Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

NN 26/2015 (9.3.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

HRVATSKI SABOR

540

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. veljače 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/13

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 4. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Članak 1.

U Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.) u članku 1.a iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (tekst značajan za EGP i Švicarsku).«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4. i 5. postaju podstavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 5. točki 3. iza riječi: »ratni brod,« dodaje se riječ: »podmornica,«.

U točki 7. iza riječi: »plovni objekt« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući podmornicu,«.

Iza točke 54. dodaju se točke 55. i 56. koje glase:

»55) plovni put jest morski pojas dovoljno dubok i širok za sigurnu plovidbu plovnog objekta,

56) objekti sigurnosti plovidbe jesu objekti i/ili tehnički sustavi kojima se vizualno, zvučno, elektromagnetskim valovima ili na drugi način dostavljaju, zaprimaju ili razmjenjuju informacije značajne za sigurnost ljudi i plovnih objekata na moru, zaštitu morskog okoliša ili sigurnosnu zaštitu ljudi, pomorskih objekata i luka, a koji se ne nalaze na plovnom objektu. Objekti sigurnosti plovidbe mogu biti objekti pomorske signalizacije, obalne radijske postaje i drugi objekti sigurnosti plovidbe.«.

Članak 3.

Iza članka 9.a dodaje se članak 9.b koji glasi:

»Članak 9.b

(1) Strana podmornica i drugo podvodno prijevozno sredstvo dužno je za vrijeme prolaska unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske ploviti morskom površinom i vijati zastavu svoje države i zastavu Republike Hrvatske.

(2) Iznimno, Ministarstvo uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane, ako to zahtijevaju posebno opravdani interesi, može odobriti plovidbu stranih podmornica i drugih podvodnih prijevoznih sredstava ispod morske površine, a odobrenje za plovidbu stranih ratnih podmornica ispod morske površine izdaje ministarstvo nadležno za poslove obrane.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Strani ratni brod, strani javni brod, strani ribarski brod ili brodica te strani znanstvenoistraživački brod ili drugi strani brod ili brodica kojim se obavlja istraživanje smije uploviti u unutarnje morske vode Republike Hrvatske, ako za to prethodno dobije odobrenje:

1) za strani ratni brod – ministarstva nadležnog za poslove obrane,

2) za strani javni brod i znanstvenoistraživački brod ili drugi strani brod ili brodicu kojim se obavlja istraživanje – Ministarstva uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,

3) za strani ribarski brod – Ministarstva.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odobrenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za strani znanstvenoistraživački brod ili drugi strani brod ili brodicu kojim se obavlja istraživanje izdaje se u postupku izdavanja odobrenja iz članka 13., 31., 40. i 44. ovoga Zakonika.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Strani znanstvenoistraživački brod ili drugi strani brod ili brodica kojim se obavlja istraživanje iz stavka 3. ovoga članka dužan je Ministarstvu najaviti dolazak u roku od najmanje pet dana prije uplovljenja.«.

Članak 5.

U članku 12. riječi: »i uz plaćanje naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja čiju visinu propisuje ministar« brišu se.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe te hrvatski ratni brod mogu obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske samo uz odobrenje Ministarstva.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje uz prethodnu suglasnost središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove obrane, unutarnjih poslova, znanosti, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, gospodarstva i kulture.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje u roku od šest mjeseci od dana primitka zahtjeva.

(4) Istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se u skladu s posebnim propisima uz udovoljavanje uvjetima sigurnosti plovidbe.

(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, hrvatski ratni brod može obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja iz stavka 1. ovoga članka samo uz odobrenje Ministarstva.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, domaće i strane pravne i fizičke osobe mogu obavljati arheološko istraživanje, fotografiranje i/ili druge oblike dokumentiranja kulturnog dobra na moru, morskom dnu i podzemlju unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove kulture koje se izdaje uz prethodnu suglasnost Ministarstva glede sigurnosti plovidbe i ministarstva nadležnog za poslove obrane glede interesa obrane.

(7) Tijekom istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja iz stavka 1. ovoga članka, ako se provodi brodom koji je ujedno i ratni brod, mora biti nazočan najmanje jedan stručni pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno ministarstva nadležnog za poslove obrane.«.

Članak 7.

U članku 17. stavcima 1. i 2. riječi: »najbližu lučku kapetaniju ili lučku ispostavu« zamjenjuju se riječima: »službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom«.

Članak 8.

U članku 21. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka strani plovni objekt dužan je odmah obavijestiti službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom.«.

Članak 9.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe te hrvatski ratni brod mogu obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja teritorijalnog mora Republike Hrvatske samo uz odobrenje Ministarstva.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje uz prethodnu suglasnost središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove obrane, unutarnjih poslova, znanosti, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, gospodarstva i kulture.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje u roku od šest mjeseci od dana primitka zahtjeva.

(4) Istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se u skladu s posebnim propisima uz udovoljavanje uvjetima sigurnosti plovidbe.

(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, hrvatski ratni brod može obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja iz stavka 1. ovoga članka samo uz odobrenje Ministarstva.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, domaće i strane pravne i fizičke osobe mogu obavljati arheološko istraživanje, fotografiranje i/ili druge oblike dokumentiranja kulturnog dobra na moru, morskom dnu i podzemlju teritorijalnog mora Republike Hrvatske uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove kulture koje se izdaje uz prethodnu suglasnost Ministarstva glede sigurnosti plovidbe i ministarstva nadležnog za poslove obrane glede interesa obrane.

(7) Tijekom istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja iz stavka 1. ovoga članka, koje se provodi brodom koji je ujedno i ratni brod, mora biti nazočan najmanje jedan stručni pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno ministarstva nadležnog za poslove obrane.

(8) Uvjete za uplovljavanje, prolazak i boravak stranih, ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova i drugih stranih brodova ili brodica kojima se obavlja istraživanje u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, kao i uvjete i način obavljanja istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskog dna ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora, epikontinentalnog i gospodarskog pojasa Republike Hrvatske propisat će Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 10.

U članku 42. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Granice epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske i Talijanske Republike utvrđene su Sporazumom između Vlade SFRJ i Vlade Talijanske Republike o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između dvije zemlje iz 1968. godine.

(3) Do postizanja sporazuma o razgraničenju epikontinentalnog pojasa sa Crnom Gorom, Republika Hrvatska će, sukladno pravilima međunarodnog prava i odredbama Konvencije UN-a o pravu mora, uživati suverena prava i jurisdikciju u tome prostoru do crte sredine koja se nastavlja na vanjsku granicu teritorijalnog mora u Bokokotorskom zaljevu u smjeru pučine.«.

Članak 11.

U članku 47. stavku 1. podstavku 1. riječi: »plovni putovi u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »plovni putovi i objekti sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, hidrografska djelatnost, traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom, obalne radiopostaje, pomorska meteorološka i hidrološka služba«.

Članak 12.

U članku 48. stavku 1. riječi: »i trgovačko društvo koje se brine o održavanju i obilježavanju plovnih putova« zamjenjuju se riječima: »ili obavlja peljarenje, trgovačko društvo koje obavlja poslove postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe, odnosno poslove uređivanja i održavanja plovnosti plovnih putova,«.

Članak 13.

Naziv Glave II. iznad članka 50. mijenja se i glasi: »USLUGE SIGURNOSTI PLOVIDBE«.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Republika Hrvatska radi zaštite ljudskih života i sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske osigurava pružanje usluga od javnog interesa kako slijedi:

a) uređivanje i održavanje plovnih putova,

b) postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe,

c) obavljanje hidrografske djelatnosti,

d) traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru,

e) nadzor i upravljanje pomorskim prometom,

f) radioslužbu obalnih radijskih postaja,

g) pomorsku meteorološku i hidrološku službu i

h) druge usluge sigurnosti plovidbe utvrđene međunarodnim ugovorima.

(2) Poslove iz stavka 1. podstavka d) i e) obavlja Ministarstvo.

(3) Poslove iz stavka 1. podstavka a), b) i f) obavlja trgovačko društvo Plovput d. o. o. kao javnu ovlast.

(4) Poslove iz stavka 1. podstavka c) obavlja Hrvatski hidrografski institut u skladu s odredbama ovoga Zakonika i posebnog propisa kojim je uređeno obavljanje hidrografske djelatnosti.

(5) Poslove iz stavka 1. podstavka g) obavlja Državni hidrometeorološki zavod u skladu s odredbama ovoga Zakonika i posebnog propisa kojim je uređeno obavljanje hidrometeorološke djelatnosti.

(6) Upravni nadzor nad provođenjem poslova iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

(7) Tijela iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka dužna su svake godine dostaviti Ministarstvu godišnji plan rada za sljedeću godinu i godišnje izvješće o realizaciji plana rada i stanju sigurnosti plovidbe za prethodnu godinu.«.

Članak 14.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Plovni putovi izvan lučkih područja, kako su utvrđena posebnim propisom, uređuju se i održavaju u skladu s Programom uređenja i održavanja plovnih putova koji naputkom donosi ministar za razdoblje od pet godina na prijedlog trgovačkog društva Plovput d. o. o. sukladno Strategiji iz članka 6. stavka 7. ovoga Zakonika.

(2) Plovne putove koji se nalaze u lučkim područjima, kako su utvrđena u skladu s posebnim propisom, dužno je uređivati i održavati tijelo koje upravlja lukom prema dubinama iz službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i temeljiti se na procjeni rizika za sigurnost plovidbe, ljudske živote i imovinu na moru.

(4) Za uređivanje i održavanje plovnih putova iz stavka 1. ovoga članka i usluga od javnog interesa iz članka 50. stavka 1. podstavaka d) i e) vlasnici ili korisnici plovnih objekata i drugih objekata namijenjenih za plovidbu, osim broda i ratnog broda plaćaju naknadu za sigurnost plovidbe kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Naknada se utvrđuje u odnosu na kategoriju, vrstu, veličinu i namjenu plovnog objekta.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, naknadu za sigurnost plovidbe ne plaćaju plovni objekti koji se koriste pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj te plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

(6) Naknada iz stavka 4. ovoga članka prihod je državnog proračuna od čega je 50% namjenski prihod koji se koristi za razvoj i održavanje materijalnih sredstava za traganje i spašavanje na moru i sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, uređivanje i održavanje plovnih putova, te na troškove naplate te naknade.

(7) Visinu naknade za sigurnost plovidbe iz stavka 4. ovoga članka, osnovice za njezin obračun i pojedine izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba iz stavka 5. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar u suradnji s ministrom nadležnim za poslove financija.«.

Članak 15.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Objekti sigurnosti plovidbe postavljaju se u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske kako bi se osiguralo sigurno odvijanje pomorskog prometa.

(2) Trgovačko društvo Plovput d. o. o. postavlja objekte sigurnosti plovidbe i održava njihov ispravan rad.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, objekte sigurnosti plovidbe koji se nalaze u lučkim područjima, kako su utvrđena posebnim propisom, dužno je postaviti i održavati tijelo koje upravlja lukom.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, objekte sigurnosti plovidbe kojima se obilježavaju objekti, sredstva ili drugi zahvati na moru ili na obali koji predstavljaju stalne ili privremene zapreke na plovnom putu (mostovi, kabeli, potonuli objekti, objekti za istraživanje i iskorištavanje industrijskih i ostalih mineralnih sirovina i sl.) dužan je postaviti i održavati investitor, vlasnik ili korisnik tog objekta ili sredstva odnosno nositelj zahvata.

(5) Na objekte sigurnosti plovidbe iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je postavljati natpise te je zabranjeno objekte sigurnosti plovidbe oštećivati i neovlašteno postavljati, uklanjati, zamjenjivati ili mijenjati njihovo značenje.

(6) Za postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe, osim objekata sigurnosti plovidbe iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, i usluge od javnog interesa iz članka 50. stavka 1. podstavka f) plovni objekti kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske plaćaju naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe. Naknada se utvrđuje u odnosu na kategoriju, vrstu, veličinu i namjenu plovnog objekta.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka naknadu ne plaćaju brodovi koji se koriste pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj, kao i javni brodovi, ratni brodovi, brodice i jahte te drugi plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

(8) Naknada iz stavka 6. ovoga članka prihod je trgovačkog društva Plovput d. o. o.

(9) Kada sredstva prikupljena od naknade iz stavka 6. ovoga članka, kao i sredstva iz ostalih prihoda trgovačkog društva Plovput d. o. o. nisu dovoljna za poslove iz stavka 2. ovoga članka, ista se osiguravaju u državnom proračunu.

(10) Visinu naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe iz stavka 6. ovoga članka i osnovice za njezin obračun i pojedine izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba iz stavka 7. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar na prijedlog trgovačkog društva Plovput d. o. o.

(11) Ministar će propisom iz članka 54. stavka 6. ovoga Zakonika propisati podrobnije obveze postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.«.

Članak 16.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o objektima sigurnosti plovidbe i fizičkim ili pravnim osobama koje postavljaju i održavaju objekte sigurnosti plovidbe vode se u Registru objekata sigurnosti plovidbe.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javna knjiga koja se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi trgovačko društvo Plovput d. o. o.

(4) Fizičke ili pravne osobe koje postavljaju i/ili održavaju objekte sigurnosti plovidbe dužne su dostavljati podatke o objektima sigurnosti plovidbe u registar iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Fizičke ili pravne osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su o promjeni statusa objekta sigurnosti plovidbe bez odgađanja obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju.

(6) Poslovi iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se kao javna ovlast.

(7) Ministar će propisom iz članka 54. stavka 6. ovoga Zakonika propisati način i uvjete uspostave i vođenja te sadržaj registra objekata sigurnosti, kao i podrobnije obveze fizičkih i pravnih osoba iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 17.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Objekti sigurnosti plovidbe klasificiraju se po vrstama i kategoriziraju s obzirom na njihov značaj za sigurnost plovidbe.

(2) Potreban broj, vrstu, poziciju odnosno područje rada objekata sigurnosti plovidbe, osim objekata iz članka 52. stavaka 3. i 4. ovoga Zakonika, njihov značaj te promjene ili njihovo uklanjanje/deaktiviranje utvrđuje Ministarstvo postupkom procjene prometnog opterećenja i rizika za ljudske živote i imovinu na moru te za okoliš najmanje svake tri godine.

(3) Obvezu postavljanja objekata sigurnosti plovidbe iz članka 52. stavaka 3. i 4. ovoga Zakonika, njihovu vrstu, značaj, poziciju odnosno područje rada, karakteristike te rokove postavljanja određuje nadležna lučka kapetanija.

(4) U postupcima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka trgovačko društvo Plovput d. o. o. utvrđuje jedinstveni broj objekta sigurnosti plovidbe, naziv, karakteristiku, točnu poziciju te prema potrebi visinu nad morem, domet i obilježje svjetla odnosno druge tehničke karakteristike objekta sigurnosti plovidbe.

(5) Ako osoba iz članka 52. stavaka 3. i 4. ovoga Zakonika ne postavi objekt sigurnosti plovidbe ili ako ga ne održava u ispravnom stanju, trgovačko društvo Plovput d. o. o. će na zahtjev nadležne lučke kapetanije, a na teret te osobe, postaviti objekt sigurnosti plovidbe ili ga dovesti u ispravno stanje.

(6) Način i uvjete postavljanja odnosno uklanjanja i deaktiviranja, održavanja, klasifikacije i kategorizacije objekata sigurnosti plovidbe, sustav obilježavanja (balisaže) te vrste i karakteristike objekata sigurnosti plovidbe iz ovoga članka pravilnikom utvrđuje ministar.«.

Članak 18.

Iza članka 54.a dodaju se članci 54.b i 54.c koji glase:

»Članak 54.b

(1) Na plovnim putovima Republike Hrvatske obavlja se hidrografska djelatnost radi hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe u skladu s posebnim propisima.

(2) Poslove i djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka obavlja Hrvatski hidrografski institut.

(3) Za obavljanje poslova i djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka koriste se objekti hidrografije (mareografska postaja, strujomjerna postaja označena plutačom, termistorska postaja označena plutačom, valografska plutača, višenamjenska oceanografska plutača i sl.).

(4) Na objekte hidrografije iz stavka 3. ovoga članka zabranjeno je neovlašteno postavljati natpise te je zabranjeno objekte hidrografije oštećivati i neovlašteno uklanjati, zamjenjivati ili mijenjati njihovo značenje.

Članak 54.c

(1) Sportske i druge aktivnosti mogu se obavljati na plovnom putu samo uz prethodno odobrenje koje izdaje nadležna lučka kapetanija i uz uvjete i mjere sigurne plovidbe utvrđene tim odobrenjem.

(2) Prethodno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja namjerava obavljati sportske ili druge aktivnosti na plovnom putu u upravnom postupku.

(3) Žalba protiv odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Nositelj zahvata, investitor ili vlasnik građevine ili drugog stalnog ili privremenog objekta ili sredstva na moru, morskom dnu ili priobalju u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske dužan je iste održavati u stanju koje ne predstavlja opasnost za ljudske živote i sigurnost plovidbe te osigurati mjere sigurne plovidbe iz stavka 1. ovoga članka, sukladno odredbama ovoga Zakonika i propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika.«.

Članak 19.

U članku 57. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Lučke kapetanije vode Registar luka iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku.

(3) Tijelo koje razvrstava luke u skladu s posebnim propisima i tijelo koje upravlja lukom dužni su dostavljati podatke u Registar luka iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Uvjete za sigurnost plovidbe u luci, način utvrđivanja tih uvjeta te vođenja registra o lukama iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakonika.«.

Članak 20.

U članku 102. stavku 1. točki 2. riječi: »pomorskog okoliša« zamjenjuju se riječima: »morskog okoliša«.

U stavku 3. iza riječi: »Republike Hrvatske« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim plutajućeg objekta koji se postavlja ili upotrebljava u luci«.

Članak 21.

Članak 109.a briše se.

Članak 22.

U članku 129. stavku 1. riječi: »ako međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije uređeno« zamjenjuju se riječima: »ako drukčije nije uređeno međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (tekst značajan za EGP i Švicarsku)«.

Članak 23.

U članku 132. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»(4) U svrhu ishođenja rješenja o povjeravanju izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka, odnosno suglasnosti o povjeravanju obrazovanja iz stavka 2. ovoga članka, pomorsko učilište mora ispuniti uvjete za održavanje obrazovanja i/ili izobrazbe u pogledu nastavnika i programa, tehničke opremljenosti te uvedenog i održavanog sustava kvalitete.

(5) Kada je uvjet za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti polaganje odgovarajućeg ispita, isti se polaže pred povjerenstvom Ministarstva odnosno lučke kapetanije imenovanim od strane ministra.

(6) Sve administrativne poslove oko povjeravanja izobrazbe ili izdavanja suglasnosti pomorskim učilištima, izdavanja svjedodžbi o osposobljenosti, poslove u svezi s organizacijom i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo ili lučka kapetanija za što im pripada naknada.

(7) Naknadu iz stavka 6. ovoga članka plaćaju pomorska učilišta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnosno osobe koje polažu ispite iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Iznimno, naknadu iz stavka 6. ovoga članka ne plaćaju pomorska učilišta koja se financiraju isključivo iz državnog proračuna ili proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave.

(9) Naknada iz stavka 6. ovoga članka prihod je državnog proračuna od kojeg se 50% iznosa koristi namjenski za pokriće troškova održavanja praktičnog dijela ispita i troškova naknade za članove ispitnih povjerenstava.

(10) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama.«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 11., mijenja se i glasi:

»(11) Uvjete i način stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti pomoraca, uvjete za povjeravanje izobrazbe ili izdavanja suglasnosti pomorskim učilištima za obrazovanje pomoraca, kao i visinu te raspodjelu naknade propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 24.

U članku 145. stavku 3. iza riječi: »odgovaraju« dodaju se riječi: »vlasnik broda,«.

Članak 25.

U članku 146. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza riječi: »palube« umjesto točke stavlja se zarez, a riječi: »odnosno drugi neposredno niži časnik palube koji je državljanin Republike Hrvatske.« brišu se.

Stavak 5. briše se.

Članak 26.

U članku 165. stavku 6. riječi: »inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »inspektori rada«.

Članak 27.

U članku 166. stavku 1. točki 3. iza riječi: »uklonjena sa brodova« dodaju se riječi: »i drugih uvjeta za sigurnost plovidbe i zaštite od onečišćenja u lukama«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4) uređivanjem i održavanjem plovnosti plovnih putova u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama i postavljanjem i održavanjem objekata sigurnosti plovidbe,«.

U točki 7. iza riječi: »gradnjom« dodaju se riječi: »i drugim aktivnostima i zahvatima«.

Iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15) obavljanjem hidrografske djelatnosti.«.

Članak 28.

Članak 173. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora prema odredbi članka 166. stavka 1. točke 4) ovoga Zakonika utvrdi da je stanje plovnog puta ili objekta sigurnosti plovidbe takvo da ugrožava sigurnost plovidbe, naredit će se:

1) trgovačkom društvu Plovput d. o. o., tijelu koje upravlja lukom odnosno investitoru, vlasniku ili korisniku objekta ili sredstva ili nositelju zahvata, da privremeno obilježi smetnje na plovnom putu, odnosno da je ukloni i da postavi ili aktivira objekt sigurnosti plovidbe ako je uklonjen ili neispravan,

2) privremena zabrana plovidbe ako na plovnom putu nisu poduzete mjere za sigurnu plovidbu.

(2) Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrde i drugi nedostaci na plovnom putu koji mogu ugroziti sigurnost plovidbe, nalazi o tome s primjedbama i prijedlogom mjera dostavit će se Ministarstvu radi poduzimanja odgovarajućih mjera.«.

Članak 29.

U članku 175. stavku 1. iza riječi: »nadležno tijelo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »investitor ili druga zainteresirana stranka«, a riječi: »lokacijske dozvole« zamjenjuju se riječima: »dozvola propisanih posebnim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja«.

U stavku 4. iza riječi: »izvijestiti građevnu inspekciju« dodaju se riječi: »i inspekciju zaštite okoliša.«.

Članak 30.

U članku 176.a stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada«.

Članak 31.

U članku 176.b stavku 1. riječi: »inspektor Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »inspektor rada«.

U stavku 4. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za rad i mirovinski sustav«.

U stavcima 5. i 6. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekciju rada«.

Članak 32.

U članku 187. stavku 1. iza točke g) točka se zamjenjuje zarezom, te se dodaje točka h) koja glasi:

»h) brod koji je u vlasništvu strane pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i izvan druge države članice Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora ako je ta strana pravna osoba brodovlasničko trgovačko društvo ovisno o pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je porezni obveznik poreza po tonaži.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučajevima iz točki b), d), f), g) i h) stavka 1. ovoga članka sa zahtjevom kompanije ili brodara mora se suglasiti vlasnik broda.«.

Članak 33.

U članku 188. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 34.

U članku 203. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 35.

U članku 429. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izrazi uporabljeni u člancima 429. do 429.i ovoga Zakonika imaju sljedeća značenja:

1) brod jest:

– brod upisan u hrvatski upisnik brodova ovlašten, na temelju dodijeljene kategorije plovidbe i izdanih isprava, ploviti izvan unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske radi obavljanja pomorsko-plovidbenih poslova te radi istraživanja ili pružanja drugih usluga vezanih uz djelatnosti na pučini ili

– brod upisan u strani upisnik brodova.

2) pomorsko-plovidbeni poslovi su poslovi prijevoza putnika i/ili tereta morem izvan unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, između luka u Republici Hrvatskoj i stranih luka odnosno između luka u Republici Hrvatskoj i odobalnih objekata izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske ili između stranih luka ili odobalnih objekata. Pomorsko-plovidbeni poslovi obuhvaćaju i sljedeće pomoćne poslove:

– poslove u vezi s prijevozom putnika i pružanjem usluga putnicima za vrijeme njihova prijevoza brodom uključenim u sustav poreza po tonaži, osim usluga kockarnica, prodaje luksuzne robe i organizacije izleta za putnike;

– privremeno skladištenje i carinjenje tereta;

– poslove u vezi s prijevozom tereta i putnika iz lučkog područja na brod i s broda, koji prijevoz je uključen u cijenu usluge prijevoza;

– iznajmljivanje kontejnera, ukrcaj tereta na brod i iskrcaj tereta s broda, uključujući i manevriranje kontejnerima unutar lučkog područja prije ili poslije prijevoza brodom koji je u sustavu poreza po tonaži;

– korištenje uredskih objekata u funkciji iskorištavanja broda koji je u sustavu poreza po tonaži;

– korištenje objekata za prodaju karata, putničkih i lučkih terminala te usluga izdavanja i prodaje karata za prijevoz brodom koji je u sustavu poreza po tonaži;

– administrativne poslove i poslove osiguranja u vezi s brodom koji je u sustavu poreza po tonaži.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Brodom koji obavlja istraživanja ili pruža druge usluge vezane uz djelatnosti na pučini smatra se:

– istraživački brod,

– brod za opskrbu nepomičnih i plutajućih odobalnih objekata,

– pokretni odobalni objekt za istraživanje i eksploataciju podmorja i brod koji ga opslužuje,

– brod za polaganje kabela ili cjevovoda,

– brod dizalica.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., u podstavku 3. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

»– tegljač odnosno potiskivač osim ako se najmanje 50% djelatnosti koje taj tegljač odnosno potiskivač stvarno obavi tijekom godine odnosi na obavljanje pomorsko-plovidbenih poslova i ako vije zastavu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora,

– brod jaružalo osim ako se najmanje 50% djelatnosti koje taj brod stvarno obavi tijekom godine odnosi na obavljanje pomorsko plovidbenih poslova i ako vije zastavu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.«.

Članak 36.

U članku 429.a stavku 1. podstavci a), b) i c) mijenjaju se i glase:

»a) iz pomorsko-plovidbenih poslova brodovima u svom vlasništvu, ili u vlasništvu svojih domaćih ili stranih ovisnih brodovlasničkih trgovačkih društava, brodovima uzetim u zakup, ili u brodarski ugovor, te brodovima danim u zakup svojim domaćim ili stranim ovisnim brodarskim društvima ili društvima u vlasništvu trećih osoba, pri čemu udio brodova danih u zakup trećim osobama ne smije prijeći 20% neto tonaže flote pojedinog poreznog obveznika, dok neto tonaža brodova uzetih u brodarski ugovor ne smije prijeći 75% neto tonaže brodova pojedinog poreznog obveznika, osim ako su brodovi uzeti u brodarski ugovor upisani u upisnik države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

b) pružanjem usluga poslovođe broda za tehničko vođenje broda i/ili popunjavanje broda posadom, pod sljedećim uvjetima:

– da su ne manje od 51% njegovih zaposlenika državljani Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora,

– da je dvije trećine brodova pod njegovim vođenjem vođeno iz država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, bez obzira na to obavlja li se vođenje iz ureda poslovođe ili je podugovoreno drugim poslovoditeljima,

– da je 60% brodova koje vodi upisano u upisnike država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora te

– da udovoljava i drugim zahtjevima sadržanim u pravilima i smjernicama Europske unije o državnim potporama društvima za upravljanje brodovima.

c) od prodaje brodova prijavljenih u sustav poreza po tonaži i njihove opreme, od prodaje dionica ili udjela u trgovačkim brodarskim društvima čijim brodovima uključenim u sustav poreza po tonaži se obavljaju pomorsko-plovidbeni poslovi, iz prihoda od dividendi i udjela u dobiti koje imaju u ovisnim trgovačkim brodarskim društvima u tuzemstvu i inozemstvu, a čijim brodovima uključenim u sustav poreza po tonaži se obavljaju pomorsko-plovidbeni poslovi, od kamata te drugih prihoda proisteklih od korištenja bankovnih računa i depozita na bankovnim računima, osiguranja i ugovora o ograničavanju valutnih rizika vezanih za obavljanje brodarske djelatnosti brodova čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Ako je porezni obveznik poreza po tonaži broda pravna osoba koja je povezana s drugim ovisnim brodovlasničkim trgovačkim društvima, oslobođenje od plaćanja poreza na dobit iz stavka 1. podstavaka a, b i c ovoga članka odnosi se i na ovisna brodovlasnička trgovačka društva putem kojih porezni obveznik iskorištava brodove prijavljene u sustav poreza po tonaži ili putem kojih ostvaruje svoja vlasnička prava u odnosu na prijavljene brodove.

(6) Svi brodovi uključeni u sustav poreza po tonaži broda moraju biti strateški odnosno komercijalno upravljani iz Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

(7) Ovisno trgovačko društvo iz stavka 5. ovoga članka ne smije obavljati nikakve druge djelatnosti osim pomorsko-plovidbenih poslova.«.

Članak 37.

U članku 429.b stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U floti brodova koja sudjeluje u sustavu poreza po tonaži broda najmanje 60% ukupne neto tonaže brodova moraju biti brodovi državne pripadnosti Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

(3) Porezni obveznik je dužan u cijelom razdoblju za koje je podnio prijavu u sustav poreza po tonaži održavati najmanje 60% ukupne neto tonaže brodova državne pripadnosti Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.«.

U stavku 4. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »ili Europskog gospodarskog prostora,«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U floti brodova koja sudjeluje u sustavu poreza po tonaži moraju biti prijavljeni svi brodovi koji zadovoljavaju uvjete propisane za sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži, a ako prijavu u sustav poreza po tonaži podnese jedna od povezanih pravnih osoba koje su u odnosu vladajućeg i ovisnih brodovlasničkih trgovačkih društava i sva druga povezana brodovlasnička trgovačka društva koja su dio tog koncerna moraju u sustav poreza po tonaži prijaviti sve brodove koji zadovoljavaju uvjete propisane za sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži.«.

Članak 38.

U članku 429.c iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti broda u trenutku podnošenja prijave iz stavka 1. ovoga članka uključuje se u povećanje osnovice poreza na dobit pri podnošenju prijave poreza na dobit za razdoblje u kojemu je taj brod sudjelovao u ostvarivanju oporezivih prihoda u skladu s propisima kojima se uređuje plaćanje poreza na dobit.

(8) Ako brod koji je sudjelovao u sustavu poreza po tonaži broda prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit, početna knjigovodstvena vrijednost toga broda može biti iskazana, najviše u iznosu koji bi bio utvrđen kada bi se troškovi amortizacije toga broda od početka korištenja iskazivali primjenom osnovnih ili ubrzanih amortizacijskih stopa u skladu s propisima o porezu na dobit.«.

Članak 39.

U članku 429.d stavku 3. riječi: »izgubi pravo na plaćanje poreza po tonaži broda« zamjenjuju se riječima: »izgubi pravo ili na vlastiti zahtjev prestane biti obveznik poreza po tonaži broda«, a iza riječi: »porezno razdoblje« dodaju se riječi: »iz članka 429.f«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Porezni obveznik iz stavka 3. ovoga članka ne može podnijeti prijavu u sustav poreza po tonaži za razdoblje koje obuhvaća pet godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži.«.

Članak 40.

U članku 429.e iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Poslovođa broda plaća porez po tonaži u iznosu od 25% iznosa navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 41.

U članku 429.g iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Porezni obveznik uz prijavu poreza po tonaži dostavlja i izračun obveze poreza na dobit koja bi bila utvrđena primjenom propisa o porezu na dobit.«.

Članak 42.

U članku 747.b riječi: »747. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »747.a stavka 1.«.

Članak 43.

U članku 993. stavku 1. podstavku 2. riječi: »članka 9. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 9.a«.

U podstavku 5. riječi: »lučku kapetaniju, odnosno lučku ispostavu« zamjenjuju se riječima: »službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom«.

U stavku 2. riječi: »članka 9. stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 9.a«.

Članak 44.

U članku 995. stavku 1. podstavku 2. riječi: »60., 64. ili 64.a« zamjenjuju se riječima: »te članaka 60. ili 64.a«.

Članak 45.

U članku 998. stavku 1. podstavku 12. riječi: »stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

Članak 46.

U članku 1001. stavku 1. podstavku 13. riječi: »(članak 50. stavak 5. i članak 51. stavak 5.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 52. stavak 5. i članak 54. b stavak 4.)«.

Članak 47.

U članku 1010. stavku 1. podstavku 4. riječi: »(članak 50. stavak 5. i članak 51. stavak 5.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 52. stavak 5. i članak 54.b stavak 4.)«.

Članak 48.

U članku 1013. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se organizator sportskih ili drugih aktivnosti koji postupi protivno članku 54.c stavku 1. ovoga Zakonika.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja kao investitor, vlasnik ili korisnik objekata ili sredstava ili nositelj zahvata odnosno tijelo koje upravlja lukom postupi suprotno odredbama iz članka 52. stavka 4., članka 53. stavaka 4. i 5., članka 54. stavka 3. ili članka 54.c. stavka 4. ovoga Zakonika.«.

Članak 49.

U članku 1020. stavku 1. podstavak 3. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbe iz članka 9. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 31. stavak 8. Pomorskog zakonika.

(2) Do stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

– Uredba o uplovljavanju, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutarnjim morskim lukama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 19/95. i 11/03.)

– Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 97/98.)

– Pravilnik o uvjetima pod kojima strane pravne ili fizičke osobe smiju obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 116/98.).

Članak 51.

Brodovi tegljači prijavljeni u sustav poreza po tonaži prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koji ne udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 35. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 429. stavak 4. podstavak 4. Pomorskog zakonika, isključit će se iz sustava poreza po tonaži broda od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 52.

Udio brodova pojedinog poreznog obveznika poreza po tonaži koji viju zastavu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora prijavljenih u sustav poreza po tonaži prije stupanja na snagu ovoga Zakona mora se zadržati na razini na kojoj je bio na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ili se povećati, osim ako udio tih brodova nije bio viši od 60% u kojem slučaju se može smanjiti do najviše 60% ukupne tonaže tog poreznog obveznika.

Članak 53.

Ministar će uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik iz članka 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 51. stavak 7. Pomorskog zakonika.

Članak 54.

(1) Ministar će na prijedlog trgovačkog društva Plovput d. o. o. u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis iz članka 15. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 52. stavak 10. Pomorskog zakonika.

(2) Ministar će na prijedlog trgovačkog društva Plovput d. o. o. u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Program iz članak 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 51. stavak 1. Pomorskog zakonika.

Članak 55.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise iz članka 15. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 52. stavak 11. Pomorskog zakonika, članka 16. ovoga Zakona o dijelu koji se odnosi na članak 53. stavak 7. Pomorskog zakonika, članka 17. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 54. stavak 6. Pomorskog zakonika, članka 19. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 57. stavak 4. Pomorskog zakonika i članka 23. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 132. stavak 11. Pomorskog zakonika.

Članak 56.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona ostaje na snazi Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 159/13.) u dijelu koji se odnosi na članak 12. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona ostaje na snazi Tarifni pravilnik kako je utvrđen u skladu s člankom 6. Zakona o Plovputu, Split (»Narodne novine«, br. 73/97.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Naredba iz stavka 1. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na članak 188. stavak 3. i članak 203. stavak 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.).

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima iz članka 50. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.) koju plaćaju plovni objekti i drugi objekti namijenjeni za plovidbu, osim broda i ratnog broda, a kako je utvrđena u skladu s člankom 6. Zakona o Plovputu, Split (»Narodne novine«, br. 73/97.), u iznosu od 10 kuna po dužnom metru za brodice i druge objekte namijenjene za plovidbu, osim broda i ratnog broda, odnosno 25 kuna po dužnom metru za jahte prihod je državnog proračuna do stupanja na snagu odredbi članka 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 51. stavke 4., 5. i 6. Zakonika.

Članak 58.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 4., 6. i 9. ovoga Zakona koje stupaju na snagu sljedeći dan nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te odredbi članka 5. i članka 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 51. stavke 4., 5. i 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 022-03/15-01/11

Zagreb, 27. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.