Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

NN 17/2015 (13.2.2015.), Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

326

Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013) i članka 30. stavka 3., a u vezi s člankom 32. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine donijela

ODLUKU

O ZAVIČAJNIM DIVLJIM VRSTAMA ČIJE JE UZIMANJE IZ PRIRODE I ODRŽIVO KORIŠTENJE DOPUŠTENO

I.

Ovom Odlukom se određuju zavičajne divlje vrste čije se uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušta uz provedbu mjera upravljanja i zaštite te sadržaj izvješća o načinu i količini korištenja zavičajne divlje vrste koje nadležna tijela podnose središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi utvrđivanja i praćenja stanja populacije zavičajne divlje vrste, sukladno propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta, odnosno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka.

II.

Popis zavičajnih divljih vrsta iz točke I. ove Odluke nalazi se u Prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. Popis sadrži odredbe o lovnim vrstama prema posebnim propisima iz područja lovstva, ribolovnim vrstama prema posebnim propisima iz područja slatkovodnog ribarstva te vrstama koje se temeljem propisa iz područja zaštite prirode koriste u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, koje su ujedno navedene u:

– Prilogu V. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) i

- Prilogu II. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/147/EZ).

Zavičajne divlje vrste u Prilogu ove Odluke navode se nazivom reda, porodice i vrste, i to znanstvenim i hrvatskim nazivom. Uz svaku zavičajnu divlju vrstu navodi se i nadležno tijelo koje prema propisima iz područja lovstva, slatkovodnog ribarstva, odnosno zaštite prirode vodi evidenciju o načinu i količini korištenja divlje vrste, kao i prilog direktive iz stavka 1. ove točke u kojem je vrsta navedena, uz dodatne napomene, gdje je to potrebno.

III.

Nadležno tijelo navedeno uz naziv svake zavičajne divlje vrste s popisa u Prilogu ove Odluke, podnosi izvješće Ministarstvu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013).

IV.

Izvješće iz točke III. ove Odluke sadrži podatke potrebne za utvrđivanje izvješća o stanju populacija vrsta iz Priloga ove Odluke koje Republika Hrvatska podnosi Europskoj komisiji temeljem članka 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ, odnosno članka 12. Direktive 2009/147/EZ, a osobito sadrži sljedeće podatke:

1. Za vrste iz skupina sisavaca (Mammalia) i riba (Pisces):

1. naziv vrste (znanstveni i hrvatski) te kôd vrste,

2. rasprostranjenost vrste na državnoj razini (kartografski prikaz u GIS-u),

3. podatke o vrsti za svaku biogeografsku regiju u kojoj je vrsta rasprostranjena:

a) naziv biogeografske regije, izvore podataka,

b) područje rasprostranjenosti (površina u km2, metoda procjene, procjena kratkoročnog i dugoročnog trenda populacije),

c) podatke o populaciji (procjena veličine populacije, vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, kratkoročni i dugoročni trend populacije, metode procjene trenda populacije),

d) podatke o staništu vrste (površina u km2, vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, metoda procjene, kvaliteta staništa, kratkoročni i dugoročni trend, površina staništa prikladnog za vrstu),

e) pritisci (popis najznačajnijih pritisaka, metode procjene pritisaka),

f) prijetnje (popis najznačajnijih prijetnji, metode procjene prijetnji),

g) zaključke o procjeni stanja očuvanja vrste (na kraju razdoblja izvješćivanja).

2. Za vrste iz skupine ptica (Aves):

1. podatke o vrsti: naziv vrste (znanstveni i hrvatski), kôd vrste, sezona prikupljanja podataka (gnijezdeća, zimujuća ili preletnička populacija),

2. podatke o veličini populacije: vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, procjena veličine populacije, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka,

3. trend populacije: kratkoročni i dugoročni trend, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka,

4. podaci o gniježđenju i rasprostranjenosti: vremensko razdoblje/godina prikupljanja podataka, kartografski prikaz prisutnosti u GIS-u, površina rasprostranjenosti, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka,

5. trend područja gniježđenja: kratkoročni i dugoročni trend, metoda i kvaliteta procjene, izvor podataka.

V.

Izvješće iz točke III. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku temeljem evidencije, odnosno baze podataka koju vodi nadležno tijelo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/47

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

POPIS ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA ČIJE ODRŽIVO KORIŠTENJE SE DOPUŠTA I NADLEŽNIH TIJELA KOJA VODE EVIDENCIJU O NAČINU I KOLIČINI NJIHOVA KORIŠTENJA

ANIMALIA – ŽIVOTINJE

CHORDATA – SVITKOVCI

MAMMALIA – SISAVCI

RED

PORODICA

VRSTA – znanstveni naziv

VRSTA – hrvatski naziv

NADLEŽNO TIJELO

NAPOMENA

DIREKTIVA I PRILOG DIREKTIVE

Carnivora

Canidae

Canis aureus

čagalj

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DS; Prilog V.

 

Mustelidae

Martes martes

kuna zlatica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DS; Prilog V.

 

Mustela putorius

tvor

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DS; Prilog V.

Cetartiodactyla

Bovidae

Rupicapra rupicapra

divokoza

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

osim Rupicapra rupicapra balcanica

DS; Prilog V.

AVES – PTICE

Anseriformes

Anatidae

Anser fabalis

guska glogovnjača

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Anas platyrhynchos

divlja patka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Anas querquedula

patka pupčanica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Anas crecca

kržulja

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Aythya ferina

glavata patka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Aythya fuligula

krunasta patka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

Charadriiformes

Scolopacidae

Gallinago gallinago

šljuka kokošica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

negnijezdeća populacija

DP; Prilog II., Dio A

 

Scolopax rusticola

šljuka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

negnijezdeća populacija

DP; Prilog II., Dio A

Columbiformes

Columbidae

Columba livia

divlji golub

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Columba palumbus

golub grivnjaš

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

Galliformes

Phasianidae

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Alectoris chukar

čukar

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio B

 

Perdix perdix

trčka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

 

Coturnix coturnix

prepelica

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio B

Gruiformes

Rallidae

Fulica atra

liska

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio A

Passeriformes

Corvidae

Garrulus glandarius

šojka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio B

 

Pica pica

svraka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio B

 

Corvus monedula

čavka

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio B

 

Corvus frugilegus

gačac

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio B

 

Corvus corone cornix

siva vrana

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lovstva

 

DP; Prilog II., Dio B

AMPHIBIA – VODOZEMCI 

Anura

Ranidae

Pelophylax ridibundus

velika zelena žaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

 

DS; Prilog V.

 

Pelophylax kl. esculentus

zelena žaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode


DS; Prilog V.

 

Rana temporaria

livadna smeđa žaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

 

DS; Prilog V.

RIBE 

Acipenseriformes

Acipenseridae

Accipenser ruthenus

kečiga

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva

 

DS; Prilog V.

Cypriniformes

Cyprinidae

Aspius aspius

bolen

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva

 

DS; Prilog V.

PLANTAE – BILJKE 

PTERIDOPHYTA – PAPRATNJAČE 

 

Lycopodiaceae

Lycopodium annotinum L.

jednoljetna crvotočina

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

 

DS; Prilog V.

 

Lycopodiaceae

Lycopodium clavatum L.

kijačasta crvotočina

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

 

DS; Prilog V.

 

Lycopodiaceae

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. F. P. Mart.

sjajna huperzija

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

 

DS; Prilog V.

SPERMATOPHYTA – SJEMENJAČE

 

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.

visibaba

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

 

DS; Prilog V.

 

Liliaceae

Ruscus aculeatus L.

bodljikava veprina

središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

 

DS; Prilog V.
DP – Direktiva o pticama


DS – Direktiva o staništima


17 13.02.2015 Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno