Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN 31/2015 (18.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

MINISTARSTVO FINANCIJA

628

Na temelju članka 20. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine« broj 60/2008) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

Članak 1.

U Pravilniku o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine« broj 1/2009, 117/2010 i 125/2013) iza članka 14.a dodaje se članak 14.b koji glasi:

»Članak 14.b

(1) Osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje poreznom obvezniku iz države članice Europske unije koji nema sjedište i prebivalište u tuzemstvu, a povremeno obavlja djelatnost na području Republike Hrvatske, temeljem podnesenog zahtjeva za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) putem elektroničke pošte.

(2) Za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja koriste se informacije iz podnesenog Obrasca P-PDV, a osobito brojčana ili opisna oznaka – (šifra) djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji i PDV identifikacijski broj iz države sjedišta.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava prilikom određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja izvršit će provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja poreznog obveznika iz države sjedišta putem međunarodnoga elektroničkog portala za provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja.

(4) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je prilikom obavljanja povremene djelatnosti na području Republike Hrvatske za potrebe identifikacije predočiti Potvrdu o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju odnosno rješenje kojim se dodjeljuje PDV identifikacijski broj.«.

Članak 2.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik broja može postaviti Upit u Evidenciju putem sms-poruke ili putem web-servisa, identificirajući se imenom, prezimenom i jedinstvenim matičnim brojem građana (MBG) ili imenom, prezimenom i brojem osobne iskaznice ili imenom, prezimenom, vrstom, brojem i državom izdavanja identifikacijskog dokumenta, ovisno o vrsti upita.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/13-01/2578

Urbroj: 513-07-21-01/15-3

Zagreb, 2. ožujka 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

31 18.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju