Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

NN 58/2015 (28.5.2015.), Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1141

Na temelju odredbi članka 60. stavka 3. i članka 63. stavka 2. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2015. donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POSLOVA FAKTORINGA FAKTORING DRUŠTAVA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se propisuje način primjene odredaba Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14) na obavljanje poslova faktoringa:

1. faktoring društava iz drugih država članica na području Republike Hrvatske,

2. faktoring društava iz trećih država na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon – Zakon o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14),

3. ZOKI – Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13 i 19/15) ili zakon kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga,

4. Neposredno obavljanje poslova faktoringa – obavljanje poslova faktoringa društva iz druge države članice na području Republike Hrvatske, ako na području Republike Hrvatske sklapa pravne poslove kojima je predmet faktoring ili ako na području Republike Hrvatske fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište na području Republike Hrvatske, ponudi takav posao preko svojih zastupnika, posrednika ili nekim drugim putem,

5. Država članica – država koja je članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,

6. Treća država – država koja nije članica Europske unije ni država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,

7. Faktoring društvo iz druge države članice – pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja nije Republika Hrvatska, a koja je, u skladu s propisima te države članice, ovlaštena obavljati poslove faktoringa,

8. Faktoring društvo iz treće države, odnosno strano faktoring društvo – pravna osoba sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i druge države članice koja je, u skladu s propisima te treće države, ovlaštena obavljati poslove faktoringa,

9. Podružnica – podružnica trgovačkog društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

II. OBAVLJANJE POSLOVA FAKTORINGA FAKTORING DRUŠTAVA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Obavljanje poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica koja ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 3.

Faktoring društvo iz druge države članice koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova faktoringa kao uzajamno priznate usluge prema ZOKI-ju, može obavljati poslove faktoringa na području Republike Hrvatske na način i uz uvjete propisane odredbama ZOKI-ja.

Neposredno obavljanje poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica koja ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 4.

(1) Faktoring društvo iz druge države članice iz članka 3. ovog Pravilnika koje ispunjava uvjete iz članka 84. ZOKI-ja i druge uvjete propisane ZOKI-jem, može neposredno, privremeno, na području Republike Hrvatske, obavljati poslove faktoringa, kao uzajamno priznatu uslugu koju je ovlašteno pružati u matičnoj državi članici.

(2) Faktoring društvo iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika, može početi neposredno obavljati poslove faktoringa na području Republike Hrvatske uz uvjete i na način kako je propisano odredbama ZOKI-ja.

(3) Odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona koje se odnose na ugovor o faktoringu (članci 13. i 14.), određena prava i obveze subjekata u poslu faktoringa (članci 15. – 17.), povjerljive podatke (članci 101. – 103.), prekršajne odredbe (članci 110. – 113.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, na odgovarajući način, primjenjuju se na neposredno obavljanje poslova faktoringa faktoring društva iz stavka 1. ovoga članka.

Obavljanje poslova faktoringa, faktoring društava iz drugih država članica putem podružnice koja ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 5.

(1) Faktoring društvo iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, osim neposredno, može na području Republike Hrvatske obavljati poslove faktoringa kao uzajamno priznatu uslugu i putem podružnice.

(2) Na osnivanje i prestanak podružnice faktoring društva iz države članice iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika koja obavlja uzajamno priznatu uslugu, primjenjuju se odredbe ZOKI-ja.

(3) Na poslovanje podružnice faktoring društva iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona koje se odnose na ugovor o faktoringu (članci 13. i 14.), određena prava i obveze subjekata u poslu faktoringa (članci 15. – 17.), poslovne knjige i izvještavanje Agencije (članci 66. – 70.), nadzor (članci 71. – 99.), povjerljive podatke (članci 101. – 103.), prekršajne odredbe (članci 110. – 113.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Obavljanje poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica koja ne ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 6.

(1) Faktoring društvo iz druge države članice (dalje: Osnivač) koje je u skladu s propisima države članice ovlašteno obavljati poslove faktoringa u toj državi članici, a koje ne ispunjava uvjete za poslovanje kao financijska institucija koja obavlja poslove faktoringa kao uzajamno priznatu uslugu te druge propisane uvjete u skladu sa ZOKI-jem, može obavljati poslove faktoringa na području Republike Hrvatske samo putem podružnice.

(2) Osnivač može obavljati poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice i to pod uvjetom da je te poslove ovlašten obavljati u državi u kojoj ima registrirano sjedište i da posluje najmanje dvije godine.

Osnivanje podružnice

Članak 7.

(1) Osnivač koji namjerava osnovati podružnicu faktoring društva na području Republike Hrvatske dužan je za to dobiti odobrenje za obavljanje poslova faktoringa od Agencije.

(2) Podružnica se može upisati u sudski registar tek nakon dobivanja odobrenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osnivač može na području Republike Hrvatske osnovati samo jednu podružnicu, a ako želi obavljati poslove na više lokacija na području Republike Hrvatske, može otvoriti jednu ili više organizacijskih jedinica podružnice.

Članak 8.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 61. stavak 5. Zakona.

(2) Agencija može u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka zatražiti dodatne informacije i dokumentaciju. Ako je Agencija zatražila dodatne informacije ili dokumentaciju, dan njihove dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

(3) Agencija može, kao uvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa za podružnicu, zahtijevati da Osnivač položi na račun kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj novčani iznos koji ne može biti manji od 1 milijun kuna kao jamstvo za namiru obveza koje će proizaći iz poslova zaključenih na području Republike Hrvatske. Po upisu podružnice Osnivača u sudski registar navedena se sredstva mogu prenijeti na račun podružnice koji se vodi u Republici Hrvatskoj.

(4) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa za podružnicu iz razloga navedenih člankom 61. stavak 8. Zakona.

Vođenje poslova i zastupanje podružnice

Članak 9.

(1) Voditi poslove i zastupati podružnicu mogu samo osobe koje su dobile suglasnost Agencije za vođenje poslova podružnice.

(2) Poslove podružnice vode i zastupaju najmanje dvije osobe od kojih jedna mora poznavati hrvatski jezik dovoljno da bi mogla obavljati tu funkciju, moraju obavljati te poslove s područja Republike Hrvatske, u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s Osnivačem.

(3) Osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice moraju ispunjavati uvjete propisane za člana uprave faktoring društva prema Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

(4) Osnivač može ovlastiti prokurista da samo zajedno s osobom odgovornom za vođenje poslova podružnice, zastupa podružnicu odnosno sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun podružnice koje proizlaze iz poslova za koje je podružnica dobila odobrenje Agencije.

(5) Osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice dužne su osigurati da podružnica posluje u skladu s odredbama Zakona, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim propisima koji se primjenjuju na faktoring društva, prema pravilima i standardima struke te osigurati provođenje nadzora i nadzornih mjera naloženih od Agencije i drugih nadzornih tijela.

Izdavanje suglasnosti za osobe odgovorne za vođenje podružnice

Članak 10.

(1) Odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona koje se odnose na izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave faktoring društva, na odgovarajući način se primjenjuju i na izdavanje i ukidanje suglasnosti osobama koje će voditi poslove i zastupati podružnicu. Odgovarajući način primjene iz ovog stavka podrazumijeva usklađenost postupanja s obzirom na različitosti pravnog statusa društva i podružnice društva.

(2) Osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice imenuje se na rok koji ne može biti dulji od pet godina, a Osnivač može opozvati navedenu osobu i prije isteka mandata.

(3) Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovog članka, kandidat je dužan podnijeti najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedine osobe koja je odgovorna za vođenje poslova podružnice.

(4) Kad osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju, Osnivač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od utvrđivanja te činjenice, bez suglasnosti Agencije, privremeno imenovati osobu odgovornu za vođenje poslova podružnice koja nedostaje na najviše tri mjeseca i o tome bez odgađanja obavijestiti Agenciju.

(5) U roku od 30 dana od dana imenovanja osobe koja će privremeno voditi poslove podružnice, Osnivač je dužan podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje nove osobe odnosno osoba odgovornih za vođenje poslova podružnice.

Prestanak podružnice

Članak 11.

(1) Osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice, dužne su Agenciju i upravu Osnivača, u pisanom obliku, bez odgađanja obavijestiti ako nastanu okolnosti u kojima odobrenje za osnivanje podružnice prestaje važiti ili ako se pojave razlozi za ukidanje odobrenja za osnivanje podružnice i po drugim osnovama.

(2) Odobrenje za osnivanje podružnice faktoring društva ukida se ako nastupe uvjeti iz članka 62. stavak 1. Zakona.

(3) Osim u slučajevima iz članka 62. stavka 1. Zakona, Agencija će Osnivaču ukinuti odobrenje za osnivanje podružnice i ako nastupe uvjeti iz članka 62. stavak 2. Zakona.

(4) Osnivač može podnijeti zahtjev za brisanje podružnice iz sudskog registra tek po namiri svih obveza nastalih poslovanjem te podružnice.

Primjena drugih odredbi Zakona na podružnicu

Članak 12.

Na poslovanje podružnice faktoring društva iz članka 6. ovog Pravilnika, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona koje se odnose na ugovor o faktoringu (članci 13. i 14.), upravu faktoring društva (članci 46. – 52.), poslovne knjige i izvještavanje Agencije (članci 66. – 70.), nadzor (članci 71. – 99.), povjerljive podatke (članci 101. – 103.), likvidaciju (članci 106. –107.), prekršajne odredbe (članci 110. – 113.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

III. OBAVLJANJE POSLOVA FAKTORINGA FAKTORING DRUŠTAVA IZ TREĆIH DRŽAVA ODNOSNO STRANIH FAKTORING DRUŠTAVA

Članak 13.

(1) Faktoring društvo iz treće države, odnosno strano faktoring društvo, može obavljati poslove faktoringa na području Republike Hrvatske samo putem podružnice, i to pod uvjetom da je te poslove ovlašteno pružati u toj državi i da posluje najmanje dvije godine.

(2) Faktoring društvo iz treće države, odnosno strano faktoring društvo koje namjerava osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske, dužno je od Agencije dobiti odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.

(3) Na podružnicu faktoring društva iz treće države, odnosno stranog faktoring društva, primjenjuju se odredbe članaka 6. – 12. ovoga Pravilnika.

IV. SURADNJA NADLEŽNIH TIJELA I MEĐUSOBNO OBAVJEŠTAVANJE

Članak 14.

(1) Agencija prikuplja i obrađuje podatke o činjenicama i okolnostima koje su bitne za obavljanje poslova iz njene nadležnosti te ih smije dostavljati drugim nadležnim i nadzornim tijelima kako je propisano odredbama članka 100. Zakona.

(2) Agencija će, prije odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice, poduzeti sve radnje potrebne za zaključivanje sporazuma o suradnji na području nadzora, razmjene relevantnih informacija te uređenju drugih pitanja u provedbi Zakona, njegovih podzakonskih propisa i drugih zakona primjenjivih na faktoring društva u Republici Hrvatskoj s tijelom odnosno institucijom nadležnom za nadzor Osnivača u državi u kojoj se nalazi njegovo sjedište, ako je to primjenjivo prema propisima države u kojoj je registrirano sjedište Osnivača.

(3) Ako se u postupku nadzora poslovanja podružnice utvrde nezakonitosti i nepravilnosti, Agencija će naložiti nadzorne mjere u skladu sa Zakonom, te o nalazima i mjerama iz postupka nadzora obavijestiti upravu Osnivača i tijelo odnosno instituciju nadležnu za nadzor poslovanja Osnivača u skladu sa zaključenim sporazumima.

(4) Neovisno o razmjeni informacija u skladu sa sporazumom iz stavka 2. ovoga članka, osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice ili Osnivač dužan je bez odgađanja obavijestiti Agenciju ako je prema Osnivaču ili prema nekoj njegovoj podružnici nadležno tijelo odnosno institucija poduzela mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, a koje bi mogle utjecati na poslovanje podružnice u Republici Hrvatskoj.

(5) Osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice, dužne su upravu Osnivača, bez odgađanja, u pisanom obliku obavijestiti o svim mjerama Agencije i drugih nadzornih tijela koje su donesene u postupku nadzora podružnice.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-06/07

Urbroj: 326-01-550-552-15-1

Zagreb, 22. svibnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

58 28.05.2015 Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske 58 28.05.2015 Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske