Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN 96/2015 (9.9.2015.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1854

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU REGISTRACIJE FARMI

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju vođenje i upravljanje računalnom bazom Jedinstvenog registra domaćih životinja te način registracije farmi u Registru farmi Jedinstvenog registra domaćih životinja.

Pojmovi

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Domaća životinja (u daljnjem tekstu: životinja) – životinja koju je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla te u druge gospodarske svrhe;

2. Farma – svako gospodarstvo, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, mjesto na kojemu životinje borave i/ili se uzgajaju ili drže privremeno ili trajno, a čini jedinstvenu proizvodno-tehnološku i epizootiološku cjelinu;

3. Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA) – ovlaštena pravna osoba kojoj nadležno tijelo povjerava poslove vođenje Jedinstvenog registra domaćih životinja;

4. IKG – (skraćenica – identifikacijska kartica gospodarstva) dokument koji služi za identifikaciju posjednika i farme u okviru svih sustava u stočarstvu;

5. JIBG – (skraćenica – Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva) jedinstvena neponovljiva oznaka farme koju za svaku farmu upisanu u Registar farmi dodjeljuje ovlaštena pravna osoba;

6. JRDŽ (skraćenica – Jedinstveni registar domaćih životinja) – temeljna baza koja sadrži podatke o životinjama za koje je posebnim propisima određeno vođenje jedinstvenih registara (goveda, konji, svinje ovce i koze), ostalim životinjama iz članka 3. ovoga Pravilnika te o farmama, posjednicima, veterinarskim pregledima na farmama, zdravstvenim statusima životinja, trgovcima i posjednicima – označavateljima životinja u Republici Hrvatskoj te drugim podacima za koje nadležno tijelo smatra da se trebaju nalaziti u njemu;

7. MIBPG (skraćenica – Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva) – jedinstveni i neponovljivi broj farme koji se vodi u Upisniku poljoprivrednika sukladno posebnim propisima;

8. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva;

9. Odgovorna osoba – osoba koja u ime posjednika obavlja poslove sa životinjama na farmi;

10. Posjednik – svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, držatelj, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja ili se brine za njih trajno ili privremeno;

11. Promet – svako premještanje živih životinja koje ima za cilj klanje, prodaju, ili promjenu posjednika, osim promjene posjednika unutar iste farme (unutar istog JIBG-a);

12. Primarna lokacija – glavna lokacija farme na kojoj su smještene životinje određena X i Y koordinatama;

13. Registar farmi – temeljna baza podataka o svim farmama na kojima se drže životinje u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;

14. Registar reprodukcijskog materijala domaćih životinja – elektronska baza podataka o reprodukcijskom materijalu goveda (sjeme, jajne stanice i zameci), koju vodi HPA i sastavni je dio JRDŽ-a;

15. Sekundarna lokacija – jedna ili više pomoćnih lokacija farmi na kojoj životinje borave tijekom dana manje od 24 sata i sa koje se dnevno vraćaju na primarnu lokaciju;

16. Stado – domaća životinja ili skupina životinja držanih na farmi kao epidemiološkoj cjelini, a ako se na farmi odvojeno drži više od jednoga stada, smatra se da sve odvojene skupine životinja imaju isti zdravstveni status;

17. SVIS – računalna baza Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava.

II. JEDINSTVENI REGISTAR (JRDŽ)

Obveza registracije

Članak 3.

(1) Obavezi registracije u JRDŽ, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika podliježu:

(a) farme papkara, osim svinja, bez obzira na broj životinja;

(b) farme svinja koje drže 2 i više svinja bilo koje kategorije;

(c) farme kopitara bez obzira na broj životinja;

(d) farme peradi s više od 250 komada te sve farme peradi s kojih se perad i jaja stavljaju u promet bez obzira na broj životinja;

(e) farme kunića s više od 250 kunića i sve farme kunića s kojih se kunići ili proizvodi od njih stavljaju u promet bez obzira na broj životinja;

(f) farme za uzgoj divljači;

(g) uzgajališta riba, rakova i mekušaca;

(h) valionice;

(i) pčelinjaci i pčelinje paše;

(j) objekti za poslovanje sa reprodukcijskim materijalom domaćih životinja;

(k) stočni sajmovi i sabirni centri, trgovci životinja s objektima za trgovanje (gospodarstvo ili sabirni centar);

(l) objekti i mjesta za održavanje dražbi, izložbi i sportskih natjecanja te javnih smotri na koje se u tu svrhu dopremaju životinje;

(m) uzgoji drugih korisnih insekata i insekata oprašivača (bumbari i ostali);

(n) farme žaba i ostalih vodozemaca;

(o) farme gujavica i ostalih kolutićavaca;

(p) farme puževa;

(r) farme krznaša;

(s) farme matičnih jata;

(t) farme ostalih vrsta životinja u skladu s posebnim propisima ili prema odluci nadležnog tijela.

(2) Farme navedene u točkama (m) do (t) stavka 1. ovoga članka moraju biti registrirane samo ako stavljaju životinje ili njihove proizvode u promet ili ako je to regulirano posebnim propisom.

(3) Registraciju pčelinjaka iz točke (i) stavka 1. ovoga članka u obliku Evidencije pčelara i pčelinjaka i Katastra pčelinje paše samostalno obavlja Hrvatski pčelarski savez u skladu s posebnim propisima i sastavni je dio JRDŽ-a koji s ostalim aplikacijama JRDŽ-a razmjenjuje podatke u skladu s potrebama i na način na koji to odredi nadležno tijelo.

(4) Prijevoznici životinja, sabirni centri, objekti i mjesta za održavanje dražbi, izložbi i sportskih natjecanja te javnih smotri, sajmovi, odmorišta za životinje i trgovci životinjama moraju udovoljavati uvjetima navedenima u posebnim propisima te biti registrirani ili odobreni i upisani u upisnike koje vodi nadležno tijelo.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

(a) slobodno živuće životinje u prirodi;

(b) životinje za društvo (kućne ljubimce);

(c) životinje koje se koriste u znanstvene svrhe.

(6) Kao posjednici životinja u Registru farmi mogu se registrirati samo osobe s navršenih 18 godina starosti kojima odlukom nadležnog suda nije oduzeta poslovna sposobnost.

Vođenje i upravljanje JRDŽ

Članak 4.

(1) JRDŽ vodi i za upravljanje njime odgovorno je nadležno tijelo.

(2) Nadležno tijelo uspostavlja JRDŽ kao integriranu bazu podataka koja je sastavni je dio SVIS-a.

(3) JRDŽ može sadržavati i druge baze podataka i aplikacije koje su od važnosti za rad uprava nadležna za poslove veterinarstva u Ministarstvu poljoprivrede i provedbu propisa iz područja veterinarstva te razmjenjivati podatke s drugim bazama podataka i aplikacijama koje su od važnosti za rad nadležnog tijela.

(4) Operativni dio poslova vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja uprava nadležna za poslove veterinarstva u Ministarstvu poljoprivrede povjerava HPA sporazumom o međusobnoj suradnji.

(5) Uvid u podatke u JRDŽ-u i pravo upisa podataka u JRDŽ, ovisno o dodijeljenim ovlastima imaju:

(a) nadležno tijelo,

(b) HPA,

(c) ovlaštene veterinarske organizacije, kontrolna tijela, veterinarska inspekcija,

(d) posjednici životinja.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, uvid u podatke u JRDŽ-u imaju i druga tijela državne uprave i javne ustanove te druge fizičke i pravne osobe po prethodnom odobrenju nadležnoga tijela.

Registar farmi

Članak 5.

(1) Registar farmi je elektronska baza podataka o farmama.

(2) Sve farme i posjednici na farmi moraju se upisati u Registar farmi na temelju zahtjeva koji se podnosi HPA-u na obrascu »Zahtjev za upis u Registar farmi«, koji se nalazi u Prilogu IV ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, potrebno je priložiti ispunjen obrazac »Dodatni podaci o farmi« čiji se primjer nalazi na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede i HPA.

(4) Za farmu upisanu u Registar farmi, HPA izdaje IKG čiji je obrazac propisan Prilogom I. ovoga Pravilnika. IKG posjednik mora imati na lokaciji na kojoj se nalaze životinje.

(5) Pri upisu podataka o farmi u Registar farmi, svaka farma od HPA dobiva JIBG koji se sastoji od dvoslovne oznake zemlje podrijetla (HR) i neponovljivog broja sastavljenog od najviše 12 znamenki.

(6) U Registar farmi pohranjuju se najmanje sljedeći podaci:

1. osnovni podaci farme i posjednika:

(a) JIBG – identifikacijski broj farme koji se sastoji od koda zemlje (HR) i ne više od 12 znamenki;

(b) adresa farme (županija, pošta, grad/općina, ulica i kućni broj, MIBPG);

(c) podaci o posjedniku (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB/MB, kontaktni podaci);

(d) podaci o odgovornoj osobi na farmi/posjedniku (kontaktni podaci, ime, prezime, adresa, OIB);

(e) zemljopisne koordinate primarne lokacije farme (X i Y);

(f) podaci o položaju sekundarne lokacije ukoliko ista postoji;

(g) ostali podaci vezani uz pravnu osobu.

2. dodatni podaci o farmi:

(a) vrsta proizvodnje – tip farme;

(b) vrsta životinja na farmi;

(c) godišnji broj životinja na farmi;

(d) maksimalan kapacitet farmi.

3. veterinarski podaci:

(a) opći podaci:

– ovlaštena veterinarska organizacija,

– ovlašteni veterinar,

– veterinarski inspektor.

(b) podaci o naređenim mjerama i zdravstvenom statusu;

c) Podaci o nesukladnostima u odnosu na označavanje, registraciju i promet goveda, ovaca i koza koji služe za izvješćivanje Europske komisije;

4. ostali podaci na zahtjev nadležnog tijela.

(7) Nakon deaktivacije farme, podaci iz stavka 6. ovoga članka ostaju trajno dostupni isključivo nadležnom tijelu.

(8) Posjednik na farmi dužan je prije početka obavljanja djelatnosti postupiti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(9) Identifikacijski broj farme iz stavka 6. točke 1. podtočke (a) ovoga članka može se koristiti i u druge svrhe osim za potrebe ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Registar reprodukcijskog materijala domaćih životinja sadrži podatke o proizvodnji, prometu, uporabi i skladištenju reprodukcijskog materijala goveda.

(2) Obvezu upisa podataka u Registar reprodukcijskog materijala domaćih životinja imaju svi subjekti koji proizvode i/ili prodaju reprodukcijski materijal, te obavljaju umjetno osjemenjivanje i/ili prijenos jajnih stanica i zametaka ili koriste bikove u prirodnom pripustu.

III. REGISTRACIJA FARMI

Članak 7.

(1) Sve farme u skladu s odredbama ovoga Pravilnika moraju se registrirati.

(2) Farme se smatraju registriranima trenutkom upisa u Registar farmi.

(3) Farme koja drže samo jednu svinju za vlastite potrebe ne podliježu registraciji.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju prodaje/otpreme do pet živih svinja sa registrirane farme u svrhu klanja za vlastite potrebe, odredišna farma ne podliježe obvezi registracije ako se klanje obavi u roku od 72 sata od dana dopreme.

(5) Posjednik je u slučajevima navedenima u stavcima 3. i 4. ovoga članka dužan prijaviti promet svinje/svinja za vlastite potrebe, prilikom dopreme, nadležnoj veterinarskoj organizaciji koja isto registrira u JRDŽ-u.

(6) Farme iz stavaka 3. i 4. ovoga članka evidentiraju se u JRDŽ-u uz upis imena i prezimena, OIB-a i adrese posjednika svinje.

(7) U slučaju otpreme svinje/svinja sa farme iz stavka 3. ovoga članka i odredišne farme iz stavka 4. ovoga članka, svinja/svinje se moraju podvrgnuti propisanim kontrolama, odnosno farma se mora upisati u Registar farmi i dobiti JIBG.

(8) Troškove registracije farme ili pojedinog posjednika na farmi snosi predmetni posjednik.

Članak 8.

Posjednik životinja odgovoran je da farma bude registrirana u Registru farmi.

Članak 9.

(1) Posjednik mora najkasnije u roku od 14 dana prije prvog prispijeća životinja na farmu podnijeti zahtjev za registraciju farme u HPA.

(2) Ovlaštena veterinarska organizacija, ako posjeduje saznanja o neregistriranoj farmi koja drži životinje, dužna je bez odgode izvijestiti HPA putem odgovarajuće aplikacije u JRDŽ-u.

Članak 10.

(1) Djelatnik HPA najkasnije u roku 7 dana od dana zaprimljenog zahtjeva obavezan je izaći na adresu navedenu u zahtjevu i prikupiti sve podatke u skladu sa člankom 5. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) Posjednik je dužan dati djelatniku HPA sve tražene podatke.

(3) Djelatnik HPA i posjednik dužni su se potpisati na ispunjene obrasce iz članka 5. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Djelatnik HPA dužan je, najkasnije u roku 7 dana od dana prikupljanja podataka iz članka 10. ovoga Pravilnika, unijeti u računalnu bazu Registra farmi podatke i obrasce iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Promjena podataka o farmi

Članak 12.

(1) Posjednik je dužan svaku promjenu podataka o farmi i posjedniku propisanu člankom 5. stavkom 6. točkom 1. ovoga Pravilnika prijaviti HPA-u najkasnije 7 dana od dana nastale promjene na obrascu »Zahtjev za promjenu podataka o farmi« čiji se primjer nalazi na službenim web stranicama Ministarstva i HPA.

(2) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 2. podtočke (a) ovoga Pravilnika posjednik je dužan prijaviti u HPA najkasnije 7 dana od nastale promjene na obrascu »Promjena dodatnih podataka o farmi« čiji se primjer nalazi na službenim web stranicama Ministarstva i HPA.

(3) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 2. podtočke (c) ovoga Pravilnika evidentiraju se na temelju godišnje prijave za životinje u skladu s posebnim propisima o označavanju i registraciji svinja te ovaca i koza, a koju posjednik dostavlja HPA.

(4) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 3. podtočke (a) ovoga Pravilnika evidentiraju se ažurno preko nadležnog veterinarskog inspektora odnosno tijekom obavljanja pregleda na mjestu otpreme kako je to propisano Pravilnikom o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (»Narodne novine«, 87/08, 80/12).

(5) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 3. podtočke (b) ovoga Pravilnika evidentira ovlaštena veterinarska organizacija, nadležni veterinarski inspektor ili nadležno tijelo u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

(6) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 3. podtočke (c) ovoga Pravilnika evidentira nadležni veterinarski inspektor ili se preuzima iz drugih aplikacija JRDŽ-a ili baza SVIS-a.

Deaktivacija farme i posjednika iz registra farmi

Članak 13.

(1) Farma koja se nalazi u Registru farmi ili u ostalim dijelovima JRDŽ-a može se deaktivirati:

(a) temeljem podnošenja zahtjeva od strane posjednika u HPA u roku 14 dana od odlaska ili izlučenja zadnje životinje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika;

(b) temeljem zapisnika nadležne veterinarske inspekcije;

(c) temeljem zahtjeva ovlaštene veterinarske organizacije;

(d) temeljem zahtjeva djelatnika HPA;

(e) u slučaju kada to odredi nadležno tijelo.

(2) Farma ili pojedini posjednik unutar farme može se deaktivirati isključivo ako u odgovarajućim registrima životinja koji su sastavni dijelovi JRDŽ-a ne postoji niti jedna registrirana ovca/koza, govedo, kopitar, svinja odnosno životinje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i posjednik više ne namjerava držati životinje iz članka 3. ovoga Pravilnika osim u slučajevima iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Deaktivacija farme – posjednik

Članak 14.

(1) Posjednik iz članka 13. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika može podnijeti prijavu za deaktivaciju farme na obrascima iz članka 12. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika u HPA isključivo pod uvjetima navedenima u članka 13. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako na jednoj farmi postoji više registriranih posjednika, svi moraju biti potpisani na prijavi iz stavka 1. ovoga članka kako bi se farma mogla deaktivirati.

(3) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka posjednik ili svi registrirani posjednici moraju priložiti IKG.

(4) Ako su svi uvjeti navedeni u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka zadovoljeni, HPA će deaktivirati podatke o farmi u Registru farmi.

(5) Ako pojedini posjednik u trenutku deaktivacije farme ne može priložiti IKG, HPA će o tome staviti zabilješku na prijavu iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ako na farmi postoji više posjednika, a potrebno je deaktivirati pojedinog posjednika (pojedini IKG na jednom JIBG-u), isti se deaktivira prijavom pojedinog posjednika u skladu s odredbama ovoga članka.

Deaktivacija farme – inspekcija

Članak 15.

(1) Nadležna veterinarska inspekcija iz članka 13. stavka 1. točke (b) ovoga Pravilnika može deaktivarati farmu ili pojedinog posjednika unutar jedne farme ako su zadovoljeni uvjeti iz stavka 2. istoga članka sukladno procedurama koje donosi čelnik nadležnog tijela.

(2) Osim u slučajevima navedenima u stavku 1. ovoga članka, nadležna veterinarska inspekcija može deaktivirati farmu ili pojedinog posjednika unutar farme u slučajevima kada u registrima životinja postoje registrirane životinje kojih na farmi nema, sukladno procedurama koje donosi čelnik nadležnog tijela.

(3) U slučajevima navedenima u stavku 1. i/ili 2. ovoga članka, nadležna veterinarska inspekcija obavezna je na farmi obaviti inspekcijski nadzor te utvrđene činjenice unijeti u zapisnik koji uz priloženi IKG posjednika dostavljaju u HPA od koje zahtijevaju deaktivaciju farme.

(4) Ako posjednik iz stavka 3. ovoga članka ne može priložiti IKG, inspektor o tome stavlja zabilješku u zapisnik.

(5) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka prije deaktivacije farme, dužna je deaktivirati sve životinje registrirane u JRDŽ-u na toj farmi.

Deaktivacija farme – ovlašteni veterinar

Članak 16.

(1) Ovlašteni veterinar ovlaštene veterinarske organizacije iz članka 13. stavka 1. točke (c) ovoga Pravilnika može zahtijevati od HPA deaktivaciju farme ako su zadovoljeni uvjeti iz stavka 2. istog članka ovoga Pravilnika.

(2) Ovlašteni veterinar popunjava zahtjev na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika, a uz isti, od strane posjednika potpisan zahtjev, prilaže IKG posjednika te ih u roku od 7 dana šalje u HPA na daljnje postupanje.

(3) Ako posjednik iz stavka 2. ovoga članka ne može priložiti IKG, ovlašteni veterinar o tome stavlja zabilješku u obrascu Priloga II ovoga Pravilnika.

(4) Ako nisu zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, vezano na odredbu članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika, kada u registrima životinja postoje registrirane životinje kojih na farmi nema, ovlašteni veterinar podnosi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka na način da na obrazac iz Priloga II. ovoga pravilnika stavi zabilješku o tome, dostavi ga u roku od 7 dana u HPA na daljnje postupanje, a obrascem iz Priloga III. ovoga Pravilnika obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju.

Deaktivacija farme – HPA

Članak 17.

(1) Djelatnik HPA iz članka 13. stavka 1. točke (d) ovoga Pravilnika može zahtijevati deaktivaciju farme ako su zadovoljeni uvjeti iz 2. stavka istog članka.

(2) Djelatnik HPA popunjava prijavu na obrascu iz članka 12. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, a uz istu, od strane posjednika potpisanu prijavu, prilaže IKG posjednika te ih dostavlja u HPA radi daljnjeg postupanja.

(3) Ako nisu zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, vezano na odredbu članka 13. stavak 2. ovoga Pravilnika, kada u registrima životinja postoje registrirane životinje kojih na farmi nema, djelatnik HPA može podnijeti prijavu iz stavka 2. ovoga članka na način da na obrazac »Promjena podataka o posjedniku« čiji se primjer nalazi na službenim web stranicama Ministarstva i HPA, stavi zabilješku o tome i da putem obrasca iz Priloga III. ovoga Pravilnika obavijesti nadležnu veterinarsku inspekciju.

Deaktivacija pojedinog posjednika na farmi

Članak 18.

(1) Na farmama na kojima postoji više registriranih posjednika, pojedini posjednik se deaktivira u skladu s odredbama članaka 12. do 17. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju smrti posjednika, trajne nesposobnosti posjednika ili u slučajevima kada se posjednik ne može utvrditi, a kada na farmi postoje životinje i iste su registrirane u odgovarajućim bazama JRDŽ-a, veterinarski inspektor obavit će nadzor temeljem kojega će odrediti registraciju životinja na druge/drugog posjednika na farmi ili premještanje životinja na drugu odgovarajuću farmu ovisno o tome što je u danom trenutku povoljnije, uz dobivanje suglasnosti oba posjednika.

(3) U slučaju smrti posjednika, kada na farmi ne postoje životinje, a iste su registrirane u odgovarajućim bazama JRDŽ-a, deaktivaciju pojedinog posjednika/farme može zahtijevati i ovlašteni veterinar ili djelatnik HPA, dostavom Priloga II sa zabilješkom o smrti posjednika, a u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Registraciju premještanja posjednika iz stavka 2. ovoga članka obavlja ovlaštena veterinarska organizacija, a registraciju promjene posjednika obavljaju HPA ili ovlaštena veterinarska organizacija.

(5) Troškove iz stavka 4. ovoga članka snosi posjednik na kojega se registriraju životinje osim ako drugim propisima ili aktima nadležno tijelo nije odredilo da troškove snosi Državni proračun.

(6) Posjednik na kojega su u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka registrirane životinje ne smatra se vlasnikom tih životinja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

IV. OBVEZE POSJEDNIKA ŽIVOTINJA

Članak 19.

(1) Posjednik životinja dužan je:

(a) prijavljivati sve promjene na farmi u skladu s odredbama ovoga pravilnika i posebnim propisima;

(b) omogućiti obavljanje poslova ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, kontrolnom tijelu, djelatnicima HPA i nadležnoj inspekciji ne dovodeći u pitanje druge posebne propise;

(c) prijaviti odmah svaku promjenu zdravstvenog stanja i uginuće ovlaštenom veterinaru nadležne veterinarske organizacije;

(d) obavijestiti ovlaštenog veterinara o premještanju životinja na farmi u skladu s posebnim propisima;

(e) ažurno voditi evidencije koje su propisane posebnim propisima.

(2) U slučaju stada službeno slobodnog od određene bolesti životinja i ako to zahtijeva poseban propis, posjednik je dužan izolirati novonabavljene životinje prije uvođenja u stado kako bi se omogućilo da ih pregleda ovlašteni veterinar nadležne veterinarske organizacije i ako je potrebno uzme uzorke za dijagnostičke pretrage.

(3) Posjednik mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura zaštitu životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

(4) Potrebno je osigurati da su uvjeti u kojima se životinje uzgajaju i/ili drže, a s obzirom na vrstu životinje, njezin stupanj razvoja, prilagodbe i udomaćenosti te fiziološke i etološke potrebe, u skladu s postojećom praksom i znanstvenim saznanjima.

(5) Bolesnim, ozlijeđenim ili iscrpljenim životinjama mora biti odmah osigurana odgovarajuća briga.

(6) Bolesne, ozlijeđene ili iscrpljene životinje moraju biti držane odvojeno od drugih životinja u prostorijama/prostorima sa suhom i udobnom steljom.

(7) Posjednik mora pravovremeno zatražiti veterinarsku pomoć za bolesne ili ozlijeđene životinje te kod poroda ako je to potrebno i osigurati odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja.

(8) Posjednik je dužan provoditi biosigurnosne mjere na farmi.

V. OBVEZE OVLAŠTENOG VETERINARA NA FARMI

Članak 20.

Osim prava i obveza određenih Zakonom o veterinarstvu, ovlašteni veterinar nadležne veterinarske organizacije:

1. može s vlasnikom farme i posjednikom ili posjednicima na farmi kao i odgovornim osobama na farmi biti jedino u odnosu koji ne dovodi u sumnju njegovu nepristranost;

2. dužan je redovito usavršavati znanja iz područja zaštite zdravlja životinja i propisa koji se odnose na zdravlje životinja;

3. dužan je davati posjedniku životinja odgovarajuće informacije i pomoć kako bi se poduzele sve propisane i druge mjere za zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja i održavanje statusa stada, osobito u odnosu na programe iskorjenjivanja bolesti životinja koje određuje nadležno tijelo te ostale savjete vezane za držanje životinja i biosigurnost na farmi;

4. dužan je kontrolirati jesu li životinje u stadu označene;

5. dužan je kontrolirati udovoljavanje uvjetima za certificiranje zdravlja životinja u stadu, životinja koje se uvode u stado i životinja koje se stavljaju u promet;

6. dužan je kontrolirati posjednika u odnosu na obvezu prijavljivanja pojave zaraznih bolesti životinja i bilo kojeg čimbenika rizika za zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje ljudi;

7. dužan je osigurati utvrđivanje uzroka uginuća životinja u skladu s posebnim propisima te kontrolirati provedbu neškodljivog uklanjanja uginulih životinja;

8. dužan je kontrolirati biosigurnosne uvjete na farmi.

VI. NADZOR I MJERE

Inspekcijski nadzor

Članak 21.

(1) Nadležno tijelo mora provesti nadzor na statistički reprezentativnom broju farmi u skladu s godišnjim planom.

(2) Veterinarski inspektori dužni su podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima farmi ažurno registrirati u odgovarajuće aplikacije JRDŽ-a.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 4., 5., 6. i 7. te Prilog I., Prilog II., Prilog IIA i Prilog IV. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/07, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. veljače 2016. godine.

Klasa: 011-02/14-01/73

Urbroj: 525-10/0568-15-2

Zagreb, 21. kolovoza 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I. – PRILOG IV.96 09.09.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi 96 09.09.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi 96 09.09.2015 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi