Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

NN 81/2015 (22.7.2015.), Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1561

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

Članak 1.

U Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 67/14.), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuju se načini, uvjeti, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga u izvedbi poludnevnih i jednodnevnih izleta, višednevnih ekskurzija, terenske nastave, škole u prirodi (u daljnjem tekstu: izvanučionička nastava) i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti, a koje se ostvaruju u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena osnovna ili srednja škola ili učenički dom (u daljnjem tekstu: školska ustanova)«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza riječi »odredište« dodaju se riječi: »okvirno vrijeme realizacije«.

U članku 4. stavku 4. brišu se riječi: »odnosno tijela«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Izvanučionička nastava ili druga odgojno-obrazovna aktivnost čija je realizacija planirana za rujan tekuće školske godine može se uz suglasnost školskoga odbora realizirati prije donošenja godišnjega plana i programa i/ili školskoga kurikuluma.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »koje« dodaje se riječ: »je«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za posjet ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te drugim aktivnostima koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove potrebno je zatražiti pisanu suglasnost roditelja tri dana prije njegova izvođenja, osim u slučaju da se planira dvodnevni ili višednevni posjet za koji je potrebno tražiti pisanu suglasnost sukladno stavku 2. ovoga članka Pravilnika«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 2. i 3. ovoga članka, pisana suglasnost roditelja nije potrebna za:

– odlazak na nastavu izvan škole koja je dio praktične nastave za učenike strukovnih škola,

– odlazak na predstave, koncerte i sl. koji se za učenike organiziraju na temelju godišnje ili druge vrste pretplate, a za koje je škola dužna na internetskim stranicama istaknuti obavijest o vremenu održavanja svake pojedine predstave, koncerta i sl.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 6. iza riječi: »ekskurzija« dodaju se riječi: »ili višednevna terenska nastava«.

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost dvije trećine roditelja učenika razrednoga odjela i/ili odgojno-obrazovne skupine«.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Školska ustanova samostalno organizira posjet kulturnim i javnim ustanovama te sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima, kao i druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove.

(2) Školska ustanova može organizirati poludnevni ili jednodnevni školski izlet i terensku nastavu samostalno ili uz angažiranje davatelja usluga.

(3) Školska ustanova može samostalno, u skladu s propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima, za svoje učenike organizirati poludnevni ili jednodnevni školski izlet i terensku nastavu.

(4) U slučaju da školska ustanova angažira davatelja usluga za realizaciju usluga iz stavka 3. ovoga članka, ponude za izvanučioničku nastavu iz ovoga stavka prikuplja učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i, a mogu ih prikupiti i roditelji učenika i/ili učenici. Učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i odabrat će najmanje tri ponude koje ispunjavaju tražene uvjete i predstaviti ih na roditeljskome sastanku svih roditelja učenika za koje se organizira izvanučionička nastava, najkasnije 30 dana prije realizacije.

(5) Odluku o odabiru ponude donose roditelji i učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i većinom glasova nazočnih. Odluka roditelja je konačna.

(6) U slučaju da dvije ili više ponuda dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za ponude koje su dobile isti broj glasova, a u slučaju da odabrani davatelj usluga ne može pod traženim uvjetima realizirati odabranu ponudu, realizirat će se ponuda drugorangiranoga potencijalnog davatelja usluga.

(7) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora angažirati davatelja usluga sukladno propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima.

(8) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova obvezno objavljuje javni poziv za ponude na naslovnoj internetskoj stranici školske ustanove u izborniku pod nazivom ponude.

(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, školske ustanove u kojima se provodi odgoj i obrazovanje po posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju, a koje posjeduju vlastito i potrebama djece prilagođeno prijevozno sredstvo, samo za prijevoz učenika ne moraju angažirati davatelja usluga.

(10) Iznimno od stavka 7. ovoga članka za višednevnu izvanučioničku nastavu koju sufinancira osnivač školske ustanove ili koja se provodi u objektima osnivača ili koja se provodi u sklopu razmjene učenika ili u sklopu projekta, školska ustanova nije dužna objaviti javni poziv.

(11) Školske ustanove s manjim brojem učenika mogu zajednički planirati, organizirati i realizirati izvanučioničku nastavu u skladu s odredbama Pravilnika. Za višednevnu izvanučioničku nastavu javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama obiju školskih ustanova, a ponude se dostavljaju na adresu samo jedne školske ustanove«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. i 2. riječ: »ponuditelj« zamjenjuje se riječima: »potencijalni davatelj usluge«.

U članku 13. stavku 2. brišu se riječi: »ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Javni poziv objavljuje se na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika. Na svakom obrascu upisuje se broj javnoga poziva za ponudu.

(4) Javni poziv školska ustanova objavljuje najkasnije tri mjeseca prije predviđene realizacije s rokom za dostavu ponuda u trajanju od najmanje osam (8) radnih dana. Otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda«.

U stavcima 6., 7. i 8. riječ »ponuditelj« zamjenjuje se riječima: »potencijalni davatelj usluge«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda«.

Članak 8.

U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Povjerenstvo radi na sastancima na kojima se vodi zapisnik. Članovi Povjerenstva na prvom sastanku između sebe biraju predsjednika. Odluke Povjerenstva su pravovaljane ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova s pravom odlučivanja«.

Nakon stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Za odabir ponuda na temelju zajednički objavljenoga javnog poziva dviju školskih ustanova imenuje se zajedničko Povjerenstvo u čijem radu sudjeluju učitelji, roditelji, ravnatelji i učenici obiju školskih ustanova te se odabir ponuda provodi sukladno odredbama članka 13., 14. i 15. Pravilnika«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7. te se mijenja i glasi:

»(7) Obveze Povjerenstva su:

– donijeti odluku o datumu objave i sadržaju javnoga poziva,

– popuniti obrazac javnoga poziva na način da se jasno može utvrditi:

– mjesto i vrijeme realizacije,

– vrsta prijevoza,

– ulaznice za svako mjesto koje će učenici posjetiti,

– potreba angažiranja turističkoga vodiča za lokalitete na kojima uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič,

– potreba smještaja i to s jasnom naznakom smještaja,

– način prehrane koji mora biti minimalno na bazi polupansiona, odnosno dva obroka za korisnike usluga,

– odrediti trajanje objave javnoga poziva na naslovnoj internetskoj stranici školske ustanove, a koje ne može biti kraće od osam (8) radnih dana,

– objaviti javni poziv,

– odrediti datum i vrijeme javnoga otvaranja ponuda, koje može biti najranije tri radna (3) dana nakon završetka javnoga poziva,

– odabrati najmanje tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima, osim u slučaju da na javni poziv pristigne manje ponuda koje ispunjavaju propisane uvjete,

– objaviti na naslovnoj internetskoj stranici školske ustanove popis odabranih ponuda te potencijalnim davateljima usluga najkasnije tri dana nakon izvršenog izbora dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponude na roditeljskome sastanku«.

Nakon stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ako su tijekom provedbe javnoga poziva utvrđeni propusti ili nepravilnosti, Povjerenstvo donosi odluku o poništenju javnoga poziva koja se objavljuje na naslovnoj internetskoj stranici školske ustanove«.

Članak 9.

Podnaslov iznad članka 15. briše se.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Na sastanku Povjerenstva predsjednik otvara i čita ponude pristigle na javni poziv, a podaci iz sadržaja ponude unose se u zapisnik.

(2) Otvaranju ponuda mogu nazočiti predstavnici potencijalnih davatelja usluga bez prava sudjelovanja.

(3) U izbor ulaze sve ponude koje ispunjavaju uvjete.

(4) Povjerenstvo izabire najmanje tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava, osim u slučaju da na javni poziv pristigne manje ponuda koje ispunjavaju propisane uvjete.

(5) Na roditeljskome sastanku roditelja učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava odabrani potencijalni davatelji usluga iz stavka 4. ovoga članka mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. U slučaju da se potencijalni davatelj ne može odazvati pozivu, ponudu će predstaviti učitelj voditelj. Vrijeme trajanja pojedine prezentacije sukladno broju odabranih ponuda unaprijed određuje Povjerenstvo.

(6) Odluka o odabiru ponude donosi se sukladno članku 12. stavku 5. i 6.«

Članak 10.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prava ravnatelja su:

a) tražiti pisano izvješće učitelja o realizaciji svake izvanučioničke nastave, a u slučaju potrebe tražiti i dopune,

b) uskratiti nabavu i neopravdane izdatke za nastavna sredstva i pomagala planirana za izvođenje izvanučioničke nastave, ako nisu u skladu s planiranim aktivnostima,

c) druga prava propisana Pravilnikom i drugim propisima.«

Članak 11.

U članku 20. stavku 2. točki c) riječ: »ponuditelja« zamjenjuje se riječima: »potencijalnoga davatelja usluga«.

Članak 12.

U članku 25. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Obveza osnivača školske ustanove je osigurati školskoj ustanovi sredstva za dnevnice učitelja u skladu s propisima i osiguranim sredstvima koja se za školsku ustanovu utvrđuju na godišnjoj razini.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osnivač nije dužan osigurati sredstva za dnevnice učitelja ako su osigurana u sklopu određenoga projekta, programa ili iz drugih izvora«.

Članak 13.

Članak 29. mijenja se i glasi:

(1) Roditelji potpisuju ugovor za višednevnu izvanučioničku nastavu ili posjet s davateljem usluga čiju su ponudu odabrali i sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanome ugovoru.

(2) Za višednevnu izvanučioničku nastavu koja se provodi u odmaralištima za djecu ili drugim objektima osnivača, školska ustanova potpisuje ugovor s osnivačem, odnosno ustanovom osnivača koja upravlja objektom te roditelji sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanome ugovoru.

(3) Za poludnevni ili jednodnevni školski izlet i terensku nastavu za koju se angažira davatelj usluga sukladno članku 12. stavku 4. Pravilnika, školska ustanova potpisuje ugovor s davateljem usluga čiju su ponudu odabrali roditelji te roditelji sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanome ugovoru«.

Članak 14.

Obrazac poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave briše se. Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave mijenja se.

Članak 15.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 67/14.)

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/15-01/00071

Urbroj: 533-25-15-0004

Zagreb, 14. srpnja 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

81 22.07.2015 Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 81 22.07.2015 Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 81 22.07.2015 Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole