Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

NN 49/2015 (6.5.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

MINISTARSTVO TURIZMA

980

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3., članka 7. stavka 4., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/2006, 43/2009, 88/2010, 50/2012, 80/2013, 30/2014, 89/2014 i 152/2014), ministar turizma uz suglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI DRUGIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 49/2008, 45/2009 i 94/2013), u članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prenoćište je objekt sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama, u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka.«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odmaralište za djecu je objekt sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama, u kojem se djeci pružaju usluge organiziranog smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hostel je objekt sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama, u kojem se pretežito mlađim gostima pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka.«.

Članak 4.

Iza članka 19. naslov i članak 20. mijenjaju se i glase:

»1.3. Zaštita od požara i prašine

Članak 20.

(1) Objekt mora:

1. imati pisane upute za osoblje za slučaj nastanka požara te s tim uputama upoznati svakog zaposlenika,

2. imati kontejnere i koševe za otpatke od vatrootpornog materijala, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Oprema i pribor, u vrijeme kada nisu u uporabi, moraju biti zaštićeni od prašine.«.

Članak 5.

U Prilogu IX. točkama 4.9. i 5.9. riječi: »po osobi« zamjenjuju se riječima: »na zahtjev gosta«.

Iza točke 10.32. dodaje se tekst koji glasi: »Svi sanitarni elementi iz 29. i 30. točke (zahodska školjka, pisoar, umivaonik i tuš kabina) mogu se nalaziti i u jednoj prostoriji«.

Članak 6.

Zahtjev za razvrstavanje za vrste Prenoćište, Odmaralište za djecu i Hostel, podnesen u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika može se, na zahtjev ugostitelja, riješiti prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj (»Narodne novine«, br. 49/2008, 45/2009 i 94/2013).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/3

Urbroj: 529-3-15-3

Zagreb, 20. travnja 2015.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.