Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

NN 31/2015 (18.3.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

633

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. i 154/14.) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 145/13) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

(1) Odgovornu osobu ustrojstvene jedinice u kliničkom bolničkom centru, kliničkoj bolnici i u klinici kao samostalnoj zdravstvenoj ustanovi, ravnatelj/sanacijski upravitelj imenuje na mandat od 4 godine na temelju provedenoga javnog natječaja.

(2) Odgovorna osoba ustrojstvene jedinice u kliničkom bolničkom centru, kliničkoj bolnici i u klinici kao samostalnoj zdravstvenoj ustanovi, može biti imenovana pod uvjetom da joj mandat iz stavka 1. ovoga članka istekne do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu sukladno posebnom propisu.

(3) Po isteku mandata od 4 godine odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka može biti imenovana najviše na još jedan mandat.

(4) Uvjeti za imenovanje odgovornih osoba iz stavka 1. ovoga članka te razlozi za njihovo razrješenje prije isteka mandata utvrđuju se općim aktom zdravstvene ustanove.«

Članak 2.

Zdravstvene ustanove obvezne su imenovati odgovorne osobe ustrojstvenih jedinica sukladno članku 1. ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/112

Urbroj: 534-10-1/1-15-1

Zagreb, 3. ožujka 2015.

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.