Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

NN 23/2015 (27.2.2015.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

23 27.02.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

492

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – OiR USRH), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA PODMIRENJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE S INVALIDITETOM

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se korisnici, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i redovite studente s invaliditetom poslijediplomskih studija.

Članak 2.

Pojmovi koji se u ovom pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

KORISNICI NOVČANE POTPORE

Članak 3.

(1) Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza (u daljnjem tekstu: pravo na novčanu potporu) ostvaruju redoviti studenti na preddiplomskom sveučilišnom, diplomskom sveučilišnom, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom, kratkom stručnom, preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju te redoviti studenti poslijediplomskih studija visokog učilišta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog pravilnika.

(2) Pravo na novčanu potporu iz stavka 1. ovog članka ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom (u daljnjem tekstu: studenti) od najmanje 60% tjelesnog i osjetilnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj: 153/14).

UVJETI ZA OSTVARIVANJE I TRAJANJE PRAVA NA NOVČANU POTPORU

Članak 4.

(1) Zahtjev za dodjelu novčane potpore studenti mogu podnijeti nakon upisa na visoko učilište, sukladno članku 3. stavku 1. ovog pravilnika.

(2) Pravo na novčanu potporu student može ostvariti u razdoblju propisanog trajanja studija uvećanoga za 12 mjeseci, a utvrđuje se na temelju potvrde visokog učilišta o statusu studenta.

(3) Studenti koji u akademskoj godini podnošenja zahtjeva nisu prvi put upisali godinu studija ostvaruju pravo na novčanu potporu ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

(4) Pravo na novčanu potporu ne ostvaruju:

– studenti koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskim godina iznosi manje od 30. U akademskoj godini u kojoj je student imao upisano mirovanje studijskih prava iz članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ne računaju se u ovaj kriterij;

– studenti koji su dva puta mijenjali studijski program i treći put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu na istoj razini studija;

– studenti koji se upisuju ponovno na istu razinu studija na kojoj su stekli kvalifikaciju, a za koju su već prethodno ostvarivali pravo na novčanu potporu;

– studenti koji primaju novčanu potporu za prijevoz iz drugih izvora;

– studenti koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovog članka;

– studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju podnose prijavu;

– studenti poslijediplomskih studija koji ne upišu viši semestar u novoj akademskoj godini.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POTPORU

Članak 5.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnosi se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na prijavnom obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) U sklopu prijavnoga obrasca student izjavljuje da ne prima novčanu potporu za prijevoz iz drugih izvora.

(3) Zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnositelji prilažu:

– presliku obje strane osobne iskaznice;

– presliku putovnice (na stranici sa slikom) ako je riječ o državljanima zemalja članica Europske unije;

– rješenje o postotku tjelesnog oštećenja koje je izdalo nadležno tijelo;

– potvrdu nadležnog tijela za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe ili rješenje o utvrđenoj općoj nesposobnosti za rad (odnosi se na studente poslijediplomskih studija);

– uvjerenje o prijavi boravišta koje izdaje nadležno tijelo ako je adresa stanovanja studenta različita od adrese prebivališta;

– potvrdu o upisu u semestar u akademskoj godini koju izdaje visoko učilište.

(4) Zahtjev se smatra valjanim ako je prijavni obrazac s internetske stranice Ministarstva uredno ispunjen i ovjeren od visokog učilišta te zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom iz stavka 3. ovog članka poslan na adresu Ministarstva.

(5) Ako se utvrdi da podnositelji zahtjeva nisu dostavili potpunu dokumentaciju iz stavka 3. ovog članka, Ministarstvo će o tome u roku od 30 dana pismeno obavijestiti podnositelje te tražiti dopunu dokumentacije.

NAMJENA NOVČANE POTPORE

Članak 6.

(1) Novčanom potporom za podmirenje dijela troškova prijevoza studentima s invaliditetom daje se novčana potpora za dio troškova prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta pohađanja visokog učilišta i za obavljanje ostalih studijskih obveza.

(2) Ministarstvo pribavlja privolu studenata, na obrascima za prijavu, za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka, za svrhu iz stavka 1. ovog članka, a sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11).

VISINA I NAČIN ISPLATE NOVČANE POTPORE

Članak 7.

(1) Visinu iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza određuje ministar odlukom koja se donosi prije početka akademske godine, sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske.

(2) Ministar može mijenjati visinu iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza tijekom akademske godine, ovisno o osiguranim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske.

(3) Novčana potpora isplaćuje se za razdoblje od početka do kraja pojedinačne akademske godine sukladno članku 80. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili iznimno od dana izdavanja rješenja o postotku tjelesnog oštećenja ako student u tom trenutku ispunjava uvjete iz članka 3. i 4. ovog pravilnika.

(4) Novčani iznos odobrene novčane potpore isplaćuje se mjesečno na žiroračun korisnika novčane potpore.

(5) Novčana potpora ne isplaćuje se za razdoblje od 16. srpnja do 31. kolovoza.

ODLUKA O NOVČANOJ POTPORI

Članak 8.

(1) Za svakog podnositelja zahtjeva za ostvarivanjem prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza Ministarstvo će donijeti Odluku o ostvarivanju ili o neostvarivanju prava na novčanu potporu.

(2) Podnositelji zahtjeva koji Odlukom Ministarstva nisu ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza mogu u roku od osam (8) dana od dana primitka Odluke uputiti pismeni prigovor Ministarstvu.

(3) Ministarstvo donosi Odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju pismenoga prigovora u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

OBAVIJEST O PROMIJENJENIM OKOLNOSTIMA U SVEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA NA NOVČANU POTPORU

Članak 9.

(1) Studenti koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza obvezuju se pismeno izvijestiti Ministarstvo o upisu mirovanja obveza studenata, gubitku statusa redovitoga studenta (diplomiranje, ispis s visokog učilišta), prijelazu na drugo visoko učilište, prijelazu na izvanredni studij odnosno o neizvršavanju semestralnih obveza u predviđenom roku, u roku od 15 dana od dana nastanka navedenih okolnosti. Studenti poslijediplomskih studija obvezni su pismeno izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama u svezi sa studijem (obavijest o ispisu ili završetku poslijediplomskoga studija), u roku od 15 dana od dana nastanka navedenih okolnosti.

(2) Studenti iz stavka 1. ovog članka obvezuju se pismeno izvijestiti Ministarstvo o promjeni osobnih podataka, kao i o promjeni prijavljenog prebivališta ili boravišta.

(3) Ako studenti ne obavijeste Ministarstvo o promijenjenim okolnostima iz stavka 1. ovog članka te i dalje nastave primati novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza, bit će dužni izvršiti povrat sredstava koja su im isplaćena za razdoblje u kojem sukladno ovom pravilniku nisu ostvarivali uvjete za novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/15-07/00002

Urbroj: 533-20-15-0001

Zagreb, 24. veljače 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.