Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

NN 103/2015 (28.9.2015.), Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2005

Na temelju članka 21. stavka 4., članka 27. stavka 6. i članka 28. stavka 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU, SASTAVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA PARTNERSKIH VIJEĆA

Predmet i područje primjene

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskog vijeća za područje statističke regije, partnerskog vijeća za područje županije, partnerskog vijeća za urbano područje (u daljnjem tekstu: partnersko vijeće) te druga pitanja s tim u vezi.

Načela partnerstva

Članak 2.

(1) Partnersko se vijeće u svome radu rukovodi načelima utvrđenima zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Partnersko se vijeće posebno rukovodi i sljedećim načelima:

– Načelom ravnomjerne predstavljenosti partnera – koje podrazumijeva da partnersko vijeće omogućava predstavljenost ključnih dionika razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području za koje se osniva, te da se u radu partnerskog vijeća onemogući pretežiti utjecaj samo jedne kategorije dionika

– Načelom transparentnosti – koje se odnosi na postupak utvrđivanja ključnih dionika, razvoja jednako kao i način rada partnerskog vijeća

– Načelom jednakosti članova partnerstva – koje podrazumijeva da svaki član partnerskog vijeća može iznijeti stajalište organizacije koju predstavlja, te da to mišljenje na prikladan način bude uzeto u razmatranje

– Načelo usuglašavanja – koje podrazumijeva da se do odluka partnerskog vijeća dolazi putem pregovaračkog procesa kroz postizanje sporazuma između članova.

Osnivanje i naziv partnerskog vijeća

Članak 3.

(1) Partnersko vijeće osniva se za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona.

(2) Partnerska vijeća osnivaju se za područja statističkih regija, za područja županija te za urbana područja.

(3) Osnivač prilikom osnivanja određuje naziv partnerskog vijeća.

(4) Partnersko vijeće na osnivačkoj sjednici donosi poslovnik o radu kojim uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga pitanja bitna za rad partnerskog vijeća, sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe.

Osnivanje partnerskog vijeća statističke regije

Članak 4.

(1) Partnersko vijeće statističke regije osniva se odlukom Vlade Republike Hrvatske za jednu statističku regiju sukladno načelu partnerstva i suradnje, kako bi se povezali dionici razvoja na razini statističke regije.

(2) Partnersko vijeće statističke regije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini statističke regije, predlaganja strateških projekata na razini statističkih regija te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom.

(3) Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća statističke regije obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

Osnivanje partnerskog vijeća za područje županije

Članak 5.

(1) Partnersko vijeće za područje županije osniva jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području županije.

(2) Partnersko vijeće županije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom.

(3) Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća za područje županije obavlja regionalni koordinator za jedinicu regionalne (područne) samouprave.

Osnivanje partnerskih vijeća urbanih područja

Članak 6.

(1) Jedinica lokalne samouprave koja je u skladu s odredbama Zakona nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja osniva partnersko vijeće za urbano područje.

(2) Prilikom osnivanja i djelovanja partnerskog vijeća za urbano područje posebno se vodi briga o zastupljenosti različitih dionika razvoja iz jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje kao i o zastupljenosti interesa većine stanovništva koje živi na urbanom području.

(3) Partnersko vijeće za urbano područje osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom.

(4) Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća urbanog područja obavlja jedinica lokalne samouprave koja je nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja.

Članovi partnerskog vijeća

Članak 7.

(1) Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika različitih dionika razvoja na području statističke regije, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno urbanog područja.

(2) Član partnerskog vijeća za područje županije i partnerskog vijeća za urbano područje imenuje se za razdoblje trajanja planskog dokumenta politike regionalnog razvoja.

(3) Član partnerskog vijeća ima zamjenika koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti. Zamjenik člana ima sva ovlaštenja člana partnerskog vijeća.

(4) Zamjenik člana partnerskog vijeća imenuje se na isti način i u istom postupku kao i član partnerskog vijeća.

(5) Odredbe ove Uredbe koje se odnose na članove partnerskih vijeća na odgovarajući se način primjenjuju i na njihove zamjenike.

Predsjednik i zamjenik predsjednika partnerskog vijeća

Članak 8.

(1) Partnersko vijeće ima predsjednika i zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti.

(2) Predsjednika i zamjenika partnerskog vijeća bira partnersko vijeće iz reda svojih članova na rok od dvije godine.

(3) Predsjednik i zamjenik mogu biti ponovno birani.

Sastav partnerskih vijeća statističkih regija

Članak 9.

(1) U radu partnerskog vijeća statističke regije sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te jedinica lokalne samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

(2) Članove partnerskog vijeća statističke regije predlažu partnerska vijeća za područje županije s područja statističke regije iz reda svojih članova.

(3) Članovi partnerskog vijeća statističke regije biraju se na rok od dvije godine dana s mogućnošću ponovnog izbora.

(4) Partnersko vijeće za područje županije na čijem području se nalazi urbana aglomeracija, bira pet članova iz reda svojih članova u partnersko vijeće statističke regije, dok partnerska vijeća za područje ostalih županija s područja statističke regije biraju po četiri svoja člana u Partnersko vijeće statističke regije.

(5) Predstavnike središnjih tijela državne uprave i drugih javnih tijela središnje razine posebno bitnih za razvoj statističke regije imenuju ta tijela na temelju poziva koje im upućuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

Podvijeće partnerskog vijeća statističke regije

Članak 10.

(1) Na zajedničku inicijativu najmanje tri županije s područja jedne statističke regije može se ustrojiti partnersko vijeće zajednice županija koje djeluje kao podvijeće partnerskog vijeća statističke regije (u daljnjem tekstu: podvijeće).

(2) U slučaju ustrojavanja podvijeća jedna jedinica područne (regionalne) samouprave može istovremeno biti u dva podvijeća ako za to postoje posebno opravdani razlozi razvojne prirode odnosno ako se radi o području koje je posebno značajno za područje dva podvijeća.

(3) Prilikom osnivanja podvijeća potrebno je poštovati prostorni kontinuitet i zajedničke potrebe razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave koje iniciraju osnivanje podvijeća.

(4) Podvijeće se ustrojava nakon osnivanja partnerskog vijeća statističke regije. Županije koje iniciraju osnivanje podvijeća o tome obavještavaju ministarstvo nadležno za regionalni razvoj te predsjednika partnerskog vijeća statističke regije.

Članovi podvijeća

Članak 11.

(1) Članovi podvijeća su članovi partnerskog vijeća statističke regije koji su predstavnici jedinica područne (regionalne) samouprave koje su inicirale ustrojavanje podvijeća.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, predstavnike središnjih tijela državne uprave i drugih javnih tijela središnje razine, posebno bitnih za razvoj područja za koje se ustrojava podvijeće, određuje ministar nadležan za regionalni razvoj na temelju rezultata poziva za imenovanje iz članka 9. stavka 5. ove Uredbe, posebno vodeći brigu o veličini podvijeća i potrebi predstavljenosti različitih upravnih područja.

Sastav partnerskih vijeća za područje županije

Članak 12.

(1) U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

– regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora

– velikih gradova s područja županije

– manjih gradova i općina s područja županije

– visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara

– gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije

– organizacija civilnog društva s područja županije.

(2) Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.

(3) Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora.

(4) Članovi partnerskog vijeća za područje županije doprinose strateškom planiranju razvoja županije, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe županijske razvojne strategije.

Sastav partnerskih vijeća za urbana područja

Članak 13.

(1) U radu partnerskog vijeća za urbano područje sudjeluju predstavnici:

– svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje;

– županije i regionalnog koordinatora;

– drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja;

– visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara;

– gospodarskih i socijalnih partnera, uključujući istaknute organizacije gospodarskih i socijalnih partnera te predstavnike gospodarskih i obrtničkih komora ili poslovnih udruženja iz urbanog područja;

– organizacija civilnog društva, posebno iz područja zaštite okoliša, promicanja socijalne uključenosti, jednakosti među spolovima i nediskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina uzimajući u obzir geografsku i tematsku pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i inovativne pristupe.

(2) Partnersko vijeće za urbano područje sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera iz svih jedinica koje čine urbano područje pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.

(3) Članove partnerskih vijeća za urbano područje imenuje gradonačelnik jedinice lokalne samouprave koja je nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja uz prethodno pribavljeno mišljenje izvršnog tijela svih jedinica lokalne samouprave s urbanog područja ako urbano područje čini dvije i više jedinica lokalne samouprave.

(4) Članovi partnerskog vijeća za urbano područje doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije.

Djelokrug rada partnerskih vijeća

Članak 14.

(1) Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju.

(2) Tijelo odgovorno za pripremu planskog dokumenta uključuje u svoj rad partnersko vijeće i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva, dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja planskog dokumenta, provedbe horizontalnih načela, a predstavnike partnerskog vijeća uključuje u odbor za praćenje provedbe planskog dokumenta.

(3) Partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika; prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja; uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja.

Sjednice i način rada partnerskih vijeća

Članak 15.

(1) Sjednice partnerskih vijeća saziva predsjednik partnerskog vijeća.

(2) Predsjednik partnerskog vijeća odgovoran je za pravovremeno dostavljanje relevantnih informacija i dokumenata svim članovima partnerskog vijeća i jednostavan pristup istima (slanje elektroničkom poštom, objava na mrežnim stranicama i sl.); osiguranje dovoljnog vremena članovima partnerskog vijeća za analizu i komentiranje dokumenta u procesu izrade i provedbe planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja; dostupnost kanala preko kojih članovi partnerskog vijeća mogu postavljati pitanja, očitovati se na predložene dokumente te putem kojih će biti obaviješteni o načinu postupanja po njihovim očitovanjima.

(3) Sjednice partnerskog vijeća održavaju se najmanje dvaput godišnje.

(4) Na sjednice partnerskog vijeća mogu se po potrebi pozivati i predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji nisu članovi partnerskog vijeća.

(5) Predstavnici iz stavka 4. ovoga članka sudjeluju u radu partnerskog vijeća bez prava glasa.

(6) Partnersko vijeće djeluje sukladno poslovniku iz članka 3. stavka 4. ove Uredbe.

Javnost i transparentnost rada partnerskog vijeća

Članak 16.

(1) Javnost rada partnerskog vijeća osigurava se pravovremenom objavom na mrežnim stranicama informacija i dokumenata koji su na temelju Zakona i ove Uredbe dostupne javnosti.

(2) Tijelo koje obavlja administrativne i stručne poslove za rad partnerskog vijeća na svojim mrežnim stranicama dužno je javno objaviti informacije i dokumente o načinu odabira članova partnerskog vijeća te popis članova partnerskog vijeća; poduzetim radnjama kojima se osigurava aktivno sudjelovanje partnera u radu partnerskog vijeća; održanim sjednicama i savjetovanjima s partnerima; doprinosu partnera u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja te druge relevantne informacije.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

(1) Partnerska vijeća koja su osnovana i djeluju na temelju odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09) dužna su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti svoje ustrojstvo i organizaciju rada s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i ove Uredbe.

(2) Partnerska vijeća koja nisu osnovana i ne djeluju sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka osnivaju se u početnoj fazi izrade planskog dokumenta politike regionalnoga razvoja.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/87

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 24. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

103 28.09.2015 Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća