Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 96/2015 (9.9.2015.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KOLEKTIVNI UGOVORI

1870

Vlada Republike Hrvatske i

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske,

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su 4. kolovoza 2015. godine sljedeći

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka ugovorne strane utvrđuju izmjene i dopune prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 143/2013).

Članak 2.

U Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 143/2013, u daljnjem tekstu: Ugovor) iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

Raspisivanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u zdravstvenim ustanovama nije potrebno u slučaju kada radnik prelazi iz jedne zdravstvene ustanove u drugu zdravstvenu ustanovu na iste poslove. Za prelazak radnika potrebna je pisana suglasnost radnika te suglasnost jednog i drugog poslodavca.«

Članak 3.

U članku 57. Popis radnih mjesta i poslova zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji imaju pravo na dodatak, u Tabeli radnih mjesta I. vrste u točki 2. podstavku 4. riječi: »(2/3 radnog vremena na terenu)« brišu se.

U Tabeli radnih mjesta I. vrste u točki 7. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »12«.

U Tabeli radnih mjesta II., III. i IV vrste u točki 2. podstavku 2. riječi: »(2/3 radnog vremena na terenu)« brišu se.

U Tabeli radnih mjesta II., III. i IV vrste točka 8. mijenja se i glasi: »zdravstveni radnik u sanitetskom prijevozu i vozač sanitetskog prijevoza 20«.

U Tabeli radnih mjesta II., III. i IV vrste u točki 9. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »12«.

U Tabeli radnih mjesta II., III. i IV vrste u točki 10. brojka: »7« zamjenjuje se brojkom: »11«.

Povećanje dodataka iz stavka 2., 5. i 6. ovoga članka ne primjenjuje se na radnike koji su ostvarili pravo na dodatak iz članka 4. i 5. ovoga Dodatka.

Članak 4.

U članku 59. brojka: »10%« zamjenjuje se brojkom: »12%«.

Članak 5.

Iza članka 59. dodaje se članak 59.a koji glasi:

»Članak 59.a

Iznimno od članka 59. ovoga Ugovora zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi i ostali zdravstveni radnici i nezdravstveni radnici koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja ostvaruju dodatak na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće.«

Članak 6.

Članak 60. briše se.

Članak 7.

Ovaj Dodatak zaključuje se na vrijeme važenja Ugovora.

Članak 8.

Smatra se da je ovaj Dodatak zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 9.

Ovaj Dodatak primjenjuje se od 1. listopada 2015. godine.

Članak 10.

Ovaj Dodatak sastavljen je u šest izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi četiri primjerka.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar zdravlja

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

ZA SINDIKATE

Samostalni sindikat

zdravstva i socijalne

skrbi Hrvatske

Spomenka Avberšek, v. r.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara –

medicinskih tehničara

Vlasta Vuković Hoić, v. r.