Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda

NN 18/2015 (18.2.2015.), Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda

18 18.02.2015 Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

384

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 14/2014), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1007/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O NAZIVIMA TEKSTILNIH VLAKANA I POVEZANOM OZNAČIVANJU I OBILJEŽAVANJU SIROVINSKOG SASTAVA TEKSTILNIH PROIZVODA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nadležna tijela i njihove ovlasti za provedbu Uredbe (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda i o stavljanju izvan snage direktive Vijeća 73/44/EEZ te direktiva 96/73/EZ i 2008/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 272, 18. 10. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležno tijelo

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj je središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

Nadzor nad tržištem

Članak 3.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Uredbe u nadležnosti je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, nadležni inspektor ima ovlasti poduzeti mjere sukladno propisu kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i prava i obveze gospodarskih subjekata koji iste proizvode stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/13-01/199

Urbroj: 526-03-01-02/1-15-09

Zagreb, 5. veljače 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.