Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

NN 31/2015 (18.3.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

31 18.03.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

632

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. i 154/14.) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ OPĆIH I SPECIJALNIH BOLNICA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (»Narodne novine«, br. 145/13) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

(1) Odgovornu osobu ustrojstvene jedinice u općoj i specijalnoj bolnici, ravnatelj/sanacijski upravitelj imenuje na mandat od 4 godine na temelju provedenoga javnog natječaja.

(2) Odgovorna osoba ustrojstvene jedinice u općoj i specijalnoj bolnici, može biti imenovana pod uvjetom da joj mandat iz stavka 1. ovoga članka istekne do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu sukladno posebnom propisu.

(3) Po isteku mandata od 4 godine odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka može biti imenovana najviše na još jedan mandat.

(4) Uvjeti za imenovanje odgovornih osoba iz stavka 1. ovoga članka te razlozi za njihovo razrješenje prije isteka mandata utvrđuju se općim aktom zdravstvene ustanove.«

Članak 2.

Zdravstvene ustanove obvezne su imenovati odgovorne osobe ustrojstvenih jedinica sukladno članku 1. ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/113

Urbroj: 534-10-1/1-15-1

Zagreb, 3. ožujka 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.