Zakonom o potrošačkom kreditiranju)

Red.br.

VRSTE INFORMACIJA

Za ponudu u domaćoj valuti

Za ponudu u kojoj je glavnica vezana uz tečaj strane valute

1.

Naziv (tvrtka) kreditne institucije, adresa, broj telefona, broj telefaksa, elektronička adresa, internetska stranica


2.

Vrsta i iznos kredita (ako se radi o ponudi u kojoj je glavnica vezana uz tečaj strane valute, navesti informacije za isti iznos i rok dospijeća kredita koji se odobrava u domaćoj valuti)3.

Način otplate kredita (anuiteti ili rate)

Ako postoji mogućnost izbora načina otplate, pojašnjenje razlike između anuitetske otplate i otplate u ratama, na način da se prikaže iznos prvog anuiteta i prve i posljednje rate te ukupan iznos pretpostavljenih kamata tijekom razdoblja otplate za anuitetsku otplatu i otplatu na rate4.

Važeća nominalna godišnja stopa redovnih i zateznih kamata5.

Način obračuna kamata

Ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, pojašnjenje razlike između primjene relativnoga ili konformnoga kamatnjaka (brojčano iskazati razliku na konkretnom primjeru)6.

Uvjeti pod kojima se mogu mijenjati stope redovnih i zateznih kamata tijekom korištenja odnosno otplate kredita; parametri o čijem kretanju ovisi promjena redovne i zatezne kamatne stope; pojašnjenje te ovisnosti; intervali praćenja definiranih parametara prije donošenja odluke o promjeni te brojčani prikaz simulacije utjecaja povećanja redovne kamatne stope za dva postotna boda u odnosu na kamatnu stopu koja bi vrijedila u trenutku sklapanja ugovora na mjesečni iznos anuiteta (rate) za konkretan iznos kredita7.

Ako je primjenjivo

Valuta u kojoj je nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica; vrsta tečaja po kojem se isplaćuje i naplaćuje kredit; visina oscilacije te valute u odnosu na kunu u posljednjih 12 i 60 mjeseci s brojčanim prikazom simulacije utjecaja značajne jednokratne deprecijacije domaće valute na mjesečni anuitet (ratu) za konkretan iznos kredita te

brojčani prikaz utjecaja istodobnog povećanja kamatne stope za dva postotna boda u odnosu na kamatnu stopu koja bi vrijedila u trenutku sklapanja ugovora

i značajne deprecijacije domaće valute na mjesečni anuitet (ratu) za konkretan iznos kredita8.

Naknade odnosno provizije koje kreditna institucija zaračunava korisniku kredita i pojašnjenje u vezi s mogućom promjenjivošću tih naknada u vrijeme trajanja ugovora o kreditu9.

Efektivna kamatna stopa koja odražava ukupnu cijenu kredita izračunata u skladu s propisima Hrvatske narodne banke10.

Iznos otplate glavnice i kamata (uključujući i druge troškove) za pretpostavljeni iznos kredita, rokove otplate, broj i visinu otplatnih obroka11.

Ako je primjenjivo

Uvjeti polaganja depozita kod kreditne institucije (ako je to uvjet za odobravanje kredita)12.

Ako je primjenjivo

Mogućnosti i uvjeti prijeboja kredita i depozita (ako je polaganje depozita u kreditnu instituciju uvjet za odobravanje kredita), uključujući i zakonsku mogućnost prijeboja13.

Instrumenti osiguranja otplate kredita i drugi uvjeti koje postavlja kreditna institucija14.

Posljedice neizvršavanja obveza iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora o kreditu te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja uz informaciju o pravu kreditne institucije da izabere redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja ovisno o vlastitoj procjeni15.

Ako je primjenjivo

Pravo potrošača da odustane od ugovora i u kojem roku16.

Osoba za kontakt i broj telefona u slučaju dodatnih informacija


17.

Popis svih članaka Općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za konkretni kredit18.

Datum do kada vrijede informacije iz obrasca


III. OBRAZAC s informacijama iz članka 2. Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja (ili prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge – za depozite)

Red.br.

VRSTE INFORMACIJA


1.

Naziv (tvrtka) kreditne institucije, adresa, broj telefona, broj telefaksa, elektronička adresa, internetska stranica


2.

Vrsta i iznos depozita

(npr. ovisno o ročnosti, namjeni i valuti)

                                     

3.

Ako je primjenjivo

Valuta uz koju je vezan deponirani iznos; visina oscilacije te valute u odnosu na kunu u posljednjih 12 i 36 mjeseci


4.

Važeća nominalna godišnja stopa


5.

Način obračuna kamata

Ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, pojašnjenje razlike između primjene relativnoga ili konformnoga kamatnjaka

(brojčano iskazati razliku na konkretnom primjeru)


6.

Uvjeti pod kojima se može mijenjati kamatna stopa tijekom ugovorenog roka; parametri o čijem kretanju ovisi promjena kamatne stope; pojašnjenje te ovisnosti; intervali praćenja definiranih parametara prije donošenja odluke o promjeni


7.

Naknade odnosno provizije koje kreditna institucija zaračunava na teret deponenta i pojašnjenje u vezi s mogućom promjenjivošću tih naknada u vrijeme trajanja ugovora o depozitu


8.

Efektivna kamatna stopa koja odražava ukupan prinos na depozit izračunata u skladu s propisima Hrvatske narodne banke


9.

Najmanji iznos koji se prima kao depozit


10.

Ako je primjenjivo

Mogućnost isplate oročenog depozita prije isteka ugovorenog roka sa svim posljedicama takvog postupanja


11.

Način postupanja s depozitom nakon isteka ugovorenog roka


12.

Uvjeti raspolaganja s depozitom maloljetnih osoba


13.

Osnovne informacije o osiguranju depozita


14.

Osoba za kontakt i broj telefona u slučaju dodatnih informacija


15.

Popis svih članaka Općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za konkretan depozit


16.

Datum do kada vrijede informacije iz obrasca


IV. OBRAZAC – Popis izabranih vrsta kredita i informacije koje se uključuju u informativnu listu Hrvatske narodne banke

Kreditna institucija: __________________________________________

Red. br.

VRSTA KREDITA

IZABRANE INFORMACIJE

 

1.

Gotovinski nenamjenski krediti

Najveći iznos (u kunama)*

 

Najduži rok (u mjesecima)

 

2.

Krediti za kupnju motornih vozila

Najveći iznos (u kunama)

                                         

Najduži rok (u mjesecima)

 

3.

Krediti za obrazovanje

Najveći iznos (u kunama)

 

Najduži rok (u mjesecima)

 

4.

Hipotekarni krediti

Najveći iznos (u kunama)

 

Najduži rok (u mjesecima)

 

5.

Stambeni krediti za kupnju stana/kuće

Najveći iznos (u kunama)

 

Najduži rok (u mjesecima)

 

6.

Stambeni krediti za adaptaciju

Najveći iznos (u kunama)

 

Najduži rok (u mjesecima)

 

7.

Ostali krediti u domaćoj valuti

Najveći iznos (u kunama)

 

Najduži rok (u mjesecima)

 

Napomena: Ako kreditna institucija nema u ponudi neke od izabranih vrsta kredita u domaćoj valuti, u odgovarajuća polja Obrasca upisuje se »NEMA U PONUDI«.

* Najveći iznos podrazumijeva maksimalan iznos kredita u domaćoj valuti koji kreditna institucija ima u ponudi u okviru svake od navedenih vrsta kredita, uz koji se navodi i najduži rok na koji se taj iznos kredita može i odobriti.

Datum popunjavanja:                   Odgovorna osoba:

2 07.01.2015 Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge 2 07.01.2015 Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge 2 07.01.2015 Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge