Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana

NN 85/2015 (1.8.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1659

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 49. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/99, 133/2002, 48/2005, 74/2009 i 82/2015) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj: 4/2010) naziv Pravilnika mijenja se i glasi:

»PRAVILNIK O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA TE NAČINU DOSTAVE I PREUZIMANJA IZRAĐENIH PUTOVNICA«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Obrazac putovnice plave je boje veličine 88 x 125 mm i sadrži 34 brojem označene stranice (Obrazac 1).

Vanjska stranica prednje korice obrasca putovnice sadrži nazive: »Europska unija«, »Republika Hrvatska« i »Putovnica« koji se tiskaju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Nazivi i rubrike na unutarnjoj stranici prednje korice obrasca putovnice i na stranicama putovnice tiskaju se na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, a rubrike na stranicama putovnice popunjavaju se na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Upute na unutarnjoj stranici stražnje korice obrasca putovnice tiskaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Obrazac putnog lista otisnut je na jednoj stranici veličine 210 x 297 mm. (Obrazac 2).

Nazivi i rubrike na obrascu putnog lista tiskaju se na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, a rubrike se popunjavaju na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. riječi: »prebivalištu i adresi stanovanja te« brišu se.

Članak 4.

Iza članka 14. dodaje se članak 14a. koji glasi:

»Članak 14.a

Izrađenu putovnicu koja se izdaje u redovnom postupku u roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, podnositelj zahtjeva preuzima u policijskoj upravi ili postaji u kojoj je podnio zahtjev za njeno izdavanje.

Za putovnicu koja se izdaje u hitnim slučajevima u kojima se o zahtjevu za izdavanje mora riješiti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od podnošenja zahtjeva, zahtjev se podnosi i izrađena putovnica se preuzima u Policijskoj upravi zagrebačkoj.«.

Članak 5.

Obrasci 1 i 2 tiskani uz Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj: 4/2010) zamjenjuju se obrascima 1 i 2 tiskanim uz ovaj Pravilnik.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-57697/2-2015.

Zagreb, 1. kolovoza 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

OBRAZAC 1


85 01.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana 85 01.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana 85 01.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana 85 01.08.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana