Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

NN 56/2015 (22.5.2015.), Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1110

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. svibnja 2015. godine donijela

PRAVILA

O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju se uvjeti i postupak promjene opskrbljivača električnom energijom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač), a osobito:

– postupak promjene opskrbljivača,

– obveze operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava u postupku promjene opskrbljivača,

– obveze opskrbljivača u postupku promjene opskrbljivača,

– pravo na promjenu opskrbljivača u uvjetima opskrbe u okviru javne usluge.

Članak 2.

(1) Ova Pravila dužan je primjenjivati opskrbljivač, operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: operator sustava) i krajnji kupac.

(2) Ova Pravila primjenjuju se u postupku promjene opskrbljivača u kojem krajnji kupac podnosi zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom krajnjeg kupca (u daljnjem tekstu: ugovor o opskrbi) s novim opskrbljivačem koji nije pod obvezom javne usluge ili s novim opskrbljivačem koji pruža uslugu opskrbe u okviru univerzalne usluge, izuzev promjene opskrbljivača u kojoj krajnji kupac po automatizmu koristi opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge odnosno krajnjeg kupca koji prelazi u zajamčenu opskrbu električnom energijom.

II. DEFINICIJE IZRAZA I NAČELA

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovim Pravilima koriste se i izrazi koji imaju sljedeće značenje:

očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača – očitanje koje se provodi u postupku promjene opskrbljivača za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, u slučaju kada razgraničenje potrošnje nije moguće utvrditi na drugi način,

mreža – prijenosna ili distribucijska mreža,

novi opskrbljivač – opskrbljivač s kojim krajnji kupac sklapa novi ugovor o opskrbi,

postojeći opskrbljivač – opskrbljivač koji opskrbljuje krajnjeg kupca do dana početka primjene novog ugovora o opskrbi,

potvrda o usklađenosti podataka – dokument kojim operator sustava na definirani način putem sučelja za razmjenu podataka obavještava opskrbljivača o usklađenosti podataka na obračunskom mjernom mjestu,

radni dan – svaki dan osim subote, nedjelje, praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj,

razgraničenje potrošnje – utvrđivanje obveze krajnjeg kupca prema postojećem opskrbljivaču i prema novom opskrbljivaču,

sučelje za razmjenu podataka – sučelje koje definira i osigurava operator sustava putem kojega se elektroničkim putem razmjenjuju podaci između novog opskrbljivača, operatora sustava i postojećeg opskrbljivača.

Članak 4.

(1) Postupak promjene opskrbljivača provodi se zasebno za svako obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo.

(2) Postupak promjene opskrbljivača može se provoditi istodobno i za dva ili više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo, pri čemu je u zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi iz članka 11. stavka 2. ovih Pravila potrebno navesti svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.

(3) Postupak promjene opskrbljivača ne smije se istodobno provoditi s dva ili više opskrbljivača na istom obračunskom mjernom mjestu.

Članak 5.

(1) Radi osiguranja razvidnosti i jednakog tretmana svih opskrbljivača, krajnji kupac je dužan sve informacije vezane uz postupak promjene opskrbljivača zatražiti od novog opskrbljivača.

(2) Novi opskrbljivač dužan je krajnjem kupcu pružiti sve informacije o postupku promjene opskrbljivača i pružati mu stručnu podršku i pomoć u postupku promjene opskrbljivača.

(3) Komunikacija između novog opskrbljivača, operatora sustava i postojećeg opskrbljivača u postupku promjene opskrbljivača provodi se isključivo putem sučelja za razmjenu podataka.

III. ZAHTJEV ZA SKLAPANJE NOVOG UGOVORA O OPSKRBI ZA KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

Članak 6.

(1) Nakon što se krajnji kupac odlučio za novog opskrbljivača, podnosi mu zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi.

(2) Zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi osobito sadrži:

– podatke o krajnjem kupcu (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog/mobilnog telefona), a za zajedničku potrošnju podatke o predstavniku suvlasnika, upravitelju ili osobi koju su korisnici zajedničke potrošnje ovlastili za zastupanje prema trećim osobama (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog/mobilnog telefona odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog/mobilnog telefona),

– podatke o obračunskom mjernom mjestu (broj i adresa obračunskog mjernog mjesta),

– podatak o jedinstvenoj oznaci tarifnog modela novog opskrbljivača,

– podatke o stanju brojila obračunskog mjernog mjesta za koje je zatražena promjena opskrbljivača i datum očitanja,

– odredbu kojom krajnji kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima ugovora o opskrbi, pravilima o promjeni opskrbljivača, važećim uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom te općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energije,

– ovlaštenje krajnjeg kupca operatoru sustava za raskid ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem,

– ovlaštenje novom opskrbljivaču da za krajnjeg kupca obavlja sve radnje vezane uz postupak promjene opskrbljivača,

– očekivani dan početka primjene novog ugovora o opskrbi,

– trajanje ugovora o opskrbi, uvjete za obnavljanje i raskid ugovora o opskrbi ili prestanak pružanja usluga.

(3) Ovlaštenje iz stavka 2. podstavka 7. ovoga članka posebno se odnosi na pravo novog opskrbljivača da od operatora sustava pribavi mjerne podatke o potrošnji električne energije s obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca, krivulju opterećenja sukladno propisima kojima se uređuje primjena nadomjesnih krivulja opterećenja te oznaku karakteristične skupine kupaca za razdoblje do 12 mjeseci koji prethode početku postupka promjene opskrbljivača, a koje je operator sustava dužan dati odnosno staviti na raspolaganje novom opskrbljivaču.

(4) Očekivani dan početka primjene novog ugovora o opskrbi iz stavka 2. podstavka 8. ovoga članka ne može biti duži od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi.

Članak 7.

(1) Danom zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi započinje postupak promjene opskrbljivača.

(2) Potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi krajnji kupac prihvaća sve odredbe u zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi, pravila o promjeni opskrbljivača, uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom te opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

(3) Novi opskrbljivač dužan je krajnjem kupcu prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uručiti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, kao i tarifni model i/ili komercijalne uvjete koji su predmet ugovora, što krajnji kupac potvrđuje svojim potpisom na zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi.

IV. PROVJERA USKLAĐENOSTI PODATAKA O KRAJNJEM KUPCU IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO I OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU

Članak 8.

Novi opskrbljivač dužan je u roku od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi dostaviti operatoru sustava zahtjev za provjeru usklađenosti podataka koji sadrži:

– ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona krajnjeg kupca,

– broj i adresu obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca,

– jedinstvenu oznaku tarifnog modela iz članka 6. stavka 2. podstavka 3. ovih Pravila,

– stanje brojila i datum očitanja iz članka 6. stavka 2. podstavka 4. ovih Pravila,

– dan zaprimanja urednog zahtjeva krajnjeg kupca za sklapanje novog ugovora o opskrbi,

– očekivani dan početka primjene novog ugovora o opskrbi.

Članak 9.

(1) Nakon što operator sustava od novog opskrbljivača zaprimi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka, operator sustava utvrđuje da li su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka usklađeni s podacima operatora sustava, i to:

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– broj obračunskog mjernog mjesta,

– stanje brojila i

– jedinstvena oznaka tarifnog modela novog opskrbljivača,

te provjerava da li za isto obračunsko mjerno mjesto već postoji neki drugi zahtjev za promjenu opskrbljivača.

(2) Ako su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a stanje brojila odgovara procijenjenoj vrijednosti operatora sustava sukladno Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novom opskrbljivaču potvrdu o usklađenosti podataka.

(3) Ako su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, a potrebno je provesti očitanje brojila sukladno Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača, operator sustava dužan je u dogovoru s krajnjem kupcem očitati brojilo u roku od osam radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka i izdati potvrdu o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču.

(4) Ako podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu nisu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novog opskrbljivača te navesti koji podaci nisu usklađeni.

(5) Novi opskrbljivač dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti operatora sustava iz stavka 4. ovoga članka otkloniti nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestiti operatora sustava, u protivnom, postupak promjene opskrbljivača se obustavlja.

(6) Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestio operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti novog opskrbljivača o otklanjanju nedostataka iz stavka 5. ovoga članaka izdati novom opskrbljivaču potvrdu o usklađenosti podataka.

(7) Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestio operatora sustava, a potrebno je provesti očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača radi razgraničenja potrošnje, operator sustava dužan je u dogovoru s krajnjim kupcem očitati brojilo u daljnjem roku od osam radnih dana od dana zaprimanja obavijesti novog opskrbljivača o otklanjanju nedostataka iz stavka 5. ovoga članaka.

(8) Operator sustava dužan je novom opskrbljivaču u roku od dva radna dana od dana očitanja brojila iz stavaka 3. i 7. ovoga članka, a najkasnije do uključivo 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi, dostaviti:

– potvrdu o usklađenosti podataka i

– mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca, sukladno članku 6. stavku 3. ovih Pravila.

(9) Ukoliko očitanje brojila iz stavaka 3. i 7. ovoga članka nije moguće provesti, postupak promjene opskrbljivača se obustavlja.

(10) Ako operator sustava utvrdi da je na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca u tijeku postupak promjene opskrbljivača započet po drugom opskrbljivaču, postupak promjene opskrbljivača pokrenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi se obustavlja.

(11) U slučaju obustave postupka promjene opskrbljivača iz stavaka 5., 9. i 10. ovoga članka, operator sustava dužan je o tome bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana obustave postupka, obavijestiti novog opskrbljivača.

(12) Novi opskrbljivač dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 11. ovoga članka obavijestiti krajnjeg kupca o obustavi postupka promjene opskrbljivača te navesti razloge obustave postupka promjene opskrbljivača.

(13) Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača iz stavaka 2. i 3. ovoga članka donosi operator distribucijskog sustava, uz prethodnu suglasnost Agencije. Operator distribucijskog sustava dužan je Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača javno objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Članak 10.

(1) Nakon što novi opskrbljivač zaprimi potvrdu i podatke iz članka 9. stavka 8. ovih Pravila, dužan je u daljnjem roku od dva radna dana dostaviti krajnjem kupcu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi te obavijestiti operatora sustava o danu sklapanja novog ugovora o opskrbi te danu početka njegove primjene.

(2) Novi ugovor o opskrbi iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim danom slanja potvrde novog opskrbljivača o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi krajnjem kupcu, čime završava postupak promjene opskrbljivača.

V. ZAHTJEV ZA SKLAPANJE NOVOG UGOVORA O OPSKRBI ZA KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE PODUZETNIŠTVO

Članak 11.

(1) Nakon što se krajnji kupac odlučio za novog opskrbljivača, podnosi mu zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi.

(2) Zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi osobito sadrži:

– podatke o krajnjem kupcu (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog/mobilnog telefona odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa i broj fiksnog/mobilnog telefona),

– podatke o obračunskom mjernom mjestu (broj i adresa obračunskog mjernog mjesta),

– podatak o jedinstvenoj oznaci tarifnog modela novog opskrbljivača,

– odredbu kojom krajnji kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima ugovora o opskrbi, pravilima o promjeni opskrbljivača, važećim uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom te općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energije,

– ovlaštenje krajnjeg kupca operatoru sustava za raskid ugovor o opskrbi s postojećim opskrbljivačem,

– ovlaštenje novom opskrbljivaču da za krajnjeg kupca obavlja sve radnje vezane uz postupak promjene opskrbljivača,

– očekivani dan početka primjene novog ugovora o opskrbi,

– trajanje ugovora o opskrbi, uvjete za obnavljanje i raskid ugovora o opskrbi ili prestanak pružanja usluga.

(3) Ovlaštenje iz stavka 2. podstavka 6. ovoga članka posebno se odnosi na obvezu novog opskrbljivača da od operatora sustava pribavi mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca za razdoblje do 12 mjeseci koji prethode početku postupka promjene opskrbljivača, i to podatke o:

a) potrošnji električne energije i

b) krivulji opterećenja, ako je obračunsko mjerno mjesto opremljeno brojilom s mogućnošću mjerenja snage i pohrane mjernih podataka, ili krivulji opterećenja sukladno propisima kojima se uređuje primjena nadomjesnih krivulja opterećenja te oznaci karakteristične skupine kupaca, ako obračunsko mjerno mjesto nije opremljeno brojilom s mogućnošću mjerenja snage i pohrane mjernih podataka,

a koje je operator sustava dužan dati odnosno staviti na raspolaganje novom opskrbljivaču.

(4) Očekivani dan početka primjene novog ugovora o opskrbi iz stavka 2. podstavka 7. ovoga članka ne može biti duži od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi.

Članak 12.

(1) Danom zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi započinje postupak promjene opskrbljivača.

(2) Potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi krajnji kupac prihvaća sve odredbe u zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi, pravila o promjeni opskrbljivača, uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom te opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

(3) Novi opskrbljivač dužan je krajnjem kupcu prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uručiti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, kao i tarifni model i/ili komercijalne uvjete koji su predmet ugovora, što krajnji kupac potvrđuje svojim potpisom na zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi.

VI. PROVJERA USKLAĐENOSTI PODATAKA O KRAJNJEM KUPCU IZ KATEGORIJE PODUZETNIŠTVO I OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU

Članak 13.

Novi opskrbljivač dužan je u roku od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi dostaviti operatoru sustava zahtjev za provjeru usklađenosti podataka koji sadrži:

– ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona krajnjeg kupca,

– broj i adresu obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca,

– jedinstvenu oznaku tarifnog modela iz članka 11. stavka 2. podstavka 3. ovih Pravila,

– dan zaprimanja urednog zahtjeva krajnjeg kupca za sklapanje novog ugovora o opskrbi,

– očekivani dan početka primjene novog ugovora o opskrbi.

Članak 14.

(1) Nakon što operator sustava od novog opskrbljivača zaprimi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka, operator sustava utvrđuje da li su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka usklađeni s podacima operatora sustava, i to:

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– broj obračunskog mjernog mjesta i

– jedinstvena oznaka tarifnog modela novog opskrbljivača,

te provjerava da li za isto obračunsko mjerno mjesto već postoji neki drugi zahtjev za promjenu opskrbljivača.

(2) Ako su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novom opskrbljivaču potvrdu o usklađenosti podataka.

(3) Ako podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu nisu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novog opskrbljivača te navesti koji podaci nisu usklađeni.

(4) Novi opskrbljivač dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti operatora sustava iz stavka 3. ovoga članka otkloniti nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestiti operatora sustava, u protivnom, postupak promjene opskrbljivača se obustavlja.

(5) Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestio operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti novog opskrbljivača o otklanjanju nedostataka iz stavka 4. ovoga članaka izdati novom opskrbljivaču potvrdu o usklađenosti podataka.

(6) Operator sustava dužan je novom opskrbljivaču do uključivo 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi dostaviti:

– potvrdu o usklađenosti podataka i

– mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca, sukladno članku 11. stavku 3. ovih Pravila.

(7) Ako operator sustava utvrdi da je na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca u tijeku postupak promjene opskrbljivača započet po drugom opskrbljivaču, postupak promjene opskrbljivača pokrenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi se obustavlja.

(8) U slučaju obustave postupka promjene opskrbljivača iz stavaka 4. i 7. ovoga članka, operator sustava dužan je o tome bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana obustave postupka, obavijestiti novog opskrbljivača.

(9) Novi opskrbljivač dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka obavijestiti krajnjeg kupca o obustavi postupka promjene opskrbljivača te navesti razloge obustave postupka promjene opskrbljivača.

Članak 15.

(1) Nakon što novi opskrbljivač zaprimi potvrdu i podatke iz članka 14. stavka 6. ovih Pravila, dužan je u daljnjem roku od dva radna dana dostaviti krajnjem kupcu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi te obavijestiti operatora sustava o danu sklapanja novog ugovora o opskrbi te danu početka njegove primjene.

(2) Novi ugovor o opskrbi iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim danom slanja potvrde novog opskrbljivača o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi krajnjem kupcu, čime završava postupak promjene opskrbljivača.

VII. OBVEZE NAKON ZAVRŠETKA POSTUPKA PROMJENE OPSKRBLJIVAČA

Članak 16.

(1) Dan početka primjene novoga ugovora o opskrbi je prvi dan u mjesecu.

(2) Razgraničenje potrošnje primjenjuje se s danom početka primjene novog ugovora o opskrbi.

(3) Nakon završetka postupka promjene opskrbljivača iz članaka 10. i 15. ovih Pravila, operator sustava dužan je do uključivo 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu promjene opskrbljivača obavijestiti postojećeg opskrbljivača da je izvršena promjena opskrbljivača i raskinuti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, po ovlaštenju krajnjeg kupca, s postojećim opskrbljivačem sa zadnjim danom u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi.

Članak 17.

Postojeći opskrbljivač dužan je u roku od šest tjedana od dana stupanja na snagu novog ugovora o opskrbi izdati krajnjem kupcu konačni obračun električne energije.

VIII. OPSKRBA U OKVIRU JAVNE USLUGE

Članak 18.

(1) Krajnji kupac kojemu je istekao ugovor o opskrbi električnom energijom, odnosno koji nije započeo postupak promjene opskrbljivača ili nije produžio rok važenja ugovora o opskrbi električnom energijom, ima pravo na opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge.

(2) Operator sustava će krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka automatizmom prebaciti kod opskrbljivača u okviru javne usluge.

IX. PRISTUP AGENCIJE PODACIMA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA

Članak 19.

Operator sustava dužan je osigurati Agenciji pristup podacima o promjeni opskrbljivača.

X. NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad primjenom ovih Pravila obavlja Agencija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Operator sustava i opskrbljivači dužni su prilagoditi uvjete poslovanja sukladno odredbama ovih Pravila u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača iz članka 9. stavka 13. ovih Pravila.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila propisati strukturu sučelja za razmjenu podataka i pripadajuće formate razmjene podataka te ih javno objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(4) Sučelje iz stavka 3. ovoga članka treba postati funkcionirajuće u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Operator sustava i opskrbljivači dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka uskladiti izgled računa za električnu energiju i računa za korištenje mreže, odnosno jedinstvenog računa za energiju i korištenje mreže, s odredbama ovih Pravila na način da su na istome jasno i izdvojeno od ostalih dijelova računa istaknuti svi podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06) u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka promjene opskrbljivača.

Članak 23.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/08

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 18. svibnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.