Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

NN 48/2015 (30.4.2015.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

48 30.04.2015 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

942

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2. i 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU DREDŽAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– vrste dredža i njihova namjena;

– konstrukcijske karakteristike, opis i način upotrebe dredža i

– prostorno vremenska regulacija lova dredžama.

Dredže

Članak 2.

Dredže su povlačni ribolovni alati u koje se ubrajaju rampon, kunjkara i hidraulična dredža – vongolara, a namijenjeni su za ulov školjkaša.

Rampon

Članak 3.

(1) Rampon se sastoji od metalnog okvira s depresorom na koji je pričvršćena vreća od mrežnog tega.

(2) Veličina oka mrežnog tega vreće rampona ne smije biti manja od 40 milimetara, a iznimno, u ribolovnoj zoni A ne smije biti manja od 70 milimetara.

(3) Lov ramponom u ribolovnom moru Republike Hrvatske dozvoljen je samo u ribolovnim zonama H, I te u dijelu ribolovne zone A i to od privremene granice na moru s Republikom Slovenijom do spojnice točaka A i B na udaljenosti većoj od tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka:

točka A – točka koja se nalazi na vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 270° od rta Barbariga,

točka B – točka koja se nalazi na udaljenosti dvije (2) morske milje od rta Barbariga u kursu 270°.

Spojnica između točke A i B je najkraća ravna crta.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u opisanom dijelu ribolovne zone A na udaljenosti između druge i treće morske milje od obale kopna ili otoka dozvoljen je lov ramponom samo danju u razdoblju od jedan sat nakon izlaska do jedan sat prije zalaska sunca, pod uvjetima da plovilo koje koristi rampon:

– ima ugrađen VMS i e-očevidnik,

– u ribolovnom danu kada obavlja ribolov u tom području na iskrcaju nema više od 10% prilova drugih vrsta osim školjkaša i

– ne povlači više od dva (2) rampona istovremeno.

(5) Lov ramponom u području ribolovnog mora iz stavka 4. ovoga članka zabranjen je od 1. listopada do 31. siječnja.

Kunjkara

Članak 4.

(1) Kunjkara se sastoji od metalnog okvira ili drvene grede na kojoj je pričvršćena vreća od mrežnog tega, a namijenjena je za izlov kunjke (Arca noae).

(2) Metalni okvir ili greda kunjkare sa strugačem smije biti dodatno opterećena utezima, a duljina okvira ne smije biti veća od 2,8 metara.

(3) Veličina oka vreće kunjkare ne smije biti manja od 50 milimetara.

(4) Lov kunjkarom obavlja se njezinim povlačenjem po morskom dnu, pri čemu je zabranjeno istovremeno povlačenje više od dvije (2) kunjkare po plovilu.

(5) Lov kunjkarom dozvoljen je samo u ribolovnoj zoni F, u dijelu zone A u kojem je dozvoljen lov ramponom i u dijelu zone E, i to u lovištu Novigradskog mora.

(6) Lov kunjkarom dozvoljen je na udaljenosti većoj od jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka u ribolovnoj zoni F i dijelu zone E pod uvjetom da plovilo koje koristi kunjkaru:

– ima ugrađen VMS i e-očevidnik,

– u ribolovnom danu na iskrcaju nema više od 10% prilova drugih vrsta osim školjkaša.

(7) Na lov kunjkarom u dijelu ribolovne zone A primjenjuje se sve odredbe za lov ramponom iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Hidraulična dredža – vongolara

Članak 5.

(1) Hidraulična dredža – vongolara je namijenjena za lov školjkaša iz porodice ladinki (Veneridae) kao što su kućica (Ruditapes decussatus), vongola ili kokoš (Chamelea gallina) i prnjavica ili brbavica (Venus verrucosa), a za otkopavanje školjkaša iz sedimenta koristi vodu pod tlakom.

(2) Vongolara se u lovu povlači po pjeskovitom morskom dnu pomoću vitla.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 16. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 63/10, 141/10, 148/10, 52/11, 144/11 i 55/2013) i članaka 8., 9., 10. i 11. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/2010 i 25/2011).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/20

Urbroj: 525-13/1282-15-1

Zagreb, 27. travnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.