Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

NN 40/2015 (10.4.2015.), Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

829

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 183. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA NAKNADA U SUSTAVIMA GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA I OTPADNIM GUMAMA

I.

Ovom Odlukom se propisuju izmjene iznosa naknada propisanih Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 136/2006, 31/2009, 156/2009, 53/2012, 86/2013 i 91/2013) u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima te izmjene iznosa naknada propisanih Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, br. 40/2006, 31/2009, 156/2009, 111/2011 i 86/2013) u sustavu gospodarenja otpadnim gumama.

II.

Mijenjaju se iznosi naknada propisani u Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 136/2006, 31/2009, 156/009, 53/2012, 86/2013 i 91/2013) i glase:

1. u članku 21. stavku 2. naknada iznosi 0,60 kn/kg,

2. u članku 27. stavku 3. naknada iznosi 0,00 kn/kg,

3. u članku 28. stavku 1. naknada iznosi 0,45 kn/kg (uključujući porez na dodanu vrijednost),

4. u članku 28. stavku 3. naknada iznosi:

– 0,15 kn/kg (uključujući porez na dodanu vrijednost) za pokrivanje troškova prijevoza otpadnih vozila od skladišta sakupljača do obrađivača ako je udaljenost manja od 150 km,

– 0,80 kn/km (uključujući porez na dodanu vrijednost) po toni prevezenih otpadnih vozila za prijevoz od skladišta sakupljača do obrađivača ako je udaljenost veća od 150 km,

5. u članku 29. stavku 2. naknada iznosi 1,00 kn/kg (uključujući porez na dodanu vrijednost),

6. u članku 29. stavku 3. naknada iznosi 1,00 kn/kg (uključujući porez na dodanu vrijednost).

III.

Mijenjaju se iznosi naknada propisani u Pravilniku o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, br. 40/2006, 31/2009, 156/2009, 111/2011 i 86/2013) i glase:

1. u članku 11. stavku 1. naknada iznosi:

– za uvezene i/ili proizvedene gume u iznosu od 1.100,00 kn/t,

– za gume koje su sastavni dio uvezenih osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica i kompleta kotača (guma i naplatak) i to za:

– osobne automobile – po gumi 7,00 kn,

– kombi, dostavna vozila do 3,5 tona nosivosti i traktori – po gumi 10,00 kn,

– kamione, autobuse i viljuškare – po gumi 65,00 kn,

– građevinske radne strojeve – po gumi 180,00 kn,

– zrakoplove i druge letjelice – po gumi 180,00 kn,

2. u članku 15. stavku 1. naknada iznosi:

– 350,00 kn/t (uključujući porez na dodanu vrijednost) za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma,

– 0,00 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu,

– 0,90 kn/t (uključujući porez na dodanu vrijednost) i prijeđenom kilometru za prijevoz od mjesta ovlaštenog sakupljača (privremenog skladišta sakupljača) do mjesta oporabe (skladišta oporabitelja),

3. u članku 15. stavku 3. naknada iznosi:

– 600,00 kn/t (uključujući porez na dodanu vrijednost) recikliranih/materijalno oporabljenih otpadnih guma oporabitelju za recikliranje (materijalna oporaba) otpadnih guma,

4. u članku 15. stavku 4. naknada iznosi:

– 100,00 kn/t (uključujući porez na dodanu vrijednost) otpadnih guma oporabitelju koji koristi otpadne gume u energetske svrhe.

IV.

Naknade koje se utvrđuju ovom Odlukom plaćaju se od 1. lipnja 2015. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/127

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 9. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.