Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

NN 27/2015 (11.3.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

579

Na temelju članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA

Članak 1.

U Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 43/2014) u članku 13. stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »protok i« dodaje se riječ: »uređaj«.

Druga rečenica mijenja se i glasi:

»Uređaj za mjerenje protoka potrebno je redovito umjeravati«.

Članak 2.

U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika Hrvatske vode će donijeti:

– kriterije za izradu analize utjecaja provedbe zahvata na stanje voda vezano za iznimna neizravna ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 43/2014) i

– kriterije za neizravna ispuštanja u podzemne vode (granične vrijednosti emisija, stupanj pročišćavanja i dr.).

Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka će se objaviti na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika Hrvatske vode će donijeti metodologiju primjene kombiniranog pristupa iz članka 10. stavka 3. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 43/2014) i ista će se objaviti na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/09

Urbroj: 525-12/0986-15-4

Zagreb, 27. veljače 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.