Pravilnik o čamcima

NN 72/2015 (30.6.2015.), Pravilnik o čamcima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1387

Na temelju članka 44. stavka 2. i članka 244. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ČAMCIMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odredbama ovoga Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom čamca, upis i brisanje iz upisnika čamaca, isprave čamca, isprave i minimalni broj članova posade čamca te način i uvjeti za stjecanje uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za voditelja čamca.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na čamce upisane u Upisnik čamaca u Republici Hrvatskoj te na sve čamce koji plove unutarnjim vodama Republike Hrvatske kada je to izričito propisano odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na čamce primjenjuju se i na plutajuća tijela, osim kada je drugačije propisano odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 2013/53/EU od 20. studenoga 2013. godine o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ.

Članak 2.

Pored pojmova definiranih Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (u daljnjem tekstu Zakon), pojedini pojmovi u ovom Pravilniku znače:

1. čamac za negospodarske namjene je čamac za osobne potrebe sport, razonodu i druge negospodarske namjene;

2. čamac za gospodarske namjene je čamac za obavljanje komercijalnog prijevoza (prijevoz putnika i/ili stvari), za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti (ribolov, vađenje šljunka, pijeska, kamena, iznajmljivanje i sl.) ili za više navedenih namjena;

3. čamac za javne namjene je čamac namijenjen za obavljanje djelatnosti od općeg interesa država, čiji je vlasnik, odnosno brodar država ili neko drugo od države ovlašteno tijelo i koje služi isključivo u negospodarske namjene, osim vojnog čamca, (npr. čamci lučke kapetanije, policije, carine, lučke uprave, Agencije za vodne putove i sl.);

4. rekreacijsko plovilo je svako plovilo, isključujući osobno plovilo na vodomlazni pogon, namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 m do 24 m, neovisno o vrsti pogona;

5. osobno plovilo na vodomlazni pogon je čamac duljine manje od 4 metra opremljen porivnim strojem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektiran tako da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče na trupu, a ne unutar trupa (vodeni skuter, jetsky, jetbike i sl.);

6. strani čamac je čamac koji vije zastavu strane države;

7. gliser je čamac koji pomoću porivnog stroja klizi po površini vode;

8. jedrilica je čamac na jedra, s pomoćnim porivnim strojem ili bez njega;

9. sportski čamac je plovilo isključivo namijenjeno sudjelovanju na sportskim natjecanjima, a razvrstan je prema klasama sportskih organizacija ili je izvan klase;

10. čamac na vesla je čamac koji se pokreće veslima;

11. porivni stroj je svaki motor s unutarnjim izgaranjem s paljenjem iskrom ili kompresijskim paljenjem koji se upotrebljava izravno ili neizravno u svrhu poriva plovila;

12. osobe u čamcu su članovi posade i putnici;

13. posada čamca su osobe koje upravljaju čamcem i druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s plovidbom čamca;

14. putnik je svaka osoba na čamcu osim djece ispod jedne godine života i članova posade;

15. graditelj čamca je fizička osoba koja sama gradi čamac za osobne potrebe;

16. čamac građen za vlastite potrebe graditelja (samogradnja) je čamac koji je pretežito izgradio njegov budući korisnik za osobne potrebe;

17. vlasnik čamca je osoba koja je kao vlasnik upisana u upisnik čamaca;

18. korisnik čamca je fizička ili pravna osoba koja temeljem zakona ili pravnog posla koristi čamac, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže suprotno, da je korisnik čamca osoba koja je u upisniku čamaca upisana kao vlasnik čamca;

19. voditelj čamca je osoba stručno osposobljena za upravljanje čamcem koja posjeduje uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca i koja se smatra zapovjednikom čamca;

20. upisnik čamaca je javna evidencija u koju se upisuju čamci i koja sadrži bazu podataka za cijelo područje Republike Hrvatske, a koja se vodi u obliku elektroničkih zapisa. U upisnik čamaca upisuju se i plutajuća tijela;

21. luka upisa jest luka na čijem je području sjedište lučke kapetanije ili ispostave koja vodi upisnik u koji je čamac upisan;

22. polica osiguranja je dokaz o sklopljenom ugovoru o obveznom osiguranju u prometu;

23. Direktiva je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 2013/53/EU od 20. studenoga 2013. godine o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ;

24. Tehnička pravila su Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju čamaca unutarnje plovidbe koja propisuju tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu;

25. ocjenjivanje sukladnosti je postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni zahtjevi Direktive koji se odnose na proizvod;

26. tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje obavlja umjeravanje, testiranje, potvrđivanje i pregled plovila;

27. proizvođač je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod na koji se odnose odredbe ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila ili za koju se takav proizvod projektira ili proizvede i koja stavlja taj proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

28. stavljanje na tržište znači prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na koji se odnose odredbe ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila na tržištu EU;

29. Rezolucija je Rezolucija br. 40: Međunarodna dozvola za upravljanje rekreacijskim plovilima Ekonomske komisije ujedinjenih naroda za Europu ECE/TRANS/SC.3/147 uključujući njezine izmjene;

30. postojeće plutajuće tijelo je plutajuće tijelo upisano u upisnik plutajućih tijela;

31. ministarstvo je ministarstvo nadležno za plovidbu unutarnjim vodama;

32. ministar je ministar nadležan za plovidbu unutarnjim vodama;

II. UVJETI ZA PLOVIDBU

Članak 3.

(1) Čamci hrvatske državne pripadnosti mogu ploviti ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika te posjeduju valjanu dozvolu za plovidbu, ako njima upravlja stručno osposobljena osoba sukladno odredbama ovoga Pravilnika i ako imaju najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu utvrđen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Strani čamac može ploviti unutarnjim vodama Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisom, ako je sukladno propisima države čiju zastavu čamac vije sposoban za plovidbu te ako njime upravlja osoba koja je sukladno propisima države čiju zastavu vije stručno osposobljena za upravljanje.

(3) Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu čamac vije stručna osposobljenost nije propisana, osoba koja upravlja čamcem mora biti osposobljena sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja čamaca, kada iznajmljuje čamac bez posade, dužna je prije iznajmljivanja čamca provjeriti da li najmoprimac posjeduje odgovarajuće uvjerenje odnosno svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti. Zabranjeno je iznajmljivanje čamca osobi koja nije stručno osposobljena za upravljanje čamcem.

Članak 4.

(1) Čamac je sposoban za plovidbu u određenom području plovidbe i za određenu namjenu ako udovoljava odredbama Zakona, ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila te ako ima najmanji propisani broj članova posade potrebnih za sigurnu plovidbu s propisanom stručnom osposobljenošću.

(2) Sposobnost za plovidbu čamaca utvrđuje se sukladno odredbama Zakona, ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila.

(3) Tehničke preglede radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu čamaca za negospodarske namjene i čamaca za gospodarske namjene, osim prijevoza putnika i stvari, obavlja lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije na zahtjev vlasnika. Nakon obavljenog tehničkog pregleda lučka kapetanija/ispostava dužna je sastaviti zapisnik o tehničkom pregledu čamca.

(4) Tehničke preglede radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene, prijevoz putnika i stvari, obavlja Tehničko nadzorno tijelo na zahtjev vlasnika. Nakon obavljenog tehničkog pregleda Tehničko nadzorno tijelo dužno je izdati potvrdu o tehničkim podacima i pregledu čamca.

(5) Sadržaj zapisnika i potvrde iz stavka 3. i 4. ovoga članka dan je u prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(6) Zabranjeno je korištenje čamca protivno namjeni određenoj tehničkim pregledom.

Članak 5.

(1) Vlasniku čamca upisanog u Upisnik čamaca za koji je tehničkim pregledom iz članka 4. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika utvrđena sposobnost za plovidbu, nadležna lučka kapetanija/ispostava izdat će dozvolu za plovidbu čamca, odnosno, ovjerit će valjanost ranije izdane dozvole za plovidbu čamca.

(2) Motorni čamac nije sposoban za plovidbu ako plovi s porivnim strojem snage veće od snage porivnog stroja upisanog u upisnik čamca, odnosno dozvolu za plovidbu čamca.

(3) Tehnički pregled čamca čiji vlasnik namjerava ploviti s porivnim strojem veće snage od snage porivnog stroja određene u EU Izjavi o sukladnosti, bez obzira na namjenu čamca, obavlja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti na zahtjev vlasnika.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lučka kapetanija/ispostava može na zahtjev voditelja čamca izdati neupisanom čamcu privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana zbog obavljanja probnih vožnji ili uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi sjedište lučke kapetanije/ispostave u kojoj će se čamac upisati.

Članak 6.

Kada se plovila izuzeta od primjene Direktive upotrebljavaju za iznajmljivanje ili sportsko i rekreacijsko osposobljavanje, prilikom stavljanja na tržište takvih plovila u rekreacijske svrhe, primjenjuju se odredbe Direktive.

Članak 7.

(1) Motornim čamcima koji imaju snagu porivnog stroja jednaku ili manju od 5 kW, a koji se ne upisuju u upisnik čamaca, može upravljati osoba koja je osposobljena najmanje kao voditelj čamca kategorije A.

(2) Pored opreme propisane ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima, gliser mora imati sigurnosnu narukvicu, a kada vuče skijaša, padobranca ili drugu osobu, na gliseru mora biti ugrađen konveksni retrovizor.

(3) Osobe na osobnom plovilu na vodomlazni pogon (vodeni skuter) u plovidbi moraju imati na sebi prsluke za spašavanje i sigurnosne kacige. Osobno plovilo na vodomlazni pogon (vodeni skuter) od obvezne opreme mora imati sigurnosnu narukvicu, a ako im je namjena gospodarska, moraju imati i mogućnost daljinskog zaustavljanja s obale.

(4) Članovi posade čamaca za javne i gospodarske namjene, osim čamaca za iznajmljivanje radi sporta i rekreacije, dužni su u plovidbi nositi prsluke za spašavanje.

Članak 8.

(1) Na čamcu namijenjenom za prijevoz putnika mora uvijek na vidljivom mjestu biti ispisan najveći dopušteni broj putnika koji se smije prevoziti.

(2) Čamac namijenjen za prijevoz putnika koji prometuje na rijekama ili na stajaćim vodama na relacijama duljim od 500 metara, mora imati porivni stroj.

(3) Čamac za gospodarske namjene kod kojeg je najveći dopušteni broj osoba veći od 12, pored posade nije ovlašten prevoziti više od 12 putnika.

(4) Čamcem se ne smije prevoziti veći broj osoba od dopuštenog.

(5) Najveći dopušteni broj osoba utvrđen EU Izjavom o sukladnosti čamca uzima se kao važeći te nije podložan dodatnim provjerama i u pravilu se ne može povećavati.

(6) Čamcem duljine jednake ili manje od 2,5 metara mogu se istovremeno prevoziti najviše dvije osobe.

Članak 9.

(1) Lučka kapetanija/ispostava kojoj je prijavljena plovidbena nesreća čamca dužna je provesti istragu nesreće u slučajevima i na način utvrđen posebnim propisom.

(2) Vlasnik čamca koji je doživio plovidbenu nesreću ne smije staviti u plovidbu čamac dok nadležno tijelo ne obavi izvanredni tehnički pregled čamca ako postoji opravdana sumnja da čamac ne ispunjava propisane uvjete u pogledu sposobnosti za plovidbu.

Članak 10.

(1) Osoba koja upravlja čamcem ne smije svojim ponašanjem ugroziti sigurnost plovidbe čamca, posade, tereta i trećih osoba ili onečistiti vodu i okoliš.

(2) Voditelj čamca ne smije zanemariti svoje dužnosti i time ugrožavati sigurnost plovidbe čamca, posade, tereta i trećih osoba ili okoliša.

III. PODRUČJA PLOVIDBE

Članak 11.

(1) Čamac može ploviti u granicama unutarnjih voda Republike Hrvatske.

(2) Područje plovidbe čamca, na zahtjev vlasnika, određuje tijelo nadležno za obavljanje tehničkog pregleda čamca.

(3) Zabranjena je plovidba čamca izvan određenog mu područja plovidbe.

(4) Čamcu za negospodarske namjene i čamcu za gospodarske namjene, osim prijevoza putnika i stvari, lučka kapetanija/ispostava može ograničiti područje plovidbe na točno određene zatvorene vode (jezera, šljunčare, bare i sl.) ili manje rijeke i kanale na kojima nema intenzivne plovidbe.

(5) U čamcima iz stavka 4. ovoga članka najviše se može nalaziti dvije osobe.

Članak 12.

(1) Čamcu za negospodarske namjene može se na zahtjev vlasnika odrediti područje plovidbe i u granicama teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda ako se tehničkim pregledom utvrdi da čamac udovoljava odredbama Pomorskog zakonika i posebnih propisa o brodicama i jahtama.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, vlasnik čamca dužan je platiti propisane naknade sukladno odredbama Pomorskog zakonika i posebnih propisa o brodicama i jahtama. Obveza plaćanja propisanih naknada upisat će se u dozvolu za plovidbu čamca.

(3) Lučka kapetanija/ispostava može s obzirom na konstrukciju, plovna svojstva, porivne strojeve i druge uređaje i opremu čamca ograničiti plovidbu na određenu udaljenost od obale ili na određeno područje u skladu s odredbama posebnog propisa o brodicama i jahtama.

(4) Čamac koji se sukladno odredbama Pomorskog zakonika i posebnog propisa o brodicama i jahtama smatra jahtom, može ploviti u granicama teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda samo ako se prethodno upiše u Upisnik jahti.

IV. UVJETI I NADZOR NAD GRADNJOM ČAMCA

Članak 13.

(1) Nadzor nad gradnjom čamaca i ocjenjivanje sukladnosti čamca obavlja se sukladno odredbama Tehničkih pravila, odnosno Direktive.

(2) Za obavljanje nadzora nad gradnjom čamaca za gospodarske namjene nadležno je Tehničko nadzorno tijelo.

(3) Ocjenjivanje sukladnosti čamaca za negospodarske namjene obavlja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti.

(4) Odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka ne odnose se na čamce iz članka 15. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Pravna ili fizička osoba (proizvođač ili graditelj) koja namjerava započeti gradnju čamca dužna je prije početka gradnje čamca podnijeti prijavu o gradnji čamca tijelu nadležnom za nadzor nad gradnjom.

(2) Po završetku gradnje iz stavka 1. ovog članka, a nakon završenog postupka ocjenjivanja sukladnosti, proizvođač izdaje EU Izjavu o sukladnosti, a graditelj čamca ovjerenu Izjavu o samogradnji.

Članak 15.

(1) Nadzor nad gradnjom čamaca za negospodarske namjene koji se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja) obavlja lučka kapetanija/ispostava.

(2) Nadzor nad gradnjom čamaca za gospodarske namjene, osim prijevoza putnika, jednostavne konstrukcije do 7 m duljine i snage porivnog stroja do 15 kW, obavlja lučka kapetanija/ispostava.

(3) Lučka kapetanija/ispostava može nadzor nad gradnjom iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ako ocijeni primjerenim, povjeriti tijelu za ocjenjivanje sukladnosti.

(4) Po završetku gradnje, u slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka lučka kapetanija/ispostava izdat će Svjedodžbu o gradnji čamca.

Članak 16.

(1) Vlasnik čamca građenog za osobne potrebe graditelja (samogradnja) ne smije staviti na tržište čamac u roku od najmanje pet godina od dana izdavanja svjedodžbe o gradnji.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako vlasnik čamca građenog za osobne potrebe graditelja želi staviti na tržište svoj čamac prije isteka petogodišnjeg roka, dužan je zatražiti od tijela iz članka 13. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika ocjenjivanje sukladnosti čamca prema odredbama Direktive i Tehničkih pravila.

(3) Samogradnjom se ne smatra gradnja čamca za osobne potrebe čija je gradnja ugovorena sa trećom osobom (brodogradilištem, specijaliziranom tvrtkom, obrtnikom i drugom pravnom ili fizičkom osobom).

(4) Samogradnjom se ne smatra uzastopna gradnja više od dva čamca za osobne potrebe koji se sa istim tehničkim karakteristikama trupa i po istoj tehničkoj dokumentaciji, grade na istom mjestu gradnje.

(5) Samogradnjom se ne smatra gradnja čamca za osobne potrebe od stakloplastike, bez obzira na mjesto gradnje, prilikom koje je vlasnik kalup za izradu trupa iznajmio od treće osobe. Od jednog kalupa graditelj može izraditi samo dva čamca od stakloplastike.

Članak 17.

(1) Na tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i tehničke preglede čamaca, baždarenje čamaca, nadzor i ocjenu sukladnosti tijekom gradnje čamca, gradnju čamca i certifikaciju čamaca, plovna svojstva čamca i na opremu čamca, pored odredaba ovoga Pravilnika primjenjuju se i odredbe Tehničkih pravila.

(2) Vlasnik čamca dužan je zatražiti obavljanje pojedine vrste obveznog tehničkog pregleda čamca u slučajevima propisanim Zakonom i Tehničkim pravilima.

(3) Propisani rokovi za obavljanje tehničkog pregleda čamaca obzirom na namjenu čamca dani su u prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Propisana oprema čamca dana je u prilogu 3. ovoga Pravilnika.

V. UPIS I BRISANJE IZ UPISNIKA ČAMACA

Članak 18.

(1) U Republici Hrvatskoj vode se sljedeći upisnici čamaca:

1. Upisnik čamaca za negospodarske namjene

2. Upisnik čamaca za gospodarske namjene

3. Upisnik čamaca za javne namjene.

(2) Upisnik čamaca za negospodarske namjene i Upisnik čamaca za gospodarske namjene vode lučke kapetanije i ispostave lučkih kapetanija, a Upisnik čamaca za javne namjene vode lučke kapetanije.

(3) U upisnik čamaca se upisuju čamci čija je sposobnost za plovidbu utvrđena propisanim tehničkim pregledom čamca.

Članak 19.

(1) Upisnici čamaca su javne knjige, a izvadak iz njih ima dokaznu snagu javne isprave.

(2) U slučaju nepodudaranja podataka iz upisnika čamca i dozvole za plovidbu čamca, vrijede upisi iz upisnika.

Članak 20.

U upisnik čamaca ne smije se upisati čamac koji je upisan u strani upisnik.

Članak 21.

(1) Upisnik čamaca sastoji se od knjige čamaca i od imenika vlasnika čamaca upisanih u knjigu čamaca.

(2) Knjiga čamaca sastoji se od uložaka i zbirke isprava koja je sastavni dio svakog uloška.

(3) Knjiga čamaca vodi se na elektroničkom računalu u obliku koji sadrži bazu podataka za cijelo područje Republike Hrvatske.

(4) Svaki čamac upisuje se u posebni uložak.

Članak 22.

(1) Uložak ima list A, list B i list C.

(2) Iznimno, uložak čamaca za javne namjene može imati samo list A i list B.

(3) U list A uloška knjige čamaca upisuju se sljedeći podaci o čamcu: oznaka i ime čamca, broj trupa, pozivni znak ako ga čamac ima, nabavna vrijednost čamca, luka upisa, prethodna oznaka, ime, luka upisa i država upisa, proizvođač, model, tip, vrsta, materijal i godina gradnje, duljina, širina, visina u metrima, BT, nosivost, područje plovidbe, gaz, visinu teretne vodne linije čamca za gospodarske namjene, proizvođač, tip, model, vrsta i ukupan broj porivnih strojeva, tvornički broj/brojevi i snaga pojedinih porivnih strojeva u kW te ukupna snaga porivnih strojeva; najveći dopušteni broj osoba, najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu s osposobljenjima, najveći dopušteni broj putnika i precizna namjena kod čamaca za gospodarske namjene.

(4) U list B uloška knjige čamaca upisuju se sljedeći podaci o vlasniku čamca: ime, prezime, odnosno naziv i OIB, prebivalište/sjedište, način stjecanja prava vlasništva, podaci o korisniku leasinga, ako ga ima, dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za čamce za gospodarske djelatnosti i osobna ograničenja vlasnika u svezi s raspolaganjem čamcem.

(5) U list C uloška knjige čamaca upisuju se stvarna prava kojima je čamac ili njegov dio opterećen te prava stečena na tim pravima, zakup čamca, pravo prvokupa te druga ograničenja raspolaganja čamcem kojima je podvrgnut vlasnik, zabrane otuđivanja i opterećivanja te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.

Članak 23.

Zbirka isprava sadrži isprave na temelju kojih je obavljen upis čamca u upisnik, a naročito dokaz o vlasništvu, EU Izjavu o sukladnosti ili Svjedodžbu o gradnji čamca, Zapisnike o tehničkim pregledima, Svjedodžbu o baždarenju, isprave u vezi s porivnim strojevima i druge isprave u vezi s čamcem.

Članak 24.

Imenik vlasnika čamaca sadrži prezime, ime i prebivalište, odnosno naziv i sjedište vlasnika i oznaku čamca, a vodi se po abecednom redu.

Članak 25.

(1) Postupak upisa čamaca, upis promjena, odnosno brisanja čamca iz upisnika čamaca je upravni postupak.

(2) Upis čamca, upis promjena, odnosno brisanje čamca iz upisnika čamaca obavlja se na temelju rješenja lučke kapetanije/ispostave koja vodi upisnik čamaca.

(3) Promjenom se smatra svaka promjena podataka upisanih u list A, B i C uloška knjige čamaca.

(4) Upis u list C uloška Knjige čamaca obavlja se na temelju rješenja nadležne lučke kapetanije.

Članak 26.

Zahtjev za prvi upis čamca u Upisnik čamaca te upis promjene podataka u listu B i C uloška Knjige čamaca može podnijeti osoba koja je stjecatelj prava vlasništva ili ovlaštenik drugog prava čiji se upis zahtjeva.

Članak 27.

(1) Zahtjevu za prvi upis čamca u upisnik čamaca mora se priložiti:

1. Isprava kojom se dokazuje vlasništvo čamca i porivnog stroja (račun, kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, izjava o samogradnji, odluka suda i sl.);

2. EU Izjava o sukladnosti izdana sukladno Direktivi ili Svjedodžba o gradnji čamca izdana od nadležnog tijela;

3. Dokaz o obavljenom tehničkom pregledu čamca;

4. Svjedodžba o baždarenju čamca;

5. Polica obveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika čamca za nematerijalne štete ukoliko snaga porivnog stroja čamca prelazi 15 kW;

6. Isprava kojom se dokazuje da je čamac brisan iz stranog upisnika čamaca, ukoliko je čamac bio upisan u strani upisnik čamaca;

7. Isprava kojom se dokazuje bruto tonaža i nosivost čamca za čamce za gospodarske namjene;

8. Dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za čamce za gospodarske namjene;

9. Polica o obveznom osiguranju putnika za čamce namijenjene prijevozu putnika;

10. Dokaz o podmirenim carinskim i poreznim obvezama;

11. Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u hrvatski upisnik čamaca;

(2) Ako čamac nema ispravu iz točke 2. stavka 1. ovoga članka, tijelo nadležno za obavljanje osnovnog tehničkog pregleda utvrdit će da li je čamac tehnički prihvatljiv za upis u hrvatski upisnik čamaca sukladno Tehničkim pravilima.

(3) Ako vlasnik čamca upisanog u Upisnik čamaca za negospodarske namjene namjerava čamac dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje gospodarske djelatnosti, dužan je podnijeti zahtjev za prijenos upisa čamca u Upisnik čamaca za gospodarske namjene. Uz zahtjev za prijenos upisa, pored odgovarajućih isprava iz stavka 1. ovoga članka priložiti i ovjereni ugovor o zakupu, dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti tvrtke s kojom je zaključio ugovor o zakupu i dokaz o prijavi predmetnog ugovora nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 28.

(1) U slučaju promjene nositelja prava vlasništva čamca stjecatelj je dužan, u roku 30 dana od dana stjecanja, zatražiti u upisniku čamaca promjenu podataka o vlasniku.

(2) Ukoliko stjecatelj ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka uknjiženi vlasnik čamca ovlašten je podnijeti zahtjev za brisanje čamca iz upisnika čamaca. Uz zahtjev dužan je priložiti dokaz o promjeni vlasništva (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju i sl.).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, lučka kapetanija će pozvati stjecatelja da u roku od 15 dana zatraži upis prava vlasništva čamca u svoju korist pod prijetnjom brisanja čamca iz upisnika čamaca.

(4) Čamac brisan iz upisnika čamaca, osim čamca koji je propao ili trajno povučen iz plovidbe, može se ponovo upisati sukladno odredbama ovoga Pravilnika o prvom upisu čamca.

Članak 29.

(1) Zahtjev za upis promjene podataka u listu A uloška Knjige čamaca dužan je podnijeti vlasnik čamca ili korisnik čamca u slučaju promjene tehničkih svojstava čamca, promjene konstrukcijskih podataka, promjene namjene čamca, istekom roka valjanosti tehničkog pregleda te promjene drugih podataka koji se vode u listu A.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zahtjev za brisanje porivnog stroja ovlašten je podnijeti i novi vlasnik porivnog stroja.

(3) Zahtjevu za upis promjena iz stavka 1. i 2. ovoga članka prilažu se isprave kojima se dokazuju nastale promjene.

(4) Zahtjev za upis nastalih promjena podnosi se u roku 30 dana od dana nastanka promjene.

Članak 30.

(1) Podaci o porivnom stroju motornog čamca moraju se upisati u upisnik čamaca i dozvolu za plovidbu čamca.

(2) Jedan porivni stroj može se koristiti na više čamaca samo ako je vlasnik čamca i porivnog stroja ista osoba te ako je tehničkim pregledima tih čamaca utvrđena njihova sposobnost za plovidbu s tim porivnim strojem. Takav porivni stroj mora biti upisan u uloške svih čamaca i dozvole za plovidbu sa zabilježbom na kojim se čamcima koristi.

(3) Kada se promijeni vlasnik porivnog stroja ranije upisanog u upisnik čamaca ili očevidnik brodica, novi vlasnik je dužan najprije ishoditi rješenje o brisanju porivnog stroja iz uloška čamca ili brodice u koji je porivni stroj upisan. Uz zahtjev za upis ranije brisanog porivnog stroja u uložak svoga čamca, vlasnik je dužan priložiti dokaz o vlasništvu porivnog stroja i rješenje o brisanju iz uloška čamca ili brodice u koji je isti bio upisan te policu osiguranja, ako je potrebna prema posebnim propisima o obveznom osiguranju u prometu.

(4) Kada se promijeni vlasnik porivnog stroja iz stavka 2. ovoga članka, lučka kapetanija/ ispostava obrisat će porivni stroj i u ostalim ulošcima čamaca te obrisati zabilježbe u dozvolama za plovidbu čamaca na kojima se koristio obrisani porivni stroj.

Članak 31.

(1) Ukoliko vlasnik ili stjecatelj čamca upisanog u Upisnik čamaca promijeni sjedište odnosno prebivalište ili promijeni područje na kojem se čamac pretežno zadržava i koristi i time promijeni lučku kapetaniju/ispostavu nadležnu za upis čamca, dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, podnijeti zahtjev za prijenos upisa čamca lučkoj kapetaniji/ ispostavi kod koje je čamac upisan.

(2) Uz zahtjev za prijenos upisa čamca podnositelj prilaže dozvolu za plovidbu čamca. Ako je dozvola za plovidbu čamca uništena ili izgubljena, lučka kapetanija/ispostava postupiti će sukladno članku 49. stavku 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Lučka kapetanija/ispostava iz stavka 1. ovoga članka će na temelju isprava kojima se dokazuje da će čamac promijeniti luku upisa i uvažavajući stanje u upisniku čamaca, rješenjem dopustiti prijenos upisa čamca u upisnik čamaca lučke kapetanije/ispostave u koju će se čamac preupisati, a primjerak rješenja dostaviti lučkoj kapetaniji/ispostavi u čiji će se upisnik čamac preupisati.

(4) Po primitku rješenja iz stavka 3. ovoga članka lučka kapetanija/ispostava u čiji se upisnik čamac preupisuje, donijeti će rješenje o prijenosu upisa čamca i vlasniku izdati novu dozvolu za plovidbu čamca.

(5) Primjerak rješenja o izvršenom prijenosu upisa iz stavka 4. ovoga članka dostaviti će se lučkoj kapetaniji/ispostavi u čiji je upisnik čamac bio upisan, koja će odmah po primitku rješenja dostaviti zbirku ispravu predmetnog čamca, zajedno s poništenom dozvolom za plovidbu čamca, odnosno rješenjem o proglašavanju nevažećom nestale dozvole za plovidbu čamca, lučkoj kapetaniji/ ispostavi u čiji je upisnik čamac preupisan.

Članak 32.

(1) Ukoliko vlasnik ili stjecatelj brodice upisane u očevidnik brodica želi istu upisati u upisnik čamaca, podnijet će zahtjev za upis čamca lučkoj kapetaniji/ispostavi kod koje će čamac biti upisan.

(2) Uz zahtjev za upis brodice u upisnik čamaca podnositelj prilaže dozvolu za plovidbu brodice. Ako je dozvola za plovidbu brodice uništena ili izgubljena, lučka kapetanija/ispostava postupiti će sukladno članku 48. stavku 2. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Lučka kapetanija/ispostava iz stavka 1. ovoga članka će zatražiti od lučke kapetanije/ ispostave u kojoj je brodica upisana dostavu zbirke isprava predmetne brodice radi upisa brodice u upisnik čamaca.

(4) Po primitku isprava iz stavka 3. ovoga članka lučka kapetanija/ispostava u čiji se upisnik čamaca brodica upisuje, donijeti će rješenje o upisu čamca i vlasniku izdati novu dozvolu za plovidbu čamca.

(5) U slučaju nepotpune dokumentacije potrebne za upis čamca, vrijede podaci navedeni u očevidniku brodica.

(6) Primjerak rješenja o izvršenom upisu iz stavka 4. ovoga članka dostavit će se lučkoj kapetaniji/ispostavi u čiji je očevidnik brodica bila upisana, koja će odmah donijeti rješenje o brisanju brodice iz očevidnika brodica. Jedan primjerak tog rješenja dostaviti će se lučkoj kapetaniji/ispostavi u kojoj je brodica upisana u upisnik čamaca.

Članak 33.

(1) Isprave kojima se dokazuju činjenice iz članka 27. ovoga Pravilnika prilažu se zahtjevu u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenom presliku.

(2) Ovjeru preslike iz stavka 1. ovoga članka može obaviti i službena osoba lučke kapetanije/ispostave.

(3) Ako je isprava napisana na stranom jeziku, zahtjevu se mora priložiti ovjereni prijevod isprave.

Članak 34.

(1) Brisanje čamca iz upisnika čamaca obavlja se na zahtjev vlasnika ili po službenoj dužnosti kada su ispunjeni Zakonom predviđeni uvjeti.

(2) Zahtjev za brisanje čamca podnosi vlasnik čamca u rokovima predviđenim Zakonom.

(3) Zahtjevu za brisanje čamca prilažu se isprave kojima se dokazuju pretpostavke za brisanje čamca.

(4) Lučka kapetanija/ispostava može, radi vjerodostojnosti i ažurnosti podataka o upisanim čamcima i njihovoj sposobnosti za plovidbu, pozvati vlasnika čamca izgrađenog prije više od 15 godina radi očitovanja o statusu čamca. Ako vlasnik takvog čamca izjavi da je čamac propao, uništen, nestao ili povučen iz plovidbe, lučka kapetanija/ispostava brisati će iz čamac iz upisnika čamaca po službenoj dužnosti.

Članak 35.

(1) Prilikom brisanja čamca iz upisnika čamaca lučka kapetanija/ispostava poništit će dozvolu za plovidbu čamca.

(2) Ukoliko dozvola za plovidbu čamca nije priložena uz zahtjev za brisanje čamca jer je uništena ili izgubljena, lučka kapetanija/ispostava će postupiti sukladno odredbama članka 48. stavka 2. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju brisanja čamca po službenoj dužnosti lučka kapetanija/ispostava oglasit će rješenje o brisanju čamca i poništenju dozvole za plovidbu čamca na oglasnoj ploči lučke kapetanije/ispostave.

Članak 36.

(1) Čamac upisan u upisnik čamaca mora imati oznaku, a može imati i ime.

(2) Ime čamca određuje vlasnik čamca, uz odobrenje kapetanije.

(3) Zabranjena je plovidba čamca upisanog u upisnik čamaca ako nema ispisanu oznaku na propisani način.

Članak 37.

(1) Oznaku čamca čine dva slova koja označavaju ime luke upisa (slovna oznaka) i broj koji označava redni broj pod kojim je čamac upisan u upisnik čamaca (brojčana oznaka).

(2) Na čamcima za negospodarske namjene oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka luke upisa u kojoj je sjedište lučke kapetanije/ispostave kod koje je čamac upisan, a nakon toga redni broj iz upisnika čamaca.

(3) Na čamcima za gospodarske namjene oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše redni broj iz upisnika čamaca, a nakon toga slovna oznaka imena luke upisa.

(4) Na čamcima za javne namjene oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka »RH« zatim redni broj iz upisnika čamaca, te slovna oznaka imena luke upisa.

(5) Slovne oznake luka upisa su:

Osijek                     OK

Sisak                       SK

Slavonski Brod        SB

Vukovar                  VK

Varaždin                  VŽ.

Članak 38.

(1) Oznaka čamca mora biti ispisana na obje vanjske strane slobodnog boka pramčanog dijela čamca ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje vanjske strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini bokova.

(2) Oznaka čamca mora biti uredno i jasno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojan čamac.

(3) Visina slova i brojeva iz oznake čamaca mora iznositi najmanje 10 cm, odnosno 20 cm za glisere, slova i brojevi moraju biti odgovarajuće širine i u razmjeru s veličinom čamca.

(4) Ako čamac ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na čamcu na način da ne ometa vidljivost oznake.

Članak 39.

Čamac za javne namjene mora na oba boka ili nadgrađa imati ispisan naziv tijela koje je korisnik čamca odnosno skraćeni ili uobičajeni naziv tog tijela (kapetanija, carina, policija i sl.).

VI. ISPRAVE ČAMCA

Članak 40.

(1) Dozvola za plovidbu čamca sadrži:

1. naziv tijela koje izdaje dozvolu;

2. klasifikacijsku oznaku, serijski broj, datum i mjesto izdavanja dozvole;

3. oznaku i ime, ako čamac ima ime, pozivni znak ako ga ima;

4. ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište te OIB vlasnika;

5. proizvođač, tip i model čamca;

6. namjenu čamca;

7. dužinu čamca, materijal gradnje, godinu gradnje, nosivost i BT;

8. broj trupa, ako ga ima;

9. najveći dopušteni broj osoba;

10. najveći dopušteni broj putnika, za čamce za prijevoz putnika;

11. visinu teretne vodne linije, za čamce za gospodarske namjene;

12. proizvođač, tip, model, vrstu i ukupan broj porivnih strojeva;

13. tvornički broj/brojeve i snagu pojedinih porivnih strojeva;

14. najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu s osposobljenjima;

15. područje plovidbe;

16. datum tehničkog pregleda čamca s rokom valjanosti;

17. napomene (ograničenja stvarnih prava, ugovor o najmu i sl.).

(2) Dozvola za plovidbu čamca izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 41.

(1) Vlasnik čamca s porivnim strojem ukupne snage veće od 15 kW koji plove unutarnjim vodama Republike Hrvatske mora sklopiti ugovor o obveznom osiguranju od odgovornosti vlasnika za štete nanesene trećim osobama.

(2) Vlasnik stranog čamca koji plovi unutarnjim vodama Republike Hrvatske mora imati važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete iz stavka 1. ovoga članka, osim ako ne postoji drugo odgovarajuće jamstvo za naknadu štete ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

(3) Vlasnici svih vrsta plovila u unutarnjoj plovidbi, uključujući i plutajuća tijela, koja na redovitim linijama slobodno prevoze putnike, uključujući krstarenje i prijevoz turista, dužni su sklopiti ugovor o obveznom osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja.

(4) Vlasnici svih plovila i čamaca koji se iznajmljuju s najmanje jednim članom posade, dužni su sklopiti ugovor o obveznom osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja.

Članak 42.

(1) Dozvola za plovidbu čamca i polica osiguranja mora se uvijek nalaziti na čamcu koji plovi, a osoba koja upravlja čamcem mora imati odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca ili svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti.

(2) Ako se na čamcu koji nije obavezan imati radijsku postaju nalazi radiotelefonska postaja, osoba koja njome rukuje mora imati odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti. Na vidljivom mjestu pokraj radiotelefonske postaje treba biti istaknuta i Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na čamcu.

VII. ISPRAVE I MINIMALNI BROJ ČLANOVA POSADE ČAMCA

Članak 43.

(1) Osoba koja upravlja čamcem mora biti stručno osposobljena kao:

– Voditelj čamca kategorije A;

– Voditelj čamca kategorije B.

(2) Stručna osposobljenost se dokazuje Uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja čamca.

(3) Isprave iz stavka 1. ovoga članka izdaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, a sadrže najmanje sljedeće podatke:

– naziv tijela koje ga izdaje,

– broj uvjerenja,

– naziv osposobljenosti,

– mjesto i datum izdavanja,

– ime i prezime voditelja čamca,

– mjesto i datum rođenja voditelja čamca,

– fotografiju,

– opis ovlasti za upravljanje čamcem.

Članak 44.

(1) Čamcem za negospodarske namjene dužine do 7 metara i snage porivnog stroja do 15 kW na unutarnjim vodama može upravljati osoba koja je osposobljena za voditelja čamca kategorije A.

(2) Čamcem za negospodarske namjene snage porivnog stroja veće od 15 kW na unutarnjim vodama i u području plovidbe IIIc i IV može upravljati punoljetna osoba koja je osposobljena za voditelja čamca kategorije B.

(3) Voditelj čamca kategorije B može rukovati radiotelefonskom postajom na čamcu.

(4) Čamcem za gospodarske namjene, čamcem za javne namjene i skelama za prijevoz do dvanaest putnika, na unutarnjim vodama može upravljati punoljetna osoba osposobljena za voditelja čamca kategorije B.

(5) Osobnim plovilom na vodomlazni pogon (vodeni skuter, jet ski i sl.) i gliserom može upravljati punoljetna osoba osposobljena za voditelja čamca kategorije B.

(6) Čamcem na vesla za osobne potrebe može upravljati osoba starija od 12 godina.

Članak 45.

(1) Na zahtjev osobe koja je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca, lučka kapetanija kod koje je voditelj čamca položio propisani ispit, izdat će Međunarodnu dozvolu za upravljanje rekreacijskim plovilima.

(2) Na zahtjev osobe koja se prijavila za polaganje ispita za voditelja čamca, a nakon uspješno položenog ispita, lučka kapetanija će izdati Međunarodnu dozvolu za upravljanje rekreacijskim plovilima.

(3) Ispravu iz stavka 1. i 2. ovoga članka može steći samo osoba koja je zdravstveno, psihički i mentalno sposobna za upravljanje rekreacijskim plovilom i koja o tome priloži valjani pisani dokaz. (vozačka dozvola, liječničko uvjerenje i druga slična isprava).

Članak 46.

(1) Brodarci koji imaju brodarska zvanja mogu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske upravljati čamcima kojima je ovlaštena upravljati osoba osposobljena za voditelja čamca kategorije B.

(2) Brodarci iz stavka 1. ovoga članka svoja zvanja dokazuju svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti.

Članak 47.

Na gliseru koji vuče skijaša, padobranca ili osobu na gumenom jastuku ispunjenom zrakom ili slično, pored voditelja čamca kategorije B mora se nalaziti još jedna punoljetna osoba koja nadzire skijaša, padobranca ili druge osobe.

Članak 48.

(1) Nestanak ili znatno oštećenje isprava izdanih sukladno odredbama ovoga Pravilnika osoba na koju isprava glasi, dužna je prijaviti lučkoj kapetaniji/ispostavi koja je ispravu izdala, osim u slučaju iz članka 32. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Lučka kapetanija/ispostava će nestalu ispravu rješenjem proglasiti nevažećom.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka objavit će se u službenom glasilu Republike Hrvatske, o trošku podnositelja prijave.

(5) Lučka kapetanija/ispostava će nestalu ili oštećenu ispravu, na zahtjev vlasnika, zamijeniti novom ispravom. Oštećena isprava će se fizički poništiti bušenjem i vratiti vlasniku.

(6) Rok valjanosti nove isprave ne može biti dulji od datuma isteka roka valjanosti nestale ili oštećene isprave.

(7) Ako se utvrdi da je isprava iz stavka 1. ovoga članka izdana na temelju lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili u zahtjevu za izdavanje koji utječu na valjanost isprave, izdana isprava će se rješenjem poništiti i oduzeti.

VIII. NAČIN I UVJETI ZA STJECANJE UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA

Članak 49.

(1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca stječe se položenim ispitom. Ispit se održava pred ispitnim povjerenstvom.

(2) Ispitna povjerenstva se osnivaju pri lučkim kapetanijama.

(3) Ispitna povjerenstva, na prijedlog lučkih kapetana, imenuje ministar na rok od godinu dana.

Članak 50.

(1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije A stječe osoba koja:

– ima najmanje 15 godina života i

– položi ispit prema programu iz priloga 4 ovoga Pravilnika.

(2) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B stječe osoba koja:

– ima najmanje 16 godina života i

– položi ispit prema programu iz priloga 5 ovoga Pravilnika.

Članak 51.

(1) Ispitno povjerenstvo za voditelja čamca kategorije A čine predsjednik i dva člana, a za voditelja čamca kategorije B predsjednik i četiri člana koji su ujedno i ispitivači iz pojedinih predmeta te tajnik.

(2) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva mogu biti državni službenici koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

– imaju stručno zvanje u unutarnjoj plovidbi ili

– imaju najmanje tri godine službe u lučkoj kapetaniji/ispostavi i najmanje Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B.

(3) U ispitnom povjerenstvu za voditelja čamca kategorije B predsjednik ili najmanje jedan član moraju imati časničko zvanje u pomorstvu.

(4) Administrativne poslove u svezi održavanja ispita i izdavanja uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca obavlja lučka kapetanija.

(5) Pristupnik/ca podnosi lučkoj kapetaniji prijavu za polaganje ispita te snosi troškove održavanja ispita.

(6) Troškovi održavanja ispita uključuju materijalne troškove za održavanje ispita (pristojbe, obrasce i dr.) i naknadu za predsjednika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva.

(7) Visinu naknade za predsjednika, članove ispitnog povjerenstva i tajnika te materijalne troškove uključujući cijenu obrazaca uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca utvrđuje ministar.

(8) Troškove održavanja ispita izvan sjedišta lučke kapetanije, a koji uključuju putne troškove i druge materijalne troškove predsjednika, članova i tajnika ispitnog povjerenstva, snosi organizator ispita.

Članak 52.

(1) Ispit se polaže usmeno i praktično.

(2) Usmeni dio ispita pristupnici/ce polažu pojedinačno po pojedinim predmetima.

(3) Praktični dio ispita održava se na čamcu, a obvezno obuhvaća i plovidbu čamcem.

(4) Ocjena uspjeha pristupnika/ce iz svakog predmeta na ispitu je »ZADOVOLJIO-la« ili »NIJE ZADOVOLJIO-la«, a ocjena sveukupnog ispita je »POLOŽIO-la« ili »NIJE POLOŽIO-la«.

(5) Pristupnik/ca koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio/la ispit.

(6) Pristupniku/ci koji je izostanak opravdao, lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

(7) Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u kojega se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnog povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakog predmeta te konačna ocjena.

(8) Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga ispitivači, svaki za svoj predmet te predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

(9) Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednog radnog dana po održanom ispitu, pristupnik/ca ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva. O prigovoru predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje u roku od dva dana mora potvrditi odluku ispitnog povjerenstva ili uvažiti prigovor pristupnika/ce.

(10) Pristupniku/ci koji je položio/la ispit lučka kapetanija izdaje Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca.

Članak 53.

Gradivo iz pružanja prve pomoći nisu dužni polagati pristupnici/e koji su položili ispit iz pružanja prve pomoći kod nekog drugog tijela i o tome ispitnom povjerenstvu predoče pisani dokaz.

Članak 54.

(1) Evidencija o uvjerenjima o osposobljenosti za voditelja čamca vodi se u Upisniku izdanih uvjerenja.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka u elektronskom obliku vode lučke kapetanije pri kojima su ustanovljena ispitna povjerenstva.

(3) Upisnici su javne knjige, a podaci iz upisnika izdaju se na zahtjev ovlaštenih osoba, sukladno posebnom propisu.

(4) Upisnici sadržavaju najmanje:

– podatke o uvjerenjima o osposobljenosti (broj uvjerenja, kategorija osposobljenosti, datum izdavanja),

– podatke o ovlašteniku (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta i državljanstvo).

(5) U slučaju nepodudaranja podataka iz Upisnika izdanih uvjerenja i Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca, vrijede podaci iz upisnika.

Članak 55.

Programi ispita o stručnoj osposobljenosti za voditelja čamca kategorije A i B dani su u prilogu 4 i 5 ovoga Pravilnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

(1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B može steći osoba koja:

a) je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca;

b) ima stečeno brodarsko zvanje;

c) je dočasnik ili časnik Hrvatske ratne mornarice;

d) je po zanimanju nautičar unutarnje plovidbe;

(2) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B može steći osoba koja je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca prije stupanja na snagu Pravilnika o brodicama (»Narodne novine« 81/94, 77/01, 8/02 i 122/04) i Pravilnika o čamcima (»Narodne novine« 80/00) pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta Radiotelefonska služba prema ispitnom programu za voditelja čamca kategorije B. Ovaj ispit ne mora polagati osoba koja posjeduje dokaz o položenom ispitu iz Pomorske radiotelefonske službe ili svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za upravljanje radiotelefonskim uređajem na plovilu ili svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ili radiooperatera s općom ovlasti ili VHF DSC radiooperatera, ili radiotelefoniste s općom ili ograničenom ovlasti ili valjano strano uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje radijskom postajom na plovilu.

(3) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije A može steći osoba koja:

a) je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje čamcem;

b) je završila dvije godine srednje škole za zanimanje nautičar unutarnje plovidbe.

Članak 57.

Osobe koje posjeduju Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B mogu upravljati na unutarnjim vodama Republike Hrvatske brodicama i čamcima za osobne potrebe.

Članak 58.

Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca i Uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje čamcem izdana sukladno Pravilniku o čamcima (»Narodne novine« 80/00) i Pravilniku o čamcima (»Narodne novine« 38/06, 91/06, 117/14) ostaju na snazi ali je vlasnik ovlašten zatražiti zamjenu istih u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 59.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ukidaju se Upisnici plutajućih tijela koje vode lučke kapetanije.

(2) Postojeća plutajuća tijela jednostavne konstrukcije, bez nadgradnje i istisnine manje od jedne tone brisati će se po službenoj dužnosti u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Postojeća plutajuća tijela, koja se prema odredbi Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda smatraju plutajućim tijelima, upisati će se po službenoj dužnosti u upisnik čamaca pod novom oznakom, a vlasniku će se izdati dozvola za plovidbu čamca.

(4) Vlasnici postojećih plutajućih tijela, osim onih navedenih u stavku 2. i 3. ovoga članka, dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev za upis u Očevidnik plutajući objekata.

Članak 60.

Plovila upisana u službene evidencije koja se prema odredbi Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda smatraju plutajućim tijelima, osim postojećih plutajućih tijela, mogu se na zahtjev vlasnika upisati u upisnik čamaca ako se istovremeno brišu iz evidencije u koju su upisana.

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o čamcima (»Narodne novine« br. 38/06, 91/06 i 117/14).

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a članak 45. primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-02/12

Urbroj: 530-03-3-2-1-15-2

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1.

SADRŽAJ ZAPISNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU ČAMCA I POTVRDE O TEHNIČKIM PODACIMA I PREGLEDU ČAMCA

1. naziv tijela koje izdaje zapisnik/potvrdu;

2. broj zapisnika/potvrde i datum izdavanja;

3. ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište vlasnika čamca ili korisnika čamca;

4. vrsta tehničkog pregleda;

5. podaci o čamcu (oznaka i ime te pozivni znak čamca ako ga ima, broj trupa, model, tip i vrsta čamca, duljina, širina, visina u metrima, BT, nosivost, gaz, visinu teretne vodne linije čamca za gospodarske namjene; proizvođač, mjesto i godina gradnje, materijal gradnje, područje plovidbe, najveći dopušteni broj osoba, najveći dopušteni broj putnika, namjena čamca i precizna namjena kod čamaca za gospodarske namjene, vrsta pogona);

6. podaci o porivnim strojevima (proizvođač, tip, model, vrsta i ukupan broj porivnih strojeva, tvornički broj/brojevi i snaga pojedinih porivnih strojeva);

7. oprema čamca;

8. najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu s osposobljenjima;

9. utvrđeno stanje i nalaz ovlaštene osobe;

10. mišljenje i odluka ovlaštene osobe;

11. rok važenja obavljenog tehničkog pregleda;

12. potpis ovlaštene osobe.

PRILOG 2.

OSNOVNI PREGLED ČAMCA je obvezni tehnički pregled koji se obavlja:

a) prije upisa čamca u Upisnik čamaca;

b) prije promjene namjene ili područja plovidbe čamca;

c) poslije svake obnove čamca kojom su promijenjena plovna svojstva čamca.

REDOVNI PREGLED ČAMCA je obvezni tehnički pregled koji se obavlja u sljedećim propisanim rokovima ovisno o namjeni čamca i to:

a) svakih pet godina za čamce za osobne potrebe dulje od 7 metara i snage porivnog stroja veće od 15 kW;

b) svake godine za čamce namijenjene za prijevoz putnika;

c) svake dvije godine za ostale čamce za gospodarske namjene i čamce za javne namjene;

d) plutajuća tijela do najviše tri godine;

Čamci za osobne potrebe duljine do 7 metara, kao i čamci za negospodarske namjene dulji od 7 metara ali s porivnim strojem snage do 15 kW ne podliježu obveznom redovnom tehničkom pregledu. Smatra se da je rok valjanosti tehničkog pregleda takvog čamca do eventualnog osnovnog ili izvanrednog tehničkog pregleda;

Pregled na suhom čamca za gospodarske namjene i čamca za javne namjene obavlja se u dolje propisanim rokovima ovisno o njegovoj namjeni i to:

a) svake tri godine za čamce namijenjene za prijevoz putnika i iznajmljivanje;

b) svake četiri godine za ostale čamce za gospodarske i javne namjene.

Za čamce za gospodarske namjene prvi pregled na suhom obavit će se prilikom prvog redovnog pregleda koji će se obaviti nakon šest godina računajući od datuma gradnje (datuma isporuke od strane proizvođača).

IZVANREDNI PREGLED ČAMCA je obvezni tehnički pregled čamca koji se obavlja:

a) nakon pretrpljene plovidbene nesreće čamca, a nakon završetka radova na popravku ili obnovi dijelova čamca;

b) u slučajevima postojanja opravdane sumnje da čamac ne ispunjava propisane uvjete u pogledu sposobnosti za plovidbu.

PRILOG 3.

OPREMA ČAMCA ZA OSOBNE POTREBE


OPREMA ČAMCA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE


SIDRA I SIDRENI LANCI

Duljina trupa, m

Masa sidra, kg

Promjer lanca/užeta sidra, mm

3

5

6

8

4

6

6

10

5

7

6

10

6

8

6

12

7

9

8

12

8

10

8

12

9

11

8

12

10

13

8

12

11

15

8

12

12

18

8

12

13

21

8

12

14

24

8

12

15

27

8

12

16

30

8

12

17

34

8

14

18

38

8

14

19

42

10

14

20

47

10

14

Masa sidra navedena u Tablici odnosi se na sidra povećane sile držanja. Ako se koriste tradicionalna sidra (npr. s prečkom ili sl.) masa sidra mora biti uvećana 25%.

Duljina lanaca mora biti odgovarajuća području plovidbe. Općenito, duljina ne smije biti manja od tri duljine trupa čamca ili 30 metara, što je veće, za svako sidro.

Sidreni lanci mogu biti zamijenjeni plastičnim ili čeličnim užadima. U tom slučaju između sidra i užeta mora biti ugrađen lanac u duljini ne manje od 20% ukupne duljine.

Mora se predvidjeti najmanje četiri užeta za vez duljine koja odgovara duljini čamca ali ne manje od 5 metara. Mora se predvidjeti jedno uže za tegalj duljine četiri duljine čamca koje može biti uže za vez. Promjer užeta kako je navedeno u koloni za uže za sidro.

PRILOG 4.

PROGRAM ISPITA ZA VODITELJA ČAMCA KATEGORIJE »A«

1

PLOVIDBENI PROPISI I OSNOVE PLOVIDBE

1

Propisi o plovidbi, o redu u lukama,

1

Isprave na čamcu, upis čamca u upisnik čamaca, tehnički pregledi, osiguranje

1

Posada čamca (broj i osposobljenost)

1

Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na čamac i posadu čamca

1

Plovidba u lukama i prijevodnicama; svjetla i oznake na plovnom putu;

1

Vrste čamaca po tipu, materijalu, namjeni i načinu izgradnje

1

Dimenzije čamaca; gaz i nadvođe;

1

Oprema čamca i brodice, osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi)

1

Stabilnost čamca – pojam, podjela i značenje stabilnosti čamca

1

Plovidbeni i pomorski prekršaji, (pojam, nadležnost, sankcije)

1

Prijava nezgode čamca

1.1

OSNOVE PLOVIDBE

1.1.1

Pravila o izbjegavanju sudara, međusobno izbjegavanje brodova i čamaca

1.1.2.

Svijetla na čamcima i brodovima

1.1.3.

Zvučni signali

1.1.4.

Dnevni znakovi

1.1.5.

Održavanje i oprema čamaca; stabilnost čamca obzirom na razmještaj težina

1.1.6.

Plovidba u otežanim uvjetima (u magli, nevremenu, po niskom i visokom vodostaju)

1.1.7.

Poznavanje manevarskih sposobnosti čamca, pojam, vrste manevriranja i značenje

1.1.8.

Praktično upravljanje čamcem u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju, konopi i uzlovi

2

MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE

2    

Podjela mehaničkih porivnih strojeva

2

Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje

2

Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje

2

Kontrola rada; instrumenti za kontrolu

2

Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje

2

Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva

2

Brodske instalacije

2

Sredstva za gašenje požara

PRILOG 5.

PROGRAM ZA VODITELJA ČAMCA
KATEGORIJE »B«

1

PLOVIDBENI PROPISI I METEOROLOGIJA

1

Propisi o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi , o redu u lukama,

1

Isprave na čamcu, upis čamca u upisnik čamaca, tehnički pregledi, osiguranje

1

Posada čamca (broj i osposobljenost)

1

Nadležnosti lučkih kapetanija u odnosu na čamac i posadu čamca

1

Plovidba u lukama i prijevodnicama; svjetla i oznake na plovnom putu;

1

Vrste čamaca po tipu, materijalu, namjeni i načinu izgradnje

1

Dimenzije čamaca; gaz i nadvođe;

1

Oprema čamca i brodice, osobna sredstava za spašavanje (prsluci, pojasi)

1

Stabilnost čamca – pojam, podjela i značenje stabilnosti čamca

1

Plovidbeni i pomorski prekršaji, (pojam, nadležnost, sankcije)

1

Prijava nezgode čamca

1.1

METEOROLOGIJA, općenito

1.1.1

Izvješća o vremenu, upozorenja

1.1.2.

Meteorološki elementi – temperatura zraka; atmosferski tlak; vlažnost zraka; zračna strujanja; oblaci, oborine, magla i vidljivost;

1.1.3.

Vjetrovi, njihova svojstva i utjecaj na plovidbu

2

MOTORISTIKA I RADIOTELEFONSKA SLUŽBA

2

Podjela mehaničkih porivnih strojeva

2

Osnovni pojmovi o radu, priprema za pogon; upućivanje i zaustavljanje

2

Načini upućivanja; podmazivanje i hlađenje

2

Kontrola rada; instrumenti za kontrolu

2

Dijagnosticiranje kvarova i njihovo otklanjanje

2

Akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva

2

Brodske instalacije

2

Sredstva za gašenje požara

2

Poznavanje mjera predostrožnosti za sprečavanje izlijevanje ulja

2

Balastni tankovi i tankovi za prikupljanje otpadnih voda

2.1

RADIOTELEFONSKA SLUŽBA

2.1.1.

Isprave brodske radijske telefonske postaje, služba bdijenja, rad u luci, nadzor i inspekcija

2.1.2.

Smještaj radijske postaje, dijelovi radijske postaje, mjere protiv smetnji

2.1.3.

Identifikacija i pozivni znakovi, opći postupak za uspostavljanje veze

2.1.4.

Signal za pogibelj, poziv i poruka o pogibelji

2.1.5.

Signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti

2.1.6.

Red prvenstva u radio-prometu, radio telegram, upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva, provjera radijske postaje
prije puštanja u rad

2.1.7.

Praktično rukovanje radio telefonskom postajom, osnovna načela »Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost – GMDSS
sustava

3

PLOVIDBENE VJEŠTINE, SIGURNOST PLOVIDBE I PRUŽANJE PRVE POMOĆI

3.1.

PLOVIDBENE VJEŠTINE

3.1.1

Poznavanje manevarskih sposobnosti čamca, pojam, vrste manevriranja i značenje

3.1.2.

Praktično upravljanje čamcem u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju, konopi i uzlovi

3.1.3.

Održavanje i oprema čamaca; stabilnost čamca obzirom na razmještaj težina

3.1.4.

Vanjski uvjeti pri manevriranju (vjetar, valovi, struje, vodostaji)

3.1.5.

Vrijeme i uvjeti plovidbe, plovidba u magli i nevremenu, po niskom i visokom vodostaju i drugim otežanim prigodama

3.2.

SIGURNOST PLOVIDBE

3.2.1.

Pravila o izbjegavanju sudara, međusobno izbjegavanje brodova i čamaca

3.2.2.

Plima i oseka, morski vjetrovni valovi; mrtvo more; utjecaj plitke vode; morska doba

3.2.3.

Svijetla na čamcima i brodovima

3.2.4.

Dnevni znakovi

3.2.5.

Zvučni signali

3.2.6.

Poznavanje postupaka u slučaju opasnosti postupak u slučaju nezgode – sudara, nasukanja, prodora vode, požara i pada osobe u vodu

3.2.7.

Preživljavanje na moru – postupci u splavima i brodicama za spašavanje

3.2.8.

Suradnja sa SAR službama, RIS, riječne navigacijske karte

3.2.9.

Signali opasnosti

3.3

PRVA POMOĆ

3.3.1.

Pružanje prve pomoći

3.3.2.

Sredstva za pružanje prve pomoći

3.3.3.

Izvori povreda na čamcu

3.3.4.

Umjetno disanje

3.3.5.

Pružanje prve pomoći u slučaju hipotermije, smrzavanja i visokih atmosferskih temperatura

4

POMORSKA I UNUTARNJA PLOVIDBA (NAVIGACIJA)                                                                                                    

4.1.

Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila)

4.1.1.

Čitanje karata, oznake i skraćenice

4.1.2.

Određivanje kurseva i azimuta

4.1.3.

Mjerenje udaljenosti na kartama

4.1.4.

Plovni putovi i balisaža, IALA sustav

4.1.5.

Ucrtavanje točke broda

4.2.

Osnove terestičke navigacije

4.2.1.

Istovremeno opažanje,

4.2.2.

Opažanje u razmaku vremena

4.2.3.

Zbrojena i procijenjena pozicija

4.3.

Priručnici za navigaciju

4.3.1.

Peljari

4.3.2.

Popisi svjetionika

4.4.

Kompas, upotreba, održavanje, pogreške i njihovo otklanjanje

4.5.

Upotreba elektronskih pomagala na čamcu i brodici

4.5.1.

Radar, princip rada, mjerenje udaljenosti i kuta radarom,

4.5.2.

Dubinomjeri, vrste, principi rada, pogreške;

4.5.3.

Brzinomjeri: vrste, principi rada, pogreške;

72 30.06.2015 Pravilnik o čamcima 72 30.06.2015 Pravilnik o čamcima 72 30.06.2015 Pravilnik o čamcima 72 30.06.2015 Pravilnik o čamcima 72 30.06.2015 Pravilnik o čamcima