Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN 88/2015 (12.8.2015.), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1735

Na temelju članka 53. stavka 3 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13; u daljnjem tekstu: Zakon), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnom ambalažom, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže, te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže, a sve u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastajanja ambalažnog otpada, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi postupci oporabe ambalažnog otpada te smanjenje konačnog odlaganja ambalažnog otpada.

(3) Na pitanja vezana uz stavljanje ambalaže na tržište i gospodarenja ambalažnim otpadom koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju ta pitanja.

(4) U smislu odredbi ovog Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske unije i uvoz na područje Republike Hrvatske iz trećih zemalja, za vlastite potrebe ili obavljanje trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno.

(5) U smislu odredbi ovog Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz iz područja Republike Hrvatske u treće zemlje.

(6) Ovim Pravilnikom uređuje se način gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom radi sprječavanja njihovog utjecaja na okoliš svih država članica Europske unije i trećih zemalja odnosno radi smanjenja utjecaja vodeći računa o visokom stupnju zaštite okoliša, a kako bi se osiguralo funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjegle zapreke trgovini i ometanja i ograničenja tržišnog natjecanja u Europskoj uniji.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na svu ambalažu stavljenu na tržište i na sav ambalažni otpad koji se koristi ili je nastao u industriji, trgovini, uslužnim djelatnostima, kućanstvima ili bilo kojeg drugog izvora neovisno o uporabljenom materijalu.

(2) Odredbe ovog Pravilnika se primjenjuju ne dovodeći u pitanje važeće zahtjeve za kvalitetom ambalaže koji se odnose na sigurnost, zaštitu zdravlja i higijene proizvoda u ambalaži i važeće zahtjeve prijevoza te važeće propise Europske unije o opasnom otpadu.

Primjena zakonodavstva EU

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik je u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31. 12. 1994.) koja je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje (SL L 115, 6. 5. 2015.), (u daljnjem tekstu: Direktiva 94/62/EZ),

– Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999.).

(2) Ovim Pravilnikom se uspostavlja pravni okvir za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006),

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4. 12. 2007.)

– Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31. 12. 2008.)

(3) Ovaj Pravilnik provodi se u skladu sa sljedećim Odlukama Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) izdanima u svezi provedbe Direktive 94/62/EZ:

– Odlukom Komisije 2005/270/EZ od 22. ožujka 2005. kojom se utvrđuju formati u vezi sa sustavom podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 86, 5. 4. 2005.; u daljnjem tekstu: Odluka 2005/270/EZ),

– Odlukom Komisije 97/129/EZ od 28. siječnja 1997. o uspostavi identifikacijskog sustava za ambalažne materijale u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 50, 20. 2. 1997.),

– Odlukom Komisije 2001/524/EZ od 28. lipnja 2001. o objavljivanju upućivanja na norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 u Službenom listu Europskih zajednica u vezi s Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 190, 12. 7. 2001),

– Odlukom Komisije 2001/171/EZ od 19. veljače 2001. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 62, 2. 3. 2001., Odluka 2001/171/EZ), posljednji put izmijenjenom Odlukom komisije od 8. svibnja 2006. o izmjeni Odluke 2001/171/EZ radi produljenja važenja uvjeta za odstupanje predviđeno za staklenu ambalažu u vezi s razinama koncentracije teških metala koje su utvrđene u Direktivi 94/62/EZ (SL L 125, 12.05.2006.),

– Odlukom Komisije 2009/292/EZ od 24. ožujka 2009. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za plastične sanduke i plastične palete s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 79, 25. 3. 2009.),

– Odlukom Komisije 97/622/EZ od 27. svibnja 1997. o upitnicima za izvješća država članica o provedbi određenih direktiva u području otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ) (SL L 256, 19.9.1997), kako je ona posljednji put izmijenjenom Odlukom Komisije 2007/151/EZ od 6. ožujka 2007. o izmjeni odluka 94/741/EZ i 97/622/EZ s obzirom na upitnike za izvješća o provedbi Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i o provedbi Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 67, 7. 3. 2007).

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača. Ambalaža predstavlja i nepovratne predmete namijenjene za izradu ambalaže koja će se koristiti za spomenute namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.

Ambalaža može biti:

– jednokratna ambalaža je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu;

– povratna ambalaža (višekratna) je ona ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način;

– višeslojna (kompozitna) ambalaža je ambalaža izrađena/načinjena iz različitih materijala koji se ne mogu odvojiti ručno;

– prodajna ili primarna ambalaža je ambalaža u kojoj se proizvod prodaje ili daje konačnom potrošaču na prodajnom mjestu;

– skupna ili sekundarna ambalaža je ambalaža koja sadrži više proizvoda u prodajnoj ili primarnoj ambalaži tako da je proizvod pristupačan potrošaču u skupini i pojedinačno ili koja služi samo u svrhu punjenja polica na prodajnom mjestu, a može se izdvojiti od proizvoda bez da utječe na njegova svojstva;

– transportna ili tercijarna ambalaža je zaštitna ambalaža koja omogućava prijevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili u prodajnoj i skupnoj ambalaži. U ovu vrstu ambalaže ne spadaju spremnici (kontejneri) za cestovni, željeznički, brodski i zračni prijevoz robe;

Ambalaža su također predmeti prema sljedećim kriterijima:

– predmeti koji udovoljavaju navedenoj definiciji ambalaže ne dovodeći u pitanje ostale funkcije koje ambalaža može također obavljati, osim ako su predmeti sastavni dio proizvoda ili je nužno da sadrže, podržavaju ili čuvaju taj proizvod za vrijeme njegova trajanja i osim ako je namjena svih predmeta da se s proizvodom zajedno koriste, troše ili zbrinjavaju,

– predmeti dizajnirani, odnosno zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje i predmeti za jednokratnu uporabu koji se prodaju, pune ili koji su dizajnirani/zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje, smatraju se ambalažom pod uvjetom da ispunjavaju funkciju ambalaže,

– predmeti koji su sastavni dijelovi ambalaže i predmeti koji su kao pomoćni dijelovi uklopljeni u ambalažu smatraju se dijelom ambalaže u koju su uklopljeni. Pomoćni dijelovi koji su izravno obješeni ili pričvršćeni na proizvod i koji su u funkciji ambalaže smatraju se ambalažom, osim ako nisu sastavni dio toga proizvoda i namijenjeni da se s proizvodom zajedno koriste, troše ili odbacuju.

Popis ilustrativnih primjera za primjenu gore navedenih kriterija radi pojašnjenja granica između toga što je ambalaža, odnosno što nije ambalaža naveden je u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

2. Ambalažni materijal je svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, metal, višeslojni (kompozitni) miješani materijali i drugi materijali;

3. Automatizirani uređaj za preuzimanje otpadne ambalaže je aparat koji otpadnu ambalažu preuzima, identificira prema GTIN oznaci, razvrstava po vrsti ambalažnog materijala, zbija (drobi, plošti), sprema u spremnike i omogućava razmjenu podataka o preuzetoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: aparat za preuzimanje otpadne ambalaže).

4. Cijena usluge sakupljanja je novčani iznos koji Fond plaća sakupljaču za obavljenu uslugu sakupljanja otpadne ambalaže predane na oporabu u sustavu kojim upravlja Fond;

5. Energetska oporaba otpadne ambalaže je postupak oporabe u kojem se goriva otpadna ambalaža uporabljuje kao sredstvo za proizvodnju energije kroz neposredno spaljivanje, zajedno s drugim otpadom ili bez njega, ali s iskorištavanjem dobivene toplinske energije;

6. Gospodarenje otpadnom ambalažom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpadne ambalaže, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja ostataka od oporabe otpadne ambalaže, te radnje koje poduzimaju posrednik ili trgovac otpadnom ambalažom;

7. Gospodarski subjekti u smislu ovoga Pravilnika definirani su kako slijedi:

Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu;

Ambalažer je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja proizvodi ili uvozi ambalažu i stavlja je na tržište na području Republike Hrvatske;

Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove u svezi gospodarenja otpadnom ambalažom sukladno Zakonu i ovom Pravilniku;

Krajnji korisnik ili potrošač je pravna ili fizička osoba koja radi krajnje potrošnje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara otpadnu ambalažu, uključujući i prodavatelja koji zbog daljnje prodaje odvaja proizvod od ambalaže te na taj način stvara skupnu ili transportnu otpadnu ambalažu;

Mali proizvođač je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu u količinama manjim od onih propisanih ovim Pravilnikom;

Obrađivač je obrađivač otpadne ambalaže koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadne ambalaže;

Posjednik je posjednik otpadne ambalaže sukladno definiciji posjednika otpada kako je to određeno Zakonom;

Prodavatelj (trgovac) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu proizvode u ambalaži, ambalažne materijale i ambalažu čini dostupnim na tržištu na području Republike Hrvatske; prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač;

Proizvođač je proizvođač i uvoznik proizvoda koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu;

Sakupljač je sakupljač otpadne ambalaže koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadne ambalaže i ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže;

8. GTIN (engl. – Global Trade Item Number) je broj globalne trgovačke jedinice;

9. Ministar je ministar nadležan za zaštitu okoliša;

10. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša;

11. Naknade proizvođača su novčani iznosi koje proizvođač u sustavu kojim upravlja Fond uplaćuju Fondu prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalaži na tržište na području Republike Hrvatske.

Naknade proizvođača prema ovom Pravilniku su:

Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond,

Povratna naknada je novčani iznos koji plaćaju proizvođači kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade;

12. Namjerno dodavanje teških metala je namjerna uporaba tvari koja sadrži teške metale (olovo, kadmij, živa i šesterovalentni krom) u proizvodnji ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže, pri čemu je njezina stalna prisutnost u konačnoj ambalaži ili sastavnom dijelu ambalaže poželjna kako bi se postigle specifične karakteristike, izgled ili kvaliteta ambalaže: Uporaba recikliranih materijala kao sirovina u proizvodnji novih ambalažnih materijala, pri čemu dio tih recikliranih materijala može sadržavati propisima uređene količine metala, ne smatra se namjernim dodavanjem teških metala;

13. Obrada otpadne ambalaže su postupci oporabe ili zbrinjavanja ambalažnog otpada i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja ambalažnog otpada;

14. Odvojeno sakupljanje otpadne ambalaže je sakupljanje ambalažnog otpada na način da se ambalažni otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima radi lakše obrade i očuvanja njegovih vrijednih svojstava;

15. Omogućavanje dostupnosti na tržištu podrazumijeva svaku isporuku proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u Republici Hrvatskoj, uključujući internetsku prodaju i druge načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno;

16. Oporaba otpadne ambalaže je svaki postupak oporabe otpada u skladu sa Zakonom, koji je prikladan i primjenjiv za oporabu ambalažnog otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe, uključujući i recikliranje;

17. Otpadna ambalaža (ambalažni otpad) je ambalaža koja je otpad u smislu Zakona, isključujući ostatke materijala koji nastaju pri proizvodnji ambalaže.

18. Piće je alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna, mineralna i izvorska voda, voćni sirupi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda;

19. Ponovna uporaba ambalaže je svaki postupak kojim ambalaža, koja je bila izrađena i oblikovana da u okviru svog vijeka trajanja podnese minimalni broj putovanja ili obrtanja, bude ponovno napunjena ili korištena za istu svrhu za koju je izrađena, sa ili bez potpore pomoćnih proizvoda prisutnih na tržištu koji bi ambalaži pomogli da se opet napuni. Takva ponovno uporabljena ambalaža će postati ambalažni otpad kad više ne bude podložna uporabi;

20. Recikliranje otpadne ambalaže je svaki postupak oporabe otpadne ambalaže u materijal za proizvodnju nove ambalaže ili za druge svrhe, uključujući i organsko recikliranje a isključujući energetsku oporabu. Organsko recikliranje su aerobni (kompostiranje) ili anaerobni (proizvodnja bioplina) postupci obrade biorazgradivih dijelova ambalažnog otpada, pod kontroliranim uvjetima i uz korištenje mikroorganizama, tako da nastaju stabilizirani organski ostaci ili bioplin. Odlaganje otpadne ambalaže na odlagališta se ne smatra organskim recikliranjem.

21. Sakupljanje otpadne ambalaže je prikupljanje otpadne ambalaže, uključujući prethodno razvrstavanje i skladištenje, a u svrhu prijevoza na obradu;.

22. Slučajna prisutnost teških metala znači prisutnost teških metala kao nenamjerno unesenog sastojka ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže;

23. Sprečavanje nastanka ambalažnog otpada je smanjenje količine i negativnih utjecaja na okoliš, osobito razvojem »čistih« proizvoda i tehnologije, od:

– materijala i tvari sadržanih u ambalaži i ambalažnom otpadu te

– ambalaže i ambalažnog otpada pri proizvodnji ambalaže i pakiranju proizvoda u ambalažu, pri promociji, stavljanju na tržište, trgovini, distribuciji i uporabi ambalaže i proizvoda u ambalaži te pri oporabi ili zbrinjavanju otpadne ambalaže;

24. Stavljanje na tržište je uvoz proizvoda na područje Republike Hrvatske odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj;

25. Ugovor je ugovor koji je sklopljen između nadležnih tijela i zainteresiranih gospodarskih subjekata u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

26. Uredba je Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom;

27. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom;

28. Zbrinjavanje ambalažnog otpada je svaki postupak zbrinjavanja otpada u skladu sa Zakonom, koji je prikladan i primjenjiv za zbrinjavanje ambalažnog otpada;

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

II. CILJEVI U GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM

Nacionalni ciljevi oporabe i recikliranja

Članak 5.

(1) U gospodarenju otpadnom ambalažom koji nastaje stavljanjem ambalaže ili proizvoda u ambalaži na tržište na području Republike Hrvatske, u kalendarskoj godini moraju se postići sljedeći ciljevi:

– odvojeno sakupiti i oporabiti materijalno ili energetski minimalno 60% ukupne mase otpadne ambalaže nastale na području Republike Hrvatske;

– reciklirati najmanje 55% pa do najviše 80% ukupne mase otpadne ambalaže namijenjene materijalnoj oporabi;

– postići minimalne stope recikliranja ambalažnih materijala sadržanih u otpadnoj ambalaži, i to:

– 60% mase za staklo,

– 60% mase za papir i karton,

– 50% mase za metale,

– 22,5% mase za plastiku, računajući isključivo materijal koji je recikliran natrag u plastiku,

– 15% mase za drvo.

(2) Količine otpadne ambalaže koje su iz Republike Hrvatske izvezene izvan Europske unije uračunavaju se u postizanje ciljeva iz stavka 1. ovoga članka ako je moguće dokazati da je oporaba i/ili recikliranje izvezene otpadne ambalaže obavljena pod uvjetima i u skladu s propisima koje u svezi toga propisuje zakonodavstvo Europske unije.

(3) Prilikom utvrđivanja mase oporabljene ili reciklirane otpadne ambalaže iz stavka 1. ovoga članka moraju se, u skladu s Odlukom 2005/270/EZ, uzeti u obzir korekcije zbog stope vlažnosti otpadne ambalaže.

Ispunjavanje ciljeva proizvođača

Članak 6.

Proizvođač je obvezan ispuniti ciljeve u gospodarenju otpadnom ambalažom razmjerno količini ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom.

Izuzeće i obveze malog proizvođača u ispunjavanju ciljeva

Članak 7.

(1) Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od:

– 300 kg ambalaže od stakla,

– 100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom,

– 50 kg ambalaže od metala,

– 50 kg ambalaže od plastike,

– 50 kg ambalaže od drva,

– 50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala,

smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi ispunjavanja ciljeva iz članka 5. ovoga Pravilnika kao ni obvezi označavanja ambalaže sukladno ovom Pravilniku.

(2) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Registar gospodarenja posebnim kategorijama (u daljnjem tekstu: Registar) Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže stavljene na tržište na području Republike Hrvatske na obrascu AO1 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO1) iz Priloga II. ovog Pravilnika.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, mali proizvođač koji stavlja na tržište na području Republike Hrvatske pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade, bez obzira na količinu koju stavlja na tržište, obvezan je za takvu ambalažu plaćati povratnu naknadu te je označiti sukladno ovom Pravilniku.

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na proizvođača koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad.

III. ZAHTJEVI U PROIZVODNJI, STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI AMBALAŽE

Opći zahtjevi

Članak 8.

(1) Ambalažer je obvezan u skladu s najboljim dostupnim tehnologijama proizvoditi ambalažu koju je moguće ponovno uporabiti, oporabiti i/ili reciklirati kako bi se nepovoljni utjecaj na okoliš od ambalaže i otpadne ambalaže sveo na najmanju moguću mjeru.

(2) Ambalažer i proizvođač smiju staviti na tržište samo ambalažu koja zadovoljava bitne zahtjeve o proizvodnji i sastavu ambalaže te njenoj pogodnosti za ponovnu uporabu i oporabu, uključujući i recikliranje.

(3) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka koje mora zadovoljiti ambalaža utvrđeni su u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(4) Za ambalažu proizvedenu i stavljenu na tržište sukladno hrvatskim normama iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, smatrat će se da udovoljava zahtjevima iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ambalažer je obvezan najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti u Registar Izvješće ambalažera s podacima o vrsti i količini ambalaže stavljene na tržište na području Republike Hrvatske na obrascu AO2 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO2) iz Priloga V. ovog Pravilnika.

Sadržaj teških metala u ambalaži

Članak 9.

(1) Ambalažer smije staviti na tržište ambalažu izrađenu od ambalažnog materijala čiji ukupni sadržaj teških metala (olova, kadmija, žive i šesterovalentnog kroma), nije veći od 100 mg po kilogramu mase, osim u slučaju ambalaže koja je u cijelosti izrađena iz olovnog kristalnog stakla sukladno propisu kojim se uređuju proizvodi od kristalnog stakla.

(2) Ambalažer je obvezan osigurati certifikat o sadržaju teških metala u ambalažnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka od za to ovlaštene osobe.

(3) Proizvođač je obvezan za svaku novu seriju ambalažnog materijala istog sastava i iste vrste u koji pakira proizvode pribaviti od ambalažera certifikat iz stavka 2. ovoga članka.

Iznimke za staklenu ambalažu

Članak 10.

(1) Iznimno od članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, ukupni sadržaj teških metala u staklenoj ambalaži može biti veći od 100 mg po kilogramu mase samo ako su tijekom njene izrade korišteni reciklirani materijali i samo ako povećanje granične vrijednosti nije posljedica namjernog dodavanja teških metala u proizvodni proces.

(2) U slučaju kada prosječan sadržaj teških metala prigodom bilo kojih od dvanaest uzastopnih mjesečnih kontrola obavljenih u proizvodnji svake zasebne peći za taljenje stakla, koja predstavlja uobičajenu i redovitu proizvodnu aktivnost, premašuje graničnu vrijednost od 200 mg po kilogramu mase, ambalažer ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je podnijeti izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a u izvješću navesti minimalno sljedeće podatke:

– izmjerene vrijednosti,

– opis primijenjenih metoda mjerenja,

– pretpostavljene izvore prisutnosti visokog sadržaja teških metala i

– detaljan opis mjera poduzetih s ciljem smanjivanja sadržaja teških metala.

(3) Ambalažer je obvezan omogućiti da rezultati mjerenja na njegovim proizvodnim lokacijama kao i korištene metode mjerenja budu dostupni u bilo kojem trenutku nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev a dokumentaciju za svako mjerenje čuvati najmanje pet godina.

Iznimke za plastične sanduke (košare) i plastične palete

Članak 11.

(1) Iznimno od članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika, ukupni sadržaj teških metala u plastičnim sanducima i plastičnim paletama može biti veći od 100 mg po kilogramu mase samo ako se takva povratna ambalaža stavlja na tržište i koristi u zatvorenom i kontroliranom sustavu kruženja iste ambalaže i samo ako je granična vrijednost premašena zbog dodavanja recikliranog materijala.

(2) Plastični sanduci i plastične palete iz stavka 1. ovoga članka moraju biti proizvedeni ili popravljani u kontroliranom procesu recikliranja otpadne ambalaže u kojem materijal koji se koristi za recikliranje treba potjecati samo od drugih plastičnih sanduka ili plastičnih paleta i u kojem dodavanje drugog vanjskog materijala mora biti ograničeno na najmanju tehnološki nužnu količinu i nikako ne smije prelaziti 20% ukupne mase materijala potrebnog za proizvodnju plastičnih sanduka ili plastičnih paleta.

(3) Zabranjeno je namjerno dodavanje teških metala kao elemenata u kontrolirani proces recikliranja otpadne ambalaže, osim ako se ne radi o slučajnoj prisutnosti kojeg od tih elemenata.

(4) Za sudjelovanje u zatvorenom i kontroliranom sustavu kruženja povratne ambalaže iz stavka 1. ovoga članka ambalažer je obvezan pribaviti suglasnost Ministarstva.

(5) Suglasnost iz stavka 4. ovoga članka nije upravni akt.

(6) Ministarstvo izdaje suglasnost na zahtjev ambalažera ili njegovog ovlaštenog predstavnika, koji je uz zahtjev obvezan priložiti:

– dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta koji se primjenjuju na ambalažere,

– nacrt kontrole i praćenja zatvorenog kruženja ove vrste ambalaže,

te sljedeće podatke:

– naziv osobe koja upravlja ovim sustavom i njegovoj djelatnosti,

– vrsta ambalaže i naziv proizvoda zbog kojih se uspostavlja ovaj sustav,

– način evidentiranja povratne ambalaže,

– financijski ili drugi poticaji krajnjih korisnika da istu ambalažu vraćaju u ovaj sustav,

– način izlučivanja dijelova ove ambalaže koji više nisu pogodni za ponovnu uporabu te predviđeni postupci obrade takvog otpada,

– način trajnog i vidljivog označavanja ovih plastičnih sanduka i paleta,

– način dokazivanja o ispunjavanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, uključujući nadzor i način utvrđivanja stope vraćene ambalaže, prilikom čega stopa vraćanja ne smije biti manja od 90%,

– način utvrđivanja koncentracije teških metala u ambalažnom materijalu, uključujući način i učestalost izvješćivanja o dobivenim rezultatima,

– najveći dopušteni sadržaj teških metala u ambalažnom materijalu,

– najveća količina dodanog drugog vanjskog materijala,

– predviđena godišnja količina reciklirane otpadne ambalaže iz ovog članka,

– način daljnje oporabe ili zbrinjavanja ove otpadne ambalaže, a koju više nije moguće ponovno uporabiti u postupku recikliranja.

(7) Suglasnost iz stavka 4. ovoga članka izdaje se na rok od 5 godina.

(8) Ambalažer koji stavlja na tržište ambalažu u sustavu zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže, dužan je za takvu ambalažu:

– osigurati nadzor nad distribucijom, ponovnom uporabom i povratom, u skladu s nacrtom iz stavka 6. ovoga članka,

– pripremiti pisanu izjavu dostupnu javnosti o sukladnosti djelovanja sustava zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže sa zahtjevima nacrta iz stavka 6. alineje 2. ovoga članka,

– za svaku godinu izraditi izvješće o provedbi sustava iz ovoga članka te ga dostaviti Ministarstvu najkasnije 6 mjeseci nakon isteka pojedine godine, a izvješće treba između ostaloga sadržavati i podatke o mogućim promjenama vezano uz sustav i osobu koja njime upravlja,

– svu dokumentaciju vezanu uz sustav zatvorenog i kontroliranog kruženja povratne ambalaže čuvati najmanje četiri godine od predaje izvješća iz alineje 3. ovoga stavka,

– imenovati odgovornu osobu za predočenje dokumentacije iz alineje 4. ovoga stavka nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev.

(9) Zahtjev za produljenje suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka ambalažer ili njegov ovlašteni predstavnik obvezan je podnijeti Ministarstvu najkasnije 6 mjeseci prije isteka važeće suglasnosti.

Informiranje krajnjeg korisnika

Članak 12.

Proizvođač je obvezan označavanjem ambalaže te na drugi primjeren način obavješćivati prodavatelja i potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i njegove ambalaže glede opasnih i štetnih tvari koje sadrže te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.

Označavanje ambalaže

Članak 13.

(1) Proizvođač je obvezan na vlastiti trošak označiti ambalažu proizvoda koje stavlja na tržište na području Republike Hrvatske brojčanom oznakom i oznakom kratice ambalažnog materijala, oznakom za recikliranje i GTIN oznakom.

(2) Proizvođač pića koji na tržište stavlja ambalažu od pića obuhvaćenu sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti na način iz stavka 1. ovoga članka te oznakom sustava povratne naknade.

(3) Proizvođač koji na tržište stavlja povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti na način iz stavka 1. ovoga članka i oznakom za povratnu ambalažu.

(4) Oznake iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu. Oznake moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

(5) Oznake iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka i uvjeti označavanja određeni su u Prilogu VI. ovog Pravilnika.

(6) Proizvođač koji stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Povratna (višekratna) ambalaža

Članak 14.

(1) Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu ambalažu obvezan je sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način osigurati povrat i višekratnu uporabu za svu povratnu ambalažu koju je stavio na tržište.

(2) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je voditi evidenciju o količini novonabavljene povratne ambalaže i količini povratne ambalaže koju je kao svoj proizvodni otpad direktno predao obrađivaču.

(3) Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu ambalažu obvezan je plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom na količinu novonabavljene povratne ambalaže umanjenu za količinu koju proizvođač kao svoj proizvodni otpad preda obrađivaču, što dokazuje pratećim listom prema posebnom propisu.

(4) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Registar Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području Republike Hrvatske na Obrascu AO3 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO3) iz Priloga VII. ovog Pravilnika.

(5) Ako proizvođač iz stavka 1. ovoga članka tijekom jedne godine ne osigura povrat i višekratnu uporabu povratne ambalaže koju je stavio na tržište na području Republike Hrvatske, poslove sakupljanja i gospodarenja tom ambalažom preuzima Fond sukladno odredbama ovog Pravilnika.

IV. UVJETI GOSPODARENJA OTPADNOM AMBALAŽOM TE ZAHTJEVI U POGLEDU SAKUPLJANJA, SKLADIŠTENJA I OBRADE OTPADNE AMBALAŽE

Članak 15.

(1) Gospodarenje otpadnom ambalažom poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu, te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Proizvođač je obvezan snositi troškove gospodarenja otpadnom ambalažom uplatom naknade gospodarenja otpadnom ambalažom na račun Fonda.

(3) Fond je obvezan ispuniti ciljeve svih proizvođača koji plaćaju naknadu gospodarenja na račun Fonda i u tu svrhu upravlja i raspolaže otpadnom ambalažom.

(4) Cilj proizvođača je količina otpadne ambalaže koju treba sakupiti u tekućoj kalendarskoj godini, a utvrđuje se umnoškom količine ambalaže koju je proizvođač stavio na tržište na području Republike Hrvatske prema vrsti ambalažnog materijala tijekom prethodne kalendarske godine i stope cilja odvojenog sakupljanja u tekućoj godini za svaku vrstu ambalažnog materijala.

Članak 16.

(1) Proizvođač je obvezan u svojim evidencijama voditi podatke o proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda, mjestu i državi nabave ili isporuke, količini proizvoda pakiranih u ambalažu stavljenih na tržište na području Republike Hrvatske, količini ambalaže proizvoda stavljenih na tržište na području Republike Hrvatske, količini izvezenih te količini povučenih s tržišta na području Republike Hrvatske proizvoda pakiranih u ambalažu i ambalaži tih proizvoda.

(2) Proizvođač je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u Registar do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec na obrascu AO1.

(3) Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika obračunava se na temelju podataka iz obrasca AO1 sukladno Zakonu.

(4) Na proizvode namijenjene izvozu ne plaća se naknada iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju izvoza proizvoda na koje je plaćena naknada gospodarenja ili povlačenja proizvoda s tržišta Republike Hrvatske proizvođač ima pravo na povrat uplaćene naknade.

(6) Pravo na povrat uplaćene naknade iz stavka 5. ovoga članka proizvođač ostvaruje povodom podnesenog zahtjeva, podataka dostavljenih u Registar iz stavka 2. ovoga članka i priložene vjerodostojne isprave.

Članak 17.

(1) Ambalažni otpad se sprema, ovisno o vrstama ambalaže, u spremnike ili drugu odgovarajuću opremu koja mora sadržavati naziv ambalažnog otpada koji se u njih sprema, uputu o načinu spremanja te osnovne informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku odgovornoj za pražnjenje (telefonski broj, adresa, e-mail i sl.).

(2) Fizička osoba koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i odlagati u odgovarajući spremnik ili reciklažno dvorište koje je na svom području obvezna osigurati jedinica lokalne samouprave, odnosno bez naknade predavati sakupljaču.

(3) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati sakupljaču.

(4) Prodavatelj koji prodaje proizvode u ambalaži obvezan je od potrošača prilikom kupnje proizvoda bez naknade preuzeti otpadnu ambalažu od tog kupljenog proizvoda.

(5) Odredba iz stavka 4. ovog članka ne odnosi se na otpadnu ambalažu od pića koja je obuhvaćena sustavom povratne naknade.

(6) Prodavatelj koji sukladno ovom Pravilniku od potrošača preuzima otpadnu ambalažu ne obavlja djelatnost sakupljanja otpada stoga ne podliježe obvezi pribavljanja Zakonom propisane dozvole.

Članak 18.

(1) Uslugu sakupljanja otpadne ambalaže na području određenom Odlukom ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša obavlja sakupljač s kojim Fond po provedenom postupku pokrenutim javnim pozivom za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Program) sklopi ugovor o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno Zakonu.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, osim Zakonom propisanog sadržaja, sadrži: opis usluge sakupljanja, uvjete za ponuditelja, tehničko-organizacijske uvjete za obavljanje usluge sakupljanja, strukturu cijene usluge sakupljanja, te strukturu cijene otkupa otpadne ambalaže od Fonda odnosno strukturu i iznos troška oporabe otpadne ambalaže.

(3) Cijenu usluge sakupljanja i cijenu otkupa otpadne ambalaže odnosno iznos troška za oporabu ponuditelj je dužan iskazati po vrsti materijala i opisanoj usluzi sakupljanja.

(4) Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati osobi ovlaštenoj za obradu otpadne ambalaže.

(5) Sakupljač je obvezan voditi evidenciju o odvojeno sakupljenim količinama otpadne ambalaže po vrsti materijala i predanim obrađivaču, te stanju skladišta otpadne ambalaže, a podatke iz evidencije jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO4) iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu.

(2) Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom.

(3) Fond obavlja obračun troška usluge sakupljanja stavka 2. ovoga članka i ukupnu vrijednost otpadne ambalaže, odnosno ukupnu vrijednost troška oporabe po vrsti materijala na temelju podataka iz obrasca AO4 i jediničnih cijena iz ugovora sa sakupljačem.

(4) Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada obvezan je u okviru Zakonom propisane obveze odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila prikupljati i otpadnu ambalažu od navedenih materijala.

(5) Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada obvezan je odvojeno prikupljeno otpadno staklo i otpadnu plastiku prevesti do skladišta sakupljača koji je istu dužan preuzeti.

(6) Davatelj usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada ima pravo na naknadu od Fonda za troškove prikupljanja za prikupljene i predane količine otpadnog stakla i otpadne plastike na skladište sakupljača utvrđenih posebnom odlukom Fonda.

(7) Fond prenosi pravo upravljanja i raspolaganja na davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu od papira i kartona, metala i tekstila koju sukladno Zakonu prikuplja putem reciklažnih dvorišta i spremnika na javnoj površini na svom području.

(8) Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je voditi evidenciju o odvojeno prikupljenom i isporučenom otpadnom staklu i otpadnoj plastici sakupljaču i do konca mjeseca za prethodni mjesec dostavljati u Registar Izvješće o prikupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO5) iz Priloga IX. ovog Pravilnika.

(9) Naknadu iz stavka 6. ovoga članka Fond isplaćuje davatelju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na temelju količina iz Obrasca AO5 i Potvrde sakupljača o preuzetim količinama otpadne ambalaže od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac AO6) iz Priloga X. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Obradu otpadne ambalaže u Republici Hrvatskoj obavlja pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je ishodila odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpadne ambalaže sukladno Zakonu te na temelju ovlaštenja Ministarstva sklopila ugovor s Fondom.

(2) Tehničko-tehnološki kriterij za uvjete obrade otpadne ambalaže je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za:

– djelatnost oporabe otpada primjenjivim postupkom oporabe ambalažnog otpada ili

– djelatnost druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja ambalažnog otpada ili

– djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom D9, D13, D14 ili D15 za ambalažni otpad.

(3) Ako u Republici Hrvatskoj ne postoje radni i tehnički kapaciteti za obradu pojedinog otpadnog ambalažnog materijala ili ostataka nakon obrade otpadne ambalaže, obrađivač je obvezan takvu otpadnu ambalažu ili ostatke od obrade otpadne ambalaže izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku.

(4) Obrađivač je dužan kvartalno, najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni kvartal, dostaviti u Registar podatke o količini preuzete, oporabljene i reciklirane otpadne ambalaže te izvezenim količinama neobrađene otpadne ambalaže i obrađene otpadne ambalaže po vrsti ambalažnog materijala te stanju skladišta na Izvješću o oporabljenim količinama otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Obrazac AO7) iz Priloga XI. ovog Pravilnika te na istom obrascu godišnje podatke do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Prekogranični promet otpadnom ambalažom

Članak 21.

(1) U slučaju izvoza otpadne ambalaže ili ostataka od obrade otpadne ambalaže izvan država članica Europske unije izvoznik je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1013/2006) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1418/2007).

(2) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva oporabe propisanih ovim Pravilnikom, izvoznik je obvezan, u skladu s Uredbom 1013/2006/EZ i Uredbom 1418/2007/EZ, dokazati da je obrada izvezene otpadne ambalaže obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Sustav povratne naknade

Članak 22.

(1) Sustav povratne naknade je sustav gospodarenja jednokratnom ambalažom od PET-a, Al/Fe i stakla volumena većeg od 0,20 l namijenjenoj za pića iz članka 4. stavka 1. točke 18. ovoga Pravilnika u kojem se plaća povratna naknada kao stimulativna mjera kojom se potiče posjednik otpada da otpadnu ambalažu od pića odvaja od ostalog otpada i predaje ju prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi iznos povratne naknade.

(2) Povratna naknada je novčani iznos koji proizvođači koji stavljaju na tržište pića pakirana u jednokratnu ambalažu od PET-a, Al/Fe i stakla volumena većeg od 0,20 l plaćaju na račun Fonda. Proizvođač iznos povratne naknade naplaćuje od kupca, a krajnji korisnik ili potrošač ostvaruje pravo na povrat iznosa povratne naknade od prodavatelja ili osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem povratom otpadne ambalaže od pića. Fond vraća prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem isplaćeni iznos povratne naknade iz iznosa povratne naknade koju je proizvođač uplatio u Fond.

(3) Proizvođač pića plaća povratnu naknadu na račun Fonda.

(4) Obveza plaćanja povratne naknade nastaje u trenutku stavljanja na tržište proizvoda iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Povratna naknada obračunava se na temelju dostavljenih podataka na obrascu AO1 sukladno članku 16. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(6) Povratnu naknadu proizvođač sam obračunava i uplaćuje do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec.

(7) Na proizvode namijenjene izvozu ne plaća se povratna naknada.

(8) U slučaju izvoza ili povlačenja s tržišta Republike Hrvatske proizvoda od pića na koje je plaćena povratna naknada proizvođač ima pravo na povrat uplaćene povratne naknade.

(9) Pravo na povrat uplaćene povratne naknade iz stavka 8. ovoga članka proizvođač ostvaruje povodom podnesenog zahtjeva, a temeljem podataka dostavljenih u Registar iz stavka 5. ovoga članka i priložene vjerodostojne isprave.

Članak 23.

(1) Proizvođač pića je dužan prilikom prvog stavljanja na tržište na području Republike Hrvatske novog pića pakiranog u ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade, u Registar dostaviti GTIN proizvoda te podatke o proizvođaču, proizvodu i ambalaži proizvoda sukladno Prilogu XII. ovog Pravilnika najkasnije 8 dana prije stavljanja novog pića na tržište.

(2) Proizvođač pića je dužan najkasnije 8 dana prije stavljanja novog pića pakiranog u ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade na tržište na području Republike Hrvatske, Fondu dostaviti jedan uzorak ambalažne jedinice novog pića radi provjere usklađenosti ambalaže s propisanim uvjetima o označavanju iz ovog Pravilnika.

Članak 24.

(1) Posjednik otpadne ambalaže od pića obuhvaćene sustavom povratne naknade (u daljnjem tekstu: otpadna ambalaža od pića) istu može predati prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i ima pravo na isplatu iznosa povratne naknade po jedinici predane otpadne ambalaže od pića.

(2) Prodavatelj ili osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem preuzima otpadnu ambalažu od pića u okviru svog prodajnog prostora ili unutar reciklažnog dvorišta tijekom cijelog radnog vremena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Prodavatelj koji prodaje pića, a čiji je prodajni prostor veći od 200 četvornih metara dužan je od potrošača preuzimati otpadnu ambalažu od pića.

(4) Prodavatelj koji prodaje pića, a čiji je prodajni prostor manji od 200 četvornih metara može od potrošača preuzimati otpadnu ambalažu od pića u slučaju ako ispunjava prostorne i tehničke uvjete za preuzimanje i skladištenje otpadne ambalaže od pića na siguran način.

(5) Prodavatelj iz stavka 4. ovoga članka može samostalno ili u suradnji sa sakupljačem, uz prethodno pribavljenu suglasnost Fonda, organizirati preuzimanje otpadne ambalaže od pića i izvan vlastitog prodajnog prostora u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može obavljati preuzimanje otpadne ambalaže od pića od potrošača putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže ili ručno.

(7) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su potrošaču isplatiti iznos povratne naknade za preuzetu otpadnu ambalažu od pića na mjestu preuzimanja po jedinici preuzete otpadne ambalaže od pića.

(8) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem koji preuzimaju otpadnu ambalažu od pića putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže dužni su elektroničkim putem Fondu dostavljati Izvješća o preuzetim jedinicama otpadne ambalaže prema GTIN-u jednom mjesečno do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno uputi Fonda iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(9) Prodavatelj koji obavlja trgovinu na veliko u smislu odredbi Zakona o trgovini, neovisno o veličini prodajnog prostora, a koji u svojoj ponudi ima pića, dužan je omogućiti preuzimanje otpadne ambalaže od pića od svojih kupaca.

(10) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su jasno i vidljivo označiti mjesto preuzimanja otpadne ambalaže od pića i informirati potrošače o načinu preuzimanja iste.

(11) Fond vraća prodavatelju i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem isplaćeni iznos povratne naknade potrošaču.

(12) Fond plaća prodavatelju i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem jednom mjesečno trošak ručnog preuzimanja otpadne ambalaže od pića od potrošača i predane ovlaštenom sakupljaču sukladno Uredbi, na temelju Izvješća sakupljača o izbrojenim jedinicama otpadne ambalaže prema GTIN-u za ručno preuzetu otpadnu ambalažu od pića i dokaza o isplati povratne naknade potrošaču.

(13) Fond plaća prodavatelju i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem jednom mjesečno trošak preuzimanja otpadne ambalaže od pića putem aparata od potrošača i predane ovlaštenom sakupljaču sukladno Uredbi, na temelju Izvješća o preuzetim jedinicama otpadne ambalaže prema GTIN-u iz stavka 8. ovoga članka, dokaza o isplati povratne naknade potrošaču i Potvrde sakupljača o preuzetim količinama otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade (u daljnjem tekstu: Obrazac AO8) iz Priloga XIII. ovoga Pravilnika.

(14) Fond sklapa ugovor s prodavateljem odnosno osobom koja upravlja reciklažnim dvorištem o načinu povrata povratne naknade isplaćene potrošaču i plaćanju troškova preuzimanja otpadne ambalaže od pića.

Članak 25.

(1) Uputom o korištenju aparata za preuzimanje otpadne ambalaže Fond određuje tehničku specifikaciju i uvjete uporabe aparata za preuzimanje otpadne ambalaže, dimenzije otpadne ambalaže od pića koje se mogu preuzimati putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže te obavezni sadržaj Izvješća iz članka 24. stavka 8. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od donošenja ovog Pravilnika.

(2) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem može započeti preuzimanje otpadne ambalaže od pića putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže nakon što dokaže ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

(1) Otpadna ambalaža od pića prilikom preuzimanja kod prodavatelja mora biti ispražnjena od sadržaja, ne smije biti zgnječena ili uništena te bar-kod i oznaka sustava povratne naknade moraju biti jasno vidljivi i čitljivi.

(2) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odbiti će preuzimanje otpadne ambalaže od pića od potrošača koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Preuzetu otpadnu ambalažu od pića prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su u svrhu sigurnog transporta staviti u spremnik po vrsti materijala i predavati ga sakupljaču zatvorenog i označenog sukladno uputama Fonda.

(4) Sakupljač o svom trošku osigurava prodavatelju i osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem spremnik i sigurnosnu vezicu za spremnik u koji se stavlja otpadna ambalaža od pića preuzeta putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže ili ručno.

(5) Vrstu i veličinu spremnika i sigurnosnih vezica, način spremanja, zatvaranja i označavanja spremnika, postupanje sa spremnicima, praćenje toka spremnika te druga pitanja od značaja za sigurnu manipulaciju otpadnom ambalažom uređuje Fond uputom.

(6) Uputu iz stavaka 3. i 5. ovoga članka Fond je dužan donijeti u roku od 30 dana od dana donošenja ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su predati sakupljaču otpadnu ambalažu od pića preuzetu od potrošača.

(2) Sakupljač je dužan na poziv prodavatelja i osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem preuzeti otpadnu ambalažu od pića s područja sakupljanja za koje ima sklopljen ugovor o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže i prevesti je do skladišta sakupljača u kojem se osigurava obavljanje poslova usluge sakupljanja sukladno provedenom javnom pozivu i sklopljenom ugovoru.

Otpadna ambalaža koja je opasni otpad

Članak 28.

(1) Otpadna ambalaža koja je opasni otpad je otpadna ambalaža od ambalažnog materijala koji posjeduje jedno ili više svojstava opasnog otpada, otpadna ambalaža koja sadrži neuporabljivi proizvod koji sadrži opasne tvari u skladu s posebnim propisima koji uređuju kemikalije ili su u takvoj ambalaži ostaci tih tvari.

(2) Smatra se da otpadna ambalaža ne sadrži ostatke opasnih tvari ako je u potpunosti ispražnjena ili obrađena na način da:

– iz otpadne ambalaže ne kaplje, ne cijedi se i ne isipava se sadržaj,

– s vanjske i unutarnje strane otpadne ambalaže nije moguće sastrugati niti obrisati bilo kakav sadržaj i

– iz ambalaže u obliku raspršivača ne istječe plin niti se u raspršivaču pretače tekućina.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na ambalažu koja je označena na jedan od sljedećih načina:

– znakovima opasnosti »T+«, »T« ili »E« kojima se upozorava potrošača da se unutar takve ambalaže nalazi kemikalija koja je razvrstana kao vrlo otrovna, otrovna, karcinogena kemikalija skupine 1. i 2., mutagena kemikalija skupine 1. i 2., reproduktivno toksična kemikalija skupine 1. i 2. ili eksplozivna kemikalija, ili

– jednim od sljedećih piktograma opasnosti:

1. »GHS01« – koji upozorava potrošača da se unutar takve ambalaže nalazi kemikalija razvrstana u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: eksploziv, samoreagirajuća tvar i smjesa tipa A i tipa B, organski peroksid tipa A i tipa B,

2. »GHS06« – koji upozorava potrošača da se unutar takve ambalaže nalazi kemikalija razvrstana u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije,

3. »GHS08« – koji upozorava potrošača da se unutar takve ambalaže nalazi kemikalija razvrstana u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: mutagenost 1.A i 1.B kategorije; karcinogenost 1.A i 1.B kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A i 1.B kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije, specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. i 2. kategorije.

(4) Posjednik otpadne ambalaže koja je opasni otpad obvezan je takvu otpadnu ambalažu predati:

– sakupljaču, ukoliko se radi o otpadnoj ambalaži koja potječe od pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika,

– osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem, sakupljaču ili prodavatelju proizvoda od kojih potječe otpadna ambalaža koja je opasni otpad, ako se radi o otpadnoj ambalaži koja potječe od fizičke osobe.

(5) Odredbe stavka 4. ovoga članka se ne primjenjuju na neuporabljiv proizvod iz stavka 1. ovoga članka ili za ostatke takvog proizvoda u prodajnoj ambalaži, a za koje je postupanje propisano posebnim propisom.

(6) Prodavatelj koji prodaje proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je preuzimati otpadnu ambalažu koja je opasni otpad od fizičkih osoba.

(7) Prodavatelj iz stavka 6. ovoga članka obvezan je postaviti spremnik za sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad i na vidnom mjestu, na ulazu za potrošače u trgovinu, informirati potrošače o mogućnosti predaje odnosno obvezi preuzimanja otpadne ambalaže koja je opasni otpad u njegovom prodajnom prostoru tijekom cijelog radnog vremena prodajnog mjesta.

(8) Prodavatelj iz stavka 6. ovoga članka može svoju obvezu prenijeti na drugog prodavatelja, pod uvjetom da udaljenost do drugog prodavatelja koji je obvezan preuzimati otpadnu ambalažu koja je opasni otpad ili do reciklažnog dvorišta nije veća od 3 kilometra.

(9) Prodavatelj iz stavka 6. ovoga članka može samostalno ili u suradnji sa sakupljačem, uz prethodno pribavljenu suglasnost Fonda, organizirati preuzimanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad i izvan vlastitog prostora u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(10) Prodavatelj iz stavka 6. ovoga članka i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su preuzetu otpadnu ambalažu koja je opasni otpad predati sakupljaču.

Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Članak 29.

(1) Proizvođač, mali proizvođač, ambalažer, prodavatelj, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, sakupljač i obrađivač dužni su upisati se i dostavljati podatke u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada koji vodi Fond, sukladno Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuje Registar.

(2) Prilikom upisa i dostave podataka u Registar osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su, osim podataka propisanih Zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje Registar, dostaviti i podatke iz članaka 9., 10., i 11. ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je, osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, u Registar dostaviti i popis svih osoba koji prodaju navedene proizvode krajnjim potrošačima.

(4) Podatke iz Registra o količini proizvedene, izvezene i uvezene ambalaže od proizvoda te podatke o količini proizvedene, sakupljene, obrađene i izvezene otpadne ambalaže Fond je obvezan dostaviti Agenciji najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na obrascu Izvješće o količini proizvedene, izvezene i uvezene ambalaže od proizvoda (u daljnjem tekstu: Obrazac AO11) iz Priloga XVI. ovog Pravilnika i obrascu Izvješće o količini proizvedene, sakupljene, obrađene i izvezene otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Obrazac AO12) iz Priloga XVII. ovog Pravilnika.

(5) Agencija je obvezna podatke iz stavka 4. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Praćenje ciljeva proizvođača

Članak 30.

Ispunjavanje ciljeva proizvođača u svrhu ispunjavanja ciljeva Republike Hrvatske o odvojenom sakupljanju i oporabi otpadne ambalaže iz članka 5. ovoga Pravilnika prati Fond.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 31.

(1) Agencija u suradnji s Ministarstvom i Fondom izrađuje izvješće o primjeni odredbi Direktive 94/62/EZ i svake tri godine ga dostavlja Europskoj komisiji.

(2) Agencija je obvezna za svaku godinu u elektroničkom obliku dostaviti Europskoj komisiji izvješće o gospodarenju otpadnom ambalažom najkasnije 18 mjeseci po isteku svake kalendarske godine.

(3) Agencija je obvezna uz izvješće iz stavka 2. ovoga članka priložiti opis prikupljanja podataka i osnovne karakteristike evidencije iz kojih su podaci pribavljeni. Opis prikupljanja podataka osobito uključuje procjene korištene u izračunavanju količina i udjela oporabljene i reciklirane otpadne ambalaže te udjela ponovne uporabe.

(4) Agencija je obvezna zajedno s izvješćem iz stavka 1. ovog članka dostaviti na zahtjev Europske komisije također i izvješće s podacima o ispunjavanju zahtjeva u svezi s dopuštenim sadržajem teških metala u ambalaži koja je stavljena na tržište na području Republike Hrvatske te s podacima o količinama otpadne ambalaže koja se zbog onečišćenja sadržajem smatra opasnim otpadom i koja zbog toga nije pogodna za daljnju oporabu.

(5) Agencija je obvezna voditi evidenciju o ambalaži i otpadnoj ambalaži u skladu s odredbama Odluke 2005/270/EZ za potrebe izvješćivanja Europske komisije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Do završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno Zakonu i odredbama ovog Pravilnika poslove gospodarenja otpadnom ambalažom obavljaju osobe s kojima Fond ima sklopljen ugovor o sakupljanju, obavljanju poslova centara odnosno obradi otpadne ambalaže, na način i pod uvjetima reguliranim predmetnim ugovorima, sukladno naknadama iz članka 25. stavaka 7., 8., 9., i 10., te cijenama preuzimanja otpadne ambalaže utvrđenih sukladno članku 20. stavku 3. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine« broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13).

(2) Do završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže i sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika sakupljač s kojim Fond ima sklopljen ugovor o sakupljanju otpadne ambalaže dužan je preuzimati odvojeno sakupljani otpad od plastike i stakla od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sukladno članku 19. stavku 5. ovog Pravilnika.

Članak 33.

(1) Za pića koja su stavljena na tržište Republike Hrvatske do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, proizvođač je dužan dostaviti u Registar podatke o GTIN proizvoda, te podatke o proizvođaču, proizvodu i ambalaži proizvoda sukladno Prilogu XII. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač proizvoda pakiranih u ambalažu dužan je označiti ambalažu sukladno članku 13. ovoga Pravilnika, najkasnije do 1. rujna 2016. godine.

(3) Obveze iz stavka 2. ovoga članaka ne odnose se na proizvode koji su proizvedeni do stupanja na snagu Pravilnika ni na proizvode koji se prvi put stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske.

(4) Obveze proizvođača iz članaka 13. i 23. ovoga Pravilnika, u odnosu na proizvode koji se prvi put stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se od 1. rujna 2015. godine.

(5) Na povrat otpadne ambalaže od mlijeka i ostalih tekućih mliječnih proizvoda i isplatu povratne naknade potrošač ima pravo do 31. listopada 2015. godine.

(6) Na povrat povratne naknade isplaćene potrošaču i plaćanja troškova preuzimanja otpadne ambalaže od mlijeka i ostalih tekućih mliječnih proizvoda prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem imaju pravo do 30. studenoga 2015. godine.

Članak 34.

(1) Do uspostave Registra iz članka 29. ovoga Pravilnika proizvođač, mali proizvođač, ambalažer, prodavatelj, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, sakupljač i obrađivač dužni su dostavljati Fondu podatke na obrascu AO2, AO3, AO4, AO5, AO6, AO7 i AO8.(2) Do uspostave Registra iz članka 29. ovog Pravilnika i osiguranja opreme koja osigurava uslugu sakupljanja sukladno uvjetima iz javnog poziva za odabir Programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond isplata naknade prodavatelju iz članka 24. stavka 11., 12. i 13. ovoga Pravilnika za preuzetu otpadnu ambalažu od pića od potrošača obavlja se na temelju Obrasca AO8 i Izvješća o preuzetim količinama otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade (u daljnjem tekstu: Obrazac AO9) iz Priloga XIV. ovog Pravilnika.

(3) Do uspostave Registra iz članka 29. ovog Pravilnika podatke o GTIN-u proizvoda te podatke o proizvođaču, proizvodu i ambalaži proizvoda sukladno Prilogu XII. ovog Pravilnika proizvođač je dužan dostavljati Fondu u elektroničkom obliku koji odredi Fond.

(4) Do uspostave Registra iz članka 29. ovoga Pravilnika podaci o vrsti i količini jednokratne ambalaže umjesto na obrascu AO1 dostavljaju se Fondu na Izvješću o vrsti i količini jednokratne ambalaže na Obrascu AO10 (u daljnjem tekstu: Obrazac AO10) iz Priloga XV. ovoga Pravilnika

(5) Do uspostave Registra iz članka 29. ovoga Pravilnika obračun i plaćanje naknade gospodarenja otpadnom ambalažom i povratne naknade te povrat uplaćene naknade gospodarenja i povratne naknade u slučaju izvoza ili povlačenja s tržišta proizvoda pakiranih u ambalažu obavlja se sukladno članku 16. stavcima 3., 8., 9., 12., 13. i 14. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, na temelju podataka iz stavka 4. ovoga članka i podataka iz Obrasca AO3 dostavljenih do 10. u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 35.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 36.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine« broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. toga Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (»Narodne novine« br. 155/05, 26/06 i 28/06).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/15-04/11

Urbroj: 517-01-15-29

Zagreb, 4. kolovoza 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I.

POPIS ILUSTRATIVNIH PRIMJERA KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE AMBALAŽE

I. Ilustrativni primjeri za određivanje što je ambalaža

Ambalaža

Kutije za slatkiše

Folija koja omata kutiju od CD-a

Poštanske torbe (vreće) za kataloge i magazine (s magazinom unutra)

Podlošci za tortu prodani s tortom

Valjci, cijevi i cilindri oko kojih je obavijen savitljiv materijal (npr. plastične folije, aluminij, papir), osim valjaka, cijevi i cilindara koji su namijenjeni kao dijelovi proizvodne opreme i ne koriste se za predstavljanje proizvoda kao prodajne jedinice

Posude za cvijeće koje su namijenjene samo za prodaju i transport biljaka i nisu namijenjene da s biljkom ostanu do kraja njezina životnog vijeka

Staklene boce za injekcijske otopine

CD-vretena (prodana zajedno s CD-ima, koja nisu namijenjena da se koriste kao spremište)

Vješalice za odjeću (prodane zajedno s odjevnim predmetom)

Kutije za šibice

Sterilni sustavi kao barijere (vrećice, posude i materijali potrebni za očuvanje sterilnosti proizvoda)

Pića iz kapsula (npr. kava, kakao, mlijeko) koje su ostavljene prazne nakon uporabe

Ponovno punjivi čelični cilindri koji se koriste za razne vrste plina, osim onih za gašenje požara

Predmeti koji nisu ambalaža

Posude za cvijeće u kojima biljke ostaju cijeli životni vijek

Kutije za alat

Čajne filter-vrećice

Voštani omoti za sir

Omoti kobasica

Vješalice za odjeću (prodane odvojeno)

Kapsule, vrećice/folije i čahurice od filtar-papira za kavena pića, koje su odložene zajedno s iskorištenim kavenim proizvodom

Patrone za pisače

Kutije za CD, DVD i video (prodane zajedno s CD-om, DVD-om ili video-trakom unutra)

CD vretena (prodana prazna, koja su namijenjena da se koriste kao spremište)

Topive vrećice za deterdžente

Lampaši za groblja (spremnici za svijeće)

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se može ponovno puniti, npr. ponovno punjiv mlin za papar)

II. Ilustrativni primjeri za određivanje predmeta koji su ambalaža

Ambalaža, ako je osmišljena i namijenjena za punjenje na prodajnom mjestu

Papirne ili plastične vrećice

Tanjuri i šalice za jednokratnu uporabu

Prianjajuća folija za hranu

Vrećice za sendviče

Aluminijska folija

Plastična folija za čistu odjeću u praonicama

Predmeti koji nisu ambalaža

Miješalica

Jednokratni pribor za jelo

Papir za omatanje (prodan odvojeno)

Papirne posude za pečenje (prodane odvojeno)

Podlošci za tortu prodani bez torte

III. Ilustrativni primjeri za određivanje predmeta koji su sastavni dio ambalaže

Ambalaža

Etikete obješene izravno na proizvod ili na njega pričvršćene

Dio ambalaže

Četka maskare, koja je sastavni dio poklopca posudice

Naljepnice, pričvršćene na drugu ambalažu

Spajalice

Plastične košuljice

Mjerna posudica, koja je sastavni dio poklopca ambalaže za deterdžente

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se ne može ponovno puniti, napunjen proizvodom; npr. mlin za papar napunjen paprom)

Predmeti koji nisu ambalaža

Oznake za određivanje radio-frekvencije


PRILOG II. – PRILOG XVII.


88 12.08.2015 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži 88 12.08.2015 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži 88 12.08.2015 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži 88 12.08.2015 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži