Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

NN 66/2015 (15.6.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1277

Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i 152/14) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine« broj 40/14) riječ: »primarnih« zamjenjuje se riječju: »bioloških«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Na zgradu ili dio zgrade u kojoj se pružaju socijalne usluge osobama smanjene pokretljivosti, pružatelj usluga dužan je korisnicima osigurati nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad na jednakoj razini kao i ostalim osobama sukladno posebnom propisu, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Iznimno, ako pružatelj usluga pruža socijalne usluge za najviše 20 osoba smanjene pokretljivosti, može osigurati kao element pristupačnosti uporabu pomagala za svladavanje visinskih razlika.«.

Članak 3.

U članku 8. iza riječi: »skrbi« dodaju se riječi: »kao i obiteljska kuća u kojoj se pružaju usluge obiteljskog doma«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. riječi: »i boravka« brišu se.

Članak 5.

U članku 11. iza podstavka 13. dodaje se novi podstavak 14. koji glasi: »– u spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola, osim članova obitelji ili uz suglasnost korisnika«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »usluge« dodaje se riječ: »smještaja«, a stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 14. stavku 2. iza riječi: »intervencije« dodaju se riječi: »ili savjetovanja i pomaganja«.

Članak 8.

U članku 17. podstavak 3. briše se, a iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi: »– stambena jedinica apartmanskog tipa mora imati spavaonicu, kupaonicu i zahod te čajnu kuhinju, a stambena jedinica hotelskog tipa mora imati spavaonicu, kupaonicu i zahod.«.

Članak 9.

U članku 18. podstavku 3. iza riječi: »ponašanju« dodaju se riječi: »koje mogu imati najviše 2 ležaja«.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi: »– površina spavaonica mora iznositi najmanje 4 m² po korisniku«.

Postojeći podstavak 4. postaje podstavak 5.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. podstavku 2. na kraju teksta dodaju se riječi koje glase: »te ormarom za odjeću i odlaganje osobnih stvari za svakog korisnika zasebno, ako se isti ne nalaze u prostoriji do spavaonice s kojom je povezana neposrednom vezom.«.

Članak 11.

U članku 22. podstavak 7. mijenja se i glasi: »prostorija za dnevni odmor mora imati garniture za sjedenje, tv-prijemnik, glazbeni uređaj i sl.«, u podstavku 10. iza riječi: »drugog«, stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim za djecu s navršenih četiri godine života«, u podstavku 16. broj: »110« zamjenjuje se brojem: »120«, a iza podstavka 16. dodaje se novi podstavak 17. koji glasi: »– u spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola, osim članova obitelji ili uz suglasnost korisnika«.

Članak 12.

U članku 23. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »ako aktivnosti prijevoza nisu povjerene ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama u skladu s člankom 50. ovoga Pravilnika.«.

Članak 13.

U članku 25. stavku 1. riječi: »skrbi stariju od 14« zamjenjuju se riječima: »skrbi stariju od 7«, u stavku 2. riječi: »skrbi do 14« zamjenjuju se riječima: »skrbi do 7«, u stavku 4. riječi: »razvoju, odrasle osobe s invaliditetom i beskućnike« zamjenjuju se riječima: »razvoju i odrasle osobe s invaliditetom«, a u stavku 9. iza riječi: »ljudima,« dodaje se riječ: »beskućnike,«.

Članak 14.

U članku 27. stavku 5. i 8. riječi: »pomoćni kuhar« zamjenjuju se riječima: »pomoćni radnik u kuhinji«.

Članak 15.

U članku 35. stavku 3. riječi: »zahtijevaju smjenski rad« zamjenjuju se riječima: »se pružaju tijekom«, a riječi: »u smjenskom radu« zamjenjuju se riječima: »tijekom 24 sata dnevno«.

Članak 16.

U članku 36. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 17.

U članku 40. stavku 2. iza riječi: »aktivnosti« briše se riječ: »odgoja,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Stručni radnici koji u okviru usluge organiziranog stanovanja provode aktivnost odgoja za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju obvezni su u neposrednom radu provesti 35 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.«.

Postojeći stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 18.

U članku 51. u podstavku 2. riječi: »na 25« zamjenjuju se riječima: »na 50«, broj: »600« zamjenjuje se brojem: »800«, u podstavku 3. broj: »50« zamjenjuje se brojem: »100«, a u podstavku 2., 3., 4. i 5. iza riječi: »zgradu« dodaju se riječi: »ili više zgrada na istoj lokaciji ili u neposrednoj blizini«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

» (2) U površinu koja se čisti računa se samo površina prostora koji čisti čistačica samostalno, a ako čisti uz pomoć korisnika, tada se površina umanjuje za 50%. U površinu se ne uračunava tavanski i podrumski prostor koji se ne koristi za pružanje socijalnih usluga, prostor kuhinje, kotlovnice, praonice, radionice kućnog majstora i slično.«.

Članak 19.

U članku 53. koji postaje stavak 1. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »smještaja i organiziranog stanovanja« te se dodaju novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Potreban broj radnika na financijsko-računovodstvenim poslovima pri pružanju usluga cjelodnevnog i/ili poludnevnog boravka određuje se na temelju umnoška potrebnog broja radnika iz stavka 1. ovoga članka i koeficijenta 0,5.

(3) Potreban broj radnika na financijsko-računovodstvenim poslovima pri pružanju usluga koje nisu obuhvaćene stavkom 1. i 2. ovoga članka određuje se na temelju umnoška potrebnog broja radnika iz stavka 1. ovoga članka i koeficijenta 0,2.«.

Članak 20.

U članku 56. riječi: »za korisnike s tjelesnim oštećenjem« brišu se, a broj: »12« zamjenjuje se brojem: »24«.

Članak 21.

U članku 58. podstavku 3. i 9. riječ: »trogodišnje« briše se, u podstavku 6. iza riječi: »studij« dodaju se riječi: »ili stručni studij«, a u podstavku 10. riječi: »četverogodišnje srednjoškolsko« zamijenjuju se riječju: »osnovnoškolsko«.

Članak 22.

Članak 62. briše se.

Članak 23.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: »boravka,« dodaju se riječi: »rane intervencije, savjetovanja i pomaganja«, a riječ: »rehabilitacije« zamjenjuje se riječju: »podrške«.

Članak 24.

U članku 64. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, pružatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka može pružati usluge rane intervencije iz članka 130. ovoga Pravilnika uz ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.«.

Članak 25.

U članku 68. stavku 3. riječi: »sestra i« zamjenjuju se riječima: »sestra i/ili«.

Članak 26.

U članku 71. stavku 3. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »a djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima uključuje: pružanje podrške u prilagodbi na udomiteljsku obitelj, podršku u kriznim situacijama, primjenu različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni individualni i grupni rad i podrška djetetu, priprema djeteta za prekid usluge smještaja u udomiteljske obitelji i upućivanje u druge socijalne usluge i/ili povratak u biološku obitelj ili posvojenje.«.

Članak 27.

U članku 72. stavku 3. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »a djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima uključuje: individualni i grupni rad, podršku u procesu prilagodbe djeteta na smještaj u udomiteljskoj obitelji, podršku u sudjelovanju djeteta u procesima izražavanja mišljenja te podršku u kriznim situacijama.«.

Članak 28.

U članku 76. stavku 13. riječi: »dvije sobe« zamjenjuju se riječima: »5 korisnika-trudnica i djece«, a u stavku 16. riječi: »Prostor blagovaonice« zamjenjuje se riječima: »U prostoru blagovaonice treba osigurati uvjete za istovremeno blagovanje najmanje 50% korisnika, površina blagovaonice«.

Članak 29.

U članku 77. stavku 6. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim za usluge boravka i savjetovanja i pomaganja«.

Članak 30.

U članku 79. podstavku 2. i 6. iza riječi: »završen« dodaju se riječi: »prediplomski ili«, a u podstavku 3. riječi: »pedagogije, logopedije ili kineziologije« zamjenjuju se riječima: »pedagogije ili logopedije«.

Članak 31.

U članku 80. stavak 2. briše se.

Članak 32.

U članku 86. stavku 1. riječi: »dvije sobe« zamjenjuju se riječima: »5 korisnika-trudnica i djece«.

Članak 33.

U članku 90. stavku 3. iza riječi: »sudske odgojne mjere« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a iznimno može pružati i usluge iz članka 89. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika«, u stavku 4. iza riječi: »sudske odgojne mjere« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a iznimno može pružati i usluge iz članka 89. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.«, a u stavku 5. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »te provodi izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza – upućivanje u savjetovalište za mlade, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, te upućivanje u odgojnu ustanovu), te maloljetnicima koji su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom. Centar za pružanje usluga u zajednici iz članka 63. ovoga Pravilnika pruža i usluge odgoja i obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama za vrijeme izvršenja sudske odgojne mjere.«.

Članak 34.

U članku 92. stavku 1. iza riječi: »boravka« dodaju se riječi: »-timske procjene/dijagnostike«.

Članak 35.

U članku 98. stavku 1. i 2. iza riječi: »situacijama« dodaje se riječ: »(prihvat)«.

Članak 36.

U članku 99. stavku 1. broj: »18« zamjenjuje se brojem »21«.

Članak 37.

U članku 100. stavak 9. briše se.

Članak 38.

U članku 102. stavku 1. podstavku 1., 3. i 4. iza riječi: »završen« dodaju se riječi: »preddiplomski i«, a iza riječi: »studij« dodaju se riječi: »ili integrirani preddiplomski i diplomski studij«, a u podstavku 2. iza riječi: »završen« dodaju se riječi: » preddiplomski i«.

Članak 39.

U članku 111. koji postaje stavak 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Centar za pružanje usluga u zajednici iz stavka 1. ovoga članka može obavljati i djelatnost obrazovanja.«.

Članak 40.

U članku 114. riječi: »3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »3., 4. i 12.«.

Članak 41.

U članku 115. iza riječi: »higijene u kući korisnika« dodaju se riječi: »i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba«.

Članak 42.

U članku 120. stavku 2. iza riječi: »rehabilitator« dodaju se riječi: »a za korisnike organiziranog stanovanja rehabilitator ili zastupnik«.

Članak 43.

U članku 141. stavku 1. iza riječi: »vještina,« dodaju se riječi: »kao i pomoć i podršku korisniku pri svladavanju odgojno-obrazovnih sadržaja,«.

Članak 44.

U članku 142. stavku 2. umjesto riječi: »i« stavlja se zarez.

Članak 45.

U članku 143. stavku 1. iza riječi: »obuhvaća« dodaju se riječi: »pripremu ili«.

Članak 46.

U članku 144. stavku 1. riječ: »nabavu« zamjenjuje se riječju: »dostavu«.

Članak 47.

U članku 145. stavku 1. iza riječi: »higijenskih potreba« briše se zarez i riječi: »zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba«.

Članak 48.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»(1) Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba obuhvaća: uređenje okućnice (košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i sl.), tehničke poslove (cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja i sl.) te pratnju pri nužnim izlascima iz kuće (liječnički pregled i dr.).

(2) Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba iz stavka 1. ovoga članka provodi pomoćni radnik.«.

Članak 49.

U članku 149. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pojedine aktivnosti iz članka 115. ovoga Pravilnika koje se pružaju u okviru usluge pomoći u kući provode se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene aktivnosti propisane člankom 183. ovoga Pravilnika.«.

Članak 50.

U članku 152. stavku 2. iza riječi: »logopedska terapija,« dodaju se riječi: »rehabilitacija slušanja,«, a iza riječi: »radna terapija« stavlja se zarez i dodaju riječi: »radne aktivnosti«.

Članak 51.

U članku 156. stavku 1. iza riječi: »znakom«, u stavku 2. iza riječi: »izolirani«, u stavku 3. iza riječi: »luksa«, u stavku 5. iza riječi: »pokretljivost« te u stavku 11. iza riječi: »aktivnosti« dodaju se riječi: »osim za usluge smještaja u obiteljskom domu i usluga organiziranog stanovanja«.

U stavku 5. navedenoga članka iza riječi: »spavaonica« dodaju se riječi: »za djecu jasličke i predškolske dobi mora iznositi najmanje 3 m2 po korisniku, za djecu školske dobi i odrasle osobe«, iza riječi: »6 m2 po« dodaje se riječ: »pokretnom«, a iza riječi: »7 m² po korisniku« dodaju se riječi: », djetetu školske dobi i odrasloj osobi«.

Članak 52.

U članku 158. stavku 1. iza riječi: »80 cm« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim za usluge smještaja u obiteljskom domu i usluga organiziranog stanovanja«, a u stavku 7. riječi: »prostoriji za održavanje osobne higijene« zamjenjuju se riječima: »kupaonici«, a na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim za usluge boravka, psihosocijalne podrške, rane intervencije.«.

Članak 53.

U članku 159. podstavku 2., 14. i 15. riječi: »pedagogije, logopedije ili kineziologije« zamjenjuju se riječima: »pedagogije ili logopedije«, u podstavku 2. iza riječi: »edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti« stavlja se zarez i dodaju riječi: »socijalnog rada ili psihologije«, u podstavku 16. iza riječi: »znanosti« dodaju se riječi: »ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije ili završen stručni studij radne terapije«, a iza podstavka 25. dodaje se novi podstavak 26. koji glasi: »– zastupnik – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije«.

Članak 54.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»Fizička osoba koja samostalno obavlja kao profesionalnu djelatnost usluge u obiteljskom domu može pružati usluge iz članka 162. točke 2. ovoga Pravilnika, a usluge iz članka 162. točke 5. ovoga Pravilnika fizička osoba koja samostalno obavlja kao profesionalnu djelatnost uslugu pomoći u kući.«.

Članak 55.

Članak 170. briše se.

Članak 56.

U članku 172. riječi: »uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika« zamjenjuju se riječima: »zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba«.

Članak 57.

U članku 173. stavku 2. iza riječi: »tehničar« dodaju se riječi: »za korisnike iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka«, a iza riječi: »glavna medicinska sestra« dodaju se riječi: »za korisnike iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka«.

Članak 58.

U članku 177. stavku 3. iza riječi: »suradnik« dodaje se riječ: »terapeut«.

Članak 59.

U članku 180. stavku 1. iza riječi: »higijenskih potreba« briše se zarez i riječi: »zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba«.

Članak 60.

Članak 181. mijenja se i glasi:

»(1) Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba obuhvaća: uređenje okućnice (košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i sl.), tehničke poslove (cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja i sl.), pratnju pri nužnim izlascima iz kuće (liječnički pregled i dr.).

(2) Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba iz stavka 1. ovoga članka provodi pomoćni radnik.«.

Članak 61.

U članku 184. stavak 1. briše se, u stavku 2. riječi: »odnosno tri ležaja u obiteljskom domu,« i stavci 11. i 13. brišu se, a u stavku 14. brojevi: »11.,« i »,13.« brišu se.

Članak 62.

U članku 190. stavci 6. i 14. brišu se, u stavku 7. iza riječi: »korisnike« dodaju se riječi: »prvog, drugog i«, a u stavku 15. riječi: »10., 11. i 14.« zamjenjuju se riječima: »10. i 11.«.

Članak 63.

U članku 194. podstavku 2. iza riječi: »suradnik« dodaje se riječ: »terapeut«.

Članak 64.

Članci 195. i 196. brišu se.

Članak 65.

Članak 205. briše se.

Članak 66.

Članak 206. mijenja se i glasi:

»(1) Psihosocijalni tretman za korisnike smještaja i organiziranog stanovanja uključuje: individualnu dijagnostičku obradu i izradu individualnog programa rada s korisnikom, stručnu pomoć pri uključivanju korisnika u program, praćenje nad provođenjem svih aktivnosti u okviru programa rehabilitacije, pomoć pri rješavanju kriznih stanja, psihološko osnaživanje korisnika, individualni i grupni terapijski rad s korisnicima, suradnja i savjetovališni rad s obitelji korisnika tijekom provedbe programa, osiguravanje pružanja usluga psihoterapije, suradnja sa zavodom za zapošljavanje, te socijalnim, zdravstvenim i drugim ustanovama radi uključivanja korisnika u društvenu sredinu.

(2) Psihosocijalni tretman za korisnike psihosocijalne podrške te savjetovanja i pomaganja obitelji uključuje: savjetovanje i informiranje ovisnika i obitelji prije uključivanja u program psihosocijalne rehabilitacije, utvrđivanje motivacije ovisnika, prikupljanje dokumentacije i procjenu ovisnika i obitelji prije prijema, pripremu korisnika za prijem, psihološko osnaživanje korisnika u svrhu održavanja stabilne apstinencije putem individualnog i grupnog terapijskog rada s korisnicima, podršku u resocijalizaciji, te pomoć pri rješavanju kriznih stanja.

(3) Psihosocijalni tretman iz stavka 1. i 2. ovoga članka provode socijalni pedagog, psiholog, ili socijalni radnik.«.

Članak 67.

U članku 213. podstavku 1. iza riječi: »ili« i u podstavku 2. iza riječi: »završen« dodaju se riječi: »preddiplomski i«, podstavak 3. mijenja se i glasi: »psiholog – završen preddiplomski ili prediplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij«.

Članak 68.

U članku 214. stavku 2. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »smještaja«.

Članak 69.

U članku 224. riječi: »i njegu« brišu se.

Članak 70.

U članku 230. stavku 2. iza riječi: »ležaja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a iznimno i više, ako se radi o višečlanoj obitelji«.

Članak 71.

U članku 231. stavku 4. iza riječi: »stolicu« brišu se riječi: »za svako dijete«.

Članak 72.

U članku 232. podstavku 1. iza riječi: »ili« dodaju se riječi: »preddiplomski i«, a u podstavcima 3. i 4. iza riječi: »ili« dodaju se riječi: »preddiplomski i«, a iza riječi: »studij« dodaju se riječi: »ili integrirani preddiplomski i diplomski studij«.

Članak 73.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.1.3. retci i tekst u koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« zamjenjuje se retkom i tekstom koji glasi:

              
              

2,5 izvršitelja na 8 korisnika


                 

Članak 74.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.4.3. briše se redak i tekst u koloni: »NAZIV AKTIVNOSTI« i koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« koji glasi:

              
                 

Briga o zdravlju


0,20 izvršitelja na 30
korisnikaČlanak 75.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.5.3. briše se redak i tekst u koloni: »NAZIV AKTIVNOSTI« i koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« koji glasi:

                
                   

Briga o zdravlju

0,25 izvršitelja na 30 korisnikaČlanak 76.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.6.1. retci i tekst u koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« zamjenjuje se retkom i tekstom koji glasi:

                
                 
                   

4 izvršitelja na 5 korisnika


                          

Članak 77.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.6.2. retci i tekst u koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« zamjenjuje se retkom i tekstom koji glasi:

                
                

3 izvršitelja na 6 korisnika

                          


Članak 78.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.7.1. retci i tekst u koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« zamjenjuje se retkom i tekstom koji glasi:

             
              

2,5 izvršitelja na 5 korisnika

                           
Članak 79.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 1.7.2. retci i tekst u koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« zamjenjuje se retkom i tekstom koji glasi:

              
             

2 izvršitelja na 6 korisnika


                             Članak 80.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 3.4.1. briše se redak i tekst u koloni: »NAZIV AKTIVNOSTI« i koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« koji glasi:

              
                 
           
              


Briga o zdravlju i njega

0,25 izvršitelja na
50 korisnika

Članak 81.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 3.4.2. briše se redak i tekst u koloni: »NAZIV AKTIVNOSTI« i koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« koji glasi:

                        
                               
           
               


Briga o zdravlju i njega

0,25 izvršitelja na 60 korisnika

Članak 82.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki: 4.1.3.1. i 4.4.3.1. iza riječi: »rehabilitacija« dodaju se riječi: »ili socijalna rehabilitacija«.

Članak 83.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki: 4.3.3.1. iza riječi: »i« dodaju se riječi: »edukacijska rehabilitacija ili«.

Članak 84.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga iza broja: »4.3.4.« dodaje se slovo: »S«.

Članak 85.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.6. iza riječi: »sluha« dodaju se riječi: »i djeca s komunikacijskim i govorno-jezičnim teškoćama«.

Članak 86.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.6.1.1. iza riječi: »djecu« dodaju se riječi: »s oštećenjem sluha«.

Članak 87.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.6.1.1., 4.6.2.1. i 4.6.2.2. riječi: »rehabilitacija slušanja« zamjenjuju se riječima: «odgoj i edukacijska rehabilitacija«.

Članak 88.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.4.1.S dodaje se novi redak i tekst koji glasi:

            
               

Logopedska terapija

1 izvršitelj na 100 korisnika

Članak 89.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.5.1.S dodaje se novi redak i tekst koji glasi:

             
                

Senzorna integracija

1 izvršitelj na 30 korisnika

Članak 90.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.6.1.S dodaju se novi retci i tekst koji glasi:

               
  
              

Rehabilitacija slušanja

1 izvršitelj na 15 korisnika

Senzorna integracija

1 izvršitelj na 30 korisnika

Članak 91.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.12.1.2., 4.13.1.2., 4.14.1.2., 4.15.1.2., 4.16.1.2. i 4.17.1.2. retci i tekst u koloni: »NAZIV AKTIVNOSTI« zamjenjuje se retcima i tekstom koji glasi:

                  
                  

Njega – samo za
korisnike kojima je
potrebna
pomoć u samozbri-
njavanju

                      

Socijalna rehabilita-
cija/ radne aktivnosti/briga
o zdravlju

           

Članak 92.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točke 4.15.3.2. i 4.15.3.3. brišu se.

Članak 93.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.20.1., 4.20.2., 4.20.3., 5.5.1., 5.5.2. i 5.5.3. riječ: »domu« zamjenjuje se riječju: »kući«.

Članak 94.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 4.20.4. i 5.5.4. riječi: »Uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika« zamjenjuju se riječima: »Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba«.

Članak 95.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 6.1. briše se redak i tekst u koloni: »NAZIV AKTIVNOSTI« i koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« koji glasi:

           
              

Socijalni rad

1 izvršitelj na 30 korisnika,
a na svakih sljedećih 30 korisnika
broj se uvećava za 0,5 izvršiteljaČlanak 96.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 6.2. briše se redak i tekst u koloni: »NAZIV AKTIVNOSTI« i koloni: »MINIMALNI BROJ IZVRŠITELJA« koji glasi:

              
                 

Socijalni rad     

0,3 izvršitelja na 30 korisnika, a na svakih
sljedećih 30 korisnika broj se uvećava za 0,15 izvršiteljaPRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Centar za rehabilitaciju koji danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavlja djelatnost obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom do 21. godine života, nastavit će s obavljanjem navedene djelatnosti dok traje potreba.

Članak 98.

(1) Ako je općim aktom o unutarnjem ustroju za koje je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentralizirani dom pribavio suglasnost osnivača utvrđen manji broj od zatečenog broja izvršitelja na određenim poslovima, ravnatelj ustanove dužan je zatečenim radnicima ponuditi izmjenu ugovora o radu za poslove za koje postoji potreba.

(2) Zatečeni radnici ustanova iz stavka 1. ovoga članka koji danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne udovoljavaju propisanim uvjetima stručne spreme za poslove koje obavljaju, i nadalje će obavljati poslove za koje imaju ugovor o radu, dok im ravnatelj ustanove ne ponudi izmjenu ugovora o radu za poslove za koje ispunjavaju uvjete.

(3) Ravnatelj ustanove socijalne skrbi iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezan je zatečenim radnicima u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ponuditi izmjenu ugovora o radu u roku osam dana od dana nastanka potrebe.

(4) Zatečenim radnicima za čijim radom je prestala potreba, ravnatelj će ponuditi sporazumni prelazak u drugu ustanovu socijalne skrbi koja ima potrebe za njihovim radom, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

(5) Ako nema mogućnosti za sporazumni prelazak radnika ili radnik odbije ponuđeni sporazum, zatečenim radnicima iz stavka 4. ovoga članka otkazat će se ugovor o radu sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.

Članak 99.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/3

Urbroj: 519-05-2/1-15-3

Zagreb, 21. svibnja 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga 66 15.06.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga