Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 78/2015 (17.7.2015.), Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

HRVATSKI SABOR

1494

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Proglašavam Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/63

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 8. srpnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na sprečavanje velikih nesreća tijekom odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

(2) Ovim se Zakonom uređuje primjena propisa, sprečavanje i postupanja u slučaju velikih nesreća povezanih s izvođenjem odobalnih radova, upravni i inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i druga pitanja.

(3) Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, njegove se odredbe primjenjuju na odobalne objekte koji se nalaze ili plove u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske koji obuhvaća morsko dno i morsko podzemlje izvan vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske u smjeru pučine do granice epikontinentalnog pojasa sa susjednim državama na kojima Republika Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava.

Primjena propisa

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 178., 28. 6. 2013.).

(2) Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za primjenu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1112/2014 o utvrđivanju zajedničkog obrasca pomoću kojeg operatori i vlasnici odobalnih naftnih i plinskih objekata razmjenjuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti te zajedničkog obrasca pomoću kojeg države članice objavljuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti (SL L 302., 22. 10. 2014.).

Članak 3.

(1) Na pitanja izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju te sklapanja ugovora, izrade i provjere rudarskih projekata, građenja i uporabe rudarskih objekata i postrojenja, mjera sigurnosti i zaštite, sanacije prostora, naknade štete, osiguranja, stručne spreme za obavljanje određenih poslova u rudarstvu i drugih pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakona o rudarstvu.

(2) Na pitanja zaštite prirode i okoliša koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima je uređena zaštita okoliša i prirode.

(3) Na pitanja prava na pristup informacijama koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

(4) Na pitanja morskih i podmorskih prostora Republike Hrvatske i pravnih odnosa u njima, koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje pomorstvo.

(5) Na postupovna pitanja koja se uređuju ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje opći upravni postupak.

(6) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju ostali propisi Republike Hrvatske.

Definicije pojmova

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Zakona imaju sljedeće značenje:

1) Agencija znači Agenciju za ugljikovodike.

2) Bitna promjena znači, u slučaju izvješća o velikim opasnostima i/ili u slučaju obavijesti o radovima na bušotini ili simultanim operacijama, promjenu osnovnih postavki temeljem kojih je prihvaćeno izvorno izvješće, uključujući među ostalim fizičke izmjene, dostupnost novih spoznaja ili tehnologije, promjenu u operativnom upravljanju, zamjenu jednog odobalnog objekta s drugim odobalnim objektom.

3) Disperzanti znači kemijska sredstva za raspršivanje i/ili uklanjanje uljnih onečišćenja s površine mora.

4) Dozvola znači dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika izdanu sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

5) Elementi kritični za sigurnost, okoliš i prirodu znače dijelove odobalnih objekata, uključujući računalne programe, čija je svrha spriječiti ili ograničiti posljedice velike nesreće, a čiji bi kvar mogao uzrokovati ili znatno pridonijeti velikoj nesreći.

6) Eksploatacija ugljikovodika znači eksploataciju ugljikovodika u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

7) Eksploatacijski objekt znači odobalni objekt koji se koristi za eksploataciju ugljikovodika.

8) Industrija znači pravne osobe koje izravno sudjeluju u odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili čije su aktivnosti usko povezane s istim.

9) Istraživanje ugljikovodika znači istraživanje ugljikovodika u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

10) Iznenadni događaj znači neželjeni, nenamjerni ili neočekivani događaj, ili slijed takvih događaja, koji ima za posljedicu situaciju koja može završiti velikom nesrećom, a koja uzrokuje ili će vjerojatno prouzročiti znatne nepovoljne učinke na okoliš i prirodu.

11) Izvođač znači bilo koju osobu s kojom operator ili vlasnik sklopi ugovor za izvođenje određenih radova u odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

12) Javnost i zainteresirana javnost znači jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove skupine, udruge i organizacije, u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita okoliša.

13) Ministarstvo znači ministarstvo nadležno za rudarstvo.

14) MRCC znači nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci u skladu s propisom donesenim na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša i Pomorskog zakonika (u daljnjem tekstu: MRCC).

15) Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika znači nadležno tijelo imenovano u skladu s ovim Zakonom, a koje je nadležno za provedbu djelatnosti koje su nadležnom tijelu dodijeljene ovim Zakonom (u daljnjem tekstu: Koordinacija).

16) Neeksploatacijski objekt znači odobalni objekt koji se ne koristi za pridobivanje ugljikovodika.

17) Neovisna verifikacija znači neovisnu procjenu i potvrdu valjanosti pisanih izjava, izvješća i ostale dokumentacije koju je izradio ovlaštenik dozvole, operator, vlasnik i/ili izvođač.

18) Odobalni objekt znači nepomičan ili pomičan odobalni objekt s povezanom infrastrukturom koji se koristi za odobalno istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i/ili u svezi s istim.

19) Odobalno istraživanje i eksploatacija ugljikovodika znači sve aktivnosti u svezi s istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika, uključujući njihovo planiranje, projektiranje, izgradnju, rad i uklanjanje/sanaciju, ali isključujući transport ugljikovodika magistralnim cjevovodom ili plovnim objektom (u daljnjem tekstu: odobalni radovi).

20) Operator znači operativnu kompaniju utvrđenu ugovorom sklopljenim između ovlaštenika dozvole i Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

21) Ovlaštenik dozvole znači pravnu osobu kojoj je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a koja je odgovorna za odobalne radove u smislu ovoga Zakona.

22) Plan intervencija odobalnog objekta znači plan koji izrađuje operator ili vlasnik u skladu s odredbama ovoga Zakona, a odnosi se na mjere za sprečavanje širenja, odnosno za ograničavanje posljedica velike nesreće povezane s odobalnim radovima (u daljnjem tekstu: Plan intervencija odobalnog objekta).

23) Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora znači lokalni, nacionalni ili regionalni plan za sprečavanje širenja, odnosno ograničavanje posljedica velike nesreće povezane s odobalnim radovima (u daljnjem tekstu: Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora). Navedeni planovi u Republici Hrvatskoj u smislu ovoga Zakona predstavljaju:

(a) za lokalnu/županijsku razinu županijski Plan intervencija u skladu s propisom donesenim na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša i Pomorskog zakonika

(b) za nacionalnu razinu Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u skladu s propisom donesenim na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša, Pomorskog zakonika i ovoga Zakona

(c) za regionalnu razinu Sporazum o Subregionalnom planu intervencija za sprečavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 7/08.) (u daljnjem tekstu: Subregionalni plan) i drugi međunarodni ugovori kojima se uređuje suradnja kod intervencija za sprečavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera.

24) Podnositelj zahtjeva znači ponuditelja koji je predao ponudu na javnom nadmetanju za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

25) Područje koje je obuhvaćeno dozvolom znači istražni prostor ili eksploatacijsko polje ugljikovodika u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

26) Povezana infrastruktura znači bušotinu s pripadajućom opremom, bilo koji dio odobalnog objekta ili bilo koji dio priključnih vodova unutar ili izvan sigurnosne zone odobalnog objekta.

27) Prihvaćanje izvješća o velikim opasnostima znači pisanu potvrdu Koordinacije ovlašteniku dozvole da je dostavljeno izvješće izrađeno sukladno ovom Zakonu.

28) Prihvatljiv rizik znači veličinu rizika kod kojeg bi vrijeme, trošak ili napor uloženi u njegovo smanjivanje bili uvelike nerazmjerni koristima od takvog smanjivanja rizika. Pri procjeni jesu li vrijeme, troškovi ili napori uvelike nerazmjerni koristima od daljnjeg smanjivanja rizika mora se voditi računa o razinama rizika iz najbolje prakse koje su kompatibilne s operatorom ili vlasnikom.

29) Prikladan znači pravi ili u potpunosti primjeren, uključujući i koji vodi računa o razmjernom naporu i trošku, za neki zahtjev ili situaciju, utemeljen na objektivnim dokazima i dokazan analizom, usporedbom s primjerenim normama ili drugim rješenjima koje u usporedivim situacijama koriste druga tijela ili se koriste u drugoj industriji.

30) Radovi na bušotini znače sve radove koji se odnose na bušotinu, a koja bi mogla imati za posljedicu ispuštanje materijala koje može dovesti do velike nesreće, uključujući radove izrade bušotine, sva ispitivanja u bušotini, stimulacijske radove, remontne radove, popravak ili preinake na bušotini, prestanak rada bušotine i trajno napuštanje bušotine.

31) Rizik je veličina koja se mjeri vjerojatnošću pojavljivanja događaja i potencijalom štete koji taj događaj može uzrokovati.

32) Sigurnosna zona znači područje do 500 metara udaljeno od svake točke vanjskog ruba odobalnog objekta.

33) Simultane operacije znače istodobno izvođenje odobalnih radova koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na odobalnim objektima u skladu s propisom kojim su uređeni bitni tehnički zahtjevi, sigurnost i zaštita pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podzemlja Republike Hrvatske, a iste operacije imaju bitni učinak na rizike za sigurnost osoba i zaštitu okoliša na nekom od odobalnih objekata ili na svim odobalnim objektima.

34) Stožer znači tijelo odgovorno za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprečavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera (u daljnjem tekstu: Stožer).

35) Subjekt znači rudarski gospodarski subjekt u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

36) Tijelo javne vlasti znači tijelo državne vlasti, tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnosti u vezi s predmetom ovoga Zakona.

37) Tripartitno savjetovanje znači formalni dogovor kojim se omogućuje dijalog i suradnja između Koordinacije, operatora ili vlasnika te predstavnika radnika.

38) Učinkovitost odgovora na nekontrolirano ispuštanje nafte znači učinkovitost sustava za odgovor prilikom nekontroliranog ispuštanje nafte, koja se temelji na analizi učestalosti, trajanja i trenutka pojave uvjeta u okolišu koji bi sprečavali odgovor. Procjena učinkovitosti odgovora na nekontrolirano ispuštanje nafte izražava se kao postotak vremena u kojem takvi uvjeti nisu prisutni i mora uključivati opis operativnih ograničenja koja se zbog te procjene postavljaju objektima.

39) Velika nesreća u odnosu na odobalni objekt ili povezanu infrastrukturu znači:

(a) nesreću koja uključuje eksploziju, požar, gubitak kontrole nad bušotinom ili nekontrolirano ispuštanje ugljikovodika ili opasnih tvari, a pritom uzrokuje gubitak života ili ozbiljne ozljede kod osoba ili postoji vjerojatnost uzrokovanja gubitka života ili ozbiljnih ozljeda, te onečišćenje i štete većih razmjera u okolišu na odobalnom području, kao i na obalnom području kao posljedica onečišćenja

(b) nesreću koja uzrokuje znatno oštećenje odobalnog objekta ili povezane infrastrukture, a pritom uzrokuje gubitak života ili ozbiljne ozljede kod osoba ili postoji vjerojatnost uzrokovanja gubitka života ili ozbiljnih ozljeda, te onečišćenje i štete većih razmjera u okolišu na odobalnom području, kao i na obalnom području kao posljedica onečišćenja

(c) bilo koju drugu nesreću koja dovede do gubitka života ili ozljede kod pet ili više osoba istodobno koje se nalaze na odobalnom objektu u kojem se pojavi izvor opasnosti ili koje sudjeluju u odobalnim radovima, te onečišćenje i štete većih razmjera u okolišu na odobalnom području, kao i na obalnom području kao posljedica onečišćenja

(d) događaj koji uzrokuje ili će vjerojatno uzrokovati bitan nepovoljan, odnosno negativan utjecaj na okoliš u skladu s propisima iz područja zaštite okoliša koji nastane kao posljedica nesreća iz točaka (a), (b) i (c).

Za potrebe određivanja je li neka nesreća velika nesreća u smislu točaka (a), (b), (c) ili (d), s odobalnim objektom na kojem nema stalne posade postupa se kao da na njemu ima posade.

40) Velika opasnost znači situaciju koja može završiti velikom nesrećom.

41) Vlasnik znači osobu koja je odgovorna za neeksploatacijski objekt.

II. SPREČAVANJA VELIKIH NESREĆA POVEZANIH S ODOBALNIM RADOVIMA

Opća načela

Članak 5.

(1) Operator ili vlasnik je dužan osigurati poduzimanje svih prikladnih mjera, sukladno ovom Zakonu, glede odobalnih radova kako bi se spriječile velike nesreće.

(2) Operatora ili vlasnika od njegovih dužnosti sukladno ovom Zakonu ne oslobađa činjenica da su radnje ili propuste koji su doveli ili pridonijeli velikim nesrećama izveli izvođači.

(3) Ovlaštenik dozvole je financijski odgovoran za sprečavanje i sanaciju štete u okolišu i prirodi prouzročenu odobalnim radovima.

(4) Ovlaštenik dozvole je za vrijeme trajanja izdane dozvole obvezan imati i održavati na snazi odgovarajuće police osiguranja u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(5) U slučaju velike nesreće operator ili vlasnik je dužan poduzeti sve prikladne mjere, sukladno ovom Zakonu, kako bi ograničio njihove posljedice za zdravlje ljudi, okoliša, prirode i gospodarsku uporabu mora.

(6) Operator ili vlasnik je dužan osigurati obavljanje odobalnih radova na temelju sustavnog upravljanja rizikom kako bi preostali rizici od velikih nesreća za zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, gospodarsku uporabu mora i odobalne objekte bili prihvatljivi.

Uvjeti za izdavanje ili prijenos dozvole

Članak 6.

(1) Tijekom postupka javnog nadmetanja za izdavanje dozvole mora se utvrditi sposobnost podnositelja zahtjeva za ispunjavanjem zahtjeva propisanih ovim Zakonom i uvjeta propisanih relevantnim odredbama prava Europske unije.

(2) Ovlaštenik dozvole može u cijelosti ili djelomično prenijeti prava i obveze iz dozvole samo na rudarski gospodarski subjekt koji ispunjava sve uvjete iz ovoga Zakona i uvjeta propisanih relevantnim odredbama prava Europske unije.

(3) Prilikom ocjene tehničke i financijske sposobnosti podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ili rudarskoga gospodarskog subjekta iz stavka 2. ovoga članka mora se voditi računa o:

a. rizicima, opasnostima i bilo kojim drugim bitnim informacijama koje se odnose na područje obuhvaćeno dozvolom, uključujući, prema potrebi, trošak propadanja morskog okoliša sukladno propisima o zaštiti okoliša

b. rizicima, opasnostima i bilo kojim drugim bitnim informacijama koje se odnose na okolišno osjetljiv morski i obalni okoliš, a posebno ekosustave koji imaju važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbu na njih, kao što su slane močvare i morsko dno obraslo morskom travom, zaštićena morska područja, kao što su posebna područja očuvanja u skladu s propisima o zaštiti prirode, te područja ekološke mreže Natura 2000, uključujući i zaštićena područja u skladu s propisima o zaštiti prirode

c. konkretnoj fazi odobalnih radova

d. financijskoj sposobnosti podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ili rudarskoga gospodarskog subjekta iz stavka 2. ovoga članka za pokrivanje odgovornosti koje bi mogle proizići iz odobalnih radova, uključujući osiguranje i odgovornost za gospodarsku štetu

e. financijskoj sposobnosti podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ili rudarskoga gospodarskog subjekta iz stavka 2. ovoga članka za trenutačno pokretanje i neometan tijek svih potrebnih mjera za učinkovit odgovor na iznenadni događaj i sanaciju

f. dostupnim informacijama o učinkovitosti podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ili rudarskoga gospodarskog subjekta iz stavka 2. ovoga članka glede sigurnosti ljudi, zaštite okoliša i prirode, uključujući odobalne radove u odnosu na velike nesreće.

(4) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ne može se izdati dozvola, odnosno na rudarski gospodarski subjekt iz stavka 2. ovoga članka ne može se u cijelosti ili djelomično prenijeti prava i obveze iz dozvole ako ne ispunjava sve uvjete iz ovoga Zakona i uvjeta propisanih relevantnim odredbama prava Europske unije.

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti

Članak 7.

(1) Bušenje istražne bušotine s neeksploatacijskog objekta može započeti nakon što je osigurano rano i učinkovito sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti, a u skladu s propisima kojima je uređena zaštita okoliša i posebnim propisima kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

(2) U slučaju kada nije obavljeno savjetovanje s javnosti i zainteresiranom javnosti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Ministarstvo osigurava sljedeće mjere:

a. u slučaju kada se planira dopustiti bušenje istražne bušotine s neeksploatacijskog objekta, javnost i zainteresirana javnost se obavješćuje u roku od 90 dana prije početka bušenja istražne bušotine s neeksploatacijskog objekta, javnim objavama ili drugim primjerenim sredstvima kao što su elektronički mediji

b. utvrđuje se zainteresirana javnost, uključujući javnost na koju utječe ili bi mogla utjecati ili koju bi mogla interesirati odluka o radovima iz stavka 1. ovoga članka, uključujući relevantne nevladine organizacije, kao što su organizacije koje promiču zaštitu okoliša te ostale relevantne organizacije

c. na raspolaganje javnosti i zainteresiranoj javnosti stavljaju se relevantne informacije o takvim planiranim radovima uključujući, među ostalim, informacije o pravu sudjelovanja u odlučivanju, te o tome kome se mogu uputiti primjedbe ili pitanja

d. javnost i zainteresirana javnost ima pravo izraziti primjedbe i mišljenja u trenutku kada su sve mogućnosti otvorene, prije donošenja odluke o početku bušenja istražne bušotine s neeksploatacijskog objekta

e. prilikom donošenja odluke o početku bušenja istražne bušotine s neeksploatacijskog objekta uzimaju se u obzir rezultati sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti

f. Ministarstvo u roku od 30 dana prije početka bušenja istražne bušotine s neeksploatacijskog objekta obavješćuje javnost i zainteresiranu javnost, nakon što prouči njihove primjedbe i mišljenja, o donesenim odlukama te razlozima i razmatranjima na kojima se te odluke temelje, uključujući informacije o procesu sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti.

Odobalni radovi

Članak 8.

(1) Odobalni radovi dozvoljeni su isključivo u području koje je obuhvaćeno dozvolom.

(1) Odobalni radovi, u području koje je obuhvaćeno dozvolom, ne mogu započeti ili se nastaviti prekinuti radovi dok Koordinacija ne prihvati izvješće o velikim opasnostima.

(2) Prihvaćanje izvješća o velikim opasnostima od strane Koordinacije ne podrazumijeva nikakav prijenos odgovornosti za velike nesreće s operatora ili vlasnika na Koordinaciju.

(3) Ovlaštenik dozvole je dužan poduzeti mjere kako bi osigurao da operator ili vlasnik ispunjavaju zahtjeve, izvršavaju svoje zadaće i dužnosti iz ovoga Zakona prilikom izvođenja odobalnih radova.

(4) Ako Koordinacija utvrdi da operator više nije sposoban ispunjavati zahtjeve iz ovoga Zakona, o tome obavještava Vladu Republike Hrvatske putem Ministarstva. Vlada Republike Hrvatske zatim o tome obavještava ovlaštenika dozvole, a ovlaštenik dozvole preuzima odgovornost za izvršavanje preuzetih obveza i bez odgađanja, u roku ne dužem od 30 dana, Vladi Republike Hrvatske predlaže zamjenskog operatora.

Sigurnosna zona

Članak 9.

(1) Ministarstvo nadležno za pomorstvo određuje sigurnosnu zonu oko odobalnog objekta u koju je određenim plovnim objektima zabranjen ulaz i zadržavanje.

(2) Zabrana se ne odnosi na osobe i plovne objekte koji ulaze ili se zadržavaju u sigurnosnoj zoni:

a. u vezi s polaganjem, ispitivanjem, popravkom, održavanjem, izmjenom, obnavljanjem ili uklanjanjem podvodnih vodova unutar ili u blizini sigurnosne zone

b. radi pružanja usluga bilo kojem odobalnom objektu u toj sigurnosnoj zoni ili radi prijevoza osoba ili stvari na odobalni objekt ili s njega

c. radi inspekcije bilo kojeg odobalnog objekta ili povezane infrastrukture u toj sigurnosnoj zoni prema propisima Republike Hrvatske

d. u vezi sa spašavanjem ili pokušajem spašavanja života ili imovine

e. u slučaju više sile ili nevolje na moru

f. uz pristanak ovlaštenika dozvole, operatora, vlasnika, Koordinacije ili ostalih tijela javne vlasti

g. radi provedbe interventnih mjera u slučajevima velike nesreće.

Koordinacija

Članak 10.

(1) Koordinacija se sastoji od predstavnika Ministarstva, Agencije, Hrvatskog registra brodova, ministarstva nadležnog za pomorstvo, državne uprave nadležne za zaštitu i spašavanje, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

(2) Organizaciju i način rada Koordinacije utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva.

(3) Uredbom iz stavka 2. ovoga članka opisuju se ciljevi nadzora i provedbe, te obveze Koordinacije glede postizanja transparentnosti, dosljednosti, razmjernosti i objektivnosti u uređivanju odobalnih radova, kao i opseg odgovornosti Koordinacije, ovlaštenika dozvole, operatora, vlasnika i izvođača glede nadzora nad rizicima od velike nesreće, odnosno određuju se pravila, procesi i postupci za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata koji se dostavljaju u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa.

(4) Agencija je dužna oglasiti na svojim mrežnim stranicama, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 2. ovoga članka, opis organizacije, uključujući i razloge zašto je Koordinacija uspostavljena na taj način, te način osiguranja izvršavanja djelatnosti.

(5) Članove Koordinacije iz stavka 1. ovoga članka imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Koordinacija je odgovorna za:

a. procjenu i prihvaćanje dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama članka 13. stavka 1. ovoga Zakona

b. ocjenu sposobnosti operatora u svezi s ispunjavanjem zahtjeva iz ovoga Zakona

c. savjetovanje i suradnju s tijelima državne uprave i ostalim tijelima u skladu s odredbama ovoga Zakona

d. izradu godišnjih planova i izvješća u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Koordinacija mora biti neovisna i objektivna u obavljanju svojih djelatnosti.

(3) Uredbom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona Koordinaciji moraju biti osigurani primjereni ljudski resursi i financijska sredstva za obavljanje djelatnosti iz ovoga Zakona. Financijski troškovi Koordinacije za obavljanje djelatnosti iz ovog Zakona mogu se namiriti od ovlaštenika dozvole.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Koordinacije, može sklapati formalne dogovore s odgovarajućim tijelima Europske unije ili drugim prikladnim tijelima kako bi osigurala specijalističko stručno znanje koje će pomoći Koordinaciji u obavljanju djelatnosti.

(5) Koordinacija je dužna izraditi i dostaviti Vladi Republike Hrvatske, putem Ministarstva, godišnje izvješće o svom radu za prethodnu godinu tijekom trećeg kvartala tekuće godine.

(6) Vlada Republike Hrvatske nadzire rad Koordinacije i poduzima sve potrebne mjere kako bi se poboljšala njezina učinkovitost u obavljanju djelatnosti koje su određene ovim Zakonom.

Članak 12.

(1) Koordinacija je dužna:

a. djelovati neovisno od politike

b. jasno odrediti opseg svojih odgovornosti, kao i odgovornosti ovlaštenika dozvole, operatora, vlasnika i izvođača glede nadzora nad rizicima od velike nesreće

c. utvrditi pravila, procese i postupke za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata koji se dostavljaju u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa

d. učiniti dostupnim pravila, procese i postupke za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata, a koji se dostavljaju u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa ovlaštenicima dozvola, operatorima, vlasnicima i izvođačima, te njihove sažetke staviti na raspolaganje javnosti i zainteresiranoj javnosti

e. prema potrebi provoditi zajedničke postupke s tijelima javne vlasti radi izvršavanja dužnosti iz ovoga Zakona

f. temeljiti svoju politiku, organizaciju i operativne postupke na načelima transparentnosti, dosljednosti, razmjernosti i objektivnosti kod odobalnih radova.

(2) Koordinacija je dužna:

a. u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona izraditi opis svojih dužnosti i prioritete djelovanja, kao i organizacijski ustroj, te iste oglasiti na mrežnim stranicama Agencije

b. u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, izraditi plan postupaka u kojima opisuje način kontrole i osiguravanja da ovlaštenici dozvole, operatori, vlasnici i izvođači izvršavaju svoje obveze u skladu s ovim Zakonom, te iste oglasiti na mrežnim stranicama Agencije

c. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, uspostaviti formalni sporazum s tijelima javne vlasti kojim se uspostavlja mehanizam potreban za učinkovito djelovanje, uključujući nadzor aktivnosti, zajedničko planiranje, podjelu odgovornosti za obrađivanje izvješća o velikim opasnostima, unutarnje komunikacije, te izvješća koja se zajednički objavljuju, te iste oglasiti na mrežnim stranicama Agencije.

(3) Koordinacija je dužna u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, izraditi smjernice za operatore i vlasnike, te oglasiti iste na mrežnim stranicama Agencije, s jasno određenim zahtjevima glede:

a. identificiranja svih predvidljivih opasnosti koje mogu uzrokovati veliku nesreću, vrednovanja svih rizika od tih opasnosti i utvrđenih mjera nadzora rizika, uključujući odgovore na iznenadni događaj

b. određivanja sustava upravljanja sigurnošću, zaštitom okoliša i prirode, primjereno opisanog kako bi se dokazala sukladnost s ovim Zakonom

c. određivanja primjerenih rješenja za neovisnu verifikaciju.

(4) Prilikom temeljite procjene izvješća o velikim opasnostima Koordinacija je dužna:

a. utvrditi da su dostavljene sve tražene informacije

b. osigurati da su operator ili vlasnik identificirali sve opasnosti od velikih nesreća koje se odnose na odobalne radove

c. osigurati da se u upravljanju rizicima vodilo računa o svim bitnim fazama rada odobalnog objekta

d. utvrditi način provođenja mjera smanjivanja rizika, a koje su utvrđene u okviru upravljanja rizicima

e. osigurati da su operator ili vlasnik prilikom utvrđivanja mjera koje su potrebne da bi se dostigle prihvatljive razine rizika obrazložili na koji su način uzeli u obzir poznate činjenice i prosudbu koje se temelje na dobroj inženjerskoj praksi, najboljim praksama upravljanja i načelima upravljanja organizacijama i ljudskim resursima

f. osigurati da su mjere i rješenja za otkrivanje te brz i učinkovit odgovor u slučaju velike nesreće jasno prepoznati i opravdani

g. osigurati da su rješenja za napuštanje, evakuaciju i spašavanje, kao i mjere za ograničavanje širenja velike nesreće i smanjenje njezinog učinka na okoliš i prirodu logično i sustavno povezani, vodeći računa o iznenadnim uvjetima u kojima će se izvoditi

h. osigurati da su zahtjevi sukladno ovom Zakonu ugrađeni u Planove intervencija odobalnog objekta

i. utvrditi je li sustav upravljanja sigurnošću, te zaštitom okoliša i prirode koji je opisan u izvješću o velikim opasnostima, primjeren za osiguranje sukladnosti sa svim relevantnim zakonskim odredbama

j. utvrditi da je jasno pojašnjen sustav neovisne verifikacije.

(5) Koordinacija je dužna uspostaviti mehanizam za učinkovito sudjelovanje u tripartitnom savjetovanju između Koordinacije, operatora ili vlasnika, te predstavnika radnika oko oblikovanja normi i politika koje se odnose na sprečavanje velikih nesreća.

III. IZVOĐENJE ODOBALNIH RADOVA

Dokumenti koji se dostavljaju za izvođenje odobalnih radova

Članak 13.

(1) Ovlaštenik dozvole je dužan dostaviti Koordinaciji sljedeće dokumente:

a. politiku operatora ili vlasnika za sprečavanje velikih nesreća ili odgovarajući opis te politike

b. pravila za upravljanje sigurnošću i zaštitom okoliša i prirode koja se odnose na odobalne objekte

c. u slučaju planiranja eksploatacijskog objekta, obavijest o projektu u skladu s ovim Zakonom

d. opis sustava neovisne verifikacije

e. izvješće o velikim opasnostima

f. u slučaju bitne promjene ili rekonstrukcije odobalnog objekta, izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima

g. Plan intervencija odobalnog objekta

h. u slučaju radova u bušotini, obavijest i informacije o radovima u bušotini

i. u slučaju simultanih operacija, obavijest o simultanim operacijama u skladu s ovim Zakonom

j. u slučaju premještanja eksploatacijskog objekta, obavijest o premještaju

k. bilo koji drugi relevantni dokument koji zatraži Koordinacija.

(2) Dokumenti određeni točkama a., b., d. i g. iz stavka 1. ovoga članka uključuju se u izvješće o velikim opasnostima.

(3) Obavijest o projektu iz točke c. stavka 1. ovoga članka dostavlja se u roku koji ne može biti duži od 30 dana prije određenog roka dostave izvješća o velikim opasnostima.

(4) Ovlaštenik dozvole je dužan u izvješću o velikim opasnostima uzeti u obzir primjedbe Koordinacije dane na obavijest o projektu iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ovlaštenik dozvole je dužan pisanim putem obavijestiti Koordinaciju 30 dana prije predviđenog ulaska ili izlaska odobalnog objekta u područje na kojima Republika Hrvatska u skladu s međunarodnim pravom ostvaruje jurisdikciju i suverena prava.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka Koordinacija je dužna o istome izvijestiti tijela javne vlasti u roku od pet dana.

(7) Ovlaštenik dozvole je dužan pisanim putem obavijestiti Koordinaciju o premještanju eksploatacijskog objekta 45 dana prije predviđenog premještanja, kako bi tijekom izrade izvješća o velikim opasnostima, bio u mogućnosti uzeti u obzir sve uvjete i ograničenja koja postavi Koordinacija.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka Koordinacija je dužna o istome izvijestiti tijela javne vlasti u roku od pet dana.

(9) Ovlaštenik dozvole je dužan pisanim putem obavijestiti Koordinaciju, ako prije dostavljanja izvješća o velikim opasnostima nastupi bitna promjena koja utječe na obavijest o projektu ili premještaju, u roku ne dužem od 24 sata.

(10) Ovlaštenik dozvole je dužan izvješće o velikim opasnostima dostaviti u roku koji odredi Koordinacija, a isti rok ne može biti duži od 30 dana prije planiranog početka odobalnih radova.

(11) Dokumenti iz ovoga članka izrađuju se i opremaju tako da se što lakše može pratiti njihov sadržaj, odnosno isti moraju biti pregledni kao cjelina i/ili pojedinačni dio dokumenta. Jezik i stil dokumenata mora biti jasan, razumljiv, znanstven, pravopisno i gramatički ispravan.

(12) Dokumenti iz ovoga članka moraju biti napisani latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom i gramatikom.

(13) Iznimno od odredbi stavka 10. ovoga članka, tehničko-tehnološka dokumentacija koja služi za gradnju odobalnih objekata može biti na stranom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik.

(14) Dokumenti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se obvezno na papiru i/ili drugom odgovarajućem materijalu za pisanje i crtanje.

(15) Dokumenti se mogu izrađivati kao elektronički zapis uz obveznu dostavu istih sukladno stavku 14. ovoga članka.

(16) Koordinacija će izraditi upute za izradu i dostavu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka u roku od 120 dana od stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

(17) Agencija je dužna upute iz stavka 16. ovoga članka oglasiti na svojim mrežnim stranicama.

Obavijest o projektu i obavijest o premještaju eksploatacijskog objekta

Članak 14.

Obavijest o projektu i obavijest o premještaju eksploatacijskog objekta, koje se dostavljaju u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkama c. i j. ovoga Zakona, obvezno sadržavaju:

a. naziv i adresu operatora odobalnog objekta

b. opis postupka projektiranja za eksploatacijske radove i sustave, od početnog koncepta do dostavljenog projekta ili odabira postojećeg odobalnog objekta, korištene norme i projektne koncepte koji su uključeni u postupku

c. opis odabranog projektnog koncepta u odnosu na scenarije velikih opasnosti za pojedini odobalni objekt i njegovu lokaciju te osnovnih pravila za nadzor rizika

d. dokaz da projektni koncept pridonosi smanjenju rizika od velikih opasnosti na prihvatljivu razinu

e. opis eksploatacijskog objekta i uvjeta na lokaciji na kojoj je predviđen

f. opis mogućih ekoloških i meteoroloških ograničenja i ograničenja vezanih za morsko dno, koja se nameću za sigurne radove, te načine utvrđivanja rizika sa stajališta morskog dna od aktivnosti kao što su polaganje vodova ili sidrenje objekata

g. opis odobalnih radova koji se planiraju obavljati, a mogu dovesti do velikih opasnosti

h. opći opis sustava za upravljanje sigurnošću i zaštitom okoliša i prirode kojim će se osigurati učinkovitost predviđenih mjera za nadzor rizika od velikih nesreća

i. opis sustava neovisne verifikacije i popis elemenata kritičnih za sigurnost i zaštitu okoliša i prirode

j. u slučaju kada se postojeći eksploatacijski objekt planira premjestiti na novu lokaciju radi izvođenja odobalnih radova, dokaznice i uvjerenja kojima se dokazuje da je odobalni objekt prikladan za predložene odobalne radove

k. u slučaju kada se neeksploatacijski objekt planira rekonstruirati kako bi se koristio kao eksploatacijski objekt, dokaznice i uvjerenja kojima se dokazuje da je odobalni objekt prikladan za takvu preinaku.

Izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt

Članak 15.

(1) Operator je dužan izraditi izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt koje obvezno sadržava informacije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Informacije koje se dostavljaju u izvješću o velikim opasnostima za rad eksploatacijskog objekta obvezno sadržavaju:

a. opis načina na koji su uzete u obzir primjedbe Koordinacije na obavijest o projektu

b. naziv i adresu operatora eksploatacijskog objekta

c. sažetak svakog sudjelovanja radnika u izradi izvješća o velikim opasnostima

d. opis eksploatacijskog objekta i svih veza s drugim odobalnim objektima ili povezanom infrastrukturom, uključujući bušotine

e. dokaz da su utvrđene sve velike opasnosti, da je procijenjena njihova vjerojatnost i posljedice, uključujući moguća okolišna i meteorološka ograničenja i ograničenja vezana za morsko dno koja se nameću za sigurne radove, te da su mjere nadzora tih opasnosti, uključujući i nadzor povezanih elemenata kritičnih za sigurnost, zaštitu okoliša i prirode, prikladne kako bi se rizik od velikih nesreća smanjio na prihvatljivu mjeru, a koji uključuje procjenu učinkovitosti odgovora na nekontrolirano ispuštanje nafte

f. opis odobalnih radova koji će se obavljati, a koji mogu dovesti do velikih opasnosti, uz naznačenje najvećeg broja osoba koje u bilo kojem trenutku smiju biti prisutne na eksploatacijskom objektu

g. opis opreme i mjera kojima se osigurava nadzor nad bušotinama, sigurnost procesa, zadržavanje opasnih tvari, sprečavanje požara i eksplozija, zaštita radnika od opasnih tvari i zaštita okoliša i prirode u početnoj fazi velike nesreće

h. opis mjera kojima se osobe na eksploatacijskom objektu štite od velikih opasnosti i kojima se osigurava njihovo sigurno napuštanje, evakuacija i spašavanje te mjere za održavanje nadzornih sustava kojima se sprečava šteta na eksploatacijskom objektu i u okolišu i prirodi u slučaju kada su svi radnici evakuirani

i. pravila, norme i smjernice koje su korištene pri izgradnji eksploatacijskog objekta i puštanja u rad

j. informacije koje se odnose na operatorov sustav upravljanja sigurnošću, zaštitom okoliša i prirode, a koje su bitne za eksploatacijski objekt

k. Plan intervencija odobalnog objekta

l. opis sustava neovisne verifikacije

m. sve bitne informacije koje su dobivene u skladu sa zahtjevima za sprečavanje velikih nesreća iz drugih propisa

n. u odnosu na odobalne radove koje se provode s eksploatacijskih objekta, sve informacije koje se odnose na sprečavanje velikih nesreća koje uzrokuju znatnu ili ozbiljnu štetu u okolišu i prirodi, a koje su dobivene u skladu s propisima kojima je uređena zaštita okoliša i prirode

o. procjenu utvrđenih mogućih učinaka na okoliš i prirodu koji nastaju zbog neuspjelog zadržavanja onečišćujućih tvari koje su posljedica velike nesreće te opis mjera koje su predviđene za njihovo sprečavanje, smanjivanje ili nadoknadu, uključujući praćenje.

(3) Informacije koje se dostavljaju u izvješću o velikim opasnostima u svezi sa sustavom verifikacije obvezno sadržavaju:

a. izjavu operatora, nakon razmatranja izvješća neovisnog verifikatora, da je popis elemenata kritičnih za sigurnost, okoliš i prirodu i sustav njihovog održavanja prikladan

b. opis sustava neovisne verifikacije koji uključuje odabir neovisnih verifikatora, način verifikacije, naznačenje je su li elementi ključni za sigurnost, okoliš i prirodu, te svi pogoni u sustavu održavani i u dobrom stanju

c. opis načina verifikacije iz točke b. ovoga stavka koji uključuje pojedinosti o načelima koja će se primjenjivati za izvršavanje dužnosti u okviru sustava, kao i za redovito preispitivanje tijekom rada eksploatacijskog objekta, što uključuje:

I. ispitivanje elemenata kritičnih za sigurnost, okoliš i prirodu od strane neovisnih verifikatora

II. provjeru projektiranja, normi, certifikata ili drugog sustava sukladnosti elemenata koji su kritični za sigurnost, okoliš i prirodu

III. pregled odobalnih radova u tijeku

IV. izvješćivanje o slučajevima nesukladnosti

V. korektivne radnje koje poduzima operator.

(4) Operator, uz prethodno pisano mišljenje Koordinacije, može izraditi izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt kao tipsko rješenje u odnosu na skupinu eksploatacijskih objekta.

(5) Ako je za prihvaćanje izvješća o velikim opasnostima potrebno pružiti dodatne informacije, ovlaštenik dozvole je dužan na zahtjev Koordinacije, u roku ne dužem od 15 dana, dostaviti dodatne informacije i obaviti sve zatražene izmjene dostavljenog izvješća o velikim opasnostima.

(6) Ovlaštenik dozvole je dužan, u roku ne dužem od 15 dana, dostaviti Koordinaciji izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima u skladu sa stavkom 7. ovoga članka u slučaju bitne promjene ili rekonstrukcije eksploatacijskog objekta ili uklanjanja/sanacije eksploatacijskog objekta.

(7) Izvješće iz stavka 6. ovoga članka obvezno sadržava:

a. naziv i adresu operatora

b. sažetak svakog sudjelovanja radnika u izradi izmijenjenog izvješća o velikim opasnostima

c. sve podatke i pojedinosti potrebne za potpuno ažuriranje prethodnog izvješća o velikim opasnostima i s njime povezanog Plana intervencija odobalnog objekta, te za dokazivanje da su rizici od velikih opasnosti smanjeni na prihvatljivu razinu

d. u slučaju uklanjanja/sanacije eksploatacijskog objekta:

I. način izolacije svih opasnih tvari i tehničku sanaciju bušotina

II. opis rizika od velikih opasnosti za radnike, okoliš i prirodu koje su povezane s uklanjanjem/sanacijom eksploatacijskog objekta, ukupan broj ugroženih osoba i mjere za nadzor rizika

III. mjere odgovora na iznenadni događaj kojima se osigurava sigurna evakuacija i spašavanje radnika odnosno održavaju sustavi nadzora kojima se sprečava velika nesreća.

(8) Planirane radnje određene stavkom 6. ovoga članka ne mogu se izvoditi dok Koordinacija ne prihvati izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt.

(9) Operator je dužan najmanje svake tri godine ili ranije, ako isto zatraži pisanim putem Koordinacija, temeljito preispitati izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt i o tome izvijestiti pisanim putem Koordinaciju, putem ovlaštenika dozvole, u roku ne dužem od 30 dana.

(10) Nakon prihvaćanja Koordinacija je dužna izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt dostaviti tijelima javne vlasti.

Izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt

Članak 16.

(1) Vlasnik je dužan izraditi izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt koje obvezno sadržava informacije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Informacije koje se dostavljaju u izvješću o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt obvezno sadržavaju:

a. naziv i adresu vlasnika odobalnog objekta

b. sažetak svakog sudjelovanja radnika u izradi izvješća o velikim opasnostima

c. opis neeksploatacijskog objekta, odnosno opis načina premještaja između lokacija

d. opis odobalnih radova koje će se obavljati, a koji mogu dovesti do velikih opasnosti, uz naznačenje najvećeg broja osoba koje u bilo kojem trenutku smiju biti prisutne na neeksploatacijskom objektu

e. dokaz da su utvrđene sve velike opasnosti, da je procijenjena njihova vjerojatnost i posljedice, uključujući moguća okolišna i meteorološka ograničenja i ograničenja vezana za morsko dno koja se nameću za sigurne radove, te da su mjere nadzora tih opasnosti, uključujući i nadzor povezanih elemenata kritičnih za sigurnost, zaštitu okoliša i prirode, prikladne kako bi se rizik od velikih nesreća smanjio na prihvatljivu mjeru, a koji uključuje procjenu učinkovitosti odgovora na nekontrolirano ispuštanje nafte

f. opis opreme i mjera kojima se osigurava nadzor nad bušotinama, sigurnost procesa, zadržavanje opasnih tvari, sprečavanje požara i eksplozija, zaštita radnika od opasnih tvari i zaštita okoliša i prirode u početnoj fazi velike nesreće

g. opis mjera kojima se osobe na neeksploatacijskom objektu štite od velikih opasnosti i kojima se osigurava njihovo sigurno napuštanje, evakuacija i spašavanje, te mjera za održavanje nadzornih sustava kojima se sprečava šteta na neeksploatacijskom objektu i u okolišu i prirodi u slučaju kada su svi radnici evakuirani

h. pravila, norme i smjernice koje su korištene pri izgradnji neeksploatacijskog objekta i puštanja u rad

i. dokaz da su utvrđene sve velike opasnosti glede svih radova koje neeksploatacijski objekt može obavljati, te da je rizik od velikih nesreća smanjen na prihvatljivu mjeru, opis mogućih okolišnih i meteoroloških ograničenja i ograničenja vezana za morsko dno koja se nameću za sigurne radove, te da su mjere nadzora tih opasnosti, uključujući nadzor povezanih elemenata kritičnih za zaštitu okoliša i prirode, prikladne kako bi se rizik od velikih nesreća smanjio na prihvatljivu mjeru

j. informacije koje se odnose na vlasnikov sustav upravljanja sigurnošću, zaštitu okoliša i prirode, a koje su bitne za neeksploatacijski objekt

k. Plan intervencija odobalnog objekta

l. opis sustava neovisne verifikacije

m. u odnosu na odobalne radove koje se provode iz neeksploatacijskih objekta, sve informacije koje se odnose na sprečavanje velikih nesreća koje uzrokuju znatnu ili ozbiljnu štetu u okolišu i prirodu, koje su dobivene u skladu s propisima kojima je uređena zaštita okoliša i prirode

n. procjenu utvrđenih mogućih učinaka na okoliš i prirodu, a koji nastaju zbog neuspjelog zadržavanja onečišćujućih tvari kao posljedice velike nesreće, te opis mjera koje su predviđene za njihovo sprečavanje, smanjivanje ili nadoknadu, uključujući praćenje.

(3) Informacije koje se dostavljaju u izvješću o velikim opasnostima u svezi sa sustavom verifikacije obvezno sadržavaju:

a. izjavu vlasnika, nakon razmatranja izvješća neovisnog verifikatora, da su popis elemenata kritičnih za sigurnost, okoliš i prirodu i sustav njihovog održavanja prikladni

b. opis sustava neovisne verifikacije koji uključuje odabir neovisnih verifikatora, način verifikacije, naznačenje jesu li elementi ključni za sigurnost, okoliš i prirodu, te svi pogoni u sustavu održavani i u dobrom stanju

c. opis načina verifikacije iz točke b. ovoga stavka koji uključuje pojedinosti o načelima koja će se primjenjivati za izvršavanje funkcija u okviru sustava i za redovito preispitivanje tijekom rada neeksploatacijskog objekta, što uključuje:

I. ispitivanje elemenata kritičnih za sigurnost, okoliš i prirodu od strane neovisnih verifikatora

II. provjeru projektiranja, normi, certifikata ili drugog sustava sukladnosti elemenata koji su kritični za sigurnost, okoliš i prirodu

III. pregled odobalnih radova u tijeku

IV. izvješćivanje o slučajevima nesukladnosti

V. korektivne radnje koje poduzima vlasnik.

(4) Ako je za prihvaćanje izvješća o velikim opasnostima potrebno pružiti dodatne informacije, ovlaštenik dozvole je dužan na zahtjev Koordinacije, u roku ne dužem od 15 dana, dostaviti dodatne informacije i obaviti sve zatražene izmjene dostavljenog izvješća o velikim opasnostima.

(5) Ovlaštenik dozvole je dužan, u roku ne dužem od 15 dana, dostaviti Koordinaciji izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima u skladu sa stavkom 6. ovoga članka u slučaju bitne promjene ili rekonstrukcije neeksploatacijskog objekta.

(6) Izvješće iz stavka 6. ovoga članka obvezno sadržava:

a. naziv i adresu vlasnika

b. sažetak svakog sudjelovanja radnika u izradi izmijenjenog izvješća o velikim opasnostima

c. sve podatke i pojedinosti potrebne za potpuno ažuriranje prethodnog izvješća o velikim opasnostima i s njime povezanog Plana intervencija odobalnog objekta, te za dokazivanje da su rizici od velikih opasnosti smanjeni na prihvatljivu razinu.

(7) Planirane radnje određene stavkom 5. ovoga članka ne mogu se izvoditi dok Koordinacija ne prihvati izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt.

(8) Vlasnik je dužan najmanje svake tri godine ili ranije, ako isto zatraži pisanim putem Koordinacija, temeljito preispitati izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt i o istome izvijestiti pisanim putem Koordinaciju, putem ovlaštenika dozvole, u roku ne dužem od 30 dana.

(9) Nakon prihvaćanja Koordinacija je dužna izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt dostaviti tijelima javne vlasti.

Planovi intervencija odobalnog objekta

Članak 17.

(1) Operator ili vlasnik je dužan izraditi Plan intervencija odobalnog objekta koji obvezno sadržava informacije iz stavka 6. ovoga članka.

(2) Operator ili vlasnik je dužan Plan intervencija odobalnog objekta provesti bez odgađanja kao odgovor na sve iznenadne događaje, velike nesreće ili velike opasnosti.

(3) Operator ili vlasnik je odgovoran da je Plan intervencija odobalnog objekta dosljedan Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

(4) Operator ili vlasnik je dužan održavati odgovarajuću opremu i stručno znanje za Plan intervencija odobalnog objekta, kako bi ta oprema i stručno znanje bili dostupni u svakom trenutku, te ih prema potrebi staviti na raspolaganje Koordinaciji i Stožeru.

(5) Operator ili vlasnik je dužan Plan intervencija odobalnog objekta integrirati s drugim mjerama koje se odnose na zaštitu i spašavanje radnika s ugroženog odobalnog objekta, kako bi se osigurale mogućnosti za sigurnost i preživljavanje osoba.

(6) Plan intervencija odobalnog objekta obvezno sadržava:

a. imena i položaje osoba ovlaštenih za pokretanje postupaka za odgovor na iznenadni događaj, te imena i položaje osoba koje upravljaju unutarnjim odgovorom na iznenadni događaj

b. imena i položaje osoba koje su odgovorne za vezu s Koordinacijom i MRCC

c. opis svih predvidljivih uvjeta ili događaja koji mogu dovesti do velike nesreće, kako je opisano u izvješću o velikim opasnostima, a kojem je plan priložen

d. opis aktivnosti koje će se poduzeti u svrhu nadzora nad uvjetima ili događajima koji mogu dovesti do velike nesreće i ograničavanja njihovih posljedica

e. opis dostupne opreme i sredstva, uključujući dostupnu opremu i sredstva za zaustavljanje nekontroliranog ispuštanja nafte

f. rješenja za ograničavanje rizika za osobe na odobalnom objektu i za okoliš i prirodu, uključujući način upozoravanja i radnje koje osobe trebaju poduzeti nakon primanja upozorenja

g. u slučaju simultanih operacija, rješenja za koordiniranje napuštanja, evakuacije i spašavanje između uključenih objekata, kako bi se osigurale mogućnosti preživljavanja osoba na odobalnim objektima tijekom velike nesreće

h. procjenu učinkovitosti odgovora na nekontrolirano ispuštanje nafte

i. uvjeti okoliša koji se uzimaju u obzir kod analize odgovora uključuju:

I. vremenske uvjete, uključujući vjetar, vidljivost, oborine i temperaturu

II. stanje mora, plimu, oseku i struje

III. prisutnost otpada

IV. sate dnevnog svjetla

V. druge poznate uvjete okoliša i prirode, a koji bi mogli utjecati na učinkovitost opreme za odgovor ili ukupnu učinkovitost odgovora

j. rješenja za rano upozoravanje Koordinacije i MRCC o velikoj nesreći, vrstu informacija koje sadržava početno upozorenja i mjere za dostavljanje detaljnijih informacija kako postaju dostupne sa svim onim podacima određenim za obavješćivanje sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

k. rješenja za osposobljavanje zaposlenika za dužnosti koje će morati izvršavati i prema potrebi suradnju sa središnjim tijelima državne uprave odgovornim za provođenje vanjskog odgovora na iznenadni događaj

l. rješenja koja se moraju provesti bez odgađanja kao odgovor na sve iznenadne događaje, velike nesreće ili velike opasnosti, a ista moraju biti usklađena s Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora

m. dokaz o prethodnim procjenama koje su provedene u svrhu smanjivanja učinaka disperzanata na javno zdravlje i moguće daljnje štete za okoliš, prirodu i gospodarsku uporabu mora, na najmanju moguću mjeru, a isto uključuje suglasnost nadležnog tijela državne uprave za primjenu disperzanata.

(7) Operator ili vlasnik je dužan ažurirati izvješća o velikim opasnostima ili obavijesti koje se dostavljaju u skladu s člankom 13. ovoga Zakona, kod svake bitne promjene Plana intervencija odobalnog objekta.

(8) Ovlaštenik dozvole je dužan sve izmjene iz stavka 7. ovoga članka u roku ne dužem od pet dana dostaviti Koordinaciji na prihvaćanje.

(9) Nakon prihvaćanja Koordinacija je dužna Plan intervencija odobalnog objekta dostaviti tijelima javne vlasti.

Obavijest i informacije o radovima u bušotini

Članak 18.

(1) Ovlaštenik dozvole je dužan izraditi, u slučaju radova u bušotini, obavijest i informacije o tim radovima u bušotini i iste dostaviti 30 dana prije početka radova Koordinaciji.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava:

a. naziv i adresu operatora

b. naziv odobalnog objekta koji se koristi te naziv i adresu vlasnika ili izvođača

c. pojedinosti o bušotini i veze s odobalnim objektima ili povezanom infrastrukturom

d. informacije o programu radova u bušotini, uključujući vremensko razdoblje radova, tehničke pojedinosti o radovima u bušotini i njihovoj provjeri, ograničenja koja se nameću za siguran rad u skladu s upravljanjem rizicima

e. u slučaju postojeće bušotine, informacije o njezinoj povijesti i tehničkom stanju

f. sve pojedinosti o sigurnosnoj opremi koja se koristi, a koja nije opisana u aktualnom izvješću o velikim opasnostima za odobalni objekt

g. procjena rizika koja uključuje opise:

I. konkretnih rizika povezanih s radovima u bušotini, uključujući moguća okolišna i meteorološka ograničenja i ograničenja vezana za morsko dno koja se nameću za siguran rad

II. svih radova na površini ili ispod površine mora koje uvode mogućnost nastanka istodobnih velikih opasnosti

III. prikladnih mjera nadzora

h. opis konstrukcije i status bušotine po završetku radova

i. u slučaju izmjene prethodno dostavljene obavijesti o radovima u bušotini, dovoljno pojedinosti za potpuno ažuriranje obavijesti

j. ako se bušotina namjerava izgraditi, izmijeniti ili održavati s neeksploatacijskog objekta, dodatne informacije:

I. opis mogućih ekoloških i meteoroloških ograničenja i ograničenja vezanih za morsko dno koja se nameću za siguran rad, te načini utvrđivanja rizika sa stajališta morskog dna od aktivnosti kao što su polaganje vodova ili sidrenje objekata

II. opis uvjeta okoliša i prirode o kojima se vodilo računa u Planu intervencija odobalnog objekta

III. opis mjera za odgovor na iznenadni događaj, uključujući mjere za odgovor u slučaju okolišnih incidenata koji nisu opisani u izvješću o velikim opasnostima i

IV. opis sustava upravljanja operatora i vlasnika ili izvođača kako bi u svakom trenutku bio osiguran učinkovit nadzor nad velikim opasnostima

k. izvješće o rezultatima neovisnog pregleda bušotine, koje uključuje izjavu operatora da je upravljanje rizicima prikladno za predviđene uvjete i okolnosti

l. informacije relevantne za ovaj Zakon koje su dobivene u skladu s propisom kojim su uređeni najmanji zahtjevi za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu

m. u odnosu na radove u bušotini, sve informacije dobivene u skladu s propisom kojim su uređeni najmanji zahtjevi za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu, koje se odnose na sprečavanje velikih nesreća koje uzrokuju znatnu ili ozbiljnu štetu u okolišu i prirodu

n. analizu učinkovitosti odgovora na nekontrolirano ispuštanje nafte.

(3) Koordinacija mora razmotriti obavijest i dati mišljenje temeljem kojeg Ministarstvo izdaje suglasnost za početak radova u bušotini.

(4) Ako je za prihvaćanje obavijesti potrebno pružiti dodatne informacije, ovlaštenik dozvole je dužan na zahtjev Koordinacije, u roku ne dužem od 15 dana, dostaviti dodatne informacije i izvršiti sve potrebne izmjene obavijesti.

(5) Vlasnik ili izvođač ne može započeti s radovima ili nastaviti prekinute radove dok Ministarstvo ne izda suglasnost.

(6) Operator je dužan uključiti neovisnog verifikatora u planiranje i izradu bitne promjene dostavljene obavijesti o radovima u bušotini.

(7) Ovlaštenik dozvole je dužan, u roku od 24 sata, obavijestiti Koordinaciju o svim bitnim promjenama dostavljene obavijesti o radovima u bušotini.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka primjenjuju se odredbe stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

(9) Ovlaštenik dozvole je dužan na tjednoj osnovi, počevši od dana početka radova u bušotini, dostavljati Koordinaciji izvješće o radovima u bušotini.

(10) Izvješće iz stavka 9. ovoga članka obvezno sadržava:

a. naziv i adresu operatora

b. naziv odobalnog objekta koji se koristi te naziv i adresu vlasnika ili izvođača

c. pojedinosti o bušotini i veze s odobalnim objektima ili povezanom infrastrukturom

d. sažetak obavljenih radova od početka radova ili od prethodnog izvješća

e. promjere, apsolutnu i vertikalnu dubinu, te izmjerenu duljinu:

I. opis konstrukcije bušotine

II. opis bušotinske opreme

f. gustoću i sastav bušotinskog fluida (sa svima izmjenama) do trenutka sastavljanja izvješća

g. u slučaju radova u postojećoj bušotini, opis trenutačne konstrukcije i opremanja.

(11) Nakon izdavanja suglasnosti iz stavka 5. ovoga članka Koordinacija je dužna obavijest i informacije o radovima u bušotini dostaviti tijelima javne vlasti.

(12) Suglasnost iz stavka 5. ovoga članka je izvršna i žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pri nadležnom sudu.

Obavijest o simultanim operacijama

Članak 19.

(1) Operatori i vlasnici koji sudjeluju u simultanim operacijama zajednički su dužni izraditi obavijest o simultanim operacijama.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga stavka Koordinaciji dostavlja ovlaštenik dozvole, u roku ne dužem od 30 dana, prije početka radova.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava:

a. naziv i adresu operatora

b. u slučaju kada u simultanim operacijama sudjeluju vlasnici ili drugi izvođači, njihov naziv i adresu, uključujući potvrdu da se slažu sa sadržajem obavijesti

c. opis, u obliku dokumenta o suradnji koji odobravaju svi potpisnici dokumenta, uključujući opis sustava upravljanja za odobalne objekte koji su uključeni u simultane operacije u svrhu smanjenja rizika od velike nesreće na prihvatljivu razinu

d. opis sve opreme koja se koristi, a koja nije opisana u aktualnom izvješću o velikim opasnostima za bilo koji odobalni objekt uključen u simultane operacije

e. sažetak procjene rizika koju provode operator, vlasnik ili izvođači, koji uključuje:

I. opis svih radova tijekom simultane operacije koje mogu uključivati opasnosti iz kojih mogu nastati velike nesreće na odobalnom objektu ili povezane s odobalnim objektom

II. opis svih mjera nadzora nad rizicima koje su uvedene na temelju procjene rizika

f. opis simultanih operacija i program rada.

(4) Koordinacija mora razmotriti obavijest i dati mišljenje temeljem kojeg Ministarstvo izdaje suglasnost za početak radova na simultanim operacijama.

(5) Ako je za prihvaćanje obavijesti potrebno pružiti dodatne informacije, ovlaštenik dozvole je dužan na zahtjev Koordinacije, u roku ne dužem od 15 dana, dostaviti dodatne informacije i izvršiti sve potrebne izmjene obavijesti.

(6) Operator, vlasnik ili izvođač ne mogu započeti s radovima ili nastaviti prekinute radove na simultanim operacijama dok Ministarstvo ne izda suglasnost.

(7) Ovlaštenik dozvole je dužan u roku od 24 sata obavijestiti Koordinaciju o svim bitnim promjenama dostavljene obavijesti o simultanim operacijama.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka primjenjuju se odredbe stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

(9) Nakon izdavanja suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka Koordinacija je dužna obavijest i informacije o simultanim operacijama dostaviti tijelima javne vlasti.

(10) Suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka je izvršna i žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pri nadležnom sudu.

Neovisna verifikacija

Članak 20.

(1) Operatori ili vlasnici su dužni uspostaviti sustave za neovisnu verifikaciju i izraditi i dostaviti Koordinaciji opise takvih sustava putem ovlaštenika dozvole.

(2) Sustav za neovisnu verifikaciju mora biti uključen u sustav pravila za upravljanje sigurnošću i zaštitom okoliša i prirode koji se odnose na odobalne objekte.

(3) Opis sustava za neovisnu verifikaciju obvezno sadržava:

a. izjavu operatora ili vlasnika, nakon razmatranja izvješća neovisnog verifikatora, da je popis elemenata kritičnih za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode, kao i sustav njihovog održavanja kako je navedeno u izvješću o velikim opasnostima, prikladan i dovoljan

b. opis sustava neovisne verifikacije koji uključuje odabir neovisnih verifikatora, način verifikacije, te dokaznice da su elementi kritični za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode, kao i svi navedeni pogoni u sustavu održavani i u dobrom stanju

c. opis načina verifikacije iz točke b. ovoga stavka koji uključuje pojedinosti o načelima koja će se primjenjivati za izvršavanje funkcija u okviru sustava i za redovito preispitivanje tijekom rada odobalnog objekta, što uključuje:

I. ispitivanje elemenata kritičnih za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode od strane neovisnih verifikatora

II. provjeru projektnih rješenja, normi, certifikata ili drugih sustava sukladnosti elemenata koji su kritični za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode

III. pregled radova u tijeku

IV. izvješćivanje o slučajevima nesukladnost

V. korektivne radnje koje poduzima operator ili vlasnik.

(4) Rezultati neovisne verifikacije ne dovode u pitanje odgovornost operatora ili vlasnika za pravilno i sigurno funkcioniranje opreme i sustava koji se provjeravaju.

(5) Odabir neovisnog verifikatora i oblikovanje sustava za neovisnu verifikaciju mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

a. neovisni verifikator nije u obvezi razmatrati elemente koji su kritični za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode, niti dijelove odobalnih objekata koje je razmatrao prije verifikacije ili u slučaju kada bi objektivnost verifikatora mogla biti dovedena u pitanje

b. neovisni verifikator mora biti neovisan od svih dijelova sustava upravljanja koji su obuhvaćeni sustavom neovisne verifikacije, kako bi se osigurala objektivnost u izvršavanju dužnosti verifikatora u okviru sustava.

(6) Koordinacija je dužna osigurati da su glede sustava neovisne verifikacije ispunjeni sljedeći uvjeti:

a. neovisni verifikator mora imati odgovarajuću tehničku sposobnost i dovoljan broj odgovarajuće kvalificiranih zaposlenika, te unutarnju organizaciju i sustav upravljanja kako bi osigurao ispunjavanje obveza iz ovoga Zakona

b. neovisni verifikator mora raspodijeliti zadaće u okviru sustava neovisne verifikacije zaposlenicima koji su kvalificirani za njihovo izvršavanje

c. da je uspostavljena komunikacija između operatora ili vlasnika i neovisnog verifikatora.

(7) Neovisni verifikator mora biti u potpunosti neovisan od Koordinacije, operatora ili vlasnika, kao i ovlaštenika dozvole.

(8) Operator ili vlasnik dužni su obavijestiti neovisnog verifikatora o bitnim promjenama radi daljnje verifikacije u skladu sa sustavom neovisne verifikacije, a rezultati takve daljnje verifikacije dostavljaju se, putem ovlaštenika dozvole, Koordinaciji.

(9) Ako je za neovisnu verifikaciju potrebno dostaviti dodatne informacije, ovlaštenik dozvole dužan je na zahtjev Koordinacije, u roku ne dužem od 15 dana, dostaviti sve tražene informacije i izvršiti sve tražene radnje, uključujući promjenu neovisnog verifikatora i/ili sustava neovisne verifikacije.

(10) Sustavi neovisne verifikacije uspostavljaju se:

a. glede odobalnih objekata, kako bi se dobila neovisna potvrda da su elementi kritični za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode koji su utvrđeni tijekom procjene rizika za odobalni objekt kako je opisano u izvješću o velikim opasnostima, prikladni i da je raspored pregledavanja i ispitivanja elemenata kritičnih za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode prikladan, ažuriran, te da se primjenjuje kako je planirano

b. glede obavijesti o radovima u bušotini, kako bi se dobila neovisna potvrda da su projekt bušotine i mjere nadzora bušotine prikladni u svakom trenutku za predviđene uvjete u bušotini.

(11) Operatori i vlasnici obvezni su odgovoriti na preporuke neovisnog verifikatora i u skladu s njima poduzeti odgovarajuće mjere.

(12) Ovlaštenik dozvole obvezan je dostaviti Koordinaciji preporuke neovisnog verifikatora, u skladu s odredbama ovoga članka, kao i zapisnik o izvršenim radnjama koje su poduzeli na temelju takvih preporuka, te ih je obvezan čuvati najmanje šest mjeseci nakon završetka odobalnih radova na koje se odnose.

(13) Operator ili vlasnik je dužan osigurati da se zaključci i primjedbe neovisnog verifikatora, u skladu s odredbama ovoga članka, te njihove radnje poduzete kao odgovor na te zaključke i primjedbe navedu u obavijesti o radovima u bušotini koja se izrađuje u skladu s odredbom članka 18. ovoga Zakona.

(14) Sustav verifikacije za eksploatacijski objekt uspostavlja se prije završetka izrade projekta iz članka 14. ovoga Zakona.

(15) Sustav verifikacije za neeksploatacijski objekt mora biti uspostavljen prije početka rada.

Nadležnosti Koordinacije u odnosu na radove na odobalnim objektima

Članak 21.

Nadležnosti Koordinacije su:

a. zatražiti inspekcijski nadzor bilo kojeg odobalnog objekta ili povezane infrastrukture ako smatra da mjere, koje su predložene u izvješću o velikim opasnostima za sprečavanje ili ograničavanje posljedica velikih nesreća ili obavijestima o radovima u bušotini ili simultanim operacijama koje su dostavljene u skladu s odredbama ovoga Zakona, nisu dovoljne za ispunjavanje zahtjeva koji su određeni ovim Zakonom

b. skratiti vremenski razmak dostavljanja izvješća o velikim opasnostima ili drugih dokumenata, koji se dostavljaju u skladu s člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona, kada smatra da su sigurnost, te zaštita okoliša i prirode ugroženi

c. zatražiti od ovlaštenika dozvole da operator ili izvođač poduzme sve prikladne mjere, sukladno ovom Zakonu, kako bi se spriječile velike nesreće tijekom odobalnih radova

d. kontrolirati, sukladno članku 8. stavku 5. ovoga Zakona, da operator ispunjava zahtjeve iz ovoga Zakona

e. u slučaju da Koordinacija sukladno točki d. iz ovoga stavka utvrdi da operator nije sposoban ispunjavati bitne zahtjeve iz ovoga Zakona, o tome je putem Ministarstva dužna obavijestiti Vladu Republike Hrvatske, koja o tome obavještava ovlaštenika dozvole. Ovlaštenik dozvole preuzima odgovornost za izvršavanje preuzetih obveza i dužan je bez odgađanja Vladi Republike Hrvatske predložiti zamjenskog operatora

f. redovita provjera dokumentacije koja je dostavljena u skladu s člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona, ako postoji utemeljena zabrinutost glede sigurnosti odobalnih radova.

Članak 22.

(1) Koordinacija je dužna utvrditi da su operator ili vlasnik izradili dokument u kojem određuju politiku za sprečavanje velikih nesreća ili odgovarajući opis te politike, koji se dostavlja u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom l. ovoga Zakona, te osigurati da se ona primjenjuje tijekom čitavog trajanja odobalnih radova, što uključuje uspostavljanje odgovarajućih režima praćenja kako bi se osigurala učinkovitost te politike. Dokument iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava:

a. opće ciljeve i mjere nadzora nad rizikom od velike nesreće, te način postizanja tih ciljeva, kao i provođenje mjera na razini operatora ili vlasnika

b. odgovornost na razini upravnog odbora operatora ili vlasnika za kontinuirano osiguravanje da je politika operatora ili vlasnika za sprečavanje velikih nesreća prikladna, te da se primjenjuje i djeluje kako je namijenjeno

c. opseg i intenzitet nadzora procesa

d. mjere za održavanje standarda sigurnosti i zaštite okoliša i prirode kao temeljne vrijednosti operatora ili vlasnika

e. sustave upravljanja i nadzora u koje su uključeni članovi upravnog odbora i viši upravitelji operatora ili vlasnika

f. stručnu osposobljenost na svim razinama operatora ili vlasnika

g. u kojoj se mjeri točke od a. do f. ovoga članka primjenjuju u odobalnim radovima operatora ili vlasnika koji se provode izvan Europske unije.

(2) Koordinacija je dužna osigurati da dostavljena politika operatora ili vlasnika za sprečavanje velikih nesreća vodi računa o primarnoj odgovornosti operatora ili vlasnika za, među ostalim, nadzor nad rizicima od velike nesreće, te za trajno poboljšanje nadzora nad tim rizicima kako bi u svakom trenutku bila osigurana visoka razina zaštite.

(3) Koordinacija je dužna utvrditi da su operator ili vlasnik izradili dokument u kojem određuju svoj sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša i prirode koji obvezno sadržava:

a. organizacijska rješenja za nadzor nad velikim opasnostima

b. rješenja za izradu i dostavljanje izvješća o velikim opasnostima te prema potrebi drugih dokumenata u skladu s ovim Zakonom

c. sustav neovisne verifikacije koji je uspostavljen u skladu s ovim Zakonom

d. sustav upravljanja sigurnošću, te zaštitom okoliša i prirode mora se integrirati u opći sustav upravljanja operatora ili vlasnika i uključiti u organizacijsku strukturu, odgovornosti, prakse, postupke, procese i resurse za utvrđivanje i provedbu politike operatora ili vlasnika za sprečavanje velikih nesreća.

(4) Koordinacija je dužna osigurati da operatori i vlasnici usvoje mehanizme za učinkovito tripartitno savjetovanje koji se uspostavljaju u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Koordinacija je dužna osigurati da operatori i vlasnici izrade popis opreme i sredstava za odgovor na iznenadni događaj, te da o svakoj promjeni popisa opreme i sredstava izvijeste Koordinaciju u roku ne dužem od pet dana.

(6) Koordinacija je dužna osigurati da operatori i vlasnici uz savjetovanje s Koordinacijom i tijelima javne vlasti, koristeći razmjenu znanja, informacija i iskustava sukladno članku 29. ovoga Zakona, izrade norme i smjernice sukladno najboljoj praksi, a koje se odnose na nadzor velikih opasnosti tijekom izvođenja odobalnih radova te da kao minimum slijede odrednice iz stavka 7. ovoga članka.

(7) Odrednice koje se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja prioriteta u razvoju normi i smjernica obvezno uključuju:

a. poboljšanje integriteta bušotine, opreme za nadzor bušotina, te praćenje njihove učinkovitosti

b. poboljšanje primarnog zadržavanja

c. poboljšanje sekundarnog zadržavanja kojim se ograničava širenje velike nesreće u početnoj fazi, uključujući erupcije bušotina

d. pouzdano odlučivanje

e. upravljanje i nadzor nad radovima koji mogu predstavljati velike opasnosti

f. stručnost osoba na ključnim položajima

g. učinkovito upravljanje rizicima

h. pouzdanu procjenu sustava koji su kritični za sigurnost i zaštitu okoliša i prirode

i. ključne pokazatelje učinkovitosti

j. učinkovito povezivanje sustava za upravljanje sigurnošću, te zaštitu okoliša i prirode, između operatora i vlasnika i drugih subjekata koji sudjeluju u odobalnim radovima.

(8) Koordinacija je dužna zahtijevati od operatora ili vlasnika da njihove politike za sprečavanje velikih nesreća iz ovoga članka obuhvaćaju i njihove odobalne objekte izvan Europske unije.

(9) Koordinacija je dužna osigurati da operator ili vlasnik poduzme prikladne mjere sukladno ovom Zakonu koje prema potrebi mogu uključivati zaustavljanje predmetne aktivnosti dok opasnost ili rizik ne bude pod odgovarajućim nadzorom u slučaju kada aktivnost koju obavlja operator ili vlasnik predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje ljudi ili znatno povećava rizik od velike nesreće.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka operator ili vlasnik dužan je pisanim putem obavijestiti Koordinaciju putem ovlaštenika dozvole, a najkasnije 24 sata nakon što poduzme mjere.

(11) Koordinacija je dužna osigurati da operatori ili vlasnici prema potrebi poduzmu prikladne mjere sukladno ovom Zakonu za korištenje tehničkih sredstava ili postupaka kojima će poboljšati pouzdanost prikupljanja i bilježenja relevantnih podataka i spriječiti moguće manipulacije tim podacima.

Članak 23.

(1) Koordinacija je dužna osigurati da operatori ili vlasnici postupaju u skladu s mjerama koje su utvrđene u dokumentima koji se dostavljaju u skladu s odredbama članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Koordinacija je dužna osigurati da ovlaštenik dozvole Koordinaciji ili tijelima javne vlasti koje djeluju u skladu s napucima Koordinacije omogući prijevoz do ili s odobalnog objekta, što uključuje prijevoz njihove opreme, u bilo koje razumno vrijeme, te da im osiguraju smještaj, obroke i druge potrebe povezane s obilascima odobalnih objekata, kako bi se Koordinaciji ili tijelima javne vlasti koje djeluju u skladu s uputama Koordinacije omogućio nadzor, uključujući inspekcije, istrage i provedbu odredbi ovoga Zakona.

(3) Koordinacija je dužna, u roku od 120 od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, izraditi godišnje planove učinkovitog nadzora rizika koji se temelje na upravljanju rizicima i u kojima se posebno vodi računa o sukladnosti s izvješćem o velikim opasnostima i drugim dokumentima koji se dostavljaju u skladu s odredbama članka 13. ovoga Zakona. Učinkovitost planova redovito se preispituje, a Koordinacija je dužna poduzeti sve potrebne mjere za njihovo poboljšavanje.

Povjerljivo izvješćivanje o zabrinutostima glede sigurnosti

Članak 24.

(1) Koordinacija je dužna, u roku od 120 od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, uspostaviti mehanizme:

a. za povjerljivo izvješćivanje iz bilo kojeg izvora o zabrinutostima glede sigurnosti, te zaštiti okoliša i prirode vezano za odobalne radove

b. za istragu izvješća iz točke a. ovoga stavka pri čemu se čuva anonimnost pojedinaca.

(2) Koordinacija je dužna osigurati da operatori ili vlasnici upoznaju svoje zaposlenike i izvođače koji su povezani s odobalnim radovima i njihovim zaposlenicima o mehanizmima iz stavka 1. ovoga članka, te osigurati da je upućivanje na povjerljivo izvješćivanje uključeno u odgovarajućem osposobljavanju i obavijestima.

(3) Agencija je dužna mehanizme iz stavka 1. ovoga članka oglasiti na svojim mrežnim stranicama.

Razmjena informacija

Članak 25.

(1) Ovlaštenik dozvole dužan je bez odgode obavijestiti Koordinaciju i MRCC o:

a. nekontroliranom ispuštanju ugljikovodika ili drugih opasnih tvari, zapaljivih i nezapaljivih tvari

b. gubitku nadzora nad bušotinom koji zahtijeva aktivaciju primarnog zadržavanja i/ili sekundarnog zadržavanja, ili oštećenje integriteta bušotine koji zahtijeva remontne radove

c. kvaru elementa koji je kritičan za sigurnost, te zaštitu okoliša i prirode

d. gubitku zaštite protiv učinaka požara ili eksplozije ili neželjeni pomak pomičnog odobalnog objekta

e. opasnostima od plovila koja plove u smjeru sudara i stvarne sudare plovila s odobalnim objektima

f. nesrećama u zračnom prometu na odobalnim objektima ili u blizini istih

g. svim nesrećama sa smrtnim posljedicama

h. svim ozbiljnim ozljedama pet ili više osoba u istoj nesreći

i. svim obavljenim evakuacijama radnika

j. svim iznenadnim događajima

k. svim velikim opasnostima

l. svim velikim nesrećama.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka moraju biti nedvosmislene i sastojati se od činjeničnih informacija kao i analitičkih podataka koji se odnose na odobalne radove, kao i sa svim onim podacima određenim za obavješćivanje sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

(3) Prikupljene i sastavljene informacije iz stavka 1. ovoga članka moraju omogućiti MRCC da osigura rano upozorenje u slučaju mogućeg oštećenja integriteta bušotine ili odobalnog objekta koje su kritične za sigurnost i zaštitu okoliša i prirode, te omogućiti poduzimanje preventivnih mjera.

(4) Operatori i vlasnici odobalnih objekata, počevši od 1. siječnja 2016. putem ovlaštenika dozvole dostavljaju izvješća sukladno zajedničkom obrascu iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1112/2014 o utvrđivanju zajedničkog obrasca pomoću kojeg operatori i vlasnici odobalnih naftnih i plinskih objekata razmjenjuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti te zajedničkog obrasca pomoću kojeg države članice objavljuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti (SL L 302., 22. 10. 2014.) u roku ne dužem od deset radnih dana od dana događaja.

Transparentnost

Članak 26.

(1) Koordinacija stavlja na raspolaganje javnosti informacije sukladno zajedničkom obrascu o pokazateljima velikih opasnosti iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1112/2014 o utvrđivanju zajedničkog obrasca pomoću kojeg operatori i vlasnici odobalnih naftnih i plinskih objekata razmjenjuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti te zajedničkog obrasca pomoću kojeg države članice objavljuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti (SL L 302., 22. 10. 2014.).

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka za prethodnu godinu Agencija je dužna postaviti na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Razmjena informacija i objava informacija

Članak 27.

(1) Koordinacija dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće koje sadržava slijedeće informacije:

a. broj, starost i lokaciju odobalnih objekata

b. broj i vrstu provedenih inspekcijskih nadzora i istraga, sve mjere provedbe ili presude

c. podatke o nesrećama u skladu s obrascima za izvješćivanje sukladno članku 25. ovoga Zakona

d. sve velike promjene regulatornog okvira koji se odnosi na odobalne radove

e. uspješnost odobalnih radova u odnosu na sprečavanje velikih nesreća i ograničavanje posljedica velikih nesreća koje se ipak dogode.

(2) Koordinacija je zadužena za razmjenu informacija i objavu informacija koje se prikupe i izrade u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka i članaka 25. i 26. ovoga Zakona.

Istraga nakon velike nesreće

Članak 28.

(1) Ministarstvo je dužno pokrenuti temeljitu istragu velikih nesreća.

(2) Ministarstvo provodi istragu iz stavka 1. ovoga članka radi prikupljanja dokaza i podataka u svrhu primjerene analize velikih nesreća radi utvrđivanja njihovih uzroka, te osigurava pravodobno i točno izvješćivanje o rezultatima istrage i prijedlozima za poboljšanje stanja.

(3) Provođenje istrage iz stavka 1. ovoga članka:

a. mora biti neovisno o kriminalističkim ili drugim paralelnim istragama koje se provode da bi se utvrdila odgovornost ili pripisala krivnja

b. ne smije biti spriječeno, obustavljeno ili odgođeno zbog istraga navedenih u točki a. ovog stavka ili bilo kojeg drugog razloga.

(4) Uvjeti, postupci, način i ovlasti za provedbu istrage propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

(5) Koordinacija je dužna sažetak rezultata provedene istrage iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Europskoj komisiji na kraju istrage.

(6) Na raspolaganje javnosti i zainteresirane javnosti Koordinacija je dužna dati rezultate istrage koji nisu povjerljivi.

(7) Rezultate iz stavka 6. ovoga članka Agencija je dužna postaviti na svojim mrežnim stranicama u roku ne dužem od 15 dana od dana izrade.

(8) Koordinacija i ostala tijela javne vlasti dužna su primijeniti sve preporuke iz istrage koje su u njihovoj nadležnosti.

Suradnja između država

Članak 29.

(1) Koordinacija je dužna redovito razmjenjivati znanje, informacije i iskustva s drugim nadležnim tijelima, među ostalim, kroz Skupinu nadležnih tijela Europske unije za odobalne naftne i plinske aktivnosti (EUOAG), te sudjelovati u savjetovanjima o primjeni relevantnog nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva Europske unije s industrijom, drugim zainteresiranim stranama i Europskom komisijom.

(2) Znanje, informacije i iskustva koja se razmjenjuju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka posebno se odnose na djelovanje mjera za upravljanje rizicima, sprečavanje velikih nesreća, provjeru sukladnosti i odgovor na iznenadni događaj glede odobalnih radova unutar Europske unije, kao i izvan Europske unije ako je to prikladno.

(3) Koordinacija je dužna sudjelovati u određivanju jasnih zajedničkih prioriteta za izradu i ažuriranje normi i smjernica kako bi se utvrdile najbolje prakse u odobalnim radovima te omogućila njihova provedba i dosljedna primjena.

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Članak 30.

(1) Koordinacija je dužna osigurati da je Plan intervencija odobalnog objekta usklađen s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, te osigurati izradu i ažuriranje Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

(2) Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, među ostalim, sadržava:

a. popis središnjih tijela državne uprave koja predlažu imenovanje člana i zamjenika člana, ovlaštenih za pokretanje postupaka u slučaju iznenadnog događaja ili niza događaja istog podrijetla i popis središnjih tijela državne uprave koja predlažu imenovanje člana i zamjenika člana, koji su ovlašteni za zapovjedno djelovanje u skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

b. jasno utvrđene uloge svih strana i tijela kod odgovora na iznenadni događaj, koordinatora i drugih subjekata koji aktivno sudjeluju u odgovoru na iznenadni događaj, kako bi se osigurala suradnja u odgovoru na velike nesreće

c. postupke za primanje ranog upozorenja o velikoj nesreći i povezane postupke za uzbunu i odgovor na iznenadni događaj

s. postupke za osiguranje potrebnih sredstava, opreme i usluga za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

e. postupke za pružanje pomoći kod provedbe Plana intervencija odobalnog objekta

f. postupke za suradnju Stožera i Koordinacije

g. postupke za pravodobno dostavljanje odgovarajućih informacija i savjeta svim stranama i tijelima koji mogu biti pogođeni velikom nesrećom

h. postupke za dostavljanje informacija Stožeru radi odgovora na iznenadni događaj drugih država članica i Europske komisije u slučaju velike nesreće s mogućim prekograničnim posljedicama

i. postupke za ublažavanje negativnih učinaka na okoliš i prirodu

j. postupke i način ustroja i vođenja evidencije opreme, sredstava i usluga za odgovor na iznenadni događaj, a koja mora biti dostupna i drugim državama članicama koje bi mogle biti pogođene i Europskoj komisiji te, na osnovi uzajamnosti, susjednim trećim zemljama

k. ulogu i financijske obveze ovlaštenika dozvole

l. izradu scenarija suradnje za iznenadne događaje, a isti se redovito procjenjuju i prema potrebi ažuriraju.

(3) Evidencija iz stavka 2. točke j. ovoga članka sadržava:

a. popis dostupne opreme i sredstava, kao i podatke o tome u čijem je vlasništvu, lokaciju, sredstvo za prijevoz do odobalnog objekta i način uporabe na odobalnom objektu

b. opis mjera koje su uspostavljene kako bi se osiguralo održavanje opreme u stanju spremnom za uporabu

c. popis opreme u vlasništvu industrije koja može biti na raspolaganju u slučaju nesreće

d. procedure za odgovor na velike nesreće, uključujući nadležnosti i odgovornosti svih uključenih strana i tijela javne vlasti koja su odgovorna za održavanje takvih rješenja

e. mjere kojima se u svakom trenutku osigurava dostupnost i ažuriranost opreme, zaposlenika i postupaka te dostupnost dovoljnog broja osposobljenih zaposlenika

f. dokaz o prethodnim procjenama učinka na okoliš, prirodu i zdravlje ljudi za sve disperzante koji se koriste kao sredstva za raspršivanje.

(4) Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora također sadržava postupke za odgovor na veliku nesreću koja nadilazi mogućnosti Republike Hrvatske ili prelazi izvan njenih granice, i to kroz:

a. razmjenu Planova intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora sa susjednim državama članicama i Europskom komisijom

b. sastavljanje, na prekograničnoj razini, popisa sredstava za odgovor u vlasništvu industrije, kao i u javnom vlasništvu te svih potrebnih prilagodbi kako bi oprema i postupci bili kompatibilni između susjednih zemalja i država članica

c. postupke za pokretanje mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu

d. provedbu prekograničnih vježbi vanjskog odgovora na iznenadni događaj.

(5) Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode uz prethodno mišljenje Koordinacije.

Odgovor na iznenadni događaj

Članak 31.

(1) Operator ili vlasnik dužan je redovito ispitivati pripravnost za učinkovit odgovor na velike nesreće samostalno, te sudjelovati u ispitivanjima pripravnosti i vježbama Koordinacije i Stožera. Ovlaštenik dozvole je dužan izvješće o ispitivanju pripravnosti dostaviti Koordinaciji u roku ne dužem od pet dana od dana kada se završilo ispitivanje pripravnosti.

(2) Operator ili vlasnik dužan je bez odgađanja obavijesti Koordinaciju i MRCC o iznenadnim događajima, velikim nesrećama ili velikim opasnostima.

(3) Koordinacija je dužna osigurati da u slučaju iznenadnog događaja, velike nesreće ili velike opasnosti operator ili vlasnik poduzmu sve mjere propisane ovim Zakonom kako bi spriječili daljnje širenje nesreće i ograničili njezine posljedice, te pružati podatke, stručnu i tehničku potporu tijelima nadležnim za koordinaciju intervencijama u skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

(4) Tijekom odgovora na iznenadni događaj Ministarstvo prikuplja potrebne informacije za temeljitu istragu u skladu s odredbama članka 28. ovoga Zakona.

Prekogranična pripravnost, odgovor na iznenadni događaj i provedba Subregionalnog plana

Članak 32.

(1) Stožer je odgovoran za prekograničnu pripravnost, odgovor na iznenadni događaj, te za provedbu Subregionalnog plana.

(2) Ako Stožer smatra da neka opasnost vezana za odobalne radove može imati znatne učinke na okoliš i prirodu u drugoj državi, dužan je prije početka radova proslijediti informacije državi koja može biti pogođena i nastoji, zajedno s tom državom, usvojiti mjere kojima će se spriječiti šteta. Na zahtjev države koja smatra da bi mogla biti pogođena odobalnim radovima na području Republike Hrvatske proslijedit će im se sve tražene informacije. Te države mogu zajednički procijeniti učinkovitost mjera.

(3) Opasnosti koje se utvrđuju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka uzimaju se u obzir u Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Planu intervencija odobalnog objekta kako bi se omogućio učinkovit zajednički odgovor na veliku nesreću.

(4) Ako je prisutan rizik da bi predvidivi prekogranični učinci velikih nesreća mogli pogoditi treće zemlje, Republika Hrvatska na osnovi uzajamnosti daje informacije na raspolaganje trećim zemljama.

(5) Republika Hrvatska s drugim državama članicama koordinira mjere u odnosu na područja izvan Europske unije kako bi se spriječili mogući negativni učinci odobalnih radova.

Odobalni radovi koji se provode izvan Europske unije

Članak 33.

(1) Operatori ili vlasnici koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, a odobalne radove provode samostalno ili putem podružnica izvan Europske unije u svojstvu nositelja odobrenja ili operatora, dužni su pisanim putem izvijestiti Koordinaciju o okolnostima svih velikih nesreća u kojima su te pravne osobe bile uključene u roku ne dužem od tri dana od dana velike nesreće.

(2) Koordinacija je dužna u slučaju iz stavka 1. ovoga članka postupiti sukladno odredbama članka 29. stavka 1. ovoga Zakona.

IV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 34.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi rudarska inspekcija te druge inspekcije sukladno posebnim propisima.

Posebne mjere u provedbi inspekcijskog nadzora

Članak 35.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora rudarska inspekcija će ovlašteniku dozvole rješenjem:

a. zabraniti odobalne radove koji su započeli ili će se nastaviti prekinuti radovi dok Koordinacija nije prihvatila izvješće o velikim opasnostima sukladno članku 8. stavku 2. ovoga Zakona

b. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije dostavljena sva dokumentacija sukladno članku 13. stavku 1. ovoga Zakona

c. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije dostavljana obavijest o projektu iz članka 13. stavka 1. točke c. ovoga Zakona u roku određenom člankom 13. stavkom 3. ovoga Zakona

d. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona dostavljena obavijest o ulasku ili izlasku odobalnog objekta

e. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku iz članka 13. stavka 7. ovoga Zakona dostavljena obavijest o premještanju eksploatacijskog objekta

f. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku iz članka 13. stavka 9. ovoga Zakona dostavljena obavijest o bitnim promjenama

g. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku iz članka 15. stavka 6. ovoga Zakona dostavljeno izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima

h. zabraniti odobalne radove dok Koordinacija nije prihvatila izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt sukladno članku 15. stavku 8. ovoga Zakona

i. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 15. stavku 9. ovoga Zakona dostavio temeljito preispitano izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt

j. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 16. stavku 4. ovoga Zakona dostavio dodatne informacije i obavio sve zatražene izmjene dostavljenog izvješća o velikim opasnostima

k. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 16. stavku 5. ovoga Zakona dostavio izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima u slučaju bitne promjene ili rekonstrukcije neeksploatacijskog objekta

l. zabraniti odobalne radove koji su započeli ili su se nastavili prekinuti radovi dok Koordinacija nije prihvatila izvješće izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt sukladno članku 16. stavku 7. ovoga Zakona

m. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 16. stavku 8. ovoga Zakona dostavio temeljito preispitano izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt

n. zabraniti odobalne radove ako ne održava odgovarajuću opremu i stručno znanje za Plan intervencija odobalnog objekta, kako bi ta oprema i stručno znanje bili dostupni u svakom trenutku, te na zahtjev nije istu stavio na raspolaganje Koordinaciji i Stožeru sukladno članku 17. stavku 4. ovoga Zakona

o. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 17. stavku 8. ovoga Zakona, dostavio Plan intervencija odobalnog objekta, ažurirao izvješća o velikim opasnostima ili obavijesti koje se dostavljaju u skladu s člankom 13. ovoga Zakona, kod svake bitne promjene

p. zabraniti odobalne radove ako Ministarstvo nije izdalo suglasnost određenu sukladno članku 18. stavku 5. ovoga Zakona

q. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 18. stavku 7. ovoga Zakona dostavio obavijest o svim bitnim promjenama dostavljene obavijesti o radovima u bušotini

r. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji u roku određenom sukladno članku 18. stavku 9. ovoga Zakona ne dostavlja izvješće o radovima u bušotini

s. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji u roku određenom sukladno članku 19. stavku 2. ovoga Zakona ne dostavi obavijest o simultanim operacijama

t. zabraniti odobalne radove ako Ministarstvo nije izdalo suglasnost određenu sukladno članku 19. stavku 4. ovoga Zakona

u. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 19. stavku 7. ovoga Zakona dostavio obavijest o svim bitnim promjenama dostavljene obavijesti o simultanim operacijama

v. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije sukladno članku 20. stavku 8. ovoga Zakona dostavio obavijest o rezultatima verifikacije

w. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 20. stavku 9. ovoga Zakona dostavio sve tražene informacije i izvršio sve tražene radnje uključujući promjenu neovisnog verifikatora i/ili sustava neovisne verifikacije

x. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije dostavio sukladno članku 20. stavku 12. ovoga Zakona preporuke neovisnog verifikatora i zapisnik o izvršenim radnjama koje su poduzeli na temelju takvih preporuka, odnosno iste nije čuvao najmanje šest mjeseci nakon završetka odobalnih radova na koje se odnose

y. zabraniti odobalne radove ako nije uspostavio sustav verifikacije za eksploatacijski objekt prije završetka izrade projekta iz članka 14. ovoga Zakona sukladno članku 20. stavku 14. ovoga Zakona

z. zabraniti odobalne radove ako nije uspostavio sustav verifikacije za neeksploatacijski objekt prije radova sukladno članku 20. stavku 15. ovoga Zakona

aa. zabraniti odobalne radove ako nije na zahtjev Koordinacije postupio sukladno članku 22. stavku 6. ovoga Zakona

bb. zabraniti odobalne radove ako nije na zahtjev Koordinacije postupio sukladno članku 22. stavku 9. ovoga Zakona

cc. zabraniti odobalne radove ako nije postupio sukladno članku 22. stavku 10. ovoga Zakona

dd. zabraniti odobalne radove ako nije postupio sukladno članku 23. stavku 2. ovoga Zakona

ee. zabraniti odobalne radove ako nije izvijestio Koordinaciju i MRCC sukladno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Otklanjanje utvrđenih nedostataka

Članak 36.

Ako rudarska inspekcija u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi povredu odredbi ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, osim mjera zabrane iz članka 35. ovoga Zakona, rješenjem će ovlašteniku dozvole narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u primjerenom roku, koji ne može biti duži od 90 dana.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će ovlaštenik dozvole:

a. za radove koji su započeli ili su se nastavili dok Koordinacija nije prihvatila izvješće o velikim opasnostima sukladno članku 8. stavku 2. ovoga Zakona

b. ako Koordinaciji nije dostavljena sva dokumentacija sukladno članku 13. stavku 1. ovoga Zakona

c. ako Koordinaciji nije dostavljana obavijest o projektu iz članka 13. stavka 1. točke c. ovoga Zakona u roku određenom člankom 13. stavkom 3. ovoga Zakona

d. ako Koordinaciji nije u roku iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona dostavljena obavijest o ulasku ili izlasku odobalnog objekta

e. ako Koordinaciji nije u roku iz članka 13. stavka 7. ovoga Zakona dostavljena obavijest o premještanju eksploatacijskog objekta

f. ako Koordinaciji nije u roku iz članka 13. stavka 9. ovoga Zakona dostavljena obavijest o bitnim promjenama

g. ako Koordinaciji nije u roku iz članka 15. stavka 6. ovoga Zakona dostavljeno izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima

h. dok Koordinacija nije prihvatila izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt sukladno članku 15. stavku 8. ovoga Zakona

i. ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 15. stavku 9. ovoga Zakona dostavio temeljito preispitano izvješće o velikim opasnostima za eksploatacijski objekt

j. ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 16. stavku 4. ovoga Zakona dostavio dodatne informacije i obavio sve zatražene izmjene dostavljenog izvješća o velikim opasnostima

k. ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 16. stavku 5. ovoga Zakona dostavio izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima u slučaju bitne promjene ili rekonstrukcije neeksploatacijskog objekta

l. za radove koji su započeli ili su se nastavili prekinuti radovi dok Koordinacija nije prihvatila izvješće izmijenjeno izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt sukladno članku 16. stavku 7. ovoga Zakona

m. ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 16. stavku 8. ovoga Zakona dostavio temeljito preispitano izvješće o velikim opasnostima za neeksploatacijski objekt

n. ako ne održava odgovarajuću opremu i stručno znanje za Plan intervencija odobalnog objekta, kako bi ta oprema i stručno znanje bili dostupni u svakom trenutku, te na zahtjev nije istu stavio na raspolaganje Koordinaciji i Stožeru sukladno članku 17. stavku 4. ovoga Zakona

o. zabraniti odobalne radove ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 17. stavku 8. ovoga Zakona, dostavio Plan intervencija odobalnog objekta, ažurirao izvješća o velikim opasnostima ili obavijesti koje se dostavljaju u skladu s člankom 13. ovoga Zakona, kod svake bitne promjene

p. ako Ministarstvo nije izdalo suglasnost određenu sukladno članku 18. stavku 5. ovoga Zakona

q. ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 18. stavku 7. ovoga Zakona dostavio obavijest o svim bitnim promjenama dostavljene obavijesti o radovima u bušotini

r. ako Koordinaciji u roku određenom sukladno članku 18. stavku 9. ovoga Zakona ne dostavlja izvješće o radovima u bušotini

s. ako Koordinaciji u roku određenom sukladno članku 19. stavku 2. ovoga Zakona ne dostavi obavijest o simultanim operacijama

t. ako Ministarstvo nije izdalo suglasnost određenu sukladno članku 19. stavku 4. ovoga Zakona

u. ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 19. stavku 7. ovoga Zakona dostavio obavijest o svim bitnim promjenama dostavljene obavijesti o simultanim operacijama

v. ako Koordinaciji nije sukladno članku 20. stavku 8. ovoga Zakona dostavio obavijest o rezultatima verifikacije

w. ako Koordinaciji nije u roku određenom sukladno članku 20. stavku 9. ovoga Zakona dostavio sve tražene informacije i izvršio sve tražene radnje uključujući promjenu neovisnog verifikatora i/ili sustava neovisne verifikacije

x. ako Koordinaciji nije dostavio sukladno članku 20. stavku 12. ovoga Zakona preporuke neovisnog verifikatora i zapisnik o izvršenim radnjama koje su poduzeli na temelju takvih preporuka, odnosno iste nije čuvao najmanje šest mjeseci nakon završetka odobalnih radova na koje se odnose

y. ako nije uspostavio sustav verifikacije za eksploatacijski objekt, prije završetka izrade projekta iz članka 14. ovoga Zakona sukladno članku 20. stavku 14. ovoga Zakona

z. ako nije uspostavio sustav verifikacije za neeksploatacijski objekt, prije radova sukladno članku 20. stavku 15. ovoga Zakona

aa. ako nije na zahtjev Koordinacije postupio sukladno članku 22. stavku 6. ovoga Zakona

bb. ako nije na zahtjev Koordinacije postupio sukladno članku 22. stavku 9. ovoga Zakona

cc. ako nije postupio sukladno članku 22. stavku 10. ovoga Zakona

dd. ako nije postupio sukladno članku 23. stavku 2. ovoga Zakona

ee. ako nije izvijestio Koordinaciju i MRCC sukladno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštenika dozvole novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 38.

Koordinacija je putem Ministarstva dužna pokrenuti postupak oduzimanja izdane dozvole za sljedeće prekršaje:

a. ako ovlaštenik dozvole nije poduzeo prikladne mjere sukladno ovom Zakonu, u slučaju kada odobalni radovi predstavljaju neposrednu opasnost za zdravlje ljudi ili znatno povećavaju rizik od iznenadnog događaja, velike opasnosti ili velike nesreće

b. ako ovlaštenik dozvole nije postupao u skladu s mjerama koje su utvrđene u izvješću o velikim opasnostima i u planovima navedenima u obavijesti o radovima na bušotini i obavijesti o simultanim operacijama

c. ako ovlaštenik dozvole nije osigurao provođenje Plana intervencija odobalnog objekta kao odgovor na velike nesreće ili iznenadni događaj

d. ako ovlaštenik dozvole nije osigurao održavanje odgovarajuće opreme, sredstava stručnog znanja za Plan intervencija odobalnog objekta, kako bi ta oprema, sredstva i stručno znanje bili dostupni u svakom trenutku

e. ako ovlaštenik dozvole nije osigurao stavljanje na raspolaganje odgovarajuće opreme, sredstava i stručno znanje za Plan intervencija odobalnog objekta tijelima javne vlasti koja su odgovorna za izvršenje Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

f. ako ovlaštenik dozvole nije osigurao da se bez odgađanja i na način propisan ovim Zakonom obavijeste Koordinacija i MRCC o iznenadnom događaju, velikoj opasnosti ili velikoj nesreći

g. ako ovlaštenik dozvole nije osigurao da se u slučaju iznenadnog događaja, velike opasnosti ili velike nesreće poduzmu sve mjere propisane ovim Zakonom

h. ako ovlaštenik dozvole nije osigurao poduzimanje svih mjera propisanih ovim Zakonom kako bi se spriječio iznenadni događaj, velika opasnost ili velika nesreća tijekom odobalnih radova i poduzele sve mjere propisane ovim Zakonom kako bi se ograničile posljedice za zdravlje ljudi, zaštitu okoliša, prirode i gospodarsku uporabu mora

i. ako je ovlaštenik dozvole započeo ili nastavio prekinute odobalne radove u području koje je obuhvaćeno dozvolom dok Koordinacija ne prihvati izvješće o velikim opasnostima

j. ako ovlaštenik dozvole nije dostavio sve dokumente koji se dostavljaju za izvođenje odobalnih radova sukladno članku 13. stavku 1. ovoga Zakona.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbeni propis iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbeni propis iz članka 30. stavka 5. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će provedbeni propis iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

(1) Odredbe ovoga Zakona za postojeće odobalne objekte primjenjuju se od 19. srpnja 2018.

(2) Odredbe ovoga Zakona za planirane odobalne objekte primjenjuju se od 19. srpnja 2016.

Članak 41.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/71

Zagreb, 3. srpnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

78 17.07.2015 Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 78 17.07.2015 Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika